Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Europas största anläggning för kretsloppsodling fortsätter att växa

Peckas Naturodlingar

Europas största anläggning för kretsloppsodling fortsätter att växa

Peckas Naturodlingar har under många år utvecklat ett system för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion där fiskuppfödning kombineras med tomatodling. Principerna har under de första åren utarbetats i en mindre testanläggning,

Utifrån Pecka Nygårds erfarenheter utvecklar Bolaget större odlingsanläggningar för regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Under 2017 påbörjades bygget av en ny anläggning på 4000 kvadratmeter utanför Härnösand. Både bygget och produktionen genomfördes enligt plan och den 28 december 2017 plockades de första mogna tomaterna. I slutet av januari 2018 startades distribution av Bolagets produkter till COOP och ICA-butiker i regionen. Den höga kvalitén och prissättningen på tomaterna accepterades av kunderna.

Tomater

Peckas Tomater uppskattas av kunderna och idag säljs allt som växthuset kan producera.

Leveranserna av Peckas Tomater har resulterat i mycket goda betyg från kunderna, stort mediaintresse och stark försäljning. Trots att produktionsanläggningen beräknas ge 100 ton tomater under uppstartsåret 2018 är efterfrågan från kunder i regionen större än tillgången. Peckas Naturodlingar har därför beslutat att omgående bygga ut sin anläggning i Härnösand för produktion av tomater och regnbågslax.

Investeringen är en del i företagets strategi för tillväxt och bedöms vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Tomater

Under 2018 tar Peckas Naturodlingar nästa steg och utökar verksamheten i Härnösand.

Anläggningen i Härnösand ska nu byggas ut från dagens 3 200 kvadratmeter till ca 7 000 kvadratmeter. Byggstarten sker under andra kvartalet 2018 och den nya växthusdelen beräknas vara klar att tas i drift i början av 2019. Bygget sker på mark som redan disponeras av Peckas Naturodlingar och där en väl fungerande infrastruktur för denna typ av verksamhet finns. Investeringen beräknas fördubbla tomatproduktionen.

Kostnaden för att fördubbla kapaciteten beräknas uppgå till cirka 15 mkr. Utöver detta kommer Bolaget förbereda för en tilläggsfinansiering om cirka 7 mkr för eventuella energieffektiviseringar och andra oförutsedda kostnader i samband med utbyggnaden. Bolaget avser att i första hand att vända sig till nuvarande lånefinansiärer Almi och Norrlandsfonden för det fall att detta behövs. Investeringen är en del i företagets strategi att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling i Sverige för odling av tomater och regnbåglax. Investeringen bedöms också vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Med en fördubblad produktion kan inte bara en växande efterfrågan den regionala marknaden tillgodoses.

Peckas Naturodlingar avser även växa ytterligare inom HoReCasegmentet (hotell, restaurang, catering), och att prova marknaden för Peckas Tomater i Stockholm.

Verksamheten i Härnösand fortsätter att utvecklas som en pilotanläggning för att täcka efterfrågan i, i huvudsak, Norrland och Västernorrland. Samtidigt utvecklar Peckas Naturodlingar sitt varumärke och ökar sin nationella närvaro, bland annat genom större projekt i södra Sverige som planeras inom en snar framtid. För marknader utanför Sverige är konceptet att vara en leverantör av lösningar och anpassa Bolagets kunskaper och erfarenheter till andra länders förutsättningar och behov.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Vid full teckning tillförs Bolaget 15,4 Mkr innan emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 0,5 Mkr. Emissionslikviden skall, i sin helhet, finansiera den utbyggnad av produktionsanläggningen i Härnösand som genomförs i syfte att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter.

Tomater

Europas största kretsloppsodling på 4000 kvm. Första skörden tomater levererades januari 2018.

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Peckas hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 15,4 Mkr
Antal aktier i emissionen: 880 000 aktier.
Pre-money värdering: 46,2 Mkr
Pris per aktie: 17,50 kr per aktie av serie B
Teckningstid: 30 maj - 15 juni 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckningsrätter: Aktien är noterad och du kan köpa aktien via börsen.
Du kan även teckna utan företräde och du blir då bli tilldelad av styrelsen de aktier som ej tecknats med teckningsrätter.

Teckna dig

Framtidsutsikter

Det har knappt gått ett år sedan Peckas lade grunden för växthuset i Härnösand. Hösten 2017 planterade vi de första tomatplantorna och den 28 december fick vi vår första skörd.

I sommar kommer anläggningen att nå full produktion, ändå överskrider intresset vår kapacitet, vilket är otroligt roligt. Vi har alltså haft ett fantastiskt år bakom oss och vi på Peckas ser detta som ett kvitto på att vårt koncept fungerar i kommersiell skala.

Under första delen av 2018 har vi tagit flera viktiga steg framåt, vilket vi är väldigt glada för. Vi har bland annat blivit en pålitlig leverantör till flera COOP och ICA-butiker i regionen och varje månad läggs fler försäljningsställen till listan. Vi har också byggt upp en egen distribution och börjat leverera inom det lokala HoReCa-segmentet. Det allra senaste är att vi tagit fram en plastfri förpackning till tomaterna. Detta är något vi fått mycket fin respons på och som gör att vi kan spara 5 ton plast varje år.

När Peckas Naturodlingar startades var ambitionen att bli en aktör inom hållbar livsmedelsproduktion. Vår primära målgrupp är den medvetna konsumenten som vill att tomater ska smaka tomater, även mitt i vintern. Produkterna ska vara odlade på ett resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt sätt. Efterfrågan på våra produkter är idag större än vad vi klarar av att producera och hela vår nuvarande produktionskapacitet är slutsåld.

Konsumenterna och marknaden har alltså visat att intresset för våra produkter finns. Det ger oss möjligheten att bygga inför framtiden!

Lax

Regnbågslax är en perfekt fisk för att ingå i en kretsloppsodling.

Under 2018 tar vi därför nästa steg och utökar vår verksamhet i Härnösand. Det är effektivt att expandera lokalt där våra nuvarande kunder finns och ger oss stöd och betydelsefull inspiration i vårt arbete. Genom satsningen fördubblas vår kapacitet. Bygget sker på mark som redan ägs av Peckas Naturodlingar och där vi har en väl fungerande infrastruktur för vår verksamhet. Investeringen är en del i den långsiktiga strategin och satsningen att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling för hållbar produktion av tomater och regnbågslax i Sverige.

