Axier.se

För bättre aktieaffärer

Micropos, strålande potential

Den kommersiella fasen i Micropos har påbörjats sen avtal tecknats med två högt ansedda kliniker i Finland och ett specialiserat cancercenter i Frankrike. Avtalen innebär att klinikerna betalar för förbrukningsvara under avtalsperioden och samtliga kliniker har uttryckt ytterligare köpvilja efter avtalsperiodens slut. Avtalen är viktiga steg i strävan mot att uppnå den fantastiska marknadspotential som finns i Raypilot®. Kännedomen om Raypilot® efter mer än 90 kongresser, över 30 vetenskapliga publikationer, och ett stort antal konferenser, anses vara mycket hög och avtalen i Frankrike och Finland kan ge stora ringar på vattnet framöver.

Marknadspotentialen i Västeuropa och USA uppgår till 1 221 MEUR i engångsintäkter och 576 MEUR i löpande intäkter på årsbasis. Siffrorna är imponerande och gäller dessutom bara prostatacancer, då Raypilot® är tänkt att kunna användas på fler cancertyper framöver.
Att ha en uppgraderad produkt och kontinuerligt förbättra den är mycket viktigt för att vara attraktiv på marknaden. Raypilot® har nyligen uppgraderats med en ny mjukvara som bland annat innebär s.k. ”gating”, vilket betyder att strålningen avbryts om tumören rör sig utanför målområdet. En funktion som kan mäta strålningsdosen inne i tumören har också tagits fram och båda dessa nyheter ska testas på kliniken Centre Georges-François Leclerc i Frankrike.


Sammanfattning av verksamheten


Micropos har som affärsidé att licensiera ut medicintekniska produkter som kompletterar ordinarie strålbehandlingsutrustning för att möjligöra precisionsbehandling av flertalet cancertyper. Bolaget grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg.

Raypilot® är bolagets första produkt som syftar till att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. Strålbehandling utförs med linjäracceleratorer och Raypilot® är ett tillbehör till dessa. Under behandlingen är det är av yttersta vikt att strålningen träffar cancertumören, dels för inte skada intilliggande vävnad och organ, dels för att behandlingen ska ha avsedd effekt. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system som realtidsbestämmer cancertumörens position i förhållande till strålfältet och därmed ökar effektiviteten och minskar biverkningar.


Raypilot®-systemet bestående av 1. En sändare som placeras i prostata under lokalbedövning 2. En mottagarplatta som placeras på befintlig linjäraccelerator 3. Mjukvara som talar om tumörens position i förhållande till strålfältet baserat på uppgifterna från sändare och mottagare.


En problematik när det gäller strålbehandling och orsaken till att Raypilot® existerar är att tumören rör på sig under behandlingstillfället. Det har visat sig att en tumör kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Klinikerna tar därför rutinmässigt till extra marginaler för att vara säkra på att träffa tumören. Micropos brukar beskriva denna problematik på så sätt att klinikerna vill stråla ett område stort som en mandarin men väljer att stråla ett område stort som en apelsin. Vanliga biverkningar som följd är impotens, tarmblödningar och inkontinens med signifikant försämrad livskvalité som följd.


Sammanfattning av marknaden

Raypilot® är ett tillbehör till befintlig strålbehandlingsutrustning och kommer inledningsvis att användas för att öka precisionen och förbättra behandlingsresultatet vid behandling av prostatacancer. Grundproblemet är att cancertumörer rör på sig under strålbehandling och detta är inte unikt för prostatacancer. Micropos har själva nämnt barn, lever, gynekologisk- och bröstcancer som potentiella framtida användningsområden för Raypilot®.


Cancer är ett stort hälsoproblem och antalet diagnosticerade fall av cancer i världen år 2007 uppskattades till drygt 12 miljoner och antalet väntas öka till 27 miljoner år 2050. Mer än hälften av alla patienter som diagnosticerats med cancer behandlas med strålterapi någon gång under sjukdomsförloppet.  En naturlig följd av att antalet diagnosticerade cancerfall i världen ökar är att behovet av strålbehandlingsutrustning förväntas ligga på en hög nivå under lång tid framöver.


Prostatacancer har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1970 upptäcktes cirka 200 000 fall och år 2008 hade antalet upptäckta fall ökat till cirka 900 000. En åldrande befolkning och bättre metoder för att upptäcka prostatacancer är två bakomliggande orsaker till den kraftiga ökningen. De flesta fall av prostatacancer upptäcks i Europa och USA och det är dessa regioner Micropos fokuserar på. Raypilot® är CE-märkt och därmed godkänd för försäljning i Europa medans förberedelser pågår för FDA-godkännande, vilket är den amerikanska motsvarigheten till CE-märkning.

