Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Bankerna väntar på att vinsterna skall rusa i höjden

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF), en av de börshandlade fonder som investerar i finansiella företag, till exempel banker, har varit under luppen de senaste veckorna. Finanssektorn utgör den näst största sektorvikten i det amerikanska referensindexet S&P 500 och kommer att påverkas av rapporterna för det fjärde kvartalet 2016.

Det förefaller som vissa marknadsbedömare fortfarande väntar på att bli imponerade av sektors resultatrapporter. Finanssektorn har stärkts efter att flera banker har avlämnat starka kvartalsrapporter och i sina bokslutskommunikéer uttryckt en optimism för det kommande bokföringsåret.

Enligt Thomson Reuters så förväntas det resultatet för de företag som ingår i S & P 500 ha stigit med 6,2 procent under det fjärde kvartalet, främst beroende på förbättrade resultat i den finansiella sektorn. Finanssektorn har varit bland de bästa sektorerna sedan det amerikanska presidentvalet, KBW Bank Index har stigit med 23 % sedan den 8 november efter det att aktieköparna spekulerade i att högre amerikanska räntor och en potential avvecklingen av finansiella nedgångseran regleringen skulle stärka sektorn.

Bankernas resultat förbättrades under kvartalet till följd av en högre handelsaktivitet, förbättrade räntemarginaler, bättre kostnadskontroll och lägre kreditkostnader, dock är tillväxten på lån, till exempel billån fortsatt svag, vilket kan hindrar en resultatförbättring. För bankerna kommer högre räntor medföra att de kan komma att ta ut mer av sina kunder på de lån som bankerna har beviljat.

XLF har levererat en av sina bästa årliga prestationer sedan den globala finanskrisen Medan sektorn för finansiella tjänster, den näst största sektorn i S & P 500, har några tvivlare efter förra årets imponerande rally, finns det en del marknadsbedömare som tror att sektorn kan fortsätta att utvecklas högre i år.

Förutom XLF, den största börshandlade fonden som replikerar utvecklingen för finanssektorn finns också SPDR S & P Bank ETF (NYSEArca: KBE) och SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE), börshandlade fonder avsedda för bankaktier so har rusat sedan början av november.

De ETFer som investerar i banker gynnas av spekulationerna om att FED kommer att höja räntan flera gånger under 2017. Med en allt brantare avkastningskurva eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kommer bankerna att få förbättrade nettoräntemarginaler, vilket ger en förbättrad lönsamhet eftersom de finansiella företagen lånar kort och lånar ut på lång sikt.

En ökad handelsaktivitet efter det amerikanska presidentvalet har hjälpt till att driva tillväxten för kapitalmarknaderna vilket har gynnat de fem stora globala handels och universalbankerna, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley. Resultat ökade med 20 % jämfört med det fjärde kvartalet 2015.

Taurus Energy uppnår milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott

Aktietorgsnoterade Taurus Energy presenterade sent i tisdagens ett mycket viktigt besked. Bolaget har fått positivt utlåtande från den externa expertpanel som granskat Taurus modifierade Xyloferm jäst mot vanlig jäst avseende huruvida den ska godkännas att användas i djurfoder. Just djurfoder/protein (DDGS) är en viktig biprodukt i etanolprocessen och en viktig sidointäkt för de annars hårt pressade fabrikerna med låga marginaler. Taurus jäst har nu alltså uppnått GRAS godkännande vilket är en stor framgång och öppnar upp en helt ny marknad. Länk till tisdagens pressmeddelande

Det är nu en förhoppning att detta godkännande även kan öka möjligheterna för ett slutligt godkännande hos FDA. Taurus väntar svar på sin ansökan och enligt uppgifter så ska FDA arbeta utefter samma riktlinjer och efter samma kravställningar som expertpanelen vilket i så fall öppnar upp för ett godkännande. Nyheten har även fått genomslag i branschmedia i USA viket framgår av nedan artiklar:

http://www.ethanolproducer.com/articles/14114/taurus-energy-favorable-opinion-over-xyloferm-distillers-grains

https://mnbiofuels.org/media-mba/blog/item/1764-thumbs-up-for-distillers-grains-produced-using-taurus-energy-s-xyloferm

Ser man framåt så ökar nu möjligheterna för Taurus första kommersiella avtal och då primärt med Quad och Syngenta vilket framgår av senaste kvartalsrapporten. Amerikanska etanolproducenten Quad har tillsammans med Syngenta utvecklat en ny teknik kallad Cellerate för så kallad 1.5 G etanol och med Taurus Xyloferm jäst skulle de kunna optimera sin process ytterligare. Om Taurus når dit vet vi inte idag men chanserna måste anses ha förbättrats avsevärt  i och med veckans godkännande

En introduktion till daytrading med optioner

Historiskt sett har inte optioner varit ett traditionellt instrument för daytraders. Detta håller emellertid på att förändras. I dag finns det många företag som erbjuder sina kunder att handla med optioner, och de har i sin tur upptäckt hur de på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av klassiska daytradingtekniker för att köpa och sälja optioner. Att daytrada med optioner kan vara en av de strategier som ger investeraren den lägsta kostnaden samtidigt som den ger handlaren en möjlighet att snabbt köpa och sälja sina optioner, i flera fall snabbare än vad det är möjligt att handla med till exempel aktier, obligationer eller fonder.

