Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Investera i miljövänlig energibesparing för fastigheter

Energi Komfort

Investera i miljövänlig energibesparing för fastigheter

Varför investera i IQS Energi Komfort?

- Order på ca 30 MSEK fram till april 2016 vilket kraftigt ökar omsättningen mot föregående år.
- Genombrott inom kommersiella fastigheter.
- Prognos 2016: omsättning ca 40 MSEK och positivt resultat.
- Energikomfort är verksamt inom energibesparing.
- Stort kundregister
- Utestående offerter om ca 100 MSEK

Under ett antal år har Energi Komfort satsat på Storfastigheter, dvs kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar, där ett stort intresse finns för energibesparing och miljöprofilering. Detta har lett till en offertstock på ca 100 MSEK och ett stort antal kontakter, referensobjekt och nöjda kunder med lägre energikostnad i sina fastigheter. Säljcykeln är relativt lång, men glädjande är att de utestående offerterna nu börjar resultera i konkreta order; under 2016 har så långt order erhållits på ca 30 MSEK inom Storfastigheter, vilket kommer att öka bolagets omsättning kraftigt 2016.

Listningen på NGM Nordic MTF kommer ge uppmärksamhet och ytterligare kontaktytor för Energi Komfort. Samtidigt som vi ser en stark organisk tillväxt är även målsättningen att genomföra förvärv som kompletterar bolaget geografiskt eller organisatoriskt.

Produkter & Tjänster

Bolaget erbjuder produkter och tjänster till verksamhetsområde villa och Storfastigheter (kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar), samt service av befintliga installationer. De produkter som säljs och installeras är värmepumpar, från enkla luft/luft utrustningar till större bergvärmeanläggningar, frånluftsåtervinningsanläggningar, solcellsanläggningar och motsvarande som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

'Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och dess energi klassas som förnyelsebar. Energi från solen lagras i berget, jorden, luften och vattnet.

Det är alltså en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Det blir strängare och strängare krav på vår energianvändning i byggnader. EU har slagit fast att vi ska minska den med 20 % till år 2020.

När det gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa alternativen. Olika energikällor belastar vår miljö olika mycket. Väljer man en värmepump gör man en stor insats för miljön, eftersom 60-80% av energin kommer direkt från solen och således inte innebär någon miljöbelastning alls. Väljer man då grön el, d v s el producerad enbart från förnyelsebara energikällor, blir bidraget till växthuseffekten i princip noll. Väljer man att installera värmepump, tar man samtidigt ansvar för vår gemensamma miljö.' Källa SKVF (SVEP).

Marknadspotential

Med ett aktivt marknadsarbete och en geografiskt effektiv organisation bör ytterligare närområden kunna anslutas till Energi Komforts marknadsområde.

Bolagets fokus ligger på Stockholm/Mälardalen, som har den starkaste ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Energi Komforts ambition är att växa organiskt, men i det fall geografiskt lämpliga förvärvsmöjligheter materialiseras kan detta vara av intresse. Marknaden för värmepumpar i Sverige beräknas idag till ca 6,5 miljarder, där Nibe och IVT står för c:a 80% tillsammans.

Marknaden för kommersiella fastigheter i Sverige växer nu fram starkt, där miljömedvetenhet kombinerat med energibesparing är de drivande krafterna för att växla från främst fjärrvärme till bergvärme. Fjärrvärmepriset för flerbostadshus har ökat under hela 2000-talet.

Skillnaderna mellan olika kommuner är dock stora då fjärrvärme i Sverige består av ett stort antal lokala fjärrvärmesystem. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser om orsakerna till prisutvecklingen för fjärrvärme. Ökade bränslekostnader är dock en bidragande orsak till de stigande priserna.

De ökade fjärrvärmepriserna gör att användarna söker andra alternativ, och där kommer bergvärme in naturligt, speciellt då bergvärme är ett billigare och miljövänligare alternativ. Nästan 60 procent av energianvändningen till bostäder används för uppvärmning där bergvärme är det energibesparingsmässiga klart bästa alternativet.

Kunden

Bland Energi Komforts kunder märks villaägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, både inom nyproduktion och vid energieffektivisering i äldre fastigheter. Historiskt har fokus legat på Villa, men Energi Komfort skiftar nu fokusen till Storfastigheter. Energi Komfort är inställda på att skapa lojala och nöjda kunder. Detta genom omfattande kampanjer, utskick, informationsträffar, kundundersökningar och deltagande på mässor.