När det gäller framtida etableringar utomlands fortsätter intresset för oss och vår teknik att vara stort. Parallellt med vår produktion arbetar vi med utveckling av vår affärsmodell för internationalisering. Vi förbereder för att kunna växa ytterligare och förhandlar med internationella partners för gemensamma projekt.

Peckas Naturodlingar är ett fantastiskt bolag som består av människor med god kompetens och stor innovationskraft. I Härnösand kan vi visa upp en färdig och helt unik kretsloppsodling med en produktion i drift.

Vi har en spännande tid framför oss och hoppas att du vill vara med.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld!

Elena Petukhovskaya

Elena Petukhovskaya,
Vd Peckas Naturodlingar

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Peckas Naturodlingar AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Erbjudande till teckning av företagsobligation med 7 procents ränta

Tectona

Erbjudande till teckning av företagsobligation med 7 procents ränta

NYCKELTAL PER DEN 1 JANUARI 2018

 • Aktiekapital 14 MKR
 • Antal aktier 14 miljoner
 • Eget kapital (koncernen) 22,9 MKR
 • Totalt kapital (koncernen) 28,2 MKR
 • Soliditet 89 procent
 • Antal aktieägare ca 350 stycken

Sammanfattning Tectona Capital

Noterat på NGM Nordic MTF

Bolagets B-aktier är sedan april 2018 noterade och handlas på NGM Nordic MTF.

Syfte och bakgrund till obligationsemissionen

Tectona Capital har mycket stark soliditet, vid utgången av Q1 var denna 89 %. Därmed finns goda förutsättningar att öka belåningen i Tectona.

Tectona har identifierat ett lönsamt koncept och önskar öka investeringarna av hyresfastigheter i Panama City.

Emissionslikviden skall användas för att utöka investeringarna samt återbetala ett obligationslån om 2,9 mkr.

Affärsidé

Tectonas affärsidé är att investera i och ta del av den snabbväxande ekonomin i Panama. I Panama finns ett mycket stort behov av mindre lägenheter i Centrum. För att maximera lönsamheten har Tectona valt att fokusera på att bygga om lägenheter och fastigheter i Panama City till mindre enheter i syfte att öka hyresnettot.

Affärsmodell - inledning

Vår affärsmodell är att förvärva fastighetsobjekt, bygga om dessa till mindre uthyrningslägenheter och hyra ut till privatpersoner och bolag.

Vår erfarenhet visar att det finns ett mycket stort behov av mindre lägenheter i Panama City. Desto mindre lägenhet desto högre hyresintäkt per m2. Våra minsta lägenheter inbringar hyror på över 5000 kronor per m2 och år. Detta anses till och med vara en hög hyresnivå i centrala Stockholm.

Mot bakgrund av denna erfarenhet bygger därför vår affärsmodell på att bygga om enheter i city till mindre uthyrningslägenheter.

Affärsmodell - bakgrund

Panama har under det senaste decenniet haft en mycket hög ekonomisk tillväxt på ca 7,2 % per år. Samtidigt har urbaniseringen varit kraftig. Panama City har växt och hyser idag ca 35 % av Panamas totala befolkning. IMF bedömer att den ekonomiska tillväxten under de närmaste åren kommer att vara ca 6 % per år. Styrelsen gör bedömningen att urbaniseringen kommer att fortsätta.

Sedan mitten av 70-talet fram till idag har antalet födslar per kvinna i Panama minskat från ca 5,5 till 2,47. Av tradition har vuxna barn bott ihop med mor- och farföräldrar. Traditionellt har familjerna varit stora och därmed har behovet av stora lägenheter varit stort. Byggbolagen har framförallt byggt stora lägenheter och i Panama City finns nästan inga mindre lägenheter att köpa. Idag är efterfrågan annorlunda.

Familjerna är väsentligt mindre och efterfrågan på små lägenheter är hög.

Eftersom Panama City har växt kraftigt under det senaste decenniet har trafiksituationen förvärrats och restiden för många invånare förlängts. Detta är en faktor som ökat intresset för många att bo centralt med närhet till jobb och nöjesutbud.

Sammantaget drar styrelsen slutsatsen att det finns en mycket stor efterfrågan på mindre lägenheter i Panama City.

Affärsmodell framåt

Tectona har genom erfarenhet identifierat ett mycket lönsamt segment inom bostadsuthyrning. Det finns ett väldigt tydligt samband mellan mindre uthyrningsenheter och hyresintäkt. Hyresintäkterna och lönsamheten ökar starkt exponentiellt med minskad yta på uthyrningsobjektet.

Våra minsta lägenheter ger hela 5800 kronor per m2 och år medan våra största lägenheter endast ger en tiondel av detta. Trots den stora skillnaden i hyresintäkt är investeringskostnaden inte nämnvärt högre för de mindre uthyrningsenheterna.

Mot bakgrund av våra erfarenheter fokuserar vi nu endast på att bygga om fastigheter till uthyrningsobjekt på mellan 15 m2 till 40 m2.

Prisnivå

Enligt Encuentra 24 (liknande hemnet.se) är den generella hyresnivån i Panama City 1 210 kronor per m2 och år. Tectona erhåller 1 430 kronor per m2 och år.

Prisutveckling

Värdetillväxt

Hyresintäkter

Med nuvarande hyresavtal erhåller fastighetsbolaget i Panama, 1 458 kronor per m2 (uthyrningsbar yta) och år.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen "vad är rätt hyra i Stockholm" från år 2015 är normhyran på förstahandskontrakt i Stockholm 1 351 kronor per m2 och år. Vi lyckas därmed att ta ut högre hyra från våra objekt i Panama jämfört med Stockholms innerstad trots att investeringskostnaden är flera gånger lägre.

