Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Nyemission i clean tech företag

Polyplank
Polyplank

Nyemission i clean tech företag

PolyPlank genomför nyemission

PolyPlank grundades 1994 och har efter omfattande undersökningar och tester en egenutvecklad, patenterad process för att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan kemiska tillsatser – ett polymerbaserat träkompositmaterial. Bolaget har sitt säte i Färjestaden där det finns en komplett anläggning som omfattar samtliga moment i produktionskedjan; granulering av plast och organisk fiber, samt produktframställning i både extruderingslinjer och formsprutor. De första produktområdena omfattade bullerskärmar, inhägnader och avskärmningar.

Att introducera ett nytt material på marknaden kräver särskilda insatser. Under de första åren var det därför väsentligt för PolyPlank att bygga acceptans för sitt polymerbaserade träkompositmaterial. En tydlig vändning kom efter 2004 då Bolaget började tillverka olika lösningar för fastighetssektorn, till exempel återvinningshus och cykelbodar. Redan efter ett par år blev fastighetssektorn Bolagets viktigaste marknadssegment. PolyPlanks lösning hade vunnit acceptans på marknaden och nästa steg handlade om att utveckla produkterna och stärka lönsamheten genom ökad försäljning.

Efter första kvartalet 2015 blev det tydligt att en alltför snabb expansion medfört fasta kostnader och investeringar som inte genererat intäkter i önskvärd takt. Efterfrågan på Bolagets produkter var relativt stadig, men svårigheter att uppnå önskad lönsamhet medförde likviditetsbrist i såväl PolyPlank som Fröseke Panel. Företagsrekonstruktion inleddes i april 2015 (vilken framgångsrikt avslutats i maj 2016) varefter en omfattande åtgärdsplan med omstrukturerings-och effektiviseringsprogram initierats för att säkerställa fortsatt drift och generera en ökad försäljning.

Genom att samordna verksamheter och prioritera åtgärder som leder till större lönsamhet och effektivare processer har PolyPlank ett nytt utgångsläge. Förbättringsprogram och kontinuerlig översyn av kostnader ger styrelsen och ledande befattningshavare kontroll över utvecklingen samt möjlighet att fortlöpande vidta adekvata åtgärder. Ett område som särskilt lyfts fram är satsningar för mer effektiv marknadsföring och insatser som leder till ökad försäljning och stabil omsättning.

Redan i maj 2015 kunde vissa resultat noteras genom att avtal tecknades med ett stort svenskt välkänt pappersbruk avseende tillverkning av hylsplugg och hantering av returplugg till ett beräknat värde av cirka 20 MSEK fördelat över två år.

MATERIAL MED MÅNGA FÖRDELAR

PolyPlanks material har en rad fördelar eftersom det förenar träets positiva material- och bearbetningsegenskaper samtidigt som det har en mycket hög motståndskraft mot fukt och röta. Det innebär att produkter tillverkade av PolyPlank blir i stort sett underhållsfria och får en lång livslängd, vilket bekräftas av ett flertal referensprojekt från olika platser i Norden.

Materialet tillverkas av återvunna termoplaster och organiska fibrer och kan återanvändas på nytt. Produkter från PolyPlank kan nämligen efter nedmalning återanvändas för tillverkning av nya produkter. Det ger inte bara lägre materialkostnader utan innebär också att bolagets produkter och system är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bl a tryckimpregnerat virke, ädelträ eller bestruket trä.

PRODUKTOMRÅDEN

PolyPlanks huvudsakliga produktområden består av systemprodukter för fastigheter, profiler för andra applikationer, system för bullerreduktion, paneler för inomhusbruk samt tillverkning av hylsplugg till pappersindustrin. Samtliga produktområden förutom paneler för inomhusbruk baseras på Bolagets återvinningsbara och miljövänliga trä- och polymerbaserade produkter.

System för fastighetssektorn: Extruderade profiler för miljöhus, tvättstugor (PLS) sopsorteringsstationer, terrassavskiljare, cykelskjul, garage, förråd och staket. Målgruppen är huvudsakligen fastighetsbolag.