Grant Thornton konstaterar i sin Fastighetsrapport 2014 att 'energikostnaderna är en stor utgiftspost för många fastighetsbolag, i snitt utgör den 40 % av de totala driftsbudgetarna'.

Kunderna kan minska sina energiinköp med 50- 70% genom en installation av bergvärme i sin fastighet.

Prognos 2016

Prognostiserad omsättning för 2016 är ca 40 Mkr vilket är en ökning från 2015 med knappt 50% och en beräknad vinstmarginal på ca 10%, Hela ökningen beräknas komma från kommersiella fastigheter. Generellt gäller att Villamarknaden sakta återhämtar sig, dock med stark prispress, vilket gör att Fastighetsmarknaden och Service är mer intressant. Det kan noteras att bolaget under perioden Jan – april tecknat avtal till ett värde motsvarande ca 30 Mkr för leverans under 2016. I ljuset av detta är prognosen mycket rimlig.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 10,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 250 000 aktier
Pris per aktie: 8,00 kronor
Pre-money värdering: 24,0 Mkr
Teckningstid: 20 maj – 8 juni 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Efter avslutad nyemission kommer en listning av bolagets aktie ske på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Framtidsutsikter

IQS Energi Komfort AB ska vara ett ledande bolag inom energibesparing genom utnyttjandet av bergvärme, en bransch som annars är mycket fragmenterad och saknar en innovativ aktör med stort kundfokus och långsiktiga kundrelationer.

Bolaget, som grundades redan 1996, har ett väl inarbetat varumärke och har nu en trygg och stabil organisation där villamarknaden tidigare varit grunden, men nu växer kommersiella fastigheter fram som en stor och viktig marknad. Även service och eftermarknad är en viktig del och källa till återkommande intäkter, då bolaget har ett stort kundregister med ca 15.000 kontakter.

Villaägare erbjuds serviceavtal som inkluderar fjärrövervakning, vilket slagit väl ut och skapat stort intresse. Med övervakningsplattformen ges förutsättningar för att effektivt och kundnära leverera uppkopplade service-och övervakningstjänster inom värmepumpsbranschen. Energi Komfort är för närvarande marknadsledande avseende serviceavtal med fjärrövervakning för villaägare. Genom att vara en del av 'Internet of Things' är vi också i framkant vad det gäller att modernisera marknaden.

Intresset från kommersiella fastigheter ökar nu markant och fram till april 2016 har bolaget tecknat avtal om ca 30 MSEK, i huvudsak till bostadsrättsföreningar som vill sänka sina energikostnader. Vi har också ett mycket stort antal pågående förfrågningar avseende bergvärmeinstallationer till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Fastighetsägare med ett allt större fokus på en starkare miljöprofil installerar bergvärme för att erhålla billig och närproducerad energi utan transmissionsförluster och de tecknar avtal om grön el så att den totala miljöpåverkan blir i princip 0 %.

En investering i bergvärme ger idag upp till ca 60-80% energibesparing och fastigheten kan då producera både värme och kyla. Många fastighetsägare önskar också ett friare förhållande med sin energileverantör än vad ett avtal med fjärrvärmeleverantören kan erbjuda. Investeringen i bergvärme är ofta återbetald på mellan 6-8 år. Värdet på fastigheten ökar baserat på ett förbättrat driftsnetto, vilket sammantaget gör att en investering i bergvärme utan konkurrens är den bästa investering en fastighetsägare kan göra för att dramatiskt minska sina förvaltningskostnader.

Installationer av större anläggningar kräver större ansvar av leverantören och för att kunden ska känna sig trygg i ett långsiktigt perspektiv anlitas ansvarstagande leverantörer med en egen organisation för kontinuitet och kvalitet.

Energi Komfort har en stabil och kompetent organisation som täcker in hela värdekedjan; marknadsbearbetning, försäljning, projektering, installation och service. Företagets styrka och långsiktighet utgår från stabiliteten i den egna personalen som garanterar kontinuerligt och genuint kvalitetsfokus.

Pär Lindblad

Pär Lindblad
Verkställande direktör


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med IQS Energi Komfort AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Mobilåtervinning i Sverige – minimerar resursslöse

Mobilåtervinning i Sverige – minimerar resursslöseri

Mobilåtervinning i Sverige (MOVI) driver Sveriges ledande domäner inom handel med begagnade mobiltelefoner – www.mobilpengar.se samt www.pantaluren.se. Mobilpengar.se blev 2010 först i Sverige med att erbjuda konsumenter möjligheten att sälja begagnade mobiltelefoner över internet. Pantaluren.se laserades under 2013, och inkorporerades i MOVI-koncernen i början på 2016. MOVI siktar på att omsätta 13 miljoner kronor på årsbasis från hösten 2016, och räknar med att kunna nå en nettomarginal på över 10%. Det är en hög målsättning sett till nuvarande omsättning, men ställt mot att bolaget värderas till 10 miljoner kronor finns det en rejäl uppsida på både kort och lång sikt.


