Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Metacon, unika, patenterade tekniker och processer för lokal vätgasframställning

Metacon

Metacon, unika, patenterade tekniker och processer för lokal vätgasframställning

Metacon AB registrerades 2007 och etablerades i Karlskoga 2011. Bolaget är registrerat som ett publikt bolag sedan början av 2013. Aktierna är registrerade hos Euroclear från start, och bolaget har nu ca. 300 aktieägare och ca. 97 miljoner aktier. Metacon är en komplett energiteknikkoncern, med dotterbolag och nätverk för global kommersialisering av teknik och produkter för det fossilfria och avgasfria samhället.

Kärnverksamheten är baserad på unika, patenterade tekniker och processer för lokal vätgasframställning genom katalytisk reformering av biogas och andra kolväten. Koncernen kan nu leverera kompletta vätgastankstationer, vätgasgeneratorer och energisystem med bränsleceller.

Next Generation

Affärsmodell och produktstrategi

Metacon har en unik position genom att äga en teknik som möjliggör lokal, effektiv och småskalig omvandling av kolväten till vätgas genom s.k. katalytisk ångreformering. Förmågan att integrera den egenutvecklade reformern med bränsleceller och andra systemkomponenter gör att Metacon kan erbjuda kompletta, nyckelfärdiga produkter och anläggningar. Metacons affärsmodell och produktstrategi är att erbjuda marknaden energisystem och produkter inom följande fem produktområden:

1) Vätgastankstationer med reformer. Kapacitet från 100 kg vätgas per dygn upp till 2000 kg per dygn

2) Vätgasgeneratorer för industriapplikationer

3) Kraftvärmesystem i effektområdet 50 - 300 kW

4) Kraftvärmesystem i effektområdet 1 - 5 kW

5) Små kraftenheter som kan ersätta mobila reservkraftverk

Marknadsföring och försäljning av produkter och system inom samtliga fem produktområden pågår via bolagets dotterbolag i Japan (Metacon KK) och Grekland (Helbio S.A.) samt från moderbolaget genom nätverk, samarbetspartner och agenter i Sverige och andra länder.

Mikrotankstation

Mikrotankstation under drift i Arjeplogs klimat...

Marknaden för Metacon

Väte som energibärare och drivmedel i marschen mot det fossil- och avgasfria samhället börjar nu få allt större uppmärksamhet. Under World Economic Forum i Davos 2017 bildades "The Hydrogen Council" med deltagare från många av världens största aktörer inom vätgasområdet. Under november 2017 publicerade rådet färdplanen "Hydrogen scaling up" som pekar på vägar för reduktion av CO2-utsläpp genom introduktion av vätgas. Metacons produktstrategi och strukturering följer i stort rådets indelning av den framtida marknaden. I Sverige finns flera industrier som är aktiva inom teknikområden som kan bidra till vätgassamhällets realisering, från belagd plåt till flödesplattor, produktion av flödesplattor och bränsleceller. Metacon befinner sig högst upp i denna värdekedja och nyttjar bränsleceller i flera av bolagets slutprodukter.

Elektrifieringen av olika typer av fordon har påbörjats och marknaden erbjuds två varianter, antingen med batterier eller med vätgas som energikälla. En nyhet på marknaden som kan få stort genomslag för drift av tunga fordon är den utveckling som sker när det gäller användandet av vätgas som bränsle till förbränningsmotorer. Runt om i världen har utbyggnaden av vätgastankstationer tagit fart med Japan, Sydkorea, Tyskland och Kalifornien i täten, men även länder som Danmark och Norge har beslutat att bygga upp en infrastruktur med vätgastankstationer. För att täcka den svenska marknaden behövs enligt Metacons uppfattning cirka 400 tankstationer i närtid, för nationell täckning.

Marknaden för kraftvärmesystem för installation i fastigheter, allt ifrån villor upp till hyreshus, kommersiella fastigheter och industrier, är ett segment som har en stor potential i länder med utbyggd infrastruktur för naturgas.

Efter etablering av Metacons dotterbolag Metacon KK i Japan 2014 har ett flertal order erhållits, såväl för mindre energisystem och kraftenheter som för reformer för vätgastankstationer. I den japanska regeringens planer ingår att 720 vätgastankstationer skall finnas innan 2030 (idag finns 80 st), och att över 5 000 000 små bränslecellssystem för hushåll skall vara i bruk före 2040.