Panama

Huvudorsaker att investera i Panama City är följande:

 • Panama City har en av världens viktigaste handelsleder och knutpunkter, Panamakanalen.
 • En av världens snabbast växande ekonomi.
 • Den ekonomiska tillväxten förväntas fortsatt vara stark. Förväntad tillväxt för 2017 är 6 %.
 • Befolkningsökning och urbanisering gör att Panama City kommer fortsätta växa snabbt.
 • Bra affärsklimat och stark äganderätt.
 • Höga hyresintäkter. Tectona erhåller idag bruttohyresintäkter på 11,5 % av investerat kapital.
 • Använder US dollarn som valuta.
 • Inga tecken på fastighetsbubbla eller för hög skuldsättning.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för obligationen
pil Läs teasern
pil Läs mer på Tectonas hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Maximalt lånebelopp: 8,0 Mkr
Ränta: 7 procent
Löptid: Två (2) år
Pris per obligation: 10 000 SEK per obligationspost
Teckningstid: 24 maj till och med 15 juni 2018. Emissionen kan inte förlängas.
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

"Soliditeten i bolaget var vid utgången av första kvartalet 89 %, och det är väldigt få fastighetsbolag som har en så pass hög soliditet som vi har. Genom att öka belåningen kommer vi kunna investera i fler lönsamma hyresobjekt som ger oss en avkastning som överstiger kostnaden för obligationslånet. Vi kommer därmed kunna erbjuda obligationsinnehavarna en bra avkastning samtidigt som vi ökar vinsten per aktie" säger Johan Skålén, VD för Tectona Capital AB (publ).

BMP

Panama City - En av världens viktigaste knutpunkter

För att förklara Panama måste man börja med Panama-kanalen. Sannolikt är det så att nationen Panama inte ens hade existerat om det inte vore för byggandet av kanalen. Byggandet av Panama kanalen var från början ett franskt affärsprojekt och påbörjades 1881. Efter åtta års byggande gick projektet i konkurs. Senare köper amerikanska staten hela affärsprojektet för 40 miljoner dollar. Med militärt stöd från USA blir Panama självständigt från Colombia 1903. år 1904 återupptar USA grävningen av kanalen och lyckas färdigställa kanalen 1914. USA ägde kanalen fram till 1999 då den lämnades över till Panama. Efter 1999 då Panama tog över kanalen och dess intäkter har Panama upplevt ett fantastiskt ekonomiskt uppsving.

Panamakanalen har en enorm strategisk betydelse både för handelssjöfart och för militära syften. För Panama är kanalen en mycket viktig intäktskälla. 2016 inbringade kanalen ca 2 miljarder dollar till Panamas ekonomi. I mitten av 2016 färdigställdes den nya Panama kanalen som har väsentligt högre kapacitet och kan ta betydligt större båtar.

Med den nya kanalen görs bedömningar att intäkterna från kanalen kommer fortsätta öka. Den nya Panama kanalen Den 26 juni 2016 invigdes den nya kanalen. De nya slussarna har större kapacitet och rymmer större fartyg jämfört med de gamla slussarna. Den nya kanalen är viktig för hela lastfartygsindustrin som nu kan ta betydligt större fartyg genom kanalen.

Panama räknar med att intäkterna från kanalen kommer att öka. Styrelsens bedömning är att den nya kanalen ytterligare kommer att öka Panamas attraktionskraft för logistik, handel och företagande.

Glob

Framtidsutsikter

Det är nu mer än 10 år sedan jag var med och grundade Tectona. Inte kunde jag då ana vilken fantastisk framgång som väntade Panama där Bolaget har investerat i fastigheter.

Tillväxten har varit bland den högsta i världen med ca 7,5 % i snitt per år enligt EKN (Exportkreditnämnden).

Det har varit roligt, inspirerande och spännande att verka på en sådan marknad. Fastighetspriser har stigit i takt med tillväxten och välståndet i området har dubblerats det senaste decenniet. I en ranking utförd av Gallup år 2014 hade Panama världens lyckligaste befolkning, och det märks.

Tectona har ända sedan starten år 2006 arbetat för att investera långsiktigt med låg risk i syfte att skapa en hållbar avkastning över tid. Enligt EKN:s landriskanalys har Panama hög politisk stabilitet och lägst risk i hela Latinamerika. Bolaget har sedan 2014 fokuserat på att investera i fastigheter för uthyrning i Panama City vilket gett mycket goda resultat. Vi erhåller hyresintäkter på 11,5 % av investerat kapital (se sid 10 och 11) och fastighetspriserna fortsätter uppåt. Bolaget har vuxit med över 1000 % (balansomslutning) sedan början av 2013. Trots en kraftig tillväxtfas gjorde Bolaget vinst 2016.

Framtidsutsikterna för Panama är mycket goda. Enligt IMF (Internationella Valutafonden) förväntas tillväxten i Panama under de närmaste åren vara ca 6 % per år. Panama City, där vi har vårt fastighetsbestånd, kommer att fortsätta växa i storlek. En investering i Tectona är en unik möjlighet att ta del av denna blomstrande marknad.

Min bedömning är att risken för prisstagnation eller till och med prisfall på fastigheter i Sverige är hög. Enligt min uppfattning finns det således all anledning att se över sin investeringsportfölj och sprida riskerna utanför Sverige. Jag är övertygad om att fastigheterna i vårt bestånd befinner sig på en marknad med lägre risk och högre potential än den svenska. Flertalet indikatorer tyder på det. Demografin är mer fördelaktig, hyresintäkterna högre, ekonomin växer snabbare, prisnivån är lägre, belåningsgraden är lägre osv.

Förutom att vi verkar på en geografiskt intressant marknad så har Koncernen uppnått en stabil bas för fortsatta investeringar.

Vi har stabila hyresintäkter och samtidigt mycket hög soliditet och därmed relativt låg risk. Koncernen har visat sig ha en framgångsrik och vinstgivande affärsmodell på en tillväxtmarknad där IMF och Världsbanken spår en fortsatt ljus framtid med stark tillväxt. Genom åren har vi erhållit nyttiga erfarenheter och lärt av våra misstag.

Sammantaget har Tectona ett bra slagläge inför framtiden.

Det enskilt viktigaste steget för att öka vinstmarginalen är genom att öka storleken på Bolaget.

Välkommen till vårt spännande projekt.

