Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Realtid Media, Affärskritisk information inom kapitalmarknad och finansiering

 

Realtid
Realtid

Realtid Media, Affärskritisk information inom kapitalmarknad
och finansiering

Affärskritisk information inom strategiarbete, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to-Business verksamhet ("B2B"), vilket ger Realtid Media en unik position i svenskt näringsliv.

VERKSAMHETEN I KORTHET

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to-Business verksamhet ("B2B"), vilket ger Realtid Media en unik position i svenskt näringsliv.

Idag bedrivs den expansiva verksamheten av 12 heltidsanställda från kontoret i centrala Stockholm inom tre affärsområden: Media genom den dagliga nyhetssajten Realtid.se, Karriär genom i huvudsak sajten Realtid Karriär och så kallad uppdragsmedia genom affärsområdet RQ Partner. Ytterligare affärsområden är definierade i affärsplanen för lansering till och med 2020. Gemensamt för samtliga affärsområden är att de sinsemellan innehar omfattande synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan.

I bolagets vision ligger att bygga en pan-nordisk verksamhet med affärsområden i samtliga nordiska länder samt att över tid erbjuda utvalda produktlinjer på engelska för en global publik. Många av bolagen i målgruppen har ett nordiskt fokus och en nordisk närvaro.

Internationella aktörer betraktar ofta Norden som en gemensam marknad. Utöver detta är iakttagelsen att övriga nordiska länder saknar verksamheter med Realtid Medias position.

KRAFTIG TILLVÄXT

I april 2016 slogs försäljningsrekord med en orderingång på 1,3 miljoner kronor exklusive moms. Det var första gången som Bolaget uppnådde en försäljning på över en miljon kronor på en månad, och innebär att försäljningen enbart för april månad motsvarande 38 % av hela 2015 års nettoomsättning.

För perioden januari till och med april 2016 ligger försäljningen på 2,9 MSEK, något över budget och 70 % över försäljningen för samma period 2015. Väsentliga förstärkningar har också gjorts av säljorganisationen under 2016 som ännu inte avspeglas i försäljningssiffrorna.

I kombination med den inplanerade produktutvecklingen är den sammantagna bedömningen att den höga försäljningstillväxten kommer att hålla i sig under överskådlig tid.

Målsättningen för Realtid Media är att verksamheten skall göra break-even fjärde kvartalet 2016.

BAKGRUND OCH MOTIV

Realtid Media är ett internetbaserat medieföretag som grundades 2012. Under de år som Bolaget varit verksamt har de befintliga resurserna använts för att bygga upp ett kommersiellt gångbart och attraktivt tjänste- och mediaerbjudande, riktat mot väldefinierade kundsegment inom bland annat de finansiella, juridiska och revisionsinriktade sektorerna.

Realtid Media uppvisar idag en stabil omsättningsökning, och förväntas kunna fortsätta expandera längs den inslagna linjen under flera år framöver. För att fortsätta verksamheten till dess positiva kassaflöden uppnås har därför styrelsen beslutat att genomföra en nyemission.

Vidare förbereds för att inofficiell handel i Bolagets aktie skall kunna inledas snarast efter denna nyemission är genomförd. Den tidigare uttalade målsättningen om notering av Bolagets aktie vid en MTF-marknadsplats beräknas kunna uppnås under 2017/2018. Exempel på svenska MTF-marknader är Aktietorget, First North och NGM MTF.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 8,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: 3 303 704 aktier
Pris per aktie: 2,50 kronor
Pre-money värdering: 30,3 Mkr
Teckningstid: 17 maj – 3 juni 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen har beslutat att under 2016 göra Bolagets aktie tillgänglig för handel vid en inofficiell marknadsplats. Information och anvisningar kring denna handel kommer att meddelas via pressmeddelande och på Bolagets hemsida.