Mobilåtervinning är i nuläget inte lika vanligt förekommande i Sverige som i länder som Tyskland och Storbritannien. Enligt en undersökning återvinns enbart en av sju telefoner i Sverige, trots att majoriteten av befolkningen anser att mobiltelefoner bör återvinnas. Återvinning av mobiltelefoner kan beskrivas som en win-win-situation. Det är bra för miljön, och ger samtidigt privatpersoner samt företag möjligheten att kapitalisera på en tillgång som alltför ofta placeras i byrålådan när den ersätts av en nyare modell. Det finns god potential för hög tillväxt på den svenska marknaden, och med en ledande position står MOVI redo att kapitalisera på detta.

Beskrivning av verksamheten


MOVI grundades under hösten 2015, och är en konstellation av bolag och varumärken som bedrivit detaljhandelsverksamhet sedan 2010. I maj 2016 listades bolaget på NGM Nordic MTF. MOVIs verksamhetsfokus är handel med begagnad elektronik, i dagsläget främst begagnade mobiltelefoner. Bolaget är en avknoppning från Gold X International. Gold X International bedriver handel med begagnade varor med fokus på metaller, och har varit aktivt sedan 2009. Gold X International förvärvade siten MobilPengar.se under 2015, och Mobilåtervinning i Sverige grundades. MOVIs verksamhet kretsar kring hemsidan och domännamnet www.mobilpengar.se som bedrivit verksamhet sedan kring 2010.


 
Pantaluren.se


Mobilpengar.se är i kombination med MOVIs helägda dotterbolag Pantaluren AB Sverige ledande aktör för inköp av begagnade mobiltelefoner. MobilPengar köper in begagnade mobiltelefoner från privatpersoner, och var först i Sverige med att erbjuda denna tjänst över internet. Pantaluren har bedrivit verksamhet rörande inköp av begagnade mobiltelefoner sedan 2013, och köper in telefoner från privatpersoner, myndigheter och företag. Bolaget är specialiserat på återanvändning och återvinning av modern elektronik. Efter att Pantaluren har inhandlat begagnade telefoner säljs telefonerna vidare till grossister och samarbetspartners på den internationella marknaden. De ca 5% av telefoner som inte går att reparera återvinns.


 
Mobilpengar.se


På MOVIs hemsidor kan privatpersoner snabbt få en mobiltelefon värderad. Accepterar personen i fråga värderingen kan denne skicka in telefonen till MOVI i ett vadderat kuvert som sänds hem, eller via eget kuvert. När MOVI tar emot en telefon raderas innehållet på telefonen, och sedan ligger telefonen i karantän under en period medan den kontrolleras för eventuell stöldanmälan hos polisen.


Den vanligaste mobiltypen i begagnad handel är iPhone. Dels för att iPhones behåller sitt värde längre än andra märken, men även att reparation och inköp av reservdelar generellt sett är billigare. Exempelvis kan en privatperson få omkring 900-1400 kronor för en iPhone 5S beroende på storlek.


Team


VD för MOVI sedan mars 2016 är Carl Kock, född 1988. Kock har erfarenhet inom administration, försäljning och handel med privatpersoner över internet. Styrelseordförande i bolaget är Hans Orre, invald i september 2015. Orre inledde sitt arbetsliv på 80-talet med att utveckla programvara för redovisningsbyråer. Han är exempelvis en av grundarna till Programgrupen AB som tog fram WinSkatt, det första skatteprogrammet för Windows. Efter att ha avslutat en ekonomiutbildning började Orre arbeta på Akelius Skatt i Göteborg där han var utvecklingsansvarig för Akelius Skatt samt de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision. Styrelseledamot Thomas Jansson, invald i styrelsen under hösten 2015, är VD i New Equity Venture International AB (tidigare Stureguld), vilket är en av MOVIs huvudägare. Jansson är i grunden civilingenjör med examen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har en gedigen erfarenhet inom finansbranschen och handel med begagnade varor (exempelvis metallhandel).


