Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Kiwoks lösningar flyttar vården närmre patienten och innebär tidig diagnos

Kiwok

Kiwok

Kiwoks lösningar flyttar vården närmre patienten och innebär tidig diagnos

Ett globalt problem och vår strategi att bidra till en lösning

Människan har ett stort problem och vi har en bra idé hur man löser det!

Samhälle och vårdgivare världen över behöver öka kapaciteten i vården, minska kostnaderna och samtidigt förbättra vårdkvaliteten samt stärka patientens engagemang i vården!

Bristen på vårdresurser kan inte lösas endast med mer pengar. Redan idag används tio procent av världens totala resurser för vården.

Anledningen till att samhället har detta problem är mänsklighetens utveckling! Vi växer i antal, blir äldre och utöver det ökar vi vår levnadsstandard som leder till en global ökning av livsstils-relaterade sjukdomar.

Vi alla lider, mer eller mindre, av för lite fysisk aktivitet, för mycket skadlig stress och snabbmat samt otillräcklig sömn och återhämtning.

Det behövs en förändring av människors beteende men också av hur vårdgivaren hanterar patienter när det gäller förebyggande åtgärder, tidig diagnos och behandling utanför sjukhuset. Digitala utrustningar, artificiell intelligens och precisionsmedicin kan hjälpa oss att uppnå nya och smartare vårdprocesser.

Ett sätt att göra just det är att använda distansmonitorering av patienter eller Remote Patient Monitoring (RPM).

Patienter som inte behöver vara på ett sjukhus kan övervakas i sin vardagliga miljö. Kiwoks lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsebaserade fysiologiska EKG-data, i realtid och med beslutshantering, till vårdgivare.

BodyKom, en lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsesbaserade fysiologiska EKG-data, i realtid och med beslutshantering, till vårdgivare från patienter i deras vardag. Det finns olika sätt att mäta status för en persons hjärtaktivitet. Man kan kontrollera enbart puls eller man kan ta en kort EKG-mätning. Vill man dock ha en riktig bild av den långsiktiga hjärtaktiviteten så måste man göra långtidsmätning EKG. Kiwok var först med, och är fortfarande en av få certifierade leverantörer world wide av, digital online-mätning av långtids EKG på patienter utanför sjukhuset.

Med stöd av digitaliseringen av vården ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till 19 miljarder dollar år 2018 med en årlig tillväxt på + 30%, idag ett av industrisegmenten med högst tillväxttakt. Den globala marknaden för RPM-tjänster är samma storleksklass.

Enhet

Kiwoks produkt, en lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsesbaserade fysiologiska data, i realtid och med beslutsstöd, från patienter i deras vardag till vårdgivare.

Kiwok

Vision och mission

Visionen är 'Att bli förstahandsvalet när det gäller leverantörer av distansmonitorering av personer i realtid' och detta skall vi nå via:

  • Pilotinstallationer och produkttester hos viktiga referenskunder;
  • Multicenterstudier på olika marknader för att verifiera den kliniska effekten;
  • Leveranser för klinisk användning för att visa på de hälsoekonomiska fördelarna.

Finansiellt mål

Styrelsen i Kiwok har satt upp målet att uppnå ett positivt rörelseresultat under räkenskapsåret 2020

Kundsegment

Primärkunderna är professionella aktörer inom sjukvård och klinisk forskning med behov av patientövervakning.

Sekundärkunder är Apotek, Försäkringsbolag, Sportkliniker och Företagshälsovård med behov av övervakning av kunder, idrottsmän och anställda.

Kiwok

Positionering

Kiwok vill bli känt för kundfokus och högkvalitativa hälsolösningar där kvalitet går före pris;

vårdvaliderade och certifierade lösningar som är möjliga för kliniker att använda i diagnos- och vårdprocesser att jämföra med icke-validerade konsumentprodukter; kontinuerlig långtids monitorering med realtidskommunikation i jämförelse med korta mätningar utan uppkoppling.