Johan Skålen

Johan Skålen
VD och grundare Tectona Capital AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Tectona Capital AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Stark utveckling i bortglömt fastighetsbolag

Nyligen kom det lilla fastighetsbolaget Real Holding ut med sin rapport för det första kvartalet 2018. En rapport som visade på att den nya ledningen har kommit en bra bit på att vända detta bolag. Tidigare har Real Holding dragits med felaktig och väldigt dyr finansiering och relativt i princip alla andra kommersiella fastighetsbolag har man även varit både underfinansierade och med allt för höga vakanser. Addera en för låg kapitalbas, och för liten uthyrningsbar yta och problemen var ett faktum.

Q1 rapporten visade att det nu att den nya ledningen fått bolaget att börja vända på allvar, och det är i första hand tre saker som har skett. Dels har finansieringen av verksamheten förbättrats en del, man har lyckats byta ut en del dyra brygglån mot vanliga sunda banklån men det finns fortfarande mycket kvar att göra här. Dels har Real Holding tillträtt fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet gjordes i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK och med ett årliga hyresintäkter om 20 MKR.

Totalt sett fick detta Real Holdings fastighetsinnehav att öka till 485 Mkr. Real Holding äger nu 12 fastigheter i södra och Mellansverige. På sikt måste Real emellertid öka sina fastighetsinnehav till minst två miljarder kronor för att det skall finnas en fungerande plattform som kan bidra till att skapa synergieffekter i drift, förvaltning, uthyrningsarbetet men inte minst på finansieringssidan. Ett större bestånd minskar riskerna och det gillar bankerna.  

Ett sätt som detta kommer att göras på är det nya samarbetet med den nya fastighetsförvaltaren Forsheda Hus som successivt nu tar över förvaltningen av samtliga Real Holdings fastigheter. Detta blir litet dyrare än den tidigare, egna förvaltaren, men i gengäld ger det en hög hyresgästnärvaro och  en ökad flexibilitet. I dag ligger vakansgraderna i Reals fastigheter på 14 procent, vilket är allt för högt. Att få ned detta till hälften ger ett bra tillskott till kassan i koncernen, driver upp värdet på fastigheterna och det kommer bidra till att skapa möjligheter att förvärva nya projekt.

Om Real Holding

Real Holding bildades 2011 och har sedan 2014 varit verksamt inom fastighetsbranschen. Fram till och med våren 2017 tillämpades ett relativt brett fokus. Bolagets verksamhet bestod i att äga, förvärva, förädla och förvalta såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter på flera platser i Sverige.


En ny ägargruppering i form av Gremio Fastigheter förvärvade i juni månad 2017 ca 20% av rösterna och 10% av kapitalet och har därefter tillsammans med Bolagets styrelse och ledning arbetat fram en ny tydlig strategi som redan mynnat ut i en renodling av bolagets fastighetsbestånd. Med Bolagets nya strategi, ny styrelse och ledning, renodling av portfölj och refinansiering avser Real Holding nu att bygga ett välskött och växande fastighetsbolag.

Resultaten i form av kostnadsreduktioner och positiva kassaflöden förväntas inträda redan under 2018.

Under sommaren 2017 tillträdde Gremio Fastigheter AB som ny huvudägare i Real Holding vilket innebar inledningen på ett genomgripande omstruktureringsarbete av bolaget. Som en del i bolagets ”turn-around” har styrelsesammansättningen förändrats och styrelsen har kompetensförstärkts avsevärt kring fastighets- och finansieringsfrågor. Samtliga ledande befattningshavare har bytts ut och verksamhetens inriktning har förändrats så att investerings- och förvaltningsfokus framgent enbart inriktas mot kommersiella fastigheter och en kassaflödesdriven verksamhet. Arbetet med avyttringar av övriga fastigheter och projekt pågår i skrivande stund.

Real Holding 2.0

Real Holding skall förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.


Real Holding skapades en gång i tiden med tanken att tjäna ordentligt med pengar på den glödheta fastighetsmarknaden. Det saknades emellertid en hållbar plan, det saknades en fungerande styrning för hur detta skulle ske och framförallt saknades det pengar då bolaget, trots garantiutfästelser från ett stort fastighetsbolag, inte lyckades med att ta in de 265 MKR ledningen gick ut och kommunicerade. Att köpa fastigheter med väldigt lite eget kapital blir dyrt och när man sedan inte lyckades refinansiera sig så efter förvärven utan ligger kvar med riktigt dyra krediter blir det omöjligt att nå lönsamhet.


Den gamla devisen ”det är dyrt att vara fattig” gäller i högsta grad för hur Real Holding tidigare bedrev sin verksamhet. Att köpa en fastighet med målet att snabbt kunna sälja av den med vinst är bra, men lyckas man inte med detta och sitter, som Real gjorde, med exceptionellt dyra och felaktiga finansieringslösningar fungerar inte detta. Konjunkturen vänder för eller senare ned, och att snabbt köpa och sälja kommersiella fastigheter utan en sund finansieringsstruktur i botten har bevisligen inte fungerat.  


Med detta sagt så gjorde den tidigare ledningen i princip alla de fel som det gick att göra när de investerade i ett antal fastigheter runt om i Sverige. Det enda uppenbara misstaget som den tidigare ledningen i Real Holding inte gjorde var att köpa mark i storstadsområdena för att bygga överprissatta bostadsrätter av lyxkaraktär.

Fastighetsbeståndet

I dag har Real Holding 12 stycken fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige, med ett sammanlagt värde om 487 Mkr. Endast en av dessa fastigheter ger exponering mot bostäder, resten är kommersiella fastigheter, i form av lager, kontor och till en mindre del även butiker. Den nya ledningen har dock satt ut bostadsfastigheten till försäljning.


Vakansgraden ligger idag på cirka 14 procent, vilket är väldigt högt. Real Holdings ledning har som målsättning att få ned denna till mellan åtta och nio procent. En minskad vakansgrad ger direkt ett positivt kassaflöde och en ökad vinst eftersom det för med sig att Real Holding får in hyror på lokaler som annars skulle stå tomma.

Vi är av den åsikten att samtliga dessa fastigheter är till salu, om priset är det rätta. Vi tror emellertid inte att försäljning är vad som står överst på listan, utan att tanken snarare är att utveckla och förädla det befintliga bestånd man har. Det ger succesivt ökande fastighetsvärden och då kommer en bättre finansieringsstruktur på köpet så att säga vilket ytterligare sänker de löpande räntekostnaderna som idag är väldigt höga. De korta lån man har går dock snabbt att lösa och gissningsvis har man flertalet mezzaninlån med 8-12% i ränta som man bör kunna ersätta med normala banklån om ca 2-3% ränta.