En av de stora fördelarna med optioner är att de kostar mycket mindre än att köpa den underliggande tillgången (såsom aktier) direkt. Så istället för att köpa eller sälja aktier kan handlaren helt enkelt köpa en option och kontrollera samma antal aktier för mycket mindre pengar.

En option är ett finansiellt derivat. Det är ett juridiskt avtal som ger köparen rätt att köpa eller sälja ett värdepapper (eller annan finansiell tillgång) till ett visst pris under en viss tidsperiod eller på ett visst datum (lösendagen). Säljaren har också en skyldighet att uppfylla transaktionen, vilket är att sälja eller köpa, om köparen väljer att utnyttja sin option innan förfallodagen.

Vad är ett optionskontrakt?

Ett optionsavtal ska ange följande:

 • Typ av option (köpoption eller säljoption)
 • Underliggande tillgång
 • Enheter som omfattas (till exempel antal aktier)
 • Lösenpris (Det pris till vilket optionen kan utnyttjas)
 • Lösendatum (Det datum som är det sista datumet optionen kan utnyttjas)


Många av de daytraders som handlar med terminskontrakt har också börjat handla med optioner eftersom dessa två instrument har stora likheter. De baseras till exempel ofta på samma underliggande tillgångar och påminner om varandra i sina avtalsstrukturer.

Det finns emellertid också skillnader, till exempel sättet som optioner handlas på skiljer sig väldigt mycket från det som terminer handlas på.

Det finns mycket större utbud av optioner, och reglerna för handel är också annorlunda. Optioner kan köpas på börsindex liksom på enskilda aktier. Alternativ kan handlas för sig, eller de kan köpas i kombination med terminskontrakt eller aktier, för att bilda en typ av försäkring på handeln, en strategi som kallas covered calls.

Optioner erbjuder investeraren en hävstång och förmågan att säkra och begränsa förlusterna. Utan ordentlig förståelse och korrekta handelsstrategier kan emellertid optioner klassas som riskfyllda investeringar, och detta rykte skrämmer ofta nya aktörer.

Trading med binära optioner är en typ av daytrading som det råder blandade åsikter om, under kontrollerade former är det dock en helt legit handelsform som till och med finns på NASDAQ. Idag finns det guider och varningslistor om du är intresserad av att hitta mäklare där det går att handla binära optioner med bra villkor.

Utmaningar för den som daytradar med optioner

Daytraders kommer att stöta på ett par problem vid användning av optioner, men inget av dem är oöverstigligt.

Prisrörelserna kan komma att dämpas på grund av tidsvärdet, en del av optionspremien, framförallt när det avser at-the-money optioner. Även om det inneboende värdet stiger i takt med den underliggande tillgången kan denna värdeökning begränsas något av förlusten av tidsvärdet. Förändringen av tidsvärdet under dagen är i allmänhet begränsat, i alla fall intill den sista veckan av optionens löptid.

Den så kallade spreaden, skillnaden mellan köpkursen och säljkursen är oftare procentuellt större för optioner än vad den är för till exempel aktier. Detta beror framförallt på den lägre likviditeten på optionsmarknaden. Spreaden kan vara så pass hög att den kommer att begränsa vinsterna i en typisk daytrade.

Kinas konsumtion styr den globala casinoindustrin

De börshandlade fonder som investerar i casinon kan komma att bli vinnare i framtiden, det är framförallt Kinas konsumtion som styr den globala casinoindustrin och i takt med att landet som har fler en miljard invånare får en allt högre levnadsstandard så ökar förutsättningarna för en god börsutveckling. Kinas medelklass och dess konsumtion gynnas av landets konsumtionfokuserade politik för ekonomiska reformer.

Kinas övergång från en exporttung ekonomi till att istället satsat på att öka den inhemska efterfrågan har ökat spelintäkterna i Macao till 260,632 miljarder patacas (cirka 32.600 miljoner dollar), enligt statliga data.

Under de första månaderna under 2016 steg antalet besökare till Macau, Orientens spelcentrum, med mer än fyra (4) procent jämfört med samma period året innan. Antalet besökare från Kina ökade under samma period med cirka tio (10) procent, vilken är en kraftig ökning jämfört med året innan. Andelen kinesiska turister står nu för cirka 60 procent av de totala besöken i Macau.