Profiler för andra applikationer: Homogena profiler som tillverkas av nyvara och säljs under varumärket BeachPlank för terassgolv, balkonger och poolområden och liknande. Försäljning sker även av lösa profiler för andra användningsområden.

System för bullerreduktion: Profiler till bullerreduceringssystem som används för bullerdämpning kring vägar och järnvägar, samt till bullerreduktion inom processindustrin. Avskärmningarna har erkänt fina bullerdämpningsprestanda och är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Hylsplugg för pappersindustrin: Hylsplugg tillverkas av fiber från återvunnet returpapper och används av pappersbruk som belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Produkten återanvänds ett flertal gånger och genererar inte några kostnader för deponi eftersom pluggen går direkt tillbaka till PolyPlank för materialåtervinning in i nya produkter. Materialkostnaden är mycket fördelaktig eftersom det är en i princip sluten återvinningscirkel.

Paneler för inomhusbruk: paneler i MDF (Medium Density Fiberboard) som används för att klä väggar och tak med en snygg ytbehandlad panel. Den massiva spånskivan är lätt och snabb att montera och ersätter till stor del gipsskivor samt tapeter och annan vägbeklädnad. För att kunna användas till såväl nyproduktion som reparation och underhåll tillverkas panelerna i olika tjocklekar. Största volymerna exporteras till Norge men dess fördelar upptäcks mer och mer även i Sverige och volymerna förväntas öka.

Poly Laundry System – Det nya sättet att skapa miljövänliga tvättstugor. PolyPlank har utvecklat en miljövänlig, underhållsfri, energisnål och återvinningsbar fristående tvättstuga med Electrolux som partner. Tvättstugan byggs i PolyPlanks unika miljövänliga och underhållsfria material, såväl utvändigt som invändigt, och utrustas med Electrolux energisnåla och miljövänliga tvättsystemprodukter.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 9,6 Mkr
Antal aktier i emissionen: 19 161 988 aktier
Pris per aktie:   0,50 kronor
Teckningstid:   2016-09-27 – 2016-10-10
Likviddag:   Enligt avräkningsnota
Handel i aktien:   Aktien handlas Nasdaq OMX First North
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

Produkten är intressant för alla fastighetsbolag, vilka redan är PolyPlanks kunder. Fastighetsbolag har idag ett stort behov av fristående tvättstugor, då det frigör lokaler i fastigheten som kan utnyttjas till annat. PLS bedöms enligt Bolaget vara en unik produkt som kommer att öppna nya möjligheter för framtidens miljökrav.

Bolagets strävan och fokus på produktfördelar för kund och marknad har resulterat i denna tvättstugeprodukt, som är unik på många sätt och utmaningen har legat i att skapa konkreta kunderbjudanden, som förpackas på nya spännande sätt.

MATERIALET

Polyplank består av återvunnen plast och träfibrer från ett närliggande sågverk. Komponenterna mals ner till granulat som smälts och strängsprutas till plank i en patententerad process. Materialegenskaperna är som träets och kan bearbetas, sågas och skruvas på samma sätt som trä. Livslängden är emellertid överlägsen trämaterial eftersom Polyplank inte ruttnar, inte behöver målas och är lätt att tvätta av. Tjugofem års garanti lämnas mot röta.

FORSKNINGSPROGRAM

Polyplank ingår som ett av 12 företag (övriga deltagare är till exempel Volvo, Ericsson och Stena Recycling) i MistraREES, ett fyraårigt forskningsprogram på Chalmers, Lunds universitet och Linköpings universitet. Programmets vision är att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi.

Produkt och verksamhet

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter av en träkomposit som produceras av återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Eftersom produkterna har en rad konkurrensfördelar och dessutom kan materialåtervinnas har efterfrågan ökat i allt fler affärsområden.

Verksamheten bedrivs i egen regi samt genom rörelsedrivande dotterbolag där försäljningen sker dels direkt till slutkund, dels till kunder som paketerar Bolagets produkter med sina egna i erbjudanden till slutkunder.

Befintliga kunder omfattar exempelvis bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag, myndigheter, etablerade byggbolag samt privatpersoner.