Vår bedömning är att Real kommer att arbeta hårt med att minska vakansgraden i fastigheterna i Anderstorp. I dag uppgår dessa till 47 procent, vilket betyder att det, i alla fall i teorin, finns en möjlighet att fördubbla intäkterna i Anderstorp. Det samma gäller fastigheten i Torsås som har en vakansgrad om 30 procent. Bägge fastigheterna är fullt uthyrningsbara som de står och går och näringslivet på dessa orter går bra.

I Reals fastighetsportfölj finns det i dag ett projekt som sticker ut extra mycket, det är Pottholmen i Karlskrona. Den fastighet som Real i dag äger i Pottholmen har en total areal om 21 200 kvm, och omfattar en mindre enhet inrymmande kontors- och lagerlokaler.

En detaljplan för den västra sidan av området antogs av kommunfullmäktige 3 juni 2015 och vann laga kraft 7 juli 2015. Utvecklingen av det nya bostadsområdet Pottholmen förväntas pågå under cirka 10 år, etapp 2 omfattar fastigheten och förväntas börja utvecklas år 2018.
Byggnationen på fastigheten skall rivas och ca 47 000 kvm BTA bostadsbyggrätter är planerade att utvecklas på fastigheten. Frågan är vem som skall göra detta? Pottholmenprojektet omfattat bostäder och byggnation av dessa, vilket ledningen och styrelsen för Real Holding har sagt att de inte skall arbeta med. Det är kommunicerat att detta projekt är till salu och det genererar idag knappt några intäkter då det är ett utvecklingsprojekt.

Kan Real Holding sälja projektet, som i dag är bokfört till 60 Mkr, innebär det att bolaget dels minskar sin totala belåning, dels minskar sina räntekostnader dramatiskt då Pottholmen verkar vara finansierat med en hög ränta. Vid en försäljning av Pottholmen kommer bolaget kunna förvärva andra fastigheter som ger ett rejält driftsnetto, det vill säga ett överskott, på gissningsvis cirka 20 Mkr per år. För att översätta detta till enklare siffror, strax under tio öre per aktie. Finansieringskostnaderna skall emellertid dras från detta, men med en ränta som ligger på cirka två procent så ger det ändå ett betydande överskott på sista raden.

Nästa projekt som kan ge en snabb värdeökning är Håbo som ligger 4,5 mil nordväst om Stockholm. Här äger Real Holding fyra separata fastigheter med en blandning av mindre men mycket stabila hyresgäster såsom kontorshotell, bilverkstad, lackering, samlingslokaler för PRO, gymnastiklokal, gym, veterinärsklinik mm. Totalt sett har Real Holding 7 330 kvm uthyrningsbar yta i området. Håbo kommun växer emellertid. Håbohus AB vill bygga flerbostadshus här i nordöstra delen av Dyarne, vid Sjövägen/Movägen. Real Holdings industrihallar ligger mellan Sjövägen – Movägen mitt inne i samhället. Här driver Real Holding ett arbete ihop med övriga fastighetsägare och i nära småarbete med kommunen om att omvandla marken till bostäder istället för det något slitna industriområde som ligger här idag. När detta sker finns det stora värden att ta hem här.

Finansieringen

Real Holding har sedan starten haft problem med sin lånestruktur och har därför tvingats till att ligga med en alltför stor andel väldigt dyra mezzaninlån. Detta är för att bolaget haft alltför lite eget kapital i förhållande till de fastigheter som förvärvats. Mezzaninlånen som var tänkta som kortsiktiga lösningar blev mer eller mindre permanenta och med en snittränta på cirka åtta procent i hela portföljen blir det svårt att tjäna pengar. Addera till detta preferensaktier med en årlig avkastning på tio (10) procent, samtidigt som Real under 2017 hade en snitt yield, grovt förenklat rörelsemarginal, under fem procent, så är det lätt att se att den tidigare ledningens finansiering varit galen.


Till viss del har finansieringen förbättrats kraftigt, om än inte tillräckligt. Det finns ett par saker att titta på när det gäller finansieringssituationen i Real Holding, det egna kapitalet i form av stamaktier, de nuvarande preferensaktierna, lån på befintliga fastigheter samt ett utestående obligationslån som förfaller i december 2018.

Låt oss ta detta punkt för punkt. Real Holding genomförde under det fjärde kvartalet 2017 en nyemission. Nyemissionen av units om högst 63 MSEK har tecknats till cirka 55 MSEK. Till detta kom erbjudandet av inlösen av preferensaktier som accepterats till cirka 72 procent. Det senare innebar att innehavarna av preferensaktier erbjöds att konvertera dessa till stamaktier.
Emissionen stärkte kassan, dessutom kom antalet preferensaktier att minska till cirka 103 000 stycken. Dessa preferensaktier handlas i dag på NGM Nordic MTF, precis som aktien, men omsättningen är sporadisk.

Bolagets preferensaktier har dock, enligt Bolagets bolagsordning, företrädesrätt till utdelning om bolagsstämman beslutar om utdelning. Preferensaktier av serie PREF1 har företrädesrätt till utdelning om 20 kronor per år. I dag finns det ingen utdelning i Real Holding, och det kommer knappast att ske i närtid. Det betyder att sannolikheten för att preferensaktieinnehavarna skall få utdelning är låg för att inte säga obefintlig. Det finns emellertid en möjlighet för Real Holding att begära inlösen av preferensaktierna, till en kurs på 350 kronor styck, något som vi ser som mycket orealistiskt att det skall ske.

Istället tror vi att det under hösten kommer att dyka upp ett nytt erbjudande till preferensaktieägarna. Varför under hösten?

Svaret ligger i det utestående obligationslånet som den tidigare ledningen och styrelsen i Real Holding tog upp. Obligationslånet omfattar 65 Mkr, och räntekostnaderna för obligationslånet uppgick under räkenskapsåret 2017 till 5,7 Mkr.