I Sverige består Metacons marknad i första hand av reformer för vätgastankstationer och kompletta tankstationer i olika storlekar. Biogas är en fördelaktig råvara för vätgas-produktion i Sverige, men även naturgas och gasol kan vara kostnadseffektiva, miljövänliga och klimatsmarta lösningar, i jämförelse med betydligt sämre fossilbaserade alternativ.

Koncernen är nu redo för kommersialisering av produkterna och expansion på den globala marknaden. Prototyper och mindre förserier har redan sålts i flera länder.

AGA

Teknologier, energisystem och nätverk

Metacons dotterbolag Helbio i Patra, Grekland, har utvecklat teknik, katalysatorer och processer för de bränsle-omvandlingssystem, s.k. reformer, som utgör hjärtat i de flesta av Metacons energisystem och produkter. Tekniken har testats och verifierats i mer än 25 levererade system, i olika storlekar och för olika tillämpningar, under mer än 15 års tid.

Katalysatorer, processer och konstruktioner är skyddade av patent, och flera patentansökningar är under behandling. De datorstyrda, komplexa processerna innehåller också know-how och erfarenheter som inte enkelt kan kopieras genom, s.k. "reverse engineering".

Metacons styrka är att de reformrar som utvecklats är konstruerade enligt två olika principer. Den ena konstruktionsprincipen gör att Metacon kan förse marknaden med små kompakta energisystem, 1-5 kW, som lämpar sig för bränslecellsystem för hushåll, fritidsbåtar, husvagnar och områden där bärbara motorgeneratorer används idag. Den andra konstruktionsprincipen används för medelstora och stora vätgasgeneratorer och energisystem, 10 - 1000 kW, där vätgasen genereras under högre tryck och sedan renas till 99,999 % för användning inom industri, för vätgastankstationer eller för drift av bränsleceller med extra lång livslängd.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Metacons hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 17 Mkr
Antal aktier i emissionen: 48 486 539 aktier
Pre-money värdering: 34 Mkr
Pris per aktie: 0,35 kronor
Teckningstid: 2018-07-24 - 2018-08-31
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Metacon har den 4 juli 2018 av Nordic Growth Market (NGM) erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF, med första handelsdag beräknad till den 20 september 2018.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Inför kommersialiseringen har Metacons nätverk för tillverkning i Karlskoga nu aktiverats, inledningsvis för de större systemen. I detta nätverk av specialistföretag finns även produktionsteknologi för den framtida massproduktionen av de mindre energisystemen med bränsleceller.

Hus

Generella faktorer som gynnar Metacon

FN:s parisöverenskommelse om reduktion av CO2 - utsläpp kräver övergång till fossilfri energi och nollutsläpp inom transportsektorn.

EU har utfärdat direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen.

EU stödjer FoU och utbyggnad av vätgastankstationer genom sina ramprogram.

Sveriges nya klimatlag, som trädde ikraft 2018-01-01, innebär att CO2-utsläppen inom transportsektorn skall minska med 70 % till 2030.

Kommande förbud att framföra fordon med utsläpp av CO2 och NOx i stadskärnor och t.ex. hamnar.

Tekniker för lagring, distribution och användning av vätgas som fordonsbränsle och energibärare är standardiserade och godkända. Den snabba tekniska utvecklingen inom fordonsområdet innebär att idag förbrukar en normalstor vätgasdriven personbil (FCEV=Fuel Cell Electric Vehicle) under 100 gram vätgas per mil och en vätgasdriven stadsbuss under 1 kilo vätgas per mil, med endast vattenånga som utsläpp.

Stationära energisystem med reformer och bränsleceller kommer efterhand att ersätta motorgeneratorer och gasturbiner.

Ledande biltillverkare satsar på vätgasdrivna personbilar, budbilar, bussar, lastbilar och truckar, bl.a. av följande skäl:

- Nollutsläpp och hög energieffektivitet är en nödvändighet.

- Vätgas kan tillverkas lokalt, till låg kostnad, och göra trafikoperatörer och länder mindre beroende av oljeimport.

Metacons kompakta system för vätgasproduktion från biogas har en uppenbar möjlighet att spela en betydande roll för uppbyggnaden av den vätgasinfrastruktur som nu planeras.

Biogasepoken i Sverige kan komma att bli kort, eftersom de otidsenliga förbränningsmotorerna inte uppfyller framtidens krav på utsläpp och ekonomi. Detta innebär att många av de befintliga biogasanläggningarna kan bli råvarukällor för lönsam produktion av vätgas. Förutom biogas från traditionella biogasanläggningar kan Metacons teknik anpassas för användning av deponigas med låg metanhalt. Även mindre lantbruk och andra små källor av organiskt avfall blir då viktiga möjligheter till energiförsörjning för lokala vätgastankstationer.