Marknadsbeskrivning
Marknadsstorlek

I Sverige säljs 2-3 miljoner nya mobiltelefoner per år. 2015 såldes 3 miljoner enheter. Generellt sett förbrukas omkring 2,5 miljoner enheter varje år. Avancerade telefoner, såsom smartphones, köps i regel med abonnemang som löper 12-24 månader. Efter att abonnemanget gått ut väljer många att köpa en ny telefon till rabatterat pris i utbyte mot nytecknat abonnemang. De flesta svenskar väljer att låta sin tidigare telefon ligga hemma i byrålådan, vilket innebär att många har en eller flera telefoner som inte används hemma. Enligt en undersökning från Stena Technoworld äger varje hushåll i snitt fem mobiltelefoner som ingen använder.


Telefoner som säljs i Sverige används i genomsnitt i 18 månader. Det innebär att cirka 5 000 – 10 000 telefoner om dagen riskerar att hamna i byrålådan (vid byten eller nyköp av telefoner). Naturligtvis går många telefoner till andra familjemedlemmar eller säljs via aktörer som Blocket, men även justerat för detta finns det rejäl marknadspotential för handel med begagnade telefoner. I Sverige återvinns endast en av sju mobiltelefoner, samtidigt som en överväldigande majoritet av befolkningen anser att mobiler bör återvinnas. Detta öppnar för en betydande marknadstillväxt. MobilPengar tar i genomsnitt emot 5-10 mobiltelefoner per dag (och Pantaluren har ett liknande snitt sedan grundande), vilket kan jämföras med de cirka 5 000 – 10 000 mobiltelefoner som riskerar att hamna i byrålådan varje dag.

Om vi antar att 5 000 telefoner riskerar att hamna i byrålådan varje dag (en bit under 2 miljoner per år), ett genomsnittligt begagnat inköpspris på 500 kr samt en bruttomarginal på 50% innebär det en marknadspotential på 1,8 miljarder kronor i Sverige (med ett konservativt genomsnittspris). På sikt bör åtminstone två av sju telefoner kunna återvinnas, vilket innebär en marknad på över 500 miljoner kronor.

Konkurrenter

Det finns ett flertal sidor för handel med begagnade mobiltelefoner i Sverige, men MOVIs domäner kan sägas vara de ledande. Ett exempel på en konkurrerande sida är Envirofone. Envirophone är ett brittiskt bolag och Europas största återvinnare av mobiltelefoner. Andra aktörer är Mobilfynd.se, It-hantering.se, Recycletroop och Inrego.se. Inrego köper begagnad IT-utrustning, bland annat datorer och mobiltelefoner. Det gör Inregos verksamhet något bredare än MOVIs i dagsläget, men ungefär ekvivalent med det fokus MOVI strävar efter att ha på sikt. Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte Inrego 230 miljoner kronor och redovisade ett resultat efter finansnetto på 26 miljoner kronor. Bolagets rörelsemarginal har legat kring 11-13% under 2014-2015. MOVI kan även sägas konkurrera med sidor som Blocket och Tradera där konsumenter själva kan sälja sina begagnade mobiltelefoner. Sammanfattningsvis kan sägas att konkurrenssituationen på den svenska marknaden är relativt fördelaktig givet storleken på marknaden, samt att MOVIs varumärken har en stark position.

Investeringscase

MOVIs mål är att visa positivt rörelseresultat från och med andra halvåret 2016, samt att omsätta 13 miljoner kronor på årsbasis från hösten 2016. Handel med begagnade mobiltelefoner är än så länge ganska begränsad i Sverige, mycket beroende på att privatpersoner ofta inte utvärderar alternativet att sälja sin begagnade telefon vidare. Konceptet är mer utbrett i Tyskland, Storbritannien och USA, vilket indikerar att det finns potential för tillväxt i Sverige. Handel med begagnade mobiltelefoner kan lite beskrivas som en win-win-situation. Det är bra för miljön, och privatpersoner samt företag ges möjlighet att tjäna pengar på en tillgång som ofta placeras i byrålådan. Att varje hushåll i snitt har ett flertal mobiltelefoner som inte används liggande hemma är ett resursslöseri, både för naturen och hushållet (ekonomiskt). För företag erbjuder MOVI ett effektivt sätt att spara pengar genom att sälja vidare tidigare tjänstetelefoner.

I och med att konceptet inte är så utbrett i Sverige har MOVI och branschen ett konsumentutbildningsarbete att bedriva under kommande år. MOVI kommer därför att behöva återinvestera mycket i verksamheten, men i och med bolagets ledande position på marknaden för begagnade mobiltelefoner i Sverige har man mycket att vinna på detta. MOVI har redan under 2016 inlett mer intensiv marknadsföring av bolagets varumärken via exempelvis radio, bloggar och andra webbannonser.