PATENTERAD EGEN METOD

Efter forskning och utveckling har PolyPlank patent på en egenutvecklad produktionsprocess för tillverkning av "Wood Plastic Composites" (WPC). Denna typ av material tillverkas av flera aktörer på den internationella marknaden, oftast genom att förena trä (eller andra naturfiber) med termoplast som kan mjukna vid smältning utan att den kemiska strukturen bryts ned. Blandningsförhållandet kan variera beroende på vilka egenskaper som eftertraktas, men vanligtvis är det ett 50/50-förhållande.

PolyPlank har valt en egen väg genom att sätta frågor om miljö i centrum. I produktionen används råvaror såsom källsorterade plaster (ej PVC) från svenska hushåll och industrier. Den naturfiber som används är kutterspån från en lokal träindustri. Genom den egenutvecklade produktionsmetoden sammanförs de positiva egenskaperna från både plast och trä på ett unikt sätt. En lite högre andel plast ger dessutom bättre resistens mot fukt och röta, vilket är optimalt för ett Nordiskt klimat.

Efter blandning tillsammans med färgpigment, upphettning och slutlig bearbetning (extrudering eller formsprutning) skapas produkter som är en sammansättning (komposit) av de båda råvarorna. Bolagets produkter omfattar exempelvis strängpressade profiler med eller utan hålrum (utmärkta för användning i avskärmningar och som beklädnadsmaterial) samt hylsplugg.

PRODUKTION MED MILJÖ I FOKUS

Sedan 2008 bedriver PolyPlank produktionen av formsprutade och strängsprutade produkter i en anläggning i Färjestaden. I Fröseke tillverkas monteringsklara paneler i MDF för väggar och tak.

PolyPlanks tillverkning och produktion är anmälningspliktig enligt miljöbalken och produktionsanläggningarna klassas som “C-anläggningar” enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Mot bakgrund av detta och en medveten profil om att arbeta i ett kretslopp bedriver PolyPlank ett kontinuerligt arbete för att reducera och förebygga miljöpåverkande faktorer. Materialråvarorna som används är återvunna, eget produktionsspill återanvänds till nya produkter och miljöpåverkande tillsatser undviks i största möjliga utsträckning.

Framtidsutsikter

Jag tillträdde som ny VD för PolyPlank under sommaren 2016, men jag har följt Bolaget noggrant under lång tid, framförallt den omstrukturering som nyss har ägt rum. Omstruktureringen var en direkt följd av den mycket lyckade rekonstruktion som PolyPlank har genomgått.

Rekonstruktionen har gjort att jag som nytillträdd VD och koncernchef kan fokusera på den turn around som PolyPlank står inför, och att vi kan lägga resurserna på expansion och att nå lönsamhet. Den nyemission som vi genom för just nu är garanterad, och vi har ett gott samarbete med Front Office Nordic AB (publ), som bistått oss med vår rekonstruktion, något som gör att vi även i framtiden kommer att ha tillgång till det kapital vi behöver när vi växer.

Vi är stolta över att med gott samvete kalla oss ett miljöföretag. Vi sätter miljöfrågorna i fokus redan i vår affärsidé, som är att jobba enligt den cirkulära ekonomi & produktionsmetoden vilket innebär att vi med träkomposit som bas förskönar utemiljön, förbättrar funktionen och minskar underhållskostnader för ägare och nyttjare av våra produkter. Det märks också på PolyPlanks egen produktion. I drygt 20 år har PolyPlank tillverkat produkter genom en unik egenutvecklad metod för att använda återvunnen termoplast tillsammans med organiska fibrer, i vårt fall träfibrer, utan några som helst tillsatser.

Jämfört med material inom samma användningsområden erbjuder vår komposit bra bearbetningsförmåga, motstånd mot fukt och röta, lång livslängd och ett minimum av underhållsbehov. Det är ett kretslopp som alla vinner på. Vi använder återvunnen plast, tar vara på och återanvänder spillmaterial och kan dessutom återvinna våra egna produkter när de blivit uttjänta för att göra nya produkter.

HUR SER VI UT IDAG?