Skärmar

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Kiwok hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 000 0000 aktier.
Pre-money värdering: 56 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Teckningstid: 9 maj till och med den 25 maj 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen har för avsikt att ansöka om att Bolagets aktie skall upptas till handel på First North
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Kunderbjudande

Användningen av Kiwoks produkter har en positiv effekt på patientens livskvalitet och innebär besparingar för vårdgivare, patienter och samhälle i form av:

  • Effektivare process och tidigare diagnostik minskar antalet dagar och besök på sjukhuset och minskar risken för felmedicinering.
  • Patienten kan gå hem tidigare från kliniken efter operation och behandling och fortfarande vara under vårdgivarens observation.
  • Fler patienter kan omhändertas i ett tidigare skede och därmed förhindra långa vårdperioder.
  • Patienten behöver inte resa till och från kliniker eller tillbringa lång tid på avdelningarna och patienter som bor långt ifrån sjukhusen kan få hjälp på ett tidigare stadium.
  • Patienterna övervakas automatiskt och ingen interaktion behövs under mätningen.
  • BodyKom erbjuds på abonnemangsbasis och kan implementeras i befintliga vårdprocesser utan att vårdgivaren behöver göra investeringar.

Träffa Kiwok

Företagspresentationen den 24/5 kl 8.00 - 9.00 på SEB , Stureplan 2 i Stockholm.

Obligatorisk föranmälan till anders.oestlund@kiwok.com

Framtidsutsikter

Bäste investerare,

Jag har tidigare skrivit till våra aktieägare om möjligheterna för Kiwok att bibehålla och förstärka sin position som ett innovativt medicinskteknisk företag via ett fokuserat utvecklingsarbete. Kiwok var först med att lansera en mobilt uppkopplad EKG lösning och det arvet vill vi bygga vidare på. För detta krävs kapital och Kiwok genomför därför nu en nyemission som riktas till allmänheten. Emissionen innebär en möjlighet för investerare att investera i ett företag med effektiva och moderna lösningar för vårdgivare på en global marknad. En investering i Kiwok kan bli en bra investering och samtidigt möjliggöra för Kiwok att förebygga hjärtproblem och underlätta för hjärtsjukvården. Nedan beskriver jag ett av våra senaste utvecklingsprojekt, e-tröjan, för insamling av EKG data med ett textilt plagg.

I förra veckan deltog jag vid Innovation Day på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och visade den senaste prototypen av Kiwoks e-tröja för EKG mätning. Både inbjudna vårdgivare och representanter från media visade stort intresse för tröjan. Kiwok utvecklar e-tröjan tillsammans med Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tester och validering sker vid institutionen för hälsa vid BTH. Den nu framtagna prototypen baseras på en tröja från Hultafors, textila elektroder utvecklade av Smart Textiles och en EKG sensor från Kiwok. EKG signalerna som fångas av tröjan sänds via en mobilapp till en programvara från Kiwok där analysen sker. Fördelarna med e-tröjan i förhållande till traditionella EKG lösningar är att personen inte behöver vara kopplad till elektroder vilket innebär att mätningen blir bekvämare och även kan ske vid träning. Tröjan kan användas tex i äldrevården och vid mätning med belastning inom företagshälsan och idrotten.

Marknaden för Kiwoks produkter är i stark tillväxt. De globala kostnaderna för sjukvårdstjänster uppskattas komma uppgå till 9 biljoner USD år 2020, vilket motsvarar 10 procent av totala globala BNP. Införandet av digitala lösningar ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till att nå 19 miljarder USD år 2018 och det med en årlig tillväxt på + 30%, idag en av de industrigrenar som har den högsta tillväxttakten. Den globala marknaden för distansmonitoreringslösningar (RPM) är i storlek med eHälso-marknaden. Förutom vårdmarknaden finns det ett växande intresse för Kiwoks lösningar från sport och friskvård. Ett längre liv, viktminskning och allmänt välbefinnande är förutom förbättrad hälsa de önskade effekterna av träning som kan mätas på olika sätt, bl.a. via EKG. Dessutom finns en marknad för mobil patientövervakning inom försvarsmakten i olika länder. BodyKom kan också användas inom veterinärmedicin för övervakning av djur.