De fundamentala förutsättningarna har gett en positiv utveckling för VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK), men även för PowerShares Dynamic Leisure & Entmnt ETF (NYSEArca: PEJ), en börshandlad fond som investerar i fritidssektorn,

BJK toppinnehav är aktier i Las Vegas Sands Corp, Macau-baserade Sands China och Wynn Resorts. Denna börshandlade fonds övriga Macau exponeringar är Galaxy Entertainment Group och Wynn Macau, och dess totala viktning mot spel uppgår till 53,1 procent.

PEJ har allokerat en betydligt mindre vikt mot spelsektorn, något under åtta (8) procent. Bland innehaven kan nämnas Priceline , Time Warner och Starbucks. PEJ har emellertid en exponering mot landbaserade casinon genom sina investeringar i MGM International och Starwood Hotels & Resorts Worldwide, som har fastigheter i Macau.

Casinomarknaden i Macau gynnas av en återhämtning i den kinesiska ekonomin, och Esther Kwon, en investering analytiker på Standard & Poors säger att spelmarknaden är en av de stora vinnarna på en ökad kinesisk ekonomisk aktivitet. Hon säger att den kinesiska massmarknaden gynnas av stigande inkomster som används till sällanköpsvaror, till exempel resor och spel. Hon ser det som den verkliga värdedrivaren.

Kwon noterade också att de långsiktiga infrastrukturinvesteringar som görs av Macau regeringen kommer att skära restiden till Macao från Kina, vilket kommer att ge fler besökare till världens spelhuvudstad.

Den som inte har möjlighet att ta del av casinona i Macau kan istället spela på den Europeiska lotto giganten eurojackpot.org

Mobilåtervinning drar fördel av ökat intresse för andrahandselektronik

Mobilåtervinning

Mobilåtervinning drar fördel av ökat intresse för andrahandselektronik

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

 • Runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades att säljas under 2016 globalt enligt Deloitte våren 2016, vilket motsvarar en omsättning på 143 miljarder kronor.
 • Mobilåtervinning nådde en ny milstolpe när Bolaget under 2016 ökade sin omsättning under Q4 med 142 % gentemot Q3. Omsättningen under kvartal Q4 hamnade på 1,65 MSEK vilket är cirka 1 MSEK mer än Q3.
 • Bolaget prognostiserar en fortsatt stark tillväxt de kommande åren och har en finansiell målsättning att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017.

I en rapport om begagnatmarknaden av smartphones från Deloitte som genomfördes våren 2016 uppskattas den begagnade smartphoneförsäljningen omsätta 17 miljarder dollar globalt; motsvarande 143 miljarder kronor. Detta skulle i sig motsvara att runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades säljas under 2016.

I takt med att fler mobiloperatörer propagerar allmänheten att alltid ha den senaste tekniken och version ökar även elektronikavfallen världen över. I Sverige har cirka 97 % av befolkningen en mobil och elektronikavfallen är idag den snabbast växande avfallsströmmen, med en total mängd på över 40 miljoner ton globalt.

Bolaget ser att intresset för andrahandselektronik blir allt större, inte minst via sina hemsidor www.pantaluren.se och www.mobilpengar.se som ökar sina inköp för varje månad; precis som försäljningen via sin webbutik iElektronik.se. Bolaget upplever det fortfarande som att de bara börjat skrapa på ytan av en enorm marknad.

Mobilåtervinning har sedan det listades på NGM Nordic MTF maj 2016 uppnått flera milstolpar och detta är året då Bolagets verksamhet satte igång ordentligt; Bolaget förvärvade sitt dotterbolag Pantaluren AB, lanserade en egen e-handelsplattform; webbutiken iElektronik samt kraftigt ökat sin omsättning för varje period som gått.

Telefon

Motiv

Mobilåtervinning har under 2016 haft stora framgångar med att expandera verksamheten till att omfatta ett större branschområde samt ökat omsättningen för varje kvartal (Q1: 0,16 MSEK, Q2: 0,33 MSEK, Q3: 0,68 MSEK, Q4: 1,65 MSEK). Under föregående år fokuserade Bolaget på att marknadsföra sig via webb-TV samt digital kanaler vilket har lett till ett markant ökat inköp av begagnade mobiltelefoner för såväl Pantaluren som MobilPengar.

Bolaget lanserade webbutiken www.ielektronik.se sommaren 2016 och har därmed utvecklats till att bli en komplett aktör på marknaden för andrahandselektronik; vilket har varit i linje med Bolagets mål.