Det betyder att när detta skall refinansieras, förhoppningsvis till en lägre ränta, kommer Real Holding att tvingas att skriva ett prospekt. Att samtidigt komma med ett nytt erbjudande till ägarna av preferensaktierna kommer därför att kunna göras – relativt enkelt – och kommer leda till en ytterligare förbättring av den ekonomiska situationen i Real Holding. Att det skall ske en inlösen av preferensaktierna ser vi inte som realistiskt. Vi har skrivit detta tidigare, får Real Holding loss pengarna från Pottholmen kan koncernen köpa andra fastigheter som ger ett driftsnetto, det vill säga ett överskott, på cirka 20 Mkr per år. Det ger i princip samma effekt att inte lösa in preferensaktierna, utan att istället ge dessa ett förmånligt erbjudande om att konvertera dem till stamaktier.

Vad är då uppsidan i Real Holding?

Till att börja med är det refinansieringen. Enbart genom att preferensaktierna konverterades till stamaktier så kunde Real Holding omförhandla om några dyra krediter och då skapades ett positivt kassaflöde. Addera dessutom att den nya ledningen har fått flera av långivarna att kvitta sina fordringar till aktier så skapas ännu fler positiva kassaflöden.


Vakansgraderna. I dag finns det en vakansgrad på cirka 14 procent i det fastighetsbestånd som koncernen förfogar över. Antar vi att hyresintäkterna ligger på 41 MKr, och den nya ledningen kan minska vakansgraden med endast en (1) procent så kommer det att ge betydande effekter på resultaträkningen, strax under en halv miljon kronor. Kan vakansgraden halveras ger detta nästan 3 Mkr på sista raden för Real Holding. Dessutom kommer värdet på dessa fastigheter att öka rejält. Med en högst realistisk snittyield om 7,5% ger detta ett ökat fastighetsvärde om 50 MKR. En fullt uthyrd fastighet har givetvis ett betydligt högre värde än en som endast är uthyrd till 70 procent.

Finansieringskostnaderna. Den största skillnaden kommer emellertid att fås av en bättre finansiering. Per idag har Real Holding en hög belåningsgrad, och hög genomsnittlig ränta. Den genomsnittliga räntan som Real Holding betalar ligger i dag på åtta (8) procent per år. Denna bör kunna halveras, eller i alla fall sänkas till fem (5) procent. Detta tack vare en starkare balansräkning och refinansiering. En procentenhets lägre ränta gör att Real Holding kan spara 2 Mkr, allt annat lika.


Bolaget självt. Det finns gott om fastighetsägare runt om i landet, både privata sådana och företag. Dessa har under flera års tid sett värdena på sina tillgångar öka, men de kan långtifrån alltid omsätta dessa värden. Här ser vi att den nya ledningen i Real Holding skulle kunna erbjuda fastighetsägare att sälja sina fastigheter mot aktier, det vill säga genom så kallade apportemissioner. Detta kan skapa ytterligare värden för aktieägarna i Real Holding, framförallt om det går att köpa fastigheter som har utvecklingspotential i form av vakansgrader, outnyttjade byggrätter, konverteringsmöjligheter eller finns i direkt anslutning till de fastigheter som koncernen redan äger. Vi har sett detta koncept genomföras tidigare och i flera fall har fastighetsägarna som sålt sina fastigheter accepterat en lägre värdering då de fått en minskad risk och bättre riskspridning genom ägande i ett större fastighetsbestånd.

Real Holding i siffror


Den senaste kvartalsrapporten visade att det har skett en vändning i detta fastighetsbolag. Till viss del ser det sämre ut, men siffrorna är inte helt jämförbara med tidigare kvartals rapporter. Så minskade till exempel omsättningen, den uppgick under Q1 2018 till 8,3 Mkr, att jämföra med 16,7 Mkr året innan. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 8,2 Mkr, att jämföra med 13,8 Mkr året innan. Här finns det tre stora skillnader jämfört med tidigare år.

1.    Fastigheten Kompaniet 4 i Tranås ingick inte i siffrorna under det första kvartalet 2017, och egentligen bara under en månad under detta kvartal. Denna fastighet är i dag fullt uthyrd, och kommer att ligga och generera löpande intäkter under hela 2018, vilket kommer att ge positiva effekter på sista raden.

2.    Fastigheten i Örnsköldsvik som bolaget ej lyckades finansiera har förvärvats i sin helhet av pantinnehavaren under 2017, varför denna inte bidragit med intäkter i kvartal ett 2018. Detta förklarar den stora nedgången i intäkter.

3.    Bolagets egna förvaltningsbolag Sydfastgruppen har avyttrats i syfte att skapa ökat fokus och ökad lönsamhet. Detta bidrar till minskningen av intäkter under Q1 2018.

Resultat efter skatt kom under Q1 att hamna på 23,0 Mkr, att jämföra med 1,4 Mkr året innan. Förvisso är del av resultatet hänförligt till återföring av räntor för de preferensaktier som löstes in under 2017. Rörelseresultat steg till 2,7 Mkr, att jämföra med 2,2 Mkr året innan. Detta kan bara tolkas som att den nya ledningen har fått stopp på en del, om inte alla blodflöden som den tidigare ledningen och styrelsen åsamkat Real Holding.

Resultat per aktie, kom att hamna på 0,10 SEK per aktie, vilket var identiskt med resultatet per aktie under 2017. Under hösten genomfördes emellertid en emission som ökade antalet aktier kraftigt.

Eget kapital per aktie den 31 mars 2018 låg på 0,47 SEK, och är kanske en smula i underkant. Förklaringen finns i att Real Holding har arbetat med att öka beläggningsgraden i framförallt Torsås och Anderstorp. Ju högre beläggning, ju högre värde på fastigheterna. Baserat på sina konkurrenter är Real Holding därmed billig, då de större fastighetsbolagen handlas till cirka 90 procent av sitt egna kapital, i vissa fall så högt som till 100 procent av detta värde.

Resten av 2018

Att prognosticera kommande intäkter för Real Holding är betydligt svårare än för fastighetsbolag som till exempel Kungsleden, Fabege och Drott som har långa kontrakt, låga vakansgrader och en fungerande organisation.


Vi vet emellertid att det bestånd som Real Holding hade gav ett överskott om 2,3 Mkr under Q1 2018. Om vi extrapolerar detta, och ökar siffran något för att justera för Tranås som endast bidrog med ett positivt resultat under en månad av tre, är det inte orealistiskt att anta att Real Holding kommer att kunna redovisa en vinst på 36 Mkr under helåret 2018.