Effektiviseringsbehov inom cancervården

Den förväntade ökningen av antalet diagnosticerade cancerfall sätter ytterligare press på en sjukvård som redan går på knäna. Väntetiden för att strålbehandlas varierar från veckor till månader men beror också på vilken typ av cancer det är frågan om. Själva poängen är att patienterna i dagsläget redan får vänta och med ytterligare väntan följer ett ökat patientlidande. Sjukvården måste på något sätt hantera ökningen av antalet cancerfall för att inte förvärra situationen ytterligare, helst också förbättra den. Det finns med andra ord ett stort effektiviseringsbehov inom dagens cancervård.


En lösning på problemet är att köpa in fler linjäracceleratorer och anställa mer personal och på så sätt genomföra fler behandlingar. Med tanke på att en linjäraccelerator kostar mellan 20-30 MSEK och att kostnaden för personal som ska sköta maskinen är hög är den lösningen inte optimal.


Raypilot® kan tack vare precisionsbestämning av cancertumören potentiellt minska ner antalet behandlingstillfällen från cirka 40 st. till 5-10 st. per patient. Cancervården behöver därmed inte köpa in lika många dyra linjäracceleratorer utan kan istället utnyttja befintlig utrustning mer effektivt. Personalbehovet minskar som en naturlig följd av att mindre behandlingar krävs per patient, vilket minskar kostnaderna ytterligare. Patienten behöver heller inte besöka sjukhuset lika ofta vilket också sparar pengar.

Vår bedömning är att de ekonomiska fördelarna för cancervården rejält överstiger kostnaden för Raypilot®. Raypilot® ligger således helt rätt i tiden och är helt klart ett välbehövligt komplement och också ett troligt alternativ för dagens cancervård.

Marknadspotential

Raypilot®-systemet är ett komplement till linjäracceleratorer vilket öppnar upp för en hel del intressanta intäktsmöjligheter. I Västeuropa och USA, de två huvudsakliga marknaderna för Micropos den närmaste tiden, finns cirka 6600 befintliga linjäracceleratorer. Raypilot®-systemet beräknas kosta cirka €185 000 vilket då ger 1221 MEUR i teoretiska engångsintäkter för befintliga linjäracceleratorer. Det säljs dessutom 900 nya linjäracceleratorer varje år och om vi antar att två tredjedelar säljs till Västeuropa och USA ger det en löpande intäktspotential om 110 MEUR/år.

Sändaren som placeras i prostata är en förbrukningsvara och det går åt en per patient. 1 100 000 prostatacancerfall upptäcks årligen och Micropos beräknar världsmarknadspotentialen för sändaren till 700 MEUR/år. Om vi antar att två tredjedelar hör till Västeuropa och USA ger det 466 MEUR/år i löpande intäktspotential. Det ska också nämnas att denna uppskattning endast gäller prostatacancer och att sändaren är tänkt att kunna användas på andra cancerformer framöver, vilket stärker potentialen ytterligare. Förutom ovan nämnda intäktskällor kan Micropos också ta betalat för support och uppgradering av mjukvara.
Axier review


Frankrike betydelsefull marknad

Som ett led i att fokusera om verksamheten från forskning till marknadsföring genomförde Micropos ett byte av distributör i Frankrike under hösten 2013. Valet föll på Qualimedis, ett företag baserat i Paris med ägare Pierre-Xavier Ribot i spetsen. Pierre-Xavier har många kontakter inom fransk onkologi då han tidigare arbetat som VD på Nucletron Frankrike (numera Elekta). Qualimedis visade sig vara ett helt korrekt val då ett utvärderingsavtal med Centre Georges-François Leclerc i Dijon tecknades redan efter några månader. Kliniken beräknas utvärdera systemet i 6 månader och har uttryckt köpvilja vid periodens slut vid positivt utfall, där ordervärdet beräknas till €400 000. Innan avtalet med Centre Georges-François Leclerc hann Qualimedis dessutom visa upp Raypilot® på Frankrikes största onkologimässa (SFRO) och på den svenska ambassaden i Paris.

Cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon är också intressant av den anledningen att de blir först ut att testa en ny mjukvara som Micropos tagit fram i samband med Varian, världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den nya mjukvaran innebär bland annat att strålningen avbryts automatiskt om tumören rör sig utanför målområdet, s.k. ”gating”, och att behandlingsbordet positioneras om ifall tumören rör sig utanför toleransområdet, vilket automatiserar och förenklar arbetsflödet. Funktionen har efterfrågats av kliniker runt om i Europa och ska testas på Centre Georges-François Leclerc. Nya funktioner i all ära men den viktigaste nyheten i sammanhanget är kanske egentligen att Micropos har ett nära samarbete med världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den här typen av samarbeten stärker Micropos rykte oerhört mycket vilket underlättar kommunikationen med aktörer i branschen vilket i sin tur underlättar försäljningen av Raypilot®. Kommer dessutom rapporter från Centre Georges-François Leclerc i Dijon att mjukvaran fungerar bra stärker det Micropos rykte ännu mer. Installationen i Dijon skulle ske i mars men har blivit försenad och enligt Tomas Gustafsson, Micropos VD, är orsaken ”fransk byråkrati”. Förseningar sker ibland och för stora växlar ska inte dras av det men vi räknar med att installationen är klar inom en inte allt för avlägsen framtid.