MOVI inledde sin handel på NGM Nordic MTF den 26 maj 2016. Där värderas bolaget i nuläget till cirka 10 miljoner kronor. Detta kan jämföras med bolagets målsättning om att omsätta 13 miljoner kronor på årsbasis från och med slutet på 2016, med en rörelsemarginal överstigande 10%. Marginalmålet tycks inte orimligt givet att en aktör som Inrego har en marginal en bit över 10%. Under det första kvartalet 2016 omsatte MOVI 160 000 kronor, men Pantaluren ingick inte i bolagets räkenskaper under hela perioden. Enbart Pantaluren AB omsatte cirka 1,6 miljoner under 2015, med ett resultat på -400 000 kronor. Konsolideringen med MOVI bör kunna förbättra bolagets resultat i och med att handel med begagnade mobiltelefoner rimligtvis åtnjuter betydande stordriftsfördelar. Ju fler telefoner som hanteras, desto bättre marginaler.

Med högre effektivitet/marginaler kan kunderna erbjudas bättre inköpspriser, vilket i slutändan är vad kunden ofta kommer att välja aktör utifrån. Detta talar för att MOVI under kommande år mycket väl kommer att försöka konsolidera marknaden ytterligare - något som underlättats via listning på börsen. Även om det alltid kommer att finnas ett flertal konkurrenter till MOVI kommer aktören med högst marknadsandel i regel att kunna erbjuda högst inköpspris till konsument. Detta innebär goda förutsättningar att försvara sin marknadsandel när den väl har etablerats. Med en ledande position på marknaden samt listning på börsen har MOVI stor möjlighet att driva en vidare konsolidering, vilket kan leda till en gradvis stigande nettomarginal.

Handel med begagnad elektronik har i regel goda marginaler. Som ett exempel kan nämnas att omkring hälften av data- och tv-spelskedjan Gamestops nettoresultat härrör från handel med begagnade produkter trots att denna verksamhetsgren endast står för en fjärdedel av omsättningen. Potentialen i handel med begagnad elektronik har dessutom fått Gamestop att delvis skifta verksamheten mot handel med begagnade mobiltelefoner, både via butik och på nätet. Bruttomarginalen för vidareförsäljning av begagnade mobiltelefoner är omkring 40-50 procent, vilket innebär att MOVIs nettoresultat kommer att stiga snabbt i takt med att bolaget växer. Med en intensifierad marknadsföringskampanj kommer bolaget sannolikt att växa kraftigt under slutet på 2016. 2017 ämnar MOVI dessutom bredda verksamheten till begagnade datorer och annan elektronik än mobiltelefoner.


Vi ser hög potential i MOVI. Via kopplingen till återvinning verkar bolaget inom en framtidsbransch. Som nämnt ovan har återvinning av elektronik dessutom hög lönsamhet för en aktör som lyckas etablera en ledande position. Marknadspotentialen för mobilåtervinning i Sverige bör vara några hundra miljoner kronor. Även justerat för handel via fysisk butik och sidor som Blocket och Tradera krävs det en minimal marknadsandel för att MOVI ska kunna försvara nuvarande värdering. Med ledande varumärken i portfolion tycks MOVI snarare ha en rejäl uppsida, både på kort och på lång sikt. Effekten av den intensifierade marknadsföringskampanjen kommer troligtvis att synas redan i kommande kvartalsrapporter.

Marknaden som helhet har dessutom goda tillväxtmöjligheter, och det tycks inte helt osannolikt att MOVI via vidare konsolidering och organisk tillväxt kommer att etablera sig som en ledande aktör.
 

Gold Town Games satsar på unik spelnisch

Gold Town Games, eller GTG, är ett relativt ungt spelutvecklingsbolag som valt att satsa på den snabbat växande mobilspelsmarknaden, men med ett par möjligheter som många av konkurrenterna saknar. GTG arbetar just nu med att ta fram ett så kallat managerspel för mobilen. I höst planerar bolaget att lansera världens bästa managerspel för mobilen i hockey. Ett managerspel som är det mest verkliga onlinespelet på marknaden just nu, och det är så pass realistiskt som det går att vara.

I dag finns det ett antal managerspel med inriktning på ishockey för dator och videospelsmarknaden, men sedan Eastside Hockey Manager lades ner skapades ett stort tomrum på marknaden för managerspel. Ishockeyspel är inte lika stort som fotboll, men precis som när det gäller managerspel i allmänhet har dessa två genres en mycket dedikerad målgrupp som är mer hängivna sina spel än vad många konkurrerande spel kan uppvisa.