Då har ingen hänsyn tagits till att bolaget arbetar med att minska vakansgraderna eller förbättra finansieringen, något som kan komma att driva upp resultatet till över 40 Mkr på helåret. Hälften av detta är emellertid återföring av skuldförda räntor på preferensaktierna. Räknar vi bort detta är det emellertid inte orealistiskt att se hur resultatet per aktie stiger till 0,10 SEK per aktie justerat för extraordinära händelser. Detta skall jämföras med dagens aktiekurs om 0,27 SEK, det vill säga ett p/e ta om under tre (3).

Om Pottholmen säljs förbättras kalkylen än mer, samma om ytterligare fastigheter köps in. Samma sak när nuvarande banklån och obligationslånet refinansieras.

Hur vi än räknar ser Real Holding billig ut. En viss riskpremie skall företaget ha, och det betyder att det kanske inte kan värderas till 100 procent av det egna kapitalet som de större konkurrenterna gör, men ökar värdet till 75 procent av dagens egna kapital hamnar värdet på strax under 36 öre. Detta utan att några större åtgärder vidtas. Vi är emellertid ganska övertygade om att det kommer att ske ett antal transaktioner under resten av året, och att dessa kommer att bidra till att förbättra resultatet i bolaget. Förbättras resultatet stiger det egna kapitalet, och det gör att ledningen i Real Holding kan köpa nya fastigheter som i sin tur skapar ytterligare värden, och därmed en ökad aktiekurs.

Investeringar på nätcasino-marknaden - att välja rätt häst

Hård konkurrens är idag ett faktum inom merparten av alla marknader och deras respektive segment, men kanske är det så att nätcasino-marknaden idag är den som är allra mest utsatt?

Nätcasino-marknaden växer fortfarande så det knakar och har gjort så under lång tid. Det finns självfallet flera olika anledningar som ligger till grund för denna utveckling, där bland annat pokerboomen, bättre uppkopplingsmöjligheter och de nya smarttelefonerna är några tydliga exempel som bidragit i positiv bemärkelse.

Likt guldrushen i Klondike på 1800-talet har detta marknadsklimat dragit till sig väldigt mycket intresse från människor som förstått vilka otroliga vinstmöjligheter som finns tillgängliga - helst för de som lyckas blanda sig in i leken på allvar! Fler och fler har alltså velat sätta tänderna i denna ständigt växande kaka, vilket lett till att man var och varannan dag kunnat ta del av något nytt nätcasino som slagit upp sina portar för allmänheten och tryckt ut sin reklam i tv samt andra marknadsföringskanaler.

Även ur ett investeringsperspektiv har allt detta lockat men här har det varit, och är fortfarande, långt ifrån enkelt att välja rätt häst i myllret av till synes lämpliga kandidater. De investerare som inte enbart stirrar sig blinda på siffror och trender, utan också skaffat sig en djupare förståelse för branschen är de som tenderat att göra allra bäst ifrån sig. För ett otränat öga kan det nämligen vara svårt att uttyda små men avgörande skillnader som i slutändan särskiljer ett nätcasino från ett annat och som därigenom gör ett av dessa framgångsrikt, men inte det andra.

Det gäller med andra ord att verkligen göra sin research och att ge sig själv den tid som krävs för att skaffa sig en bra känsla för nätcasino-branchen innan man väljer att investera. På detta sätt undviker du som investerare att bara kasta dig huvudstupa in i första bästa tåg och ger dig själv chansen att istället uppenbara det där riktiga guldägget som alla söker. Kanske blir det därigenom just du som uppenbarar potentialen hos något av framtidens stora nätcasinon - innan det slagit ut i full blom!

Kiwoks lösningar flyttar vården närmre patienten och innebär tidig diagnos

Kiwok

Kiwok

Kiwoks lösningar flyttar vården närmre patienten och innebär tidig diagnos

Ett globalt problem och vår strategi att bidra till en lösning

Människan har ett stort problem och vi har en bra idé hur man löser det!

Samhälle och vårdgivare världen över behöver öka kapaciteten i vården, minska kostnaderna och samtidigt förbättra vårdkvaliteten samt stärka patientens engagemang i vården!

Bristen på vårdresurser kan inte lösas endast med mer pengar. Redan idag används tio procent av världens totala resurser för vården.

Anledningen till att samhället har detta problem är mänsklighetens utveckling! Vi växer i antal, blir äldre och utöver det ökar vi vår levnadsstandard som leder till en global ökning av livsstils-relaterade sjukdomar.

Vi alla lider, mer eller mindre, av för lite fysisk aktivitet, för mycket skadlig stress och snabbmat samt otillräcklig sömn och återhämtning.

Det behövs en förändring av människors beteende men också av hur vårdgivaren hanterar patienter när det gäller förebyggande åtgärder, tidig diagnos och behandling utanför sjukhuset. Digitala utrustningar, artificiell intelligens och precisionsmedicin kan hjälpa oss att uppnå nya och smartare vårdprocesser.

Ett sätt att göra just det är att använda distansmonitorering av patienter eller Remote Patient Monitoring (RPM).

Patienter som inte behöver vara på ett sjukhus kan övervakas i sin vardagliga miljö. Kiwoks lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsebaserade fysiologiska EKG-data, i realtid och med beslutshantering, till vårdgivare.

BodyKom, en lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsesbaserade fysiologiska EKG-data, i realtid och med beslutshantering, till vårdgivare från patienter i deras vardag. Det finns olika sätt att mäta status för en persons hjärtaktivitet. Man kan kontrollera enbart puls eller man kan ta en kort EKG-mätning. Vill man dock ha en riktig bild av den långsiktiga hjärtaktiviteten så måste man göra långtidsmätning EKG. Kiwok var först med, och är fortfarande en av få certifierade leverantörer world wide av, digital online-mätning av långtids EKG på patienter utanför sjukhuset.

Med stöd av digitaliseringen av vården ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till 19 miljarder dollar år 2018 med en årlig tillväxt på + 30%, idag ett av industrisegmenten med högst tillväxttakt. Den globala marknaden för RPM-tjänster är samma storleksklass.