I Frankrike är det lag på att kunna mäta stråldosen under pågående behandling. I dagsläget kan stråldosen endast mätas på utsidan av kroppen men Micropos har tagit fram en dosmätare som mäter stråldosen inne i tumören, vilket gör uppskattningen av stråldosen mer exakt. Dosmätaren skall också testas på cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon vilket gör att kliniken kommer vara mycket viktig med tanke på att Varian-mjukvaran också testas där.

Qualimedis och inte minst Centre Georges-François Leclerc i Dijon gör Frankrike till en av de mest spännande marknader Micropos verkar på för tillfälltet. Nyligen ställdes Raypilot® ut i Qualimedis monter på (SFPM), en stor kongress för sjukhusfysiker i Frankrike, och det blir intressant att se om Qualimedis lyckats sälja in Raypilot® till ytterligare kliniker i Frankrike eller om de kan presentera andra relevanta samarbeten från mässan.

Finland inleder kommersiella fasen i Micropos

I slutet av mars 2014 installerades Raypilot® på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland, vilket får ses som inledningen på den kommersiella fasen i Micropos. Avtalet innebär att kliniken utvärderar Raypilot® under ett år men betalar för förbrukningsvara (sändare) under tiden och beräknas ha ett ordervärde på €50 000. Avtalet innehåller en köpoption där kliniken efter utvärderingsperioden kan välja att köpa Raypilot®. Det är bra att klinikerna visar betalningsvilja för Micropos produkter och avtalet med Tammerfors Universitetssjukhus är ett steg i rätt riktning.

I april 2014 kom beskedet att ytterligare en klinik i Finland tecknat ett utvärderingsavtal. Avtal tecknades då med Helsingsfors Universitetssjukhus som med start efter sommaren ska utvärdera systemet i fyra månader. Kliniken betalar för förbrukningsvaran under tiden och kliniken har budgeterat för köp av två Raypilot®-system under 2015.

Installationen av Raypilot® på cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon, som skulle ske i mars 2014, har inte blivit av ännu. Eftersom utvärderingsperioden i detta avtal beräknades till 6 månader är det troligt att det blir först under 2015 som Centre Georges-François Leclerc eventuellt kan köpa Raypilot®-system.

Utvärderingsavtalen är viktiga steg i rätt riktning men ännu viktigare är att klinikerna faktiskt köper Raypilot®-systemet efter periodens slut. Eftersom de tre befintliga utvärderingsavtalen beräknas avslutas under 2015 kan det bli ett bra år intäktsmässigt om alla klinikerna köper Raypilot® för fullt pris och fler tar efter. Om klinikerna är nöjda med Raypilot® bör det inte ta speciellt lång tid efter utvärderingsperiodens slut att fullfölja avtalet och köpa Raypilot®.

Finansieringen

Micropos hade vid utgången av första kvartalet 2014 cirka 14 MSEK i kassan. Den relativt stora kassan är resultatet av att Micropos under slutet av 2013 tog in 18 MSEK via två nyemissioner. En av dessa var en företrädesemission som tecknades till 400 % vilket tyder på ett starkt intresse att investera i bolaget.


I figuren nedan ses att Micropos burn rate har legat kring 3 MSEK de två senaste kvartalen. Micropos är inne i en expansiv fas och det kan hända att burn raten ökar kommande kvartal i och med att det är många bollar i luften för tillfället. Om vi antar en genomsnittlig burn rate på 3,3 MSEK de närmast kommande kvartalen klarar sig Micropos fyra kvartal innan de 14 MSEK i kassan börjar ta slut. Micropos har alltså en del tid att börja generera intäkter på men det negativa i finansieringssammanhanget är utvärderingsavtalen som beräknas löpa in i 2015, och några större beställningar under den tiden är inte rimligt att räkna med.
 


Bearbetningen av Europa fortsätter


Inledningen av den kommersiella fasen i Finland och den intressanta utvecklingen i Frankrike är förstås positivt och bör lyftas fram, men Micropos verkar även på andra marknader i Europa. I Schweiz har Micropos genomfört ett byte av distributör till Raditec Medical som ett led i att fokusera mer på försäljning, likt det byte som gjorde till Qualimedis i Frankrike. I Mars 2014 representerade Raditec Medical Raypilot® på den schweiziska onkologikongressen (SASRO) i Lugano, och det blir intressant att se om den nya distributören lyckas knyta några avtal med kliniker i Schweiz efter kongressen. Ytterligare europeiska länder där distributörer marknadsför Raypilot® är Italien, Österrike, Tyskland och Belgien medan ett intentionsavtal om distribution har tecknats i Nederländerna.