Buss

Toyotas nya bränslecellsbuss "SORA" som betyder Sky, Ocean, River and Air. Den skall börja säljas i Europa 2018 Foto: Toyota

Framtidsutsikter

Senaste händelserna i koncernens affärsutveckling

Viktiga order, projekt och händelser hänförliga till små energisystem:

- 5 kW bränslecell/reformer för gasol levererad till Indien, som en del av ett intentionsavtal för licenstillverkning.

- 2 st 1 kW bränslecell/reformer för etanol levererade till Brasilien, order på ytterligare system väntas.

- Order på ett 5 kW kraftvärmesystem Prometheus 5 och signering av distributionsavtal för Sydkorea.

- EU-projekt för kommersialisering av 5 kW bränslecell med multi-fuel reformer, beviljat i juni 2016. Projektet ger c:a 12 MSEK i bidrag till Helbio under två år, för seriekonstruktion och tillverkning av pilotserie för fälttest. Pilotserien är under tillverkning, och enheterna kommer att placeras hos betydande partner för utvärdering under 2018.

- Ett LOI har tecknats med ett tysk företag för introduktion av 5 kW kraftvärmesystem på den tyska marknaden.

Energisystem

Viktiga order, projekt och händelser hänförliga till medelstora system:

- EU-projekt för tillverkning av 50 kW kraftvärmesystem med reformer för naturgas beviljat till Helbio, Daimler och Alstom (GE). Mercedes ansvarar för bränslecellen. Projektet ger c:a 8 MSEK i bidrag till Helbio under tre år. Reformern har nyligen slutgodkänts av GE och skeppats till Rugby, England för systemprov.

- Mobil vätgastankstation och vätgasleverans levererad för tankning av bränslecellsbilar i Arjeplog jan-mars 2018.

- Ett MoU har tecknats med tyska firman Keyou GmbH angående samarbete inom marknads- och affärsutveckling.

Station

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Metacon AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Fyra slående likheter mellan casinospel och binär optionshandel

Det har blivit väldigt populärt med binär optionshandel på senare år, och på nätet stöter vi ofta på vinnarhistorier som vittnar om hur lukrativa binära optioner är. Men många menar att binär optionshandel bara är en förskönad form av hasardspel, som dessutom är förenad med bedrägerier och väldigt stora risker. Var ligger sanningen?

Oavsett om du ser binär optionshandel som en form av hasardspel, eller en fartfylld och förenklad form av optionshandel, så finns det onekligen likheter mellan binära optioner och spelupplevelsen du får hos onlinecasinon.

Det kan intuitivt låta som en konstig jämförelse. Nätcasinospel är en underhållningsform skapad för våghalsiga risktagare, medan binär optionshandel är till för dem som kan aktiemarknaden och vill göra goda investeringar. Eller?

Jämförelsen kanske inte är så tokig trots allt. För på många sätt funkar binär optionshandel faktiskt som hasardspel. Och mäklare och casinosajter går tillväga på precis samma sätt för att locka till sig spelare och handlare. Båda ger löften om snabba pengar och använder invecklade bonussystem som ett incitament för människor att börja spela eller handla optioner.

Så på ytan kanske dessa två industrier ser helt olika ut. Men den som tittar lite närmre förstår ganska snabbt att binär optionshandel har mycket gemensamt med spelbolag som erbjuder produkter som casino och sports betting.

1. Allt eller inget


Tjusningen med binär optionshandel är enkelheten. Precis som i hasardspel kan det bara sluta på två sätt - antingen vinner du eller så förlorar du. Och precis som i slotmaskiner förlorar du hela din insats när utgången inte blir som du tänkt.

2. Bonuspengar med omsättningskrav

En slående likhet mellan casinosajter och binär optionshandel är att du kan fä bonuspengar att handla med. Ofta ger mäklare nya köpare en summa bonuspengar för att få dem varma i kläderna. Och precis som hos onlinecasinona har bonuspengarna alltid ett omsättningskrav.

Ett omsättningskrav betyder att du måste ”handla”, det vill säga omsätta pengarna, för en viss summa innan du kan ta ut pengarna, och oftast är summan en multiplikation av det ursprungliga beloppet du fått. Har du till exempel fått 1 000 kronor bonus måste du alltså handla för mellan 15 till 20 000 kronor innan du kan ta ut pengar du vunnit med bonuspengarna du fått.

