Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Investeringar på nätcasino-marknaden - att välja rätt häst

Hård konkurrens är idag ett faktum inom merparten av alla marknader och deras respektive segment, men kanske är det så att nätcasino-marknaden idag är den som är allra mest utsatt?

Nätcasino-marknaden växer fortfarande så det knakar och har gjort så under lång tid. Det finns självfallet flera olika anledningar som ligger till grund för denna utveckling, där bland annat pokerboomen, bättre uppkopplingsmöjligheter och de nya smarttelefonerna är några tydliga exempel som bidragit i positiv bemärkelse.

Likt guldrushen i Klondike på 1800-talet har detta marknadsklimat dragit till sig väldigt mycket intresse från människor som förstått vilka otroliga vinstmöjligheter som finns tillgängliga - helst för de som lyckas blanda sig in i leken på allvar! Fler och fler har alltså velat sätta tänderna i denna ständigt växande kaka, vilket lett till att man var och varannan dag kunnat ta del av något nytt nätcasino som slagit upp sina portar för allmänheten och tryckt ut sin reklam i tv samt andra marknadsföringskanaler.

Även ur ett investeringsperspektiv har allt detta lockat men här har det varit, och är fortfarande, långt ifrån enkelt att välja rätt häst i myllret av till synes lämpliga kandidater. De investerare som inte enbart stirrar sig blinda på siffror och trender, utan också skaffat sig en djupare förståelse för branschen är de som tenderat att göra allra bäst ifrån sig. För ett otränat öga kan det nämligen vara svårt att uttyda små men avgörande skillnader som i slutändan särskiljer ett nätcasino från ett annat och som därigenom gör ett av dessa framgångsrikt, men inte det andra.

Det gäller med andra ord att verkligen göra sin research och att ge sig själv den tid som krävs för att skaffa sig en bra känsla för nätcasino-branchen innan man väljer att investera. På detta sätt undviker du som investerare att bara kasta dig huvudstupa in i första bästa tåg och ger dig själv chansen att istället uppenbara det där riktiga guldägget som alla söker. Kanske blir det därigenom just du som uppenbarar potentialen hos något av framtidens stora nätcasinon - innan det slagit ut i full blom!

Kiwoks lösningar flyttar vården närmre patienten och innebär tidig diagnos

Kiwok

Kiwok

Kiwoks lösningar flyttar vården närmre patienten och innebär tidig diagnos

Ett globalt problem och vår strategi att bidra till en lösning

Människan har ett stort problem och vi har en bra idé hur man löser det!

Samhälle och vårdgivare världen över behöver öka kapaciteten i vården, minska kostnaderna och samtidigt förbättra vårdkvaliteten samt stärka patientens engagemang i vården!

Bristen på vårdresurser kan inte lösas endast med mer pengar. Redan idag används tio procent av världens totala resurser för vården.

Anledningen till att samhället har detta problem är mänsklighetens utveckling! Vi växer i antal, blir äldre och utöver det ökar vi vår levnadsstandard som leder till en global ökning av livsstils-relaterade sjukdomar.

Vi alla lider, mer eller mindre, av för lite fysisk aktivitet, för mycket skadlig stress och snabbmat samt otillräcklig sömn och återhämtning.

Det behövs en förändring av människors beteende men också av hur vårdgivaren hanterar patienter när det gäller förebyggande åtgärder, tidig diagnos och behandling utanför sjukhuset. Digitala utrustningar, artificiell intelligens och precisionsmedicin kan hjälpa oss att uppnå nya och smartare vårdprocesser.

Ett sätt att göra just det är att använda distansmonitorering av patienter eller Remote Patient Monitoring (RPM).

Patienter som inte behöver vara på ett sjukhus kan övervakas i sin vardagliga miljö. Kiwoks lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsebaserade fysiologiska EKG-data, i realtid och med beslutshantering, till vårdgivare.