Det är vidare styrelsens målsättning att inom två år notera Realtids aktie vid lämplig så kallad MTF-marknad. Exempel på svenska MTF-marknader är Aktietorget, First North och NGM MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig på internet med Bank-ID

Framtidsutsikter

I mitten av 2012 startade Realtid Media AB sin verksamhet genom förvärvet av IP-rättigheterna hänförliga till ekonomisajten Realtid.se. Idéen var då som nu att med styrkan i varumärket Realtid och distributionskraften i sajten Realtid.se bygga en integrerad verksamhet med starkt nischade, affärskritiska produkter riktade mot den målgrupp vi varit ensamma om att definiera: yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor. Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik där grupper som ingår i samma kommersiella kretslopp möts som köpare och säljare av högst sofistikerade, komplexa tjänster – ofta av strategisk karaktär – och värdet av en transaktion kan uppgå till miljarder kronor och ersättningar och arvoderingar till miljontals kronor.

Förvärvet följdes av en nyemission med förhoppningen att inbringa 5 MSEK, men i det bistra finansieringsklimatet som rådde 2012 blev emissionen utdragen och först i början på 2013 lyckades vi få in erforderligt belopp via ett konvertibelt lån. Den ansträngda likviditeten kom att prägla 2013 på djupet och det blev ett år av kris vars efterdyningar äntligen börjar klinga av.

Vi kämpade på, och efter sommaren 2013 kunde vi skönja hur försäljningen började växa och kunder tillkomma. Vi lyckades också fasa in en ny, högst kompetent styrelse, för tillträde på årsstämman 2014. Vår försäljningsdirektör rekryterades med start augusti 2014 med uppdraget att bygga en säljorganisation och driva intäkterna.

Då vi skriver maj 2016 har vi precis slagit försäljningsrekord med en orderingång enbart i april på över 1,3 miljoner kronor exklusive moms (att jämföra med 2015 års totala omsättning på 4,0 miljoner kronor). Försäljningen från januari till och med april ligger strax över budget och 70% över försäljningen för samma period 2015. Vi har gjort väsentliga förstärkningar på säljavdelningen som ännu inte avspeglas i försäljningssiffrorna. Tillsammans med den inplanerade affärsutvecklingen är vår bedömning tvivelsutan att den starka tillväxten kommer att hålla i sig under överskådlig tid.

Vi har tre affärsområden – Media, Karriär och RQ Partner (uppdragsmedia) – som alla växer och har betalande kunder. Ytterligare affärsområden är definierade i den expansiva affärsplanen för lansering till och med år 2020. I visionen ligger en nordisk expansion och att arbeta mot en global publik på engelska. Ledningsgruppen och affärsområdeschefer utgörs av de främsta yrkesutövarna i Sverige inom sina respektive områden. Vår målsättning är att bolaget ska göra break-even fjärde kvartalet i år.

Vi har en lång och mödosam resa bakom oss men under tidens gång har affärsmodellen förädlats och målbilden klarnat. Ju längre vi kommer i utvecklingen desto större tycks den kommersiella potentialen vara.

Föremål för en framgångsrik emission kan vi äntligen få utveckla verksamheten med god likviditet, en sund balansräkning och med det långsiktighet och systematik, mot våra högt ställda mål.

Jag hoppas du vill vara med på resan!

Jonas Wiwen-Nilsson

Vd och grundare av Realtid Media


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Realtid Media AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Marknadsföringsbolag till Nasdaq First North

 
logo-top
 
The Marketing Group | Mangold
 
header-image
 
Erbjudande om att förvärva aktier i The Marketing Group plc
 
Läs mer och förvärva aktier
 
 
Marknadsföringsbolag till
Nasdaq First North
 
Framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak.
 
 
 

The Marketing Group plc grundades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak.

Under första kvartalet 2016 förvärvade Bolaget fyra bolag inom marknadsföring; One9Ninety (marknadsföring på sociala medier), Black Marketing (marknadsföring på LinkedIn), Nice & Polite (creative content) och Creative Insurgence (brand activation).

Samtliga bolag är lönsamma och utan räntebärande lån. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsgrupper, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Koncernen stödjer dotterbolagen genom ledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom.

 
 
Konkurrensfördelar
 
Synergier och tätt samarbete mellan portföljbolagen
 
 
 

The Marketing Groups affärsidé, som består i att samla marknadsföringstjänster under ett tak, skiljer Bolaget från dess konkurrenter – Bolaget skapar en grupp av bolag som erbjuder ledande globala företag flexibla och värdeskapande marknadsföringstjänster på ett sätt som ett fristående marknadsföringsbolag inte kan.