I onlinecasinobranschen är bonusar med omsättningskrav ett standardinslag, och casinona konkurrerar ständigt om vem som kan ge störst bonusar med så förmånliga omsättningskrav som möjligt. Och ofta är det just bonusarna och omsättningskraven som avgör vilket casinospelarna söker sig till.

Licensierade spel

För nästan uteslutande allt som handlar om spel för riktiga pengar måste en övervakningsmyndighet finnas på plats för att övervaka att allt går schysst till. Både online casinon och binära optionsmäklare måste ha en seriös licensmyndighet som sätter krav på slumpgeneratorer (i fallet nätcasino), betalningar och marknadsföring.

När det gäller nätcasinon har ett seriöst casino - i bemärkelsen spellicens för segregering av spelares likvida medel – som MRG Groups svenskinspirerade varumärke Bertil.com, för närvarande licens på Malta som svenska spelare tillförlitligt kan spela via. Däremot kommer casinot med största sannolikhet inneha licensiering i Sverige när lagstiftningen träder i kraft i början av 2019, vilket förmodligen blir ännu tryggare ur konsumentens synpunkt.  

Om vi tittar på binära optionshandlare ser licensieringsförfarandet ut på ett liknande sätt. Om vi tittar på en av de största aktörerna, sett till mediainvesteringar och marknadsbudgetar, har IQOption flera licenser beroende på vilka länder de riktar sig mot. I referensen ser vi att de använder sig av cypriotiska CySEC för svenska spelare, medan till exempel spanska spelare (investerare om man så vill) skyddas av den statliga finanskommissionen CNMV.

Multiplikatorer som blir större

I slotmaskiner stöter du ofta på så kallade multiplikatorer. Det innebär att vinsterna du får är en multiplikation av summan du satsat. Och multiplikatorerna blir naturligtvis större allt eftersom sannolikheten att de inträffar minskar.

Samma koncept finns inom sportbetting där oddsen ökar när sannolikheten att ett visst matchresultat, eller en viss matchhändelse, inträffar minskar.

I binär optionshandel är principen den samma. Det finns olika sorters optioner du kan handla, och ju mindre chans det är att resultatet du vill ha inträffar, desto större blir naturligtvis den potentiella återbetalningen. I de mest invecklade marknaderna kan du stöta på återbetalningar på upp till 300 procent, beroende på vilken mäklare du har.

Stockholmsbörsen - flest spelbolag i Europa

I juni i år kom det stora nyheter gällande en industri som omsätter stora summor pengar, och som inte har fått sätta fot i Sverige. Samma månad röstade även den svenska regeringen igenom en lagreform gällande spel om pengar. Det handlar om spelsajter som erbjuder casino, betting, poker och andra former av spel för riktiga pengar.

EGBA, European Gambling & Betting Association, skriver att ett danskt gamingbolag börsnoterades under juni månad. Det är det 19:e som registreras på Stockholmsbörsen och betyder att det nu finns tre fler än i London, som alltid har legat i topp på just detta.

Stockholm har således blivit tilldelad titeln Europas Gamblinghuvudstad. Som tillägg på det så röstade regeringen igenom en lagreform samma månad, en reform som avskaffar spelmonopolet som vi har haft sedan 1930-talet.

Detta betyder att spelbolagen på aktiemarknaden nu kan komma att bli många fler, och det innebär som alltid att det finns möjlighet att göra några kloka investeringar.

Stockholm - Europas gamblinghuvudstad

Den svenska befolkningen har alltid gillat pengaspel och vi har många starka företag som satt sina spår i spelindustrin i Europa. Flera spelutvecklings- och betalningsföretag från Sverige har bidragit till hur enkelt och bekvämt det nuförtiden är när vi kan spela casino i mobilen, betala för casinospel via faktura eller göra direktinsättningar och snabba utag via virtuella betalningsmetoder.

Nasdaq Inc rapporterar att det finns 16 spelbolag registrerade på LSE, vilket är tre färre än vad Stockholmsbörsen har. Tillsammans står de två börserna för 78% av det totala värdet av bolagen i Europa. Men LSE har ganska mycket större kapitalisering, trots ett färre antal bolag. Något som vi hoppas betyder att det kommer nya möjligheter här på hemmaplan, just för att Sverige nu även kommer börja erbjuda en spellicens så som England har gjort i många år redan.