Det mest realistiska spelet på marknaden?

Ett managerspel som är som sagt det mest verkliga onlinespelet på marknaden just nu. När det gäller ett spel av denna typ så är det inte grafiken som är det viktigaste, även om en stor vikt har lagts på detta av utvecklarna från Gold Town Games.

Hos Gold Town Games är det nästan så pass realistiskt som det kan vara. I korthet innebär det att spelaren har sin egen hockeyklubb, men också tar ansvaret för de mindre glamorösa delarna än bara spelet. Det gäller för spelaren att utveckla alla delar av föreningen, att utveckla klubben och laget samtidigt som denne skall tävla globalt, nationellt eller bara mot sina egna vänner.

När man tänker efter så är nästan allt så realistiskt som det kan vara. När du säljer en spelare så tar tex agenten ut sin procent. Annonserar du för dina matcher så kommer det mer besökare till dina hemmamatcher, tränar du dina spelare för mycket så går drabbas de av skador så att Du tvingas anlita läkare. Nästa fråga är sedan hur Du skall finansiera verksamheten, till exempel genom vilka marknadsföringskampanjer som skall vidtas för att locka publik till matcher med mera.

Släpps hos både Google och Apple

Initialt kommer World Hockey Manager kommer att släppas på både Google Play och Appstore. Huruvida det i ett senare skede kommer att lanseras på ytterligare plattformar, till exempel Amazon är ännu inte kommunicerat, men det är inte osannolikt att så sker eftersom spelmotorn är det stora jobbet för denna typ spel. När denna är framtagen är det – relativt – enkelt att anpassa denna typ spel till en ny plattform.

Initialt görs en softlaunch på en mindre marknad, vars syfte är att testa användarnas beteende i spelet samt se på och analysera betalningsviljan. Det är inga stora summor som det kommer att kosta att agera, vi har sett summan femton kronor i snitt, men denna typ av spel bygger på de stora tal, i detta fall att det kommer att attrahera många olika spelare. Den presentationen vi sett nämner summan en miljon nedladdningar vilket låter inte låter orimligt för ett spel av denna typ. Det skulle göra en summa på 15 miljoner kronor.

Det är emellertid i nästa skede som det börjar bli intressant, när Gold Town Games börjar anpassa spelet till andra idrotter, till exempel fotboll, basket och baseball. De två sista sporterna är inte så pass stora i Sverige, men utomlands har de en betydande publik vilket gör att de kan komma att vara spel som tas fram. Först ut, efter det att hockeyspelet är lanserat är emellertid fotboll.

Kommande listning

Vilken lista bolaget kommer att handlas på är ännu inte klart, men det står mellan First North, AktieTorget och NGM Nordic-MTF. Det torde sannolikt vara det förstnämnda som är aktuellt här eftersom det redan finns ett antal spelbolag på denna marknadsplats.

Risker

Gold Town Games är ännu så länge ett väldigt ungt bolag, det finns inga intäkter och det första spelet har inte heller lanserats. Det betyder emellertid att det finns utrymme för en betydande uppgång om prognoserna är riktiga. Det betyder även att nästa spel kommer att kunna lanseras snabbare, eftersom plattformen redan finns och programmerarnas inlärningskurva förkortas för varje nytt spel.

Att lansera ett spel som är gratis men innehåller inbyggda betalningsfunktioner, i dagligt tal benämnt F2P är inte helt ovanligt i dag. Ledningen för Gold Town Games har emellertid en ytterligare funktion vi inte sett i denna typ av spel, det kommer finnas en bettingfunktion integrerad i spelet. Det betyder att den enskilda spelaren inte bara kan låta sitt lag spela mot omvärlden, han eller hon kan även slå vad om utfallet. Vinsten kommer emellertid att betalas ut i en spelvaluta som spelaren kan använda för att investera ytterligare i sin idrottsklubb i form av olika premiumfunktioner.