Stora bolag har i allmänhet riskprofiler och krav på exponering som hindrar dem från att arbeta med mindre marknadsföringsbolag. The Marketing Group överbryggar detta problem genom att skapa en stor konsoliderad koncern under vilken dotterbolagen behåller sin innovationskraft och snabbhet eftersom de arbetar som fristående bolag.

För att komplettera sina redan existerande nischområden kommer The Marketing Group att bygga en väsentlig del av sin tillväxtstrategi på framtida förvärv. Lågt värderade, lönsamma bolag inom nya och framväxande nischer kommer löpande att förvärvas, vilket kontinuerligt kommer att öka Bolagets aktieägarvärde.

 
 
Motiv till erbjudandet
 
Nasdaq First North är en av Europas mest attraktiva marknadsplatser
 
 
 

The Marketing Group har en uttalad förvärvsstrategi och har för avsikt att förvärva flera lönsamma och skuldfria bolag inom marknadsföringssektorn de kommande åren.

The Marketing Group avser att använda Bolagets aktier som betalning för dessa förvärv och behöver därför en likvid aktie med ett publikt pris.

Bolaget avser att noteras på Nasdaq First North Stockholm och för att nå spridningskravet har styrelsen och den säljande aktieägaren beslutat om en aktiespridning där Unity Group of Companies Pte Ltd säljer upp till 1 250 000 befintliga aktier.

Det finns flera skäl till varför Bolaget har valt specifikt Sverige som handelsplats, varav några anges nedan:

Valuta – Ett kriterium för Bolaget var att aktien ska gå att handla i Euro, eftersom ägare till framtida förvärvsobjekt kommer att föredra en aktie som handlas i en global valuta.

Likviditet - Några av Europas mindre handelsplatser har dålig likviditet i handeln. Skandinavien har störst antal retailinvesterare i världen och blir därigenom en naturlig handelsplats.

Rykte – The Marketing Group strävar efter att vid ett senare skede genomföra ett listbyte till Nasdaq Main Market. I denna process är Nasdaq First North ett naturligt första steg.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
image15
 
Villkor
 
Erbjudandet: Aktier i The Marketing Group plc
Säljare: Unity Group of Companies Pte Ltd
Värdering i erbjudandet: 14,4 MEUR
Erbjudandets storlek: 1 250 000 EUR
Teckningsåtaganden 40 %.
Minsta köporder: 700 aktier
Pris per aktie: 1,00 EUR
Handelsplats:
Nasdaq First North
Lock-up 12 månader för 67 % av aktierna
 
 
image16
 
Tidsplan
 
19 maj: Anmälningsperiod inleds
1 juni:
Anmälningsperiod avslutas
2 juni: Tilldelning
7 juni: Sista dag för betalning
8 juni: Preliminär första dag för handel
 
 

Videointervju med The Marketing Groups Executive chairman Jeremy Harbour
 
Läs mer och förvärva aktier
 
 
Mer information
 
Informationen i detta utskick är endast en förenklad beskrivning av erbjudandet av aktier i The Marketing Group plc och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till investeringsmemorandumet som finns tillgängligt på www.mangold.se och www.marketinggroupplc.com
 
 
 
 
Kontakt
 
www.mangold.se
 
Telefon: 08-503 015 80
 
Email: ta@mangold.se
 
 
image12
 
Analys
Läs analysen om bolaget
 
Analyst Group har genomfört en analys av The Marketing Groups aktie. Analysen finns tillgänglig här:
 
Läs analysen
 

Investeringsmöjligheter i underhållningsbranschen

Tack vare nya digitala teknologier så har underhållningsbranschen, till mångas förvåning, blommat ut till att bli en av de mest lönsamma områdena i moderna finanser.

En stor del av detta beror på att kopierandet av en medieprodukt nuförtiden enbart kräver minsta möjliga tid, ansträngning och kostnad. Snarare än att förlita sig på tryckpressar, teknologier för filmskapande eller dyra distributionsmetoder så handlar mycket av modern underhållning om att kunna spridas och konsumeras via en knapptryckning.