BodyKom, en lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsesbaserade fysiologiska EKG-data, i realtid och med beslutshantering, till vårdgivare från patienter i deras vardag. Det finns olika sätt att mäta status för en persons hjärtaktivitet. Man kan kontrollera enbart puls eller man kan ta en kort EKG-mätning. Vill man dock ha en riktig bild av den långsiktiga hjärtaktiviteten så måste man göra långtidsmätning EKG. Kiwok var först med, och är fortfarande en av få certifierade leverantörer world wide av, digital online-mätning av långtids EKG på patienter utanför sjukhuset.

Med stöd av digitaliseringen av vården ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till 19 miljarder dollar år 2018 med en årlig tillväxt på + 30%, idag ett av industrisegmenten med högst tillväxttakt. Den globala marknaden för RPM-tjänster är samma storleksklass.

Enhet

Kiwoks produkt, en lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsesbaserade fysiologiska data, i realtid och med beslutsstöd, från patienter i deras vardag till vårdgivare.

Kiwok

Vision och mission

Visionen är 'Att bli förstahandsvalet när det gäller leverantörer av distansmonitorering av personer i realtid' och detta skall vi nå via:

  • Pilotinstallationer och produkttester hos viktiga referenskunder;
  • Multicenterstudier på olika marknader för att verifiera den kliniska effekten;
  • Leveranser för klinisk användning för att visa på de hälsoekonomiska fördelarna.

Finansiellt mål

Styrelsen i Kiwok har satt upp målet att uppnå ett positivt rörelseresultat under räkenskapsåret 2020

Kundsegment

Primärkunderna är professionella aktörer inom sjukvård och klinisk forskning med behov av patientövervakning.

Sekundärkunder är Apotek, Försäkringsbolag, Sportkliniker och Företagshälsovård med behov av övervakning av kunder, idrottsmän och anställda.

Kiwok

Positionering

Kiwok vill bli känt för kundfokus och högkvalitativa hälsolösningar där kvalitet går före pris;

vårdvaliderade och certifierade lösningar som är möjliga för kliniker att använda i diagnos- och vårdprocesser att jämföra med icke-validerade konsumentprodukter; kontinuerlig långtids monitorering med realtidskommunikation i jämförelse med korta mätningar utan uppkoppling.

Skärmar

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Kiwok hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 000 0000 aktier.
Pre-money värdering: 56 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Teckningstid: 9 maj till och med den 25 maj 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen har för avsikt att ansöka om att Bolagets aktie skall upptas till handel på First North
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Kunderbjudande

Användningen av Kiwoks produkter har en positiv effekt på patientens livskvalitet och innebär besparingar för vårdgivare, patienter och samhälle i form av:

  • Effektivare process och tidigare diagnostik minskar antalet dagar och besök på sjukhuset och minskar risken för felmedicinering.
  • Patienten kan gå hem tidigare från kliniken efter operation och behandling och fortfarande vara under vårdgivarens observation.
  • Fler patienter kan omhändertas i ett tidigare skede och därmed förhindra långa vårdperioder.
  • Patienten behöver inte resa till och från kliniker eller tillbringa lång tid på avdelningarna och patienter som bor långt ifrån sjukhusen kan få hjälp på ett tidigare stadium.
  • Patienterna övervakas automatiskt och ingen interaktion behövs under mätningen.
  • BodyKom erbjuds på abonnemangsbasis och kan implementeras i befintliga vårdprocesser utan att vårdgivaren behöver göra investeringar.

Träffa Kiwok

Företagspresentationen den 24/5 kl 8.00 - 9.00 på SEB , Stureplan 2 i Stockholm.

Obligatorisk föranmälan till anders.oestlund@kiwok.com

Framtidsutsikter

Bäste investerare,

Jag har tidigare skrivit till våra aktieägare om möjligheterna för Kiwok att bibehålla och förstärka sin position som ett innovativt medicinskteknisk företag via ett fokuserat utvecklingsarbete. Kiwok var först med att lansera en mobilt uppkopplad EKG lösning och det arvet vill vi bygga vidare på. För detta krävs kapital och Kiwok genomför därför nu en nyemission som riktas till allmänheten. Emissionen innebär en möjlighet för investerare att investera i ett företag med effektiva och moderna lösningar för vårdgivare på en global marknad. En investering i Kiwok kan bli en bra investering och samtidigt möjliggöra för Kiwok att förebygga hjärtproblem och underlätta för hjärtsjukvården. Nedan beskriver jag ett av våra senaste utvecklingsprojekt, e-tröjan, för insamling av EKG data med ett textilt plagg.