Det finns som sagt ett antal risker. Alla som har investerat i spelbolag vet att marknaden för mobila spel har en enorm potential, men konkurrensen om spelarnas tid och intresse är hård. Det finns många spel som släpps och även bra spel misslyckas med att sälja just för att de inte syns i bruset. Det betyder att det kommer att behöva adderas en del resurser på marknadsföring. I detta fall finns det en tanke. Gold Town Games har sitt säte i Skellefteå, en stad med ett stort intresse för just ishockey. Det gör att det redan i ett tidigt skede varit möjligt att knyta kontakter med hockeyprofiler som kan komma att fungera som ambassadörer för spelet. Att dessa ambassadörer agerar trovärdigt är viktigt, men det torde inte vara några frågetecken kring detta. I ägarlistan finns redan flera välkända hockeyspelare, till exempel Skellefteås egen Jimmie Ericsson, som tillsammans investerar mer än en miljon kronor i Gold Town Games.

En annan risk som måste tas med i beaktandet är att även om Gold Town Games lyckas med att lansera ett hockeyspel som vinner användarnas hjärta så betyder det inte att det är en garanti för att det kommer att gå lika bra på nästa område, fotboll. Inom detta segment är konkurrensen betydligt hårdare och spelet måste göras på ett sådant sätt att det fungerar i olika länder och kulturer. Hockey har ett mindre upptagningsområde, främst Nordeuropa, Nordamerika och Ryssland.

Helt klart är att det är en hög risk att investera i denna typ av företag, men om det lyckas och betalningsströmmarna vänder till att komma företaget tillgodo innebär det att Gold Town Games kan bygga upp en lojal spelarbas som också kommer att ladda ned ytterligare idrottsklubbar i sin mobil. Det tillsammans med en försäljning som sker genom företag som Apple och Google innebär att intäkterna kommer att öka betydligt snabbare än kostnaderna. Alla har hört begreppet ”hockeyklubba”, och det kan verkligen bli fråga om en sådan för Gold Town Games.

Realtid Media, Affärskritisk information inom kapitalmarknad och finansiering

 

Realtid
Realtid

Realtid Media, Affärskritisk information inom kapitalmarknad
och finansiering

Affärskritisk information inom strategiarbete, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to-Business verksamhet ("B2B"), vilket ger Realtid Media en unik position i svenskt näringsliv.

VERKSAMHETEN I KORTHET

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to-Business verksamhet ("B2B"), vilket ger Realtid Media en unik position i svenskt näringsliv.

Idag bedrivs den expansiva verksamheten av 12 heltidsanställda från kontoret i centrala Stockholm inom tre affärsområden: Media genom den dagliga nyhetssajten Realtid.se, Karriär genom i huvudsak sajten Realtid Karriär och så kallad uppdragsmedia genom affärsområdet RQ Partner. Ytterligare affärsområden är definierade i affärsplanen för lansering till och med 2020. Gemensamt för samtliga affärsområden är att de sinsemellan innehar omfattande synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan.

I bolagets vision ligger att bygga en pan-nordisk verksamhet med affärsområden i samtliga nordiska länder samt att över tid erbjuda utvalda produktlinjer på engelska för en global publik. Många av bolagen i målgruppen har ett nordiskt fokus och en nordisk närvaro.

Internationella aktörer betraktar ofta Norden som en gemensam marknad. Utöver detta är iakttagelsen att övriga nordiska länder saknar verksamheter med Realtid Medias position.

KRAFTIG TILLVÄXT

I april 2016 slogs försäljningsrekord med en orderingång på 1,3 miljoner kronor exklusive moms. Det var första gången som Bolaget uppnådde en försäljning på över en miljon kronor på en månad, och innebär att försäljningen enbart för april månad motsvarande 38 % av hela 2015 års nettoomsättning.

För perioden januari till och med april 2016 ligger försäljningen på 2,9 MSEK, något över budget och 70 % över försäljningen för samma period 2015. Väsentliga förstärkningar har också gjorts av säljorganisationen under 2016 som ännu inte avspeglas i försäljningssiffrorna.

I kombination med den inplanerade produktutvecklingen är den sammantagna bedömningen att den höga försäljningstillväxten kommer att hålla i sig under överskådlig tid.

Målsättningen för Realtid Media är att verksamheten skall göra break-even fjärde kvartalet 2016.

BAKGRUND OCH MOTIV

Realtid Media är ett internetbaserat medieföretag som grundades 2012. Under de år som Bolaget varit verksamt har de befintliga resurserna använts för att bygga upp ett kommersiellt gångbart och attraktivt tjänste- och mediaerbjudande, riktat mot väldefinierade kundsegment inom bland annat de finansiella, juridiska och revisionsinriktade sektorerna.

Realtid Media uppvisar idag en stabil omsättningsökning, och förväntas kunna fortsätta expandera längs den inslagna linjen under flera år framöver. För att fortsätta verksamheten till dess positiva kassaflöden uppnås har därför styrelsen beslutat att genomföra en nyemission.