Vi har utvecklat tekniken och har en fungerande produktion med ett stort antal produkter och system som marknadsförs och säljs till olika målgrupper, främst fastighetssektorn eftersom materialets egenskaper gör det långsiktigt lönsamt med minimala underhållskostnader. Vi har nu också en spännande ny Systemprodukt, PLS, Poly Laundry Systems, som vi introducerade i maj 2016. Dessutom har långa kontrakt tecknats med aktörer inom pappersindustrin.

VARFÖR INVESTERA I POLYPLANK?

Vi är ett bolag med goda framtidsutsikter! Visst, vi var tidigt ute, kanske alltför tidigt för att lyckas med vår höga miljöprofil på marknaden, vi är faktiskt unika med vår produktionsmetod och våra produkter. Bolaget var inte tillräckligt starkt kapitaliserat för att göra hela resan. Vi är de första att erkänna att vi har gjort flera misstag under utvecklingstiden, men vi har lärt oss av våra misstag och står nu bättre rustade inför framtiden än tidigare. Samtidigt har inställningen till miljön ändrats radikalt sedan Bolaget stiftades. Allt fler inser fördelarna med att driva en verksamhet miljömässigt hållbar och att produkter måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Det handlar Inte bara om vår egen överlevnad, utan främst för att våra barn skall ges möjligheter att leva i en miljö som ger ett gott liv. Jag är personligen övertygad om att det inom snar framtid kommer beslut om förbud mot deponi av återvinningsbart material, att endast det som inte är återvinningsbart får brännas. I förlängningen skulle det självklart innebära stora möjligheter för PolyPlank.

ANVÄNDNING AV INVESTERAT KAPITAL

PolyPlank har ett bra produktsortiment och produktsystem. Materialet håller det vi lovar. Vi har exempelvis bullerplank som stått utan åtgärder i 20 år och är fortfarande snygga och funktionella. För att ta nästa steg behöver vi utveckla vår kapacitet att bearbeta marknaden, särskilt de branscher vi jobbar med idag. Det handlar också om att förankra affärsrelationer med allt fler etablerade företag som kan ta med oss mot större volymer. Balkonger är ett exempel på en produkt med särskild utvecklingspotential för olika samarbeten genom återförsäljare. Faktum är att det är den enskilda produkt som ökat mest under det senaste året, uteslutande tack vare vårt materials egenskaper. För att lyckas ska vi använda samma angreppsätt som vi gjort mot pappersindustrin och återvinningsföretag. Idag är det endast vår egen tillverkningskapacitet som begränsar vår expansion. PolyPlank söker därför kapital för att öka marknadssatsningar och effektivisera produktionen. Den ekonomiska rekonstruktion, som Bolaget framgångsrikt genomfört var väl genomtänkt och som investerare kan du vara trygg i att emissionspengarna också skall användas för offensiva satsningar. Den utstakade planen fokuserar på att nå lönsamhet för koncernen.

Cay Stranden
VD, PolyPlank Aktiebolag (publ)

Genom att köpa aktier i PolyPlank kan du som befintlig aktieägare stärka din position i ett bolag som ligger rätt i tiden, och som ny aktieägare får du chansen att komma in i ett spännande bolag till en förmånlig värdering. Kostnader för produktutveckling, uppbyggnad av tillverkningsindustri, bearbetning av marknaden för att lansera produkterna och teckna långsiktiga avtal med större kunder, allt detta är redan klart. Nu pågår storstädning och nya krafttag för att bli en lönsam koncern. Varmt välkommen till ett nytt kapitel i PolyPlanks utveckling!

Välkommen


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Polyplank AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 

MedicWave stärker kassan inför kommersialisering och notering

Medicwave
Mjukvara för avancerad Cancerforskning
Medicwave

MedicWave stärker kassan inför kommersialisering och notering.

Tänk dig en framtid där man med ett enkelt blodprov kan upptäcka cancer i sjukdomens tidiga stadier, när den är som enklast att behandla. Det är denna vision som ligger bakom det stora intresset för masspektrometriinstrument, en teknik som analyserar proteiner i blodet och skapar ett helt nytt sätt att upptäcka sjukdomar och rädda liv.