I förra veckan deltog jag vid Innovation Day på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och visade den senaste prototypen av Kiwoks e-tröja för EKG mätning. Både inbjudna vårdgivare och representanter från media visade stort intresse för tröjan. Kiwok utvecklar e-tröjan tillsammans med Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tester och validering sker vid institutionen för hälsa vid BTH. Den nu framtagna prototypen baseras på en tröja från Hultafors, textila elektroder utvecklade av Smart Textiles och en EKG sensor från Kiwok. EKG signalerna som fångas av tröjan sänds via en mobilapp till en programvara från Kiwok där analysen sker. Fördelarna med e-tröjan i förhållande till traditionella EKG lösningar är att personen inte behöver vara kopplad till elektroder vilket innebär att mätningen blir bekvämare och även kan ske vid träning. Tröjan kan användas tex i äldrevården och vid mätning med belastning inom företagshälsan och idrotten.

Marknaden för Kiwoks produkter är i stark tillväxt. De globala kostnaderna för sjukvårdstjänster uppskattas komma uppgå till 9 biljoner USD år 2020, vilket motsvarar 10 procent av totala globala BNP. Införandet av digitala lösningar ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till att nå 19 miljarder USD år 2018 och det med en årlig tillväxt på + 30%, idag en av de industrigrenar som har den högsta tillväxttakten. Den globala marknaden för distansmonitoreringslösningar (RPM) är i storlek med eHälso-marknaden. Förutom vårdmarknaden finns det ett växande intresse för Kiwoks lösningar från sport och friskvård. Ett längre liv, viktminskning och allmänt välbefinnande är förutom förbättrad hälsa de önskade effekterna av träning som kan mätas på olika sätt, bl.a. via EKG. Dessutom finns en marknad för mobil patientövervakning inom försvarsmakten i olika länder. BodyKom kan också användas inom veterinärmedicin för övervakning av djur.

Kiwok söker nu aktivt efter återförsäljare i olika marknader. Dessutom genomförs produkttester vid kända kliniker för att skapa lokala referenser. Rekrytering sker samtidigt av representanter som kan företräda Kiwok i intressanta regioner. Kiwoks ledning och styrelse har sedan tidigare fokuserat på att ge Kiwok en sådan form att företaget ska kunna introduceras på en börs eller marknadsplats. En förutsättning för detta är naturligtvis att Kiwoks aktie blir intressant för aktiemarknaden och att aktien får tillräcklig spridning.

Anders Björlin
CEO Kiwok Nordic AB (publ)

Johan Eriksson
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Kiwok Nordic AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Starka resultat men bank ETFerna ser utflöden

Starka resultat men bank ETFerna ser utflöden

Vi befinner oss just nu inne i rapportsäsongen, och rapporterna från finanssektorn visar på ett starkt första kvartal. Trots detta är inte investerna imponerade. Titta bara på Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF). XLF, den största börshandlade fonden som spårar sektorn för finansiella tjänster, har sett betydande utflöden de senaste dagarna. Det är inte bara XLF, bank ETFerna ser utflöden överlag. I onsdags förra veckan såg XLF uttag på 460 MUSD. Detta är det största uttaget denna ETF sett sedan januari 2018. Det som är än mer kännbart är att dessa uttag föjdes av två dagar med stora utflöden. Detta medan de sex största amerikanska bankerna rapporterade starka resultat.

Tidigare i år stärktes finanserna också av en ökning av obligationsräntorna, eftersom högre räntor vanligtvis ökar marginalfördelningen mellan banklån och vad bankerna lånar pengar för. Spreadarna kommer att breddas ytterligare som Federal Reserve har uttalat sina avsikt att höja räntorna som svar på ekonomisk tillväxt och stigande inflation. Ändå har intäktssäsongen inte varit den katalysator som förväntats för sektorn.

Goda nyheter att vänta för banker?