De nya spellagarna i Sverige ska skapa en attraktiv miljö för spelbolagen, så att de kan flytta hem verksamheten från utlandet. Vi hoppas att det blir så som de har tänkt och att nya möjligheter kommer skapas för investerare.

Spelbolagen har gått jämförelsevis starkt på börsen. Men som alltid bör du göra dina egna analyser om du planerar att investera i aktier. Därför tänkte vi gå igenom några av de 19 spelbolagen som finns registrerade på Stockholmsbörsen. Fast istället för att göra som alla andra och fokusera på själva spelsajterna väljer vi att se mer fundamentala bolag, nämligen de som skapar spelen för industrin.

NetEnt (NetEnt B, eller NET B) är ett av de allra mest välkända namnen i industrin. De har varit med i industrin väldigt länge och även på börsen. Kvartalsrapporterna visar ett positivt resultat efter annat allteftersom de intar nya marknader. Ett väldigt populärt bolag.

Evolution Gaming (Evolution Gaming Group, eller EVO) är ännu en spelutvecklare. De är specialister på live casino och således unika på det viset. De är aktiva på flera olika marknader och fortsätter att ta marknadsandelar. De vinner priser år efter år för sina kvalitativa tjänster.

Detta är endast två utav de många bolagen som finns idag. Vi ser gärna att antalet bolag stiger i framtiden då väldigt många av dessa spelbolag går väldigt starkt på börsen. Men var varsam och gör din tekniska analys noggrant, för det är inte alla som går lika bra. Du känner säkert redan till hur marknaden fungerar, om inte har vi mycket utbildningsmaterial här på sajten.

Mr green & Co’s framtid har sett ljus ut sedan börsnoteringen

Mr Greens utveckling sedan börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Sedan Mr Green valde att bli börsnoterade på Nasdaq Stockholm har det gått väldigt bra för företaget. Tidigare befann man sig hos AktieTorget men den 29:e november 2016 godkände Nasdaq Stockholm’s Listing Committee, Mr Green & Co AB’s som bolag på Nasdaq Stockholm. Nu lite drygt ett år senare ser det ljust ut för Mr Green, vars aktie stadigt har klättrat sedan deras IPO.

Lite historia

Mr Green grundades 2007 av de tre entreprenörerna Fredrik Sidfalk, Henrik Bergquist och Mikael Pawlo. Det var inga dussinkillar som startade företaget direkt. Sidfalk och Bergquist hade stor erfarenhet av bettingbranschen, då de tillsammans med Anders Holmgren redan grundat Betsson år 2001. Betsson är idag en av de största koncernerna, något Mr Green vill åstadkomma. Spelbolaget växte snabbt efter lanseringen och blev snabbt en populär bettingsida i branschen. Framförallt uppskattade kunderna företagets funktion Grönt spel. Det är en gräns spelaren själv får sätta för att undvika spelberoende. 2013 gjorde företaget en notering på Aktietorget. i April 2013 gjordes en fondemission när 6,107,335 nya aktier bildades. 20 juni samma år var det dags för en nyemission med 29,692,078 i förändring.

Mr Green går med i Nasdaq Stockholm

Den 30:e november 2016 var det klart att spelbolaget börsnoterades i Nazad Stockholm. Mr Greens aktie har sedan dess ökat i värde. Vid börsnoteringen 2016 låg aktien på 32,70. Idag ligger den över 51 kronor med 63,10 som högsta resultat. Mr Green har gjort en rejäl resa sedan företaget startades. Man har blivit Mr Green & Co där Mr Green LTD är det mest inkomstbringande företaget. Mr Green LTD är själva Mr Green nätcasino medan MR Green & Co är koncernen. Mr Green började med sin förvärvning med att köpa det italienska företaget Mybet Italia år 2015. Samtidigt som man diskutera licens med italienska myndigheter löstes även en licens för Storbritannien. 2016 när det närmade sig fotbolls-EM lanserades även sportspel. Därefter har Mr Green & Co även förvärvat Dansk Underholdning och Evoke Gaming, där båda koncernerna inneburit flertalet nya sidor. Mr Green satsar hårt på att bli etablerade i Europa och sägs göra en geografisk expansion under 2018. Med så pass kompetenta och erfarna personer bakom företaget, talar allt för att man kommer lyckas.