Genom att studera kroppens proteiner hoppas forskarna uppnå det som man tidigare trodde att genforskningen skulle göra, nämligen att tidigt kunna fånga upp potentiellt farliga sjukdomar som cancer. Som ett steg på vägen mot denna vision finns MedicWave Spectrolyzer, en specialanpassad mjukvara för analys av biologisk data från masspektrometriinstrument

Masspektrometriinstrumen bryter ner blod- och vävnadsprover på atomnivå och översätter detta till data, en teknik som 2002 belönades med Nobelpriset i kemi. Att analysera proteiner med denna teknik är dock visat en komplex utmaning eftersom data­mängderna blir så enorma att själva analysfasen blivit en flaskhals. Det är detta problem som MedicWaves mjukvara nu hjälper till att lösa.

MedicWave Spectrolyzer används i dag i flera intressanta forskningssammanhang där proteiner i människokroppen studeras. Det handlar bland annat om avancerad forskning rörande flera cancersjukdomar, forskning kring Alzheimers sjukdom, Multipel Skleros och vid läkemedelsutveckling, så mycket som 50 % av alla läkemedel och vacciner idag baseras på proteiner.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 2,7 MSEK
Antal aktier i emissionen: 2 140 959 aktier
Pris per aktie:   1,25 kr per aktie
Företrädesrätt:   Varje tiotal (10) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Teckningstid:   9 – 30 september

Teckna dig på internet
med Bank-ID »

Funktionaliteten i MedicWaves produkter har också fått bra respons från användare med erfarenhet av de befintliga mjukvarorna på marknaden. Men för att skapa de bästa förutsättningarna för att kommersialisera MedicWave Spectrolyzer är Bolaget nu mitt uppe i arbetet med att transformera produkten till en molntjänst, på fackspråk kallat Software as a Service (SaaS).

För kunderna innebär övergången till en molntjänst stora prestandamässiga fördelar, då de kan använda sin vanliga dator för att utföra analyser som annars skulle krävt en superdator. Dessutom sänks trösklarna för inköp dramatiskt. Liknande mjukvaror på marknaden innebär investeringar i storleksordningen 300 000500 000 kronor. Men genom att erbjuda produkten som en molntjänst kan vi sälja den som ett abonnemang med rörlig kostnad som beror på användandet, vilket är en affärsmodell som ligger rätt i tiden.

Genom att erbjuda produkten som en molntjänst, som endast tar betalt för den data som analyserats och dessutom tillhandahåller bättre datorkraft, blir införsäljningen enklare. Det blir ett mindre investeringsbeslut för kunden och risken som det innebär att köpa från en ny aktör elimineras. Molntjänsten ger dessutom betydande tekniska och användarmässiga fördelar. Att färdigställa molntjänsten är därför ett viktigt steg i processen att kommersialisera produkten och framtidssäkra verksamheten.

Nästa steg i produktutvecklingen är också påbörjat och handlar om maskinlärning eller artificiell intelligens. Produkten lär sig att känna igen mönster i den data som den analyserar och blir hela tiden bättre ju mer den används.

Marknad

Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i befintliga och potentiella delmarknader.

Biomarkörmarknaden 40,8 miljarder US dollar 2018.
Masspektrometri 5,9 miljarder US dollar 2018.
Metabolomik 2,1 miljarder US dollar 2019.
Bioinformatik 7,5 miljarder US dollar 2017.
Proteomik 20,7 miljarder US dollar 2018.

Siffrorna illustrerar att redan en liten marknadsandel kan generera betydande intäkter.

Nyemission

Genom den nyemission som MedicWave nu genomför kommer arbetet med att flytta mjukvarorna till molnet kunna avslutas och vidareutveckling av den maskinlärande komponenten att fortgå. Detta arbete är affärskritiskt för att kunna erbjuda kunderna en affärsmodell som ligger i tiden. Detta är ett steg i företagets långsiktiga målsättning: att bli en ledande aktör för proteinanalyser och i förlängningen bidra till bättre och snabbare sjukdomsdiagnostik. MedicWave har i dag 550 aktieägare och planerar i samband med molntjänsten att kommersialisera affären och under Q1 2017 även notera bolaget.