Kapitalnivåer vid stora amerikanska banker betraktas i allmänhet som fasta. Trumpadministrationens skattereformarbete ses dessutom som en potentiell katalysator för sektorn för finansiella tjänster, men det återstår att se om den ansträngningen kommer att komma till liv. Vissa branschobservatörer förväntar sig att skattereformen skulle hjälpa bankerna att öka vinsterna på ett betydande sätt. Fram till och med förra veckan hade JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. och Morgan Stanley alla rapporterat sina resultat för första kvartalet.

Sammanlagt genererade dessa sex företag mer än 30 miljarder dollar i vinst, det är den högsta nivån någonsin. Dessutom ökade intäkterna från handel till sin högsta nivå på tre år då volatiliteten återvände till marknader. Finanssektorn är allmänt ansedd som den enda sektorn i USA som värderas attraktivt i förhållande till den bredare marknaden och dess egna långsiktiga medelvärden.

Värderingarna i finanssektorn ser fortfarande relativt billiga ut jämfört med den bredare marknaden. Sektorns värderingar ligger fortfarande cirka 25 procent under genomsnittet sedan början av 1990-talet. "För vissa investerare ger den senaste svagheten i bankaktierna trots det stellära resultatet ett bra tillfälle, konstaterar Bloomberg.

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF)

Fintechföretaget Fair-laan.se revolutionerar den nya lånmarknaden

Fintechföretaget Fair-laan.se revolutionerar den nya lånmarknaden

I dagens samhälle finns det ett stort utbud av onlinelån gällande bolån, snabblån, SMS-lån och att låna utan UC. Det finns många lånemöjligheter till men det kan ta lång tid att göra en grundlig utredning om vilket lån och långivare som skulle vara det mest optimala för sin egen situation.

Fair-laan.se
är en onlinetjänst inom finanssektorn som på flera internationella marknader hjälper tusentals konsumenter att jämföra lån på den svenska marknaden.  Företaget startades 2014 i Danmark av Andreas Linde och Stefan Olsen. Företaget växer snabbt och är nu bland de marknadsledande i Sverige och Danmark.

Fokus på konsumenterna

Företaget såg en möjlighet att tillgodose den växande trenden genom att göra det enklare för låntagare så de inte blir lurade av lån med höga räntor och dolda kostnader.

Fair-laan.se är en gratistjänst som jämför marknadens snabblån så att låntagaren enkelt själv kan bestämma sig för vilket lån som är det mest attraktiva efter sitt eget behov. De kan sedan klicka vidare till en av låntagarna för att ansöka och fullfölja sitt lån.

Som namnet antyder så är Fair-laan utvecklat för låntagarna, så att de ska få en klar bild och en grundlig översikt över sina möjligheter på ett opartiskt sätt. Företagets vision är att hjälpa människor att hitta det mest fördelaktiga, riskfria lånet, utan att mellanhänder utnyttjar situationen.

Digitalisering gör lånemarknaden mer transparent

De strävar efter att göra lånemarknaden till en mer transparent, tillgänglig och riskfri miljö för konsumenter att ansöka om lån. Digalitiseringen har gjort att den svenska lånemarknaden har blivit allt mer transparent, vilket ger låntagaren förmånen att själv kunna välja långivare efter information, villkor och specifika förmåner.

Fair-laans jämförelsetjänst online gör att de individualiserade lånet lättare blir tillgängligt för låntagaren. Lån med dolda kostnader och höga räntor blir bortprioriterat och konkurrensen mellan långivare blir tuffare vilket skapar bättre priser om möjligheter för konsumenter.

Julia Jernström, Swedish Country Manager på Fair-laan, menar att “Det finns ett behov att kunna låna via sin egen dator, med att ha villkor och annan information samlat på ett enda ställe. Därför med fair-laan.se är det enkelt att jämföra och få en överblick över långivare på den svenska lånemarknaden”.

Olika lån för olika behov

Konsumenterna kan enkelt skräddarsy sina egna lån beroende på sin finansiella situation på Fair-laans hemsida. Där kan du hitta olika typer av lån som till exempel SMS-lån, snabblån eller att samla alla befintliga lån till ett.