Till en början hade detta förödande konsekvenser för många ryktbara medieföretag, där bland annat Kodak gav oss en sorglig fallstudie i hur ett företag kan misslyckas med att förutse ett teknologiskifte.

Även om smartphones har inneburit dödsstöten för små engångskameror så har du varit ovärderliga för många av Sveriges mest lönsamma och framgångsrika företag. Exempelvis har Spotify, nästan på egen hand skapat och dominerat modellen för streamandet av musik, och Stockholmsbaserade spelstudion Mojang rapporterade nyligen en vinst på två miljarder tack vare deras banbrytande Minecraft-baserade mobilspel.

Andra spelrelaterade framgångar som det kan vara värt att hålla ett öga på innefattar sådana som Euro Palace casino online, vilka riktar sig mot ett växande antal individer som vill ha ett mer bekvämt sätt att spela traditionella casinospel, så som roulette, blackjack, slots och poker, utan att behöver besöka ett fysiskt casino.

Det är genom hur Euro Palace har använts sig av mobila betalningsteknologier så som Neteller som de har nått sådan framgång, eftersom det ger användarna en mer flexibel spelupplevelse som inte begränsas av gammalmodiga begränsningar av tid och rymd.

Att investera i en sida för onlinecasino kanske från början låter som ett okonventionell sätt att göra affärer, men det blir allt mer uppenbart att spelande i en onlinemiljö är något som är här för att stanna, över alla åldersgrupper och alla livsstilar tack vare det utbredda användandet av smartphones.

Detta också i en tid då spel har blivit en allt mer central del av världens befolknings underhållningsvanor. Åter igen så har Sverige varit i frontlinjen vad gäller detta aktivitetsskifte tack vare ikoniska evenemang så som Dreamhack, som har varit värd för framgångsrika, massiva spelevenemang i Malmö och Jönköping.

Redan nu har vi sett att traditionella sportkanaler allt mer blir intresserade av spelande eftersom de vill få till sig den nya generationens tittare, som det annars är mer troligt att hitta på sidor som YouTube eller Twitch.tv snarare än framför de gammaldags TV-apparaterna.

Framfarten för prenumerationsbaserade medieföretag som Netflix visar också en intressant förändring eftersom medieföretag nu försöker hitta nya sätt att tjäna pengar på sina produkter på ett sätt som skiljer sig från det traditionella nöjesparadigmet.

Så, oavsett om du funderar på att chansa på potentialen i lukrativa onlinecasinos eller spekulera på den fantastiska framtiden för smartphone-teknologi så finns det gott om plats för stora vinster i en snabbt växande underhållningsarena.

Investeringsmöjlighet vid Shortcuts notering på AktieTorget

ShortCut

Investeringsmöjlighet vid
Shortcuts notering på AktieTorget

Varför investera i
Shortcut Media Group?

Shortcut Media AB grundades 2011 och har sedan dess vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr till ca 34Mkr 2015 pro forma. Tillväxt drivs både organiskt via strukturerade försäljningsinsatser samt genom regelbundna förvärv. I samband med planerad kapitalinjektion samt notering på AktieTorget är Bolagets ambition att öka tillväxten bl.a. genom ytterligare strategiska förvärv samt via geografisk expansion.

Tillväxt
Shortcut har under nuvarande bolagsledning vuxit från en omsättning om ca 1 Mkr 2011 till drygt 34 Mkr 2015, pro forma. Detta motsvarar en årlig omsättningstillväxt på över 140%. Organisk tillväxt uppgick under 2015 till 44%, pro forma, med en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) samt jämförelsestörande poster på 14%, pro forma.

Track record av framgångsrik förvärvsstrategi
Historik av genomförda förvärv samt möjligheter att driva fortsatt konsolidering, bl.a. tack vare proffessionell ledning. Sedan 2012 har 3st förvärv genomförts.

Hög grad återkommande kunder samt diversifierad kundbas
Majoriteten av Shortcuts kundrelationer är fleråriga. Shortcuts fem största kunder utgör endast ca 38% av koncernens totala omsättning.