Kiwok söker nu aktivt efter återförsäljare i olika marknader. Dessutom genomförs produkttester vid kända kliniker för att skapa lokala referenser. Rekrytering sker samtidigt av representanter som kan företräda Kiwok i intressanta regioner. Kiwoks ledning och styrelse har sedan tidigare fokuserat på att ge Kiwok en sådan form att företaget ska kunna introduceras på en börs eller marknadsplats. En förutsättning för detta är naturligtvis att Kiwoks aktie blir intressant för aktiemarknaden och att aktien får tillräcklig spridning.

Anders Björlin
CEO Kiwok Nordic AB (publ)

Johan Eriksson
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Kiwok Nordic AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Starka resultat men bank ETFerna ser utflöden

Starka resultat men bank ETFerna ser utflöden

Vi befinner oss just nu inne i rapportsäsongen, och rapporterna från finanssektorn visar på ett starkt första kvartal. Trots detta är inte investerna imponerade. Titta bara på Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF). XLF, den största börshandlade fonden som spårar sektorn för finansiella tjänster, har sett betydande utflöden de senaste dagarna. Det är inte bara XLF, bank ETFerna ser utflöden överlag. I onsdags förra veckan såg XLF uttag på 460 MUSD. Detta är det största uttaget denna ETF sett sedan januari 2018. Det som är än mer kännbart är att dessa uttag föjdes av två dagar med stora utflöden. Detta medan de sex största amerikanska bankerna rapporterade starka resultat.

Tidigare i år stärktes finanserna också av en ökning av obligationsräntorna, eftersom högre räntor vanligtvis ökar marginalfördelningen mellan banklån och vad bankerna lånar pengar för. Spreadarna kommer att breddas ytterligare som Federal Reserve har uttalat sina avsikt att höja räntorna som svar på ekonomisk tillväxt och stigande inflation. Ändå har intäktssäsongen inte varit den katalysator som förväntats för sektorn.

Goda nyheter att vänta för banker?

Kapitalnivåer vid stora amerikanska banker betraktas i allmänhet som fasta. Trumpadministrationens skattereformarbete ses dessutom som en potentiell katalysator för sektorn för finansiella tjänster, men det återstår att se om den ansträngningen kommer att komma till liv. Vissa branschobservatörer förväntar sig att skattereformen skulle hjälpa bankerna att öka vinsterna på ett betydande sätt. Fram till och med förra veckan hade JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. och Morgan Stanley alla rapporterat sina resultat för första kvartalet.

Sammanlagt genererade dessa sex företag mer än 30 miljarder dollar i vinst, det är den högsta nivån någonsin. Dessutom ökade intäkterna från handel till sin högsta nivå på tre år då volatiliteten återvände till marknader. Finanssektorn är allmänt ansedd som den enda sektorn i USA som värderas attraktivt i förhållande till den bredare marknaden och dess egna långsiktiga medelvärden.

Värderingarna i finanssektorn ser fortfarande relativt billiga ut jämfört med den bredare marknaden. Sektorns värderingar ligger fortfarande cirka 25 procent under genomsnittet sedan början av 1990-talet. "För vissa investerare ger den senaste svagheten i bankaktierna trots det stellära resultatet ett bra tillfälle, konstaterar Bloomberg.

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF)

Fintechföretaget Fair-laan.se revolutionerar den nya lånmarknaden

Fintechföretaget Fair-laan.se revolutionerar den nya lånmarknaden

I dagens samhälle finns det ett stort utbud av onlinelån gällande bolån, snabblån, SMS-lån och att låna utan UC. Det finns många lånemöjligheter till men det kan ta lång tid att göra en grundlig utredning om vilket lån och långivare som skulle vara det mest optimala för sin egen situation.

Fair-laan.se
är en onlinetjänst inom finanssektorn som på flera internationella marknader hjälper tusentals konsumenter att jämföra lån på den svenska marknaden.  Företaget startades 2014 i Danmark av Andreas Linde och Stefan Olsen. Företaget växer snabbt och är nu bland de marknadsledande i Sverige och Danmark.

Fokus på konsumenterna

Företaget såg en möjlighet att tillgodose den växande trenden genom att göra det enklare för låntagare så de inte blir lurade av lån med höga räntor och dolda kostnader.