Motivet till emissionen är främst att kunna öka tempot ytterligare vad gäller tillväxt men även för att sprida ägandet och därmed skapa bättre handel i aktien. Kapitalanskaffningen kommer ge Bolaget medel att exponera på en marknad under tillväxt via en omfattande marknadsföringsplan och säkerställa Bolagets status som marknadsledande.

Kapitalanvändning

Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 12,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Hela emissionsbeloppet är säkrat genom garantiåtaganden. Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig verksamhet för den kommande tolvmånadersperioden och nedan presenteras mer detaljerat vad emissionslikviden kommer användas till:

 • Marknadsföring (ca 75 %)
 • Vidareutveckling av e-handelsplattformarna (ca 15 %)
 • Anställa medarbetare (ca 10 %)

Robin

Robin Vestersten
VD Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna Dig för aktier
Läs teasern Läs teasern
Besök Preservias hemsida Läs mer på Axiers

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 12,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: 642 499 aktier
Pre-money värdering: 17,1 Mkr
Pris per aktie: 20,00 kronor
Teckningstid: 17 jan - 31 jan 2017
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan våren 2016 på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget

Telefon

Framtidsutsikter

Under december 2016 fick jag förtroendet att ta över som VD för Mobilåtervinning i Sverige AB. Jag var sedan tidigare VD för dotterbolaget Pantaluren AB och verksamhetschef i Mobilåtervinning och därför väl insatt i Bolagets verksamhet sedan bildandet hösten 2015.

Jag kan idag konstatera att Bolaget genom hårt arbete under året tagit stora kliv för varje kvartal och idag har en väl fungerande organisation och en tydlig målbild. Marknaden för andrahandselektronik växer enormt och vi har som en av de ledande aktörerna på vår marknad en spännande framtid att se fram emot. Jag bedömer att läget nu är rätt för att genomföra en företrädesemission, som är fullt garanterad, för att stärka vår position på marknaden ytterligare med våra etablerade varumärken och ge alla aktieägare möjligheten att vara med när vi tar Bolaget till nya nivåer.

I februari månad förvärvade vi vår största konkurrent på den svenska marknaden; Pantaluren AB. Förvärvet av Pantaluren innebär att Bolaget nu, tillsammans med Mobilpengar som var Bolagets tidigare ägda varumärke, innehar två av Sveriges ledande inköpsportaler för köp av begagnade mobiltelefoner över internet vilket sätter oss i en mycket gynnsam marknadssituation.

I maj tog vi nästa steg i koncernens utveckling då Bolaget togs upp för handel på NGM Nordic MTF. Listningen på NGM var ett viktigt steg för oss då den ger oss en högre trovärdighet mot våra kunder och större synlighet på aktiemarknaden.

Under sommaren lanserade vi vår egen webbutik; iElektronik.se. Webbutiken ger oss möjligheten att sälja produkter direkt till slutkund vilket innebär en klar förbättring av våra marginaler. Detta i kombination med våra försäljningskanaler i grossistled innebär att vi idag har ett stort utbud av valmöjligheter för att sälja de enheter vi får in från våra inköpsportaler.

Det samarbetsavtal Bolaget i september skrev med Teledelar i Sverige AB har varit väldigt positivt. Teledelar är en respekterad aktör inom service och reservdelshandel för elektroniska produkter och sköter sedan avtalet skrevs all produktgenomgång samt reparation av de enheter vi får in vilket ger våra produkter som sedan säljs vidare en kvalitetsstämpel, samt innebär att Mobilåtervinning i och med samarbetet klarar av att ta emot den månad för månad växande mängden enheter som mottages.

Mobilåtervinning har visat en mycket positiv utveckling under året och har kraftigt ökat både antalet köpta och sålda enheter för varje kvartal vilket är oerhört glädjande. Omsättningen var till en början blygsam men började ta fart i samband med att vår webbutik iElektronik lanserades och vi ser idag inga hinder för fortsatt ökad tillväxt under 2017.

Jag ser en oerhörd potential i Mobilåtervinning och känner att vi befinner oss på en enorm marknad som vi upplever att vi bara börjat skrapa på ytan av. Vi kommer fortsättningsvis satsa än mer på marknadsföring genom flertalet kanaler nationellt för att ta ännu större marknadsandelar och säkerställa vår position som den ledande aktören för inköp och försäljning av andrahands mobiltelefoner. Mobilåtervinning är skuldfria, har en bra kapitalstruktur och befinner sig därför i en finansiellt stabil situation.

Jag vill tacka för förtroendet så här långt och hoppas ni delar min övertygelse om att Mobilåtervinning är ett Bolag helt rätt i tiden på en enorm marknad och att ni som investerare vill vara med på den fortsatta resan.

Table

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Mobilåtervinning i Sverige AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-99.212066
HangSeng107.427155
OMX Stockholm 30-8.11524
S&P 5001.42427
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!