Välinvesterad plattform
Två produktionskontor i centrala Stockholm med ett 40-tal fullutrustade arbetsplatser, bred teknisk plattform samt motsvarande ca 35st heltidstjänster.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 8,25 Mkr
Pre-money värdering: 32,9 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 000 000 aktier
Pris per aktie: 5,50 kronor
Teckningstid: 16 maj – 1 juni 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien kommer att börja handlas på Aktietorget den 20 juni 2016
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Snabb marknadsutveckling med god tillväxt.
Investeringarna i digitala medier, som omfattar en stor och ökande del rörlig produktion, ökade 2015 med 20%.

Se film

Om Shortcut

Shortcut Media AB – Koncernmoder; ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.

Bond Street Film Stockholm AB – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers, promos, samt filmrelaterad digital produktion.

Shortcut Media Post AB – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.

Shortcut Media Film AB – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m.

Shortcut Media Graphics AB – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik.

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom långsiktigt säljarbete, rekrytering av nyckelpersoner samt regelbundna förvärv.

2015 omfattade koncernen motsvarande ca 35st heltidstjänster i olika anställningsformer.

Koncernen har två kontor om drygt 800 kvm i Stockholm, ett om ca 330 kvm på Karlavägen (Shortcut-bolagen) och ett om ca 480 kvm på Ynglingagatan (Bond Street Film).

Exempel på kunder

VD har ordet

Marknaden för produktion av rörlig media har nog aldrig varit större. När användandet av sociala medier ökar i snabb takt uppstår behov för företag att sticka ut och profilera sig. Fler och fler gör det med rörlig bild.

Samtidigt sker ett skifte från traditionella mediekanaler, t ex linjär-TV, till digitala medier. Det skapar både stora möjligheter och utmaningar. Totala medieinvesteringar i Sverige väntas öka med 4,2% under 2016, men variationen på tillväxten är stor.

Investeringarna i digitala medier ökade 2015 med 20%, medan investeringarna i TV, radio och bio minskade med 3%.

Shortcut har hittills klarat denna omställning mycket väl. 2015 var vår organiska tillväxt 44%. Samtidigt ska vi vara ödmjuka för att vi konkurrerar med många kompetenta branschkollegor. Vi håller därför ögonen öppna efter strategiska samarbetsmöjligheter, inklusive förvärv. Vi ska, även när marknaden fortsätter att utvecklas, förbli en av de ledande helhetsleverantörerna inom rörlig media. I dagsläget erbjuder vi alltifrån reklam- och företagsfilm till grafik, trailers, TV, efterbearbetning och relaterade digitala tjänster. I framtiden är ambitionen att vårt tjänsteerbjudande inom rörlig bild ska bli ännu bredare.

I en värld där de flesta människor med sin smartphone kan spela in film av HD-kvalitét blir det alltmer viktigt att som filmproduktionsbolag tydligt kommunicera på vilket sätt man skiljer sig från mängden.

Shortcut är unikt på tre sätt:

1. Vi är en medarbetarägd organisation. På riktigt. Alla heltidsmedarbetare i alla koncernbolag, oavsett anställningsform, är delägare.
2. Shortcut erbjuder hela spektrumet av rörlig media.
3. Vi har en professionell styrelse och ledning, till skillnad från många av våra branschkollegor.

Nu ligger fokus på att fortsätta vår tillväxtresa, både organiskt och via förvärv. Vi ser framför oss geografisk expansion i kombination med ökad bredd och djup i vårt tjänsteerbjudande. Marknaden kommer sannolikt fortsätta att utvecklas i hög takt. Här tror vi att vår unika position och organisation ger oss stora möjligheter.

ShortCut Media

Vi har som ambition att kombinera en årlig organisk tillväxt norr om 20% med ungefär ett väl utvalt förvärv per år. Målet är att minst fördubbla vår omsättning på tre år.

Varmt välkommen att följa oss som aktieägare!

Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group AB (publ)


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Shortcut Media Group AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Bli en vinnare i unik spelnisch med Gold Town Games

God Town Games AB
Gold Town Games AB

Bli en vinnare i unik spelnisch med Gold Town Games

Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av 'free-to-play', som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen.

Bolaget fokuserar helt på s k sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna Apple iOS och Google Android.

Bolagets första speltitel, World Hockey Manager, håller nu på att färdigställas och bedöms vara redo för lansering under hösten 2016. Målsättningen är att skapa världens mest populära hockey-managerspel och därefter återanvända den tekniska plattformen till att lansera fler managerspel inom andra stadium- och arenasporter.