Fair-laan.se är en gratistjänst som jämför marknadens snabblån så att låntagaren enkelt själv kan bestämma sig för vilket lån som är det mest attraktiva efter sitt eget behov. De kan sedan klicka vidare till en av låntagarna för att ansöka och fullfölja sitt lån.

Som namnet antyder så är Fair-laan utvecklat för låntagarna, så att de ska få en klar bild och en grundlig översikt över sina möjligheter på ett opartiskt sätt. Företagets vision är att hjälpa människor att hitta det mest fördelaktiga, riskfria lånet, utan att mellanhänder utnyttjar situationen.

Digitalisering gör lånemarknaden mer transparent

De strävar efter att göra lånemarknaden till en mer transparent, tillgänglig och riskfri miljö för konsumenter att ansöka om lån. Digalitiseringen har gjort att den svenska lånemarknaden har blivit allt mer transparent, vilket ger låntagaren förmånen att själv kunna välja långivare efter information, villkor och specifika förmåner.

Fair-laans jämförelsetjänst online gör att de individualiserade lånet lättare blir tillgängligt för låntagaren. Lån med dolda kostnader och höga räntor blir bortprioriterat och konkurrensen mellan långivare blir tuffare vilket skapar bättre priser om möjligheter för konsumenter.

Julia Jernström, Swedish Country Manager på Fair-laan, menar att “Det finns ett behov att kunna låna via sin egen dator, med att ha villkor och annan information samlat på ett enda ställe. Därför med fair-laan.se är det enkelt att jämföra och få en överblick över långivare på den svenska lånemarknaden”.

Olika lån för olika behov

Konsumenterna kan enkelt skräddarsy sina egna lån beroende på sin finansiella situation på Fair-laans hemsida. Där kan du hitta olika typer av lån som till exempel SMS-lån, snabblån eller att samla alla befintliga lån till ett.

Fair-laan.se har även många lånemöjligheter för konsumenter med betalningsanmärkningar, vilket gör det möjligt för tillfälligt arbetslösa eller sjukskrivna att få beviljat lån. På tjänsten kan du också söka bland flera alternativ gällande att låna pengar utan UC. Det kan vara fördelaktigt att samla alla sina snabblån till ett stort lån med lägre ränta. Det blir också lättare att sätta upp en hållbar avbetalningsplan om man endast bör hålla koll på ett lån. Detta och andra lånrelaterade frågor och information kan Fair-laan hjälpa till med.

Bitcoin – kommer kryptovalutan ta det stora steget in i casinovärlden?

Bitcoin – kommer kryptovalutan ta det stora steget in i casinovärlden?

Den internetbaserade spelindustrin, så kallad iGaming, har växt sig mycket stort under det senaste decenniet och urvalet av svenska casino online tycks vara i princip oändligt. Spelindustrin inom EU spås att växa med 3% årligen och år 2012 stod iGaming för 12% av EUs spelindustri, med en omsättning på över €10 miljarder, enligt Europeiska Kommissionen. Med en sådan framgår är det bara naturligt att industrin undersöker möjligheten att erbjuda Bitcoin som valutaval.

Bitcoins värde är fortfarande mycket flyktig med konstanta upp- och nedgångar     

För åtta år sedan så var Bitcoins värde enbart $0,10, men har sedan dess ökat enormt. Bara det senaste året har dess värde ökat med över 735% och toppnoteringen nåddes i december 2017 med en notering på $19,205 för att sedan de kommande månaderna falla ett antal gånger för att sedan återhämta sig något varje gång. Idag ligger värdet på på $8783. Det är en valuta som är mycket flyktig, vilket porträtteras perfekt genom dess värdeminskning om 24% den senaste månaden, men med en ökning om 6,72% den senaste veckan.

Vi har sett ett antal finansiella bubblor historiskt sett, så som Wall Street under 1920-talet och IT-bubblan under slutet av 1990-talet. Den stora frågan är om Bitcoin kommer anses vara en finansiell bubbla när vi senare ser tillbaka på den rådande situationen, eller om kryptoalutan kommer stabiliseras och bli en erkänd valuta. Bitcoin är idag inte knuten till någon centralbank och inte reglerad av någon stat, men det pågår lagstiftningsdiskussioner. Det faktum att Google i juni 2018 kommer förbjuda reklam för kryptovalutor och relaterat material på grund av dess brist av reglering, visar på att Bitcoins framtid är allt annat än självklar. Just nu så kan vi mest spekulera kring valutan och dess framtid.