Enhet

Kiwoks produkt, en lösning för distansmonitorering (RPM), levererar säkra och händelsesbaserade fysiologiska data, i realtid och med beslutsstöd, från patienter i deras vardag till vårdgivare.

Kiwok

Vision och mission

Visionen är 'Att bli förstahandsvalet när det gäller leverantörer av distansmonitorering av personer i realtid' och detta skall vi nå via:

 • Pilotinstallationer och produkttester hos viktiga referenskunder;
 • Multicenterstudier på olika marknader för att verifiera den kliniska effekten;
 • Leveranser för klinisk användning för att visa på de hälsoekonomiska fördelarna.

Finansiellt mål

Styrelsen i Kiwok har satt upp målet att uppnå ett positivt rörelseresultat under räkenskapsåret 2020

Kundsegment

Primärkunderna är professionella aktörer inom sjukvård och klinisk forskning med behov av patientövervakning.

Sekundärkunder är Apotek, Försäkringsbolag, Sportkliniker och Företagshälsovård med behov av övervakning av kunder, idrottsmän och anställda.

Kiwok

Positionering

Kiwok vill bli känt för kundfokus och högkvalitativa hälsolösningar där kvalitet går före pris;

vårdvaliderade och certifierade lösningar som är möjliga för kliniker att använda i diagnos- och vårdprocesser att jämföra med icke-validerade konsumentprodukter; kontinuerlig långtids monitorering med realtidskommunikation i jämförelse med korta mätningar utan uppkoppling.

Skärmar

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Kiwok hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 000 0000 aktier.
Pre-money värdering: 56 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Teckningstid: 9 maj till och med den 25 maj 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen har för avsikt att ansöka om att Bolagets aktie skall upptas till handel på First North
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Kunderbjudande

Användningen av Kiwoks produkter har en positiv effekt på patientens livskvalitet och innebär besparingar för vårdgivare, patienter och samhälle i form av:

 • Effektivare process och tidigare diagnostik minskar antalet dagar och besök på sjukhuset och minskar risken för felmedicinering.
 • Patienten kan gå hem tidigare från kliniken efter operation och behandling och fortfarande vara under vårdgivarens observation.
 • Fler patienter kan omhändertas i ett tidigare skede och därmed förhindra långa vårdperioder.
 • Patienten behöver inte resa till och från kliniker eller tillbringa lång tid på avdelningarna och patienter som bor långt ifrån sjukhusen kan få hjälp på ett tidigare stadium.
 • Patienterna övervakas automatiskt och ingen interaktion behövs under mätningen.
 • BodyKom erbjuds på abonnemangsbasis och kan implementeras i befintliga vårdprocesser utan att vårdgivaren behöver göra investeringar.

Träffa Kiwok

Företagspresentationen den 24/5 kl 8.00 - 9.00 på SEB , Stureplan 2 i Stockholm.

Obligatorisk föranmälan till anders.oestlund@kiwok.com

Framtidsutsikter

Bäste investerare,

Jag har tidigare skrivit till våra aktieägare om möjligheterna för Kiwok att bibehålla och förstärka sin position som ett innovativt medicinskteknisk företag via ett fokuserat utvecklingsarbete. Kiwok var först med att lansera en mobilt uppkopplad EKG lösning och det arvet vill vi bygga vidare på. För detta krävs kapital och Kiwok genomför därför nu en nyemission som riktas till allmänheten. Emissionen innebär en möjlighet för investerare att investera i ett företag med effektiva och moderna lösningar för vårdgivare på en global marknad. En investering i Kiwok kan bli en bra investering och samtidigt möjliggöra för Kiwok att förebygga hjärtproblem och underlätta för hjärtsjukvården. Nedan beskriver jag ett av våra senaste utvecklingsprojekt, e-tröjan, för insamling av EKG data med ett textilt plagg.

I förra veckan deltog jag vid Innovation Day på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och visade den senaste prototypen av Kiwoks e-tröja för EKG mätning. Både inbjudna vårdgivare och representanter från media visade stort intresse för tröjan. Kiwok utvecklar e-tröjan tillsammans med Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tester och validering sker vid institutionen för hälsa vid BTH. Den nu framtagna prototypen baseras på en tröja från Hultafors, textila elektroder utvecklade av Smart Textiles och en EKG sensor från Kiwok. EKG signalerna som fångas av tröjan sänds via en mobilapp till en programvara från Kiwok där analysen sker. Fördelarna med e-tröjan i förhållande till traditionella EKG lösningar är att personen inte behöver vara kopplad till elektroder vilket innebär att mätningen blir bekvämare och även kan ske vid träning. Tröjan kan användas tex i äldrevården och vid mätning med belastning inom företagshälsan och idrotten.

Marknaden för Kiwoks produkter är i stark tillväxt. De globala kostnaderna för sjukvårdstjänster uppskattas komma uppgå till 9 biljoner USD år 2020, vilket motsvarar 10 procent av totala globala BNP. Införandet av digitala lösningar ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till att nå 19 miljarder USD år 2018 och det med en årlig tillväxt på + 30%, idag en av de industrigrenar som har den högsta tillväxttakten. Den globala marknaden för distansmonitoreringslösningar (RPM) är i storlek med eHälso-marknaden. Förutom vårdmarknaden finns det ett växande intresse för Kiwoks lösningar från sport och friskvård. Ett längre liv, viktminskning och allmänt välbefinnande är förutom förbättrad hälsa de önskade effekterna av träning som kan mätas på olika sätt, bl.a. via EKG. Dessutom finns en marknad för mobil patientövervakning inom försvarsmakten i olika länder. BodyKom kan också användas inom veterinärmedicin för övervakning av djur.

Kiwok söker nu aktivt efter återförsäljare i olika marknader. Dessutom genomförs produkttester vid kända kliniker för att skapa lokala referenser. Rekrytering sker samtidigt av representanter som kan företräda Kiwok i intressanta regioner. Kiwoks ledning och styrelse har sedan tidigare fokuserat på att ge Kiwok en sådan form att företaget ska kunna introduceras på en börs eller marknadsplats. En förutsättning för detta är naturligtvis att Kiwoks aktie blir intressant för aktiemarknaden och att aktien får tillräcklig spridning.

Anders Björlin
CEO Kiwok Nordic AB (publ)

Johan Eriksson
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Kiwok Nordic AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på FacebookMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!