Styrelsen i Mr Green & Co

I dag består Mr Green & Co styrelse av sex personer. 33% är kvinnor och 77% män. Henrik Bergquist är den enda av de tre grundarna som sitter kvar i styrelsen idag. Styrelseordförande och ordförande för ersättningsutskottet är Kent Sander. Andrea Gisle Joosen är ledamot för ersättningsutskottet vilket även Danko Maras är. Eva Lindqvist är Ordförande i revisionsutskottet medan Tommy Trollborg är ledamot för både ersättnings- som revisionsutskottet.

Prisbelönt företag

Mr Green LTD har vunnit flertalet priser och är verkligen etablerade i en av de mest konkurrenskraftiga branscherna. Varje år får Mr Green ta emot något pris och företaget har vunnit allt ifrån mobile operator of the year till årets gambling operator. Med alla dotterbolagen som finns under Mr Green & Co, ligger där ännu mer priser i det gedigna prisskåpet. Ägarna kan förutom priserna, skratta hela vägen till banken. I november 2015 var företaget värderat till 1384 miljoner kronor. Värdet idag är naturligtvis betydligt större och det är ingen dålig utveckling företaget haft sedan börsnoteringen i november 2016. Aktien låg visserligen nere i sin svagaste position någonsin vid noteringen men utvecklingen har ändå gått rakt uppåt fram till 2018. Det kom ett litet drop för aktien i januari 2018. Detta på grund av att företaget inte riktigt nådde de resultat som var förväntade. När året avslutades låg aktien på 55,4 och den steg ytterligare första dagarna i januari. Den 12:e februari var den nere under 50 kronor men nu har aktien börjat återhämta sig igen. Hur framtiden ser ut för Mr Green & Co återstår att se. Det som däremot ser ljust ut är omsättningen. Den ökar stadigt år efter år och bolaget får allt fler kunder till sin verksamhet. Med ständiga förvärv och en global expansion blir 2018 året att hålla ett extra öga på Mr Green. Ett av få verkligen sympatiska spelbolag!

En lånefond med fokus på likviditet

En lånefond med fokus på likviditet

Seniorlån och de relaterade ETFerna som investerar i dessa kan möta de stormar som skapas av stigande räntor samtidigt som en fast inkomstprofil upprätthålls. Det finns några likviditetsproblem som går samman med detta hörn av obligationsmarknaden. Denna gång tittar vi på en En lånefond med fokus på likviditet som kan erbjuda en lösning på det problemet.

Highland / iBoxx Senior Loan ETF (NYSEArca: SNLN) prioriterar seniorlån med robust likviditet. SNLN följer Markit iBoxx Liquid Leveraged Loan Index.

Seniora säkerställda lån med låg ränta ses som ett sätt för ränteinvesterare att upprätthålla avkastningsgenerering medan de säkrar kursrisken. Seniora säkrade räntebärande lån har, som namnet antyder, en rörlig räntekomponent som fluktuerar med marknadsräntorna. Eftersom räntorna typiskt återställs en gång per kvartal har äldre lån vanligtvis låga löptider. Eftersom de högre lånen har räntor som justeras regelbundet erbjuder de rörliga räntorna också investerare ett alternativt sätt att tjäna avkastning samtidigt som ränterisken mildras.

SNLN & likvida Seniora Lån

Ett seniort lån är ett privat lån som ett företag tar från en bank eller ett syndikat av långivare. Lånen är också säkrade genom att de backas av låntagarnas tillgångar, vilka fungerar som säkerhet. Om låntagaren hgörar default, har långivarna ett högre anspråk på defaulternas tillgångar.

SNLN har 100 av de största och mest likvida seniorlånen.

Lån som är berättigade till upptagning i fonden är "mätta av antalet aktiva marknadsaktörer som handlar med säkerhet och dollarns ansvarsbelopp för utestående seniorlån som emitterats", enligt emittenten. "Lån som är berättigade till införande i det underliggande indexet mäts efter typ, storlek, likviditet, spridning, kreditvärdering och minsta löptid."

SNLN har en löptid på 6,04% och en genomsnittlig dag till återställning av 30,1 dagar. Fondens vägda genomsnittliga kupongränta är 4,93%.

Medan seniora lån klassificeras under investment grade, har standardräntorna på seniorlån historiskt sett varit något lägre än för högavkastnings- eller skräpobligationer. Vidare är investerare i större utsträckning sannolikt att återkräva förluster, vilket kan göra tillgångskategorin mindre riskabel än högavkastande, spekulativa obligationer. SNLNs 30-dagars SEC-avkastning är 5,92%.

Jämför privatlån hos lånfinans.seMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!