Online casinon har nu börjat erbjuda Bitcoin som valuta

Att betala med Bitcoins vid onlinehandel är fortfarande rätt ovanligt, men det blir mer och mer förekommande och online casinos är inget undantag. Även om majoriteten av online casinos inte erbjuder Bitcoins som valuta i dagsläget, så finns det pionjärer som erbjuder det. Vad finns det egentligen för för- och nackdelar med användning av Bitcoins inom iGaming? En av de största fördelarna är det faktum att ingen tredje part är involverad i överföringen och således behöver du inte dela dina personuppgifter med någon annan än casinot du spelar hos. Det är inte ovanligt att spelare vill hålla sig så anonyma som möjligt, och betalning med Bitcoin ger en ypperlig möjlighet till detta. Det är också en snabb insättnings- och uttagsmetod. Överföringen sker allt som oftast direkt, om du så sätter in pengar eller tar ut vinster.

Den största nackdelen, och det som kan komma att stoppa Bitcoins framgång inom den internetbaserade spelindustrin är det faktum att valutan är så flyktig och dess värde ändras hela tiden, på gott och ont. Om värdet går upp är det självklart fördel till spelare, men går det ned i värde så påverkas spelaren negativt och således mindre självklar valuta att använda. Dess värde kommer förmodligen behöva stabiliseras innan det blir ett mer vanligt förekommande valutaval inom spelvärlden.

Vad som än sker så är det lätt att konstatera att Bitcoins har lämnat ett stort avtryck inom den finansiella världen.

Spelaktien kan komma att fördubblas i värde

Spelaktien kan komma att fördubblas i värde
 
Den 9 november 2017 publicerade bolaget diskret ett pressmeddelande som sade att Future Gaming Group tidigarelägger publicering av delårsrapport till den 10 november 2017. Tidigare kommunicerat datum var 29e november 2017. Det är mer eller mindre en outtalad regel att när ett bolag tidigarelägger sin rapport så är det för att det har något bra att säga.
 
Bara ett par dagar innan meddelade att Future Gaming Group genom ett pressmeddelande att dotterbolaget Phase One haft en bra månad under oktober 2017. Resultatet för denna enskilda månad hamnade på 1,6 Mkr, att jämföra med 0,7 Mkr året tidigare. Det var framför allt affiliateintäkter från sportsbetting som bidragit till det starka resultatet. Konsolideringen av Phase One till FGG-koncernen har fortlöpt väl och resultatet från verksamheten reflekteras från och med kvartal 4 2017. För Q4 2017 vände EBITDA till ett positivt belopp och uppgick till KSEK 2 504 (KSEK -1 321). Rörelseresultatet var emellertid fortsatt negativt, men med den fart som FGG visat att köpa lönsamma verksamheter och implementera dessa är det nog en tidsfråga innan vi ser även helårssiffror som är svarta. Även november 2017 var en bra månad för Phase One som åter kunde redovisa intäkter på 1,6 Mkr, att jämföra med 0,85 Mkr året tidigare
 
Säkrat finansieringen

Under november meddelade Future Gaming Group genomfört en obligationsfinansieringsprocess om SEK 140 miljoner för att finansiera två förvärv. Dessa obligationer löper med en fast ränta om 9,75 % med halvårsvis räntebetalning. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq First North inom ett år från emissionsdagen, vilket då borde bli december 2018.

Obligationerna kommer dessutom att leda till att ytterligare cirka 190 miljoner aktier kan komma att emitteras genom så kallade warranter. Lösenpriset på dessa waranter är 0,22 SEK, vilket betyder att det egna kapitalet i Future Gaming Group kan komma att stärkas med 42 Mkr redan under 2019. Då dessa warranter idag är ”in-the-money” går det att anta de flesta innehavarna skulle utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Det skulle göra att Future Gaming Group kan få in dessa pengar i kassan redan nästa år. Bolaget kan då använda dessa pengar för att köpa nya lönsamma verksamheter, alternativt att investera i den befintliga verksamheten och öka vinsterna där.
 