I och med att Micropos visat upp Raypilot® på mer än 90 kongresser (varav 17 under 2013), och att över 30 vetenskapliga arbeten kring Raypilot® finns publicerade, samt att bolaget deltagit på en stor mängd föreläsningar och konferenser genom åren, får kännedomen om Raypilot® anses vara mycket god ute i Europa. Om klinikerna i Finland och Frankrike som utvärderar, eller ska utvärdera Raypilot®, är nöjda efter utvärderingsperioden och köper ett- eller flera Raypilot® system kan det få ringar på vattnet tack vare att andra kliniker redan känner till Raypilot® väl. Positivt skulle också vara om fler kliniker i Europa tecknade utvärderingsavtal likt de i Finland och Frankrike och uttrycker köpvilja efter utvärderingsperioden. Det kan också vara svårt att ha allt för många kliniker som utvärderar då Micropos fortfarande är ett litet bolag med begränsade resurser. 

Axiers bedömning

Axier bedömer att den förväntade årliga ökningen av antalet cancerfall kommer sätta stor press på cancervården framöver. Den förväntade ökade patienttillströmningen är en stor utmaning för cancervården och effektiviseringar av behandlingar, metoder och rutiner bör vara ett naturligt steg i att hantera denna utmaning. Raypilot® är ett system, som genom precisionsbestämning av cancer, potentiellt kan minska antalet strålbehandlingstillfällen från cirka 40 st. ner till 5-10 st. Raypilot® ligger således helt rätt i tiden och bedöms vara ett troligt alternativ för framtidens utmaningar inom cancervården.


Installationen av Raypilot® på Tammerfors universitetssjukhus i Finland i slutet av mars 2014 får ses som inledningen på den kommersiella fasen i Micropos. Kliniken ska utvärdera Raypilot® under ett år men betalar för förbrukningsvara under tiden och kliniken har uttryckt köpvilja av Raypilot® efter utvärderingsperioden om testerna faller väl ut. Liknande utvärderingsavtal har tecknats med Helsingfors universitetssjukhus i Finland och Centre Georges-François Leclerc i Frankrike. Installationen i Helsingfors beräknas ske efter sommaren med en utvärderingsperiod på fyra månader. Installationen i Frankrike beräknas ske under sommaren med en utvärderingsperiod på sex månader. De tre utvärderingsavtalen är viktiga men ännu viktigare är att klinikerna faktiskt köper ett eller flera Raypilot®-system efter utvärderingsperioden.

Kännedomen om Raypilot® i Europa bedöms vara mycket god och om en av utvärderingsklinikerna betalar fullt pris för ett eller flera Raypilot® system kan det snabbt ge ringar på vattnet och leda till större beställningar. Klinikernas beslut är således mycket viktiga och det blir intressant att se hur de väljer att agera efter utvärderingsperioden. Om klinikerna är nöjda efter utvärderingsperioden bör det inte ta speciellt lång tid att fullfölja avtalet och köpa ett eller flera Raypilot®-system.

Det som lockar mest i Micropos är dock den potentiellt höga värderingen av bolaget ifall de lyckas ro hem stora avtal framöver. Om vi gör ett antagande att Micropos i framtiden uppnår 10 % av sin teoretiska marknadspotential i Västeuropa och USA, som presenterades ovan, innebär det 122 MEUR i engångsintäkter och 58 MEUR i löpande intäkter på årsbasis. Spekulerar vi också att vinstmarginalen efter skatt är 8 % ger det en vinst på cirka 10 MEUR baserat på engångsförsäljningen och cirka 5 MEUR i vinst på löpande intäkter på årsbasis. Skulle dessa siffror bli verklighet i framtiden kommer bolaget då vara värt mångdubbelt mot vad det är idag.
Positiva triggers för Micropos-aktien närmaste tiden bedömer vi främst vara av kommersiell natur och skulle exempelvis kunna vara:

  • Kliniker som köper ett eller flera Raypilot®-system och betalar fullt pris
  • Fler utvärderingsavtal med kort utvärderingsperiod där köpvilja har uttryckts efter periodens slut

Kommentarer
Angående italien

Om du läser årsrapporten från företaget så gs Italienfrågan upp.
\"varför gick det inte där?\"

det enkla svaret är väl att urologerna motarbetade systemet då det påverkar deras arbete.
(trist men sant)


Skrivet av: Foretrex | 2014-07-31 12:42:11 | 
Vart g Italien vägen......?..........?
Skrivet av: jerker thelin | 2014-07-29 20:26:49 | 
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!