Fair-laan.se har även många lånemöjligheter för konsumenter med betalningsanmärkningar, vilket gör det möjligt för tillfälligt arbetslösa eller sjukskrivna att få beviljat lån. På tjänsten kan du också söka bland flera alternativ gällande att låna pengar utan UC. Det kan vara fördelaktigt att samla alla sina snabblån till ett stort lån med lägre ränta. Det blir också lättare att sätta upp en hållbar avbetalningsplan om man endast bör hålla koll på ett lån. Detta och andra lånrelaterade frågor och information kan Fair-laan hjälpa till med.

Bitcoin – kommer kryptovalutan ta det stora steget in i casinovärlden?

Bitcoin – kommer kryptovalutan ta det stora steget in i casinovärlden?

Den internetbaserade spelindustrin, så kallad iGaming, har växt sig mycket stort under det senaste decenniet och urvalet av svenska casino online tycks vara i princip oändligt. Spelindustrin inom EU spås att växa med 3% årligen och år 2012 stod iGaming för 12% av EUs spelindustri, med en omsättning på över €10 miljarder, enligt Europeiska Kommissionen. Med en sådan framgår är det bara naturligt att industrin undersöker möjligheten att erbjuda Bitcoin som valutaval.

Bitcoins värde är fortfarande mycket flyktig med konstanta upp- och nedgångar     

För åtta år sedan så var Bitcoins värde enbart $0,10, men har sedan dess ökat enormt. Bara det senaste året har dess värde ökat med över 735% och toppnoteringen nåddes i december 2017 med en notering på $19,205 för att sedan de kommande månaderna falla ett antal gånger för att sedan återhämta sig något varje gång. Idag ligger värdet på på $8783. Det är en valuta som är mycket flyktig, vilket porträtteras perfekt genom dess värdeminskning om 24% den senaste månaden, men med en ökning om 6,72% den senaste veckan.

Vi har sett ett antal finansiella bubblor historiskt sett, så som Wall Street under 1920-talet och IT-bubblan under slutet av 1990-talet. Den stora frågan är om Bitcoin kommer anses vara en finansiell bubbla när vi senare ser tillbaka på den rådande situationen, eller om kryptoalutan kommer stabiliseras och bli en erkänd valuta. Bitcoin är idag inte knuten till någon centralbank och inte reglerad av någon stat, men det pågår lagstiftningsdiskussioner. Det faktum att Google i juni 2018 kommer förbjuda reklam för kryptovalutor och relaterat material på grund av dess brist av reglering, visar på att Bitcoins framtid är allt annat än självklar. Just nu så kan vi mest spekulera kring valutan och dess framtid.

Online casinon har nu börjat erbjuda Bitcoin som valuta

Att betala med Bitcoins vid onlinehandel är fortfarande rätt ovanligt, men det blir mer och mer förekommande och online casinos är inget undantag. Även om majoriteten av online casinos inte erbjuder Bitcoins som valuta i dagsläget, så finns det pionjärer som erbjuder det. Vad finns det egentligen för för- och nackdelar med användning av Bitcoins inom iGaming? En av de största fördelarna är det faktum att ingen tredje part är involverad i överföringen och således behöver du inte dela dina personuppgifter med någon annan än casinot du spelar hos. Det är inte ovanligt att spelare vill hålla sig så anonyma som möjligt, och betalning med Bitcoin ger en ypperlig möjlighet till detta. Det är också en snabb insättnings- och uttagsmetod. Överföringen sker allt som oftast direkt, om du så sätter in pengar eller tar ut vinster.

Den största nackdelen, och det som kan komma att stoppa Bitcoins framgång inom den internetbaserade spelindustrin är det faktum att valutan är så flyktig och dess värde ändras hela tiden, på gott och ont. Om värdet går upp är det självklart fördel till spelare, men går det ned i värde så påverkas spelaren negativt och således mindre självklar valuta att använda. Dess värde kommer förmodligen behöva stabiliseras innan det blir ett mer vanligt förekommande valutaval inom spelvärlden.

Vad som än sker så är det lätt att konstatera att Bitcoins har lämnat ett stort avtryck inom den finansiella världen.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!