När finansieringen väl var säkrad kom Future Gaming Group att tillträda den estniska affiliateverksamheten Viistek Media och maltesiska Unlimited Media, vilket driver och marknadsför siterna SuomiVegas & SverigeKronan. För detta betalar FG initialt 90 Mkr, och maximalt 38 Mkr i en villkorad tilläggsköpeskilling. Dessa verksamheter finns endast med i FGGs omsättning under 11 dagar under 2017. Full effekt av dessa förvärv kan ses under Q1 2018 som kommer att publiceras den 25 maj 2018.
 
Den nya gruppen, inklusive årets förvärv men exklusive planerade avyttringar, hade för helåret 2017 proformaintäkter om MSEK 76 (MSEK 90) och en proforma-EBITDA om MSEK 24 (MSEK 35). Nedgången i proformaresultatet för helåret 2017 förklaras främst av att Viistek Media i början av 2017 stängde sin verksamhet i Australien, vilken var deras i särklass största. Det tog Viistek några månader att hitta tillbaka till bra intäkter och det var under den perioden FGG lyckades identifierade deras potential och inledde förvärvsdiskussioner med detta företag. Vidare var det först när finansieringsprocessen stängdes och säkerställde att förvärvet kunde slutföras som full aktivitetsgrad kunde återupptas i Unlimited Media:s operatörsverksamheter Sverigekronan och SuomiVegas. Sedan slutet av december säger ledningen i FGG att denna ser en växande aktivitet och positiv omsättningstrend i jämförelse med proforma-perioden.
 
Dessa pro-forma siffror inkluderar verksamheten i Viistek, SverigeKronan, SuomiVegas och Phase One men inte den befintliga verksamhet (Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com, etc.) som planeras att knoppas av till ett separat bolag och därefter delas ut till befintliga aktieägare.
 
Vad gäller den tidigare kommunicerade avknoppningen av FGG:s tidigare verksamhet så avser styrelsen att exekvera den under 2018:s första kvartal. I och med att mars närmar sig sitt slut innebär detta att denna information bör komma vilken dag som helst. Aktieägarna i FGG skulle då få aktier i inte i ett utan två olika spelbolag.
 
Det höga tempot fortsätter

 I februari kom FGG sedan att skriva ett letter of intent om ett kompletterande förvärv till den befintliga affiliateverksamheten. Denna gång med ett bolag som har verksamhet i Storbritannien och i Bulgarien. Bolaget som sägs komplettera FGGs befintliga verksamhet innehar även intressanta tillgångar inom Mobile Performance marketing och Video Performance marketing som skapar förbättrade verktyg för både PhaseOne och Viistek Media. Bolaget öppnar även upp möjligheter för FGG att utforska andra vertikaler däribland finansvertikalen inom primärt FX och Kryptovalutor.

Den nya verksamheten har uppvisat stark tillväxt över de senaste åren med kontinuerligt förbättrade marginaler. Uppskattat justerat EBITDA resultat de senaste 12 månaderna var på cirka 0,5MUSD och med en omsättning om ca. 4,6MUSD.

Totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 3MUSD och är fördelat på 2MUSD up-front och 1MUSD i potentiell maximal earn-out. Förvärvet kommer att göras med egna aktier, vilket gör att den stora kassan FGG förfogar över kan användas till att skapa nya intäkter.

Analys av kommunikationen i Q4 rapporten

Omsättningen under fjärde kvartalet 2017 ökade med 418% jämfört med samma kvartal 2016. EBITDA vände till positivt om SEK 2,5m i perioden och kassaflödet i perioden va också positivt. Som tidigare har nämnts så var det en väldigt begränsad period då den nya gruppen påverkade utfallet i Q4.