Vi bjuder därför in till denna företrädesemission, som ska tillföra de medel som behövs för att slutföra flytten till molnet och även fortsätta arbete med att utveckla tekniken för maskininlärning. Genom dessa satsningar skapar vi de bästa förutsättningarna för bolaget att slutligen kommersialisera MedicWave Spectrolyzer och leverera avkastning till våra aktieägare!

Karl
Karl Hillgård,
VD MedicWave AB (publ)


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med MedicWave AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 

BetOnFinance gör aktiemarknaden tillgänglig för alla

BetOnFinance GÖR AKTIEMARKNADEN
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA.

 

Spela på de hetaste aktierna och aktieindex just nu och få
200% I BONUS*
på din första insättning!

FÅ 200% I BONUS* NU!
Vill du testa dina aktiekunskaper eller bara spela för att vinna en stor pool? Då är BetOnFinance för dig! Spela på de största aktierna i Sverige, Danmark och USA och tävla mot de andra spelarna om vilka aktier som kommer prestera bäst eller sämst under en handelsdag. Gör en insättning nu och få 200% i bonus!*  

*Villkor gäller
 

Därför växer spelmarknaden online

Då Svenska Spel kunde konstatera en minskad omsättning år 2015 så såg det mycket annorlunda ut på spelmarknaden online där utländska aktörer erbjuder svenskar spel i nätcasinon. Det är fullt lagligt för svenskar att spela utomlands online, och när en spelsajt har licens inom EU så behöver man heller inte betala skatt i Sverige på vinsterna. Det här är förstås något som gör att många föredrar att spela online men det finns fler anledningar till att den europeiska spelmarknaden online fortsatt växer.

Det är lättare och bättre att spela online

Något som man inte kan komma ifrån är att det är bra mycket lättare att spela på en dator eller mobil enhet än att uppsöka ett lokalt casino. För många svenskar så finns närmsta Casino Cosmopol i en helt annan stad och det är inte alla som tycker att det är kul att sitta vid spelautomater som kan finnas på krogar och restauranger.

Spel online är lättsamma och enkla att komma igång med och man behöver aldrig fundera på vad andra har att säga om saken då man spelar privat när man har tid för det. Dessutom så är spel online bättre än de som man finner på landbaserade casinon och i spelhallar helt enkelt för att de erbjuder bättre variation. Istället för att ta en lott i en lokal kiosk så kan man spela eurojackpot via mobilen då man kanske sitter på bussen eller har en kortare paus på jobbet.

Lättillgängligheten är något som vanliga spelautomater och landbaserade casinon inte kan slå. En spelsajt på nätet stänger aldrig och det betyder att man kan spela precis när man känner för det. Man måste inte planera in en helkväll då man ensam eller med sällskap besöker en spelhall då man snabbt kan få spellusten stillad online.

Mobilspel blir allt vanligare

Även om man ser att den mobila boomen saktar in en aning så är det uppenbart att det blir allt vanligare att spela online via mobilen. Den som redan har en smartphone sedan flera år är van vid att använda den för att surfa online och ser det som en fördel att kunna ladda ner appar och spela spel direkt via webbläsaren. Det här bidrar till att allt fler spelsajter satsar på att skapa mobilvänliga avdelningar och att nya nätcasinon är gjorda för att fungera precis som de är på en mindre skärm.

Man kan få allt på en spelsajt

Ett trumfkort som spelsajter på nätet har är att de kan erbjuda precis allt. På en och samma sajt så får man lotter, spelautomater, oddsspel, bingo, poker, virtuell sport och mer. Är man medlem så kan man lätt logga in och välja det spel som man är sugen på och det utan att resa någonstans. Dessutom så är det mycket vanligt med demoversioner och gratis spel som ger spelare chansen att testa innan de riskerar pengar på nöjet. Det här gör att man lockas att fortsätta spela och testa nya typer av spel då de finns på en sajt som man redan litar på.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-28.812444
HangSeng119.624698
OMX Stockholm 30-3.31617
S&P 5001.62389
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!