Gold Town Games har därmed ambitionen att bli ett av de mest framstående sportspelsbolagen i Norden, och verkar för att skapa ett ömsesidigt gynnsamt samarbete med spelutbildningarna vid Luleå Tekniska Högskola och dess campus Skellefteå.

På detta sätt knyts verksamheten ännu närmare till bygden samtidigt som det skulle ge bolaget möjlighet att tidigt komma i kontakt med lovande spelutvecklare. Denna utveckling skulle gynna både bolaget och dess aktieägare samt regionen som sådan i form av nya arbetstillfällen.

Spelutveckling utgör normalt en kapitalintensiv verksamhet. Gold Town Games har hittills finansierat verksamheten med eget kapital, och har inför föreliggande nyemission ett rörelsekapital som är tillräckligt för en längre tids fortsatt verksamhet.

Med kapitalet från föreliggande nyemission ser emellertid Bolaget goda möjligheter att snabbare bygga värden inom mobilspelsmarknaden.

Mot bakgrund av ledande befattningshavares och styrelseledamöters tidigare erfarenheter och framgångar bedöms Bolaget ha goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör inom området, och att likviden från emissionen kommer att ge möjligheter att kapitalisera på dessa goda förutsättningar i en bredare omfattning.

Framtidsutsikter

Skellefteå är sedan länge en av Sveriges mest hockey-intresserade städer, vilket såklart byggts upp genom Skellefteå AIK:s framgångar. På Gold Town Games tar vi fasta på vårt stora hockeyintresse med siktet inställt på att skapa egna framgångar inom den digitala upplevelseindustrin, närmare bestämt managerspel för mobila plattformar med arena-sporter som minsta gemensamma nämnare.

Marknaden för mobilspel exploderade då Apple lanserade sin app store och försäljningssiffrorna sköt ännu mer i höjden när Google lanserade sin digitala spelbutik. Infrastrukturen för global spelförsäljning är således både etablerad och blomstrande.

Jag vill påstå att vi på Gold Town Games har goda möjligheter att dra vinning av detta genom vår unika approach i en genre där det egentligen bara finns riktigt tuff konkurrens inom manager-spel som baseras på fotboll.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 11,4 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 830 769 aktier
Pris per aktie: 6,25 kronor
Teckningstid: 20 maj – 3 juni 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Gold Town Games har inlett arbetet med att ansluta Bolagets aktie till någon av de svenska sk MTF-marknadsplatserna (Aktietorget, Nasdaq First North eller NGM MTF)
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig för aktier på internet
med Bank-ID

Teckna aktier med BankID

Givetvis vill också Gold Town Games skaffa sig en närvaro med koppling till världens största kultur och idrottsrörelse som förenar långt över en miljard fotbollsintresserade människor. Men först skall vi söka framgång inom det vi kan bäst och som dessutom saknar en naturlig branschledare i mobilspelsbranschen – ishockey. Detta kommer att ske med speltiteln 'World Hockey Manager' som planeras vara redo för lansering under hösten 2016.

Glädjande är också det stora gensvar vi fått från de investerare som anslutit sig sedan verksamheten påbörjades. Inte minst då de välkända idrottsprofiler från världens toppligor inom främst hockey och fotboll - där vissa även valt att engagera sig både som investerare och ambassadörer för Gold Town Games. Just kopplingen mellan det virtuella och den verkliga världen har visat sig vara en extra lyckosam framgångsfaktor för några av de starkast lysande mobilspelsbolagen idag.

Nu siktar vi därför på att notera Gold Town Games för att på så sätt öka synligheten för bolaget och samtidigt kunna skala upp och vässa verksamheten ytterligare. Vi har ett starkt team med spetskunskaper inom teknik, design och användarcentrerad mobilspelsutveckling som arbetar hårt för att kunna vara en del av att leda utvecklingen av managerspels-genren framåt.

Välkommen att följa med på Gold Town Games resa!

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Gold Town Games AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax24.312064
HangSeng30.324358
OMX Stockholm 30-1.31580
S&P 500-22344
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!