Björn Mannerqvist säger i sitt VD-ord – ” FGG avslutade året med att för första gången på väldigt länge uppvisa ett positivt EBITDA-resultat för ett kvartal. Orsaken till bolagets positiva utveckling är naturligtvis de förvärv som genomfördes under tredje och slutet av fjärde kvartalet. Phase One tillträddes i september och från och med den 21 december 2017 ingår även Viistek Media och Unlimited Media i gruppen. Förvärven har under det fjärde kvartalet bidragit med ett positivt resultat om 5,6 MSEK.

Låt oss extrapolera en smula. Låt oss utgå från siffrorna för det fjärde kvartalet 2017. I detta bidrog Phase One fullt ut under Q4. Viistek och Unlimted Media har endast bidragit med omsättning och resultat under tio dagar i december 2017. I den pressrelease som är daterad den 25 januari 2018 så går det att utläsa att den nya verksamheten gjorde ett resultat i december på 2,4Mkr. Vi vet också vad resultatet för Phase One var under oktober och november 2017, totalt sett 3,2 Mkr. Vi gör antagandet att Phase One levererade ungefär motsvarande december. Kvar blir då cirka 0,8 Mkr som bör ha kommit från Viistek och Unlimited Media. Detta på tio (10) dagar i december. Detta skulle innebära att den nya verksamheten i december på normaliserad basis skulle kunna levererat en vinst om 4,0Mkr. Nu är det sista kvartalet på året alltid starkt för spelsektorn, och detta gäller i synnerhet december vilket en investerare bör beakta.

Vidare i VD-ordet så kommenteras strategier och målsättningar framåt, samt inledningen av 2018. Det går att utläsa att FGG nu genomför en del investeringar i verksamheten som ska ligga till grund för att verksamheten på längre sikt ska uppvisa en omsättningstillväxt om 30% per år samt uppvisa en 40% EBITDA marginal. Investeringar tas även under Q1 för att vara väl förberedda inför årets stora händelse, Fotbolls-VM.

Troligtvis bör investerare ha förståelse för att FGGs fulla potential kommer nås senare under 2018. Investeringar i Phase One för att bygga en ännu starkare rev-share stock resulterar ofta i att bonuskostnaderna äter upp lite av marginalerna men bygger värden över nästkommande kvartal. Även ökade marknadsföringsinsatser inom operatörsverksamheten gör säkert att vi kommer få se en fin top-line tillväxt men där marginalerna kan komma att halka efter. Man ska därtill addera att den delen som kommer att knoppas av också kommer tynga Q1 till viss del.

FGG ska ses som ett spel för 2018 där mycket mer spännande säkert kommer att ske och där ledningen tydligt visar att man vill fortsätta bygga och göra FGG ännu större och starkare.

Vad blir då värdet att detta?

Den nya verksamheten i FGG omsatte 90 Mkr under 2016, och redovisade en vinst om 35 Mkr. Under 2017 fanns vissa problem, men större delen av dessa förefaller nu vara åtgärdade och intäkterna närmar sig åter dessa nivåer. Vi har således använt dessa siffror i en försiktigt hållen prognos. Efter full utspädning och utan att ta hänsyn till de stora underskottsavdrag som finns i FGG bör koncernen kunna redovisa en vinst på dryga 0,03 SEK per aktie under 2018.

Baserat på ett p/e-tal på cirka 20, vilket inte är högt jämfört med konkurrenterna hamnar värdet på aktien på det dubbla. Tar vi med i beräkningarna att andra bolag handlas till betydligt högre p/e-tal, Cherry handlas till exempel till ett p/e-tal >100 blir FGG än mer aptitlig. Vi har i denna värdering inte tagit hänsyn till ytterligare förvärv eller de positiva effekter som korsförsäljning kan komma att medföra.

Ytterligare köp, en högre än prognosticerad vinst per aktie samt en värdering i stil med konkurrenternas skulle göra att värdet på FGG inte bara fördubblas utan skjuter i höjden med flera hundra procent. Det ser ut som marknaden inte har sett de nya möjligheterna som finns i FGG och att den inte har förstått att det inte längre är samma bolag som för ett år sedan. Vi gör bedömningen att FGG kommer att bli spännande att följa det kommande året, och tror att det fina resultatet som detta bolag gör kan komma att uppmärksammas av betydligt fler aktörer.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!