Vidare förbereds för att inofficiell handel i Bolagets aktie skall kunna inledas snarast efter denna nyemission är genomförd. Den tidigare uttalade målsättningen om notering av Bolagets aktie vid en MTF-marknadsplats beräknas kunna uppnås under 2017/2018. Exempel på svenska MTF-marknader är Aktietorget, First North och NGM MTF.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 8,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: 3 303 704 aktier
Pris per aktie: 2,50 kronor
Pre-money värdering: 30,3 Mkr
Teckningstid: 17 maj – 3 juni 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen har beslutat att under 2016 göra Bolagets aktie tillgänglig för handel vid en inofficiell marknadsplats. Information och anvisningar kring denna handel kommer att meddelas via pressmeddelande och på Bolagets hemsida.

Det är vidare styrelsens målsättning att inom två år notera Realtids aktie vid lämplig så kallad MTF-marknad. Exempel på svenska MTF-marknader är Aktietorget, First North och NGM MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig på internet med Bank-ID

Framtidsutsikter

I mitten av 2012 startade Realtid Media AB sin verksamhet genom förvärvet av IP-rättigheterna hänförliga till ekonomisajten Realtid.se. Idéen var då som nu att med styrkan i varumärket Realtid och distributionskraften i sajten Realtid.se bygga en integrerad verksamhet med starkt nischade, affärskritiska produkter riktade mot den målgrupp vi varit ensamma om att definiera: yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor. Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik där grupper som ingår i samma kommersiella kretslopp möts som köpare och säljare av högst sofistikerade, komplexa tjänster – ofta av strategisk karaktär – och värdet av en transaktion kan uppgå till miljarder kronor och ersättningar och arvoderingar till miljontals kronor.

Förvärvet följdes av en nyemission med förhoppningen att inbringa 5 MSEK, men i det bistra finansieringsklimatet som rådde 2012 blev emissionen utdragen och först i början på 2013 lyckades vi få in erforderligt belopp via ett konvertibelt lån. Den ansträngda likviditeten kom att prägla 2013 på djupet och det blev ett år av kris vars efterdyningar äntligen börjar klinga av.

Vi kämpade på, och efter sommaren 2013 kunde vi skönja hur försäljningen började växa och kunder tillkomma. Vi lyckades också fasa in en ny, högst kompetent styrelse, för tillträde på årsstämman 2014. Vår försäljningsdirektör rekryterades med start augusti 2014 med uppdraget att bygga en säljorganisation och driva intäkterna.

Då vi skriver maj 2016 har vi precis slagit försäljningsrekord med en orderingång enbart i april på över 1,3 miljoner kronor exklusive moms (att jämföra med 2015 års totala omsättning på 4,0 miljoner kronor). Försäljningen från januari till och med april ligger strax över budget och 70% över försäljningen för samma period 2015. Vi har gjort väsentliga förstärkningar på säljavdelningen som ännu inte avspeglas i försäljningssiffrorna. Tillsammans med den inplanerade affärsutvecklingen är vår bedömning tvivelsutan att den starka tillväxten kommer att hålla i sig under överskådlig tid.

Vi har tre affärsområden – Media, Karriär och RQ Partner (uppdragsmedia) – som alla växer och har betalande kunder. Ytterligare affärsområden är definierade i den expansiva affärsplanen för lansering till och med år 2020. I visionen ligger en nordisk expansion och att arbeta mot en global publik på engelska. Ledningsgruppen och affärsområdeschefer utgörs av de främsta yrkesutövarna i Sverige inom sina respektive områden. Vår målsättning är att bolaget ska göra break-even fjärde kvartalet i år.

Vi har en lång och mödosam resa bakom oss men under tidens gång har affärsmodellen förädlats och målbilden klarnat. Ju längre vi kommer i utvecklingen desto större tycks den kommersiella potentialen vara.

Föremål för en framgångsrik emission kan vi äntligen få utveckla verksamheten med god likviditet, en sund balansräkning och med det långsiktighet och systematik, mot våra högt ställda mål.

Jag hoppas du vill vara med på resan!

Jonas Wiwen-Nilsson

Vd och grundare av Realtid Media


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Realtid Media AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Marknadsföringsbolag till Nasdaq First North

 
logo-top
 
The Marketing Group | Mangold
 
header-image
 
Erbjudande om att förvärva aktier i The Marketing Group plc
 
Läs mer och förvärva aktier
 
 
Marknadsföringsbolag till
Nasdaq First North
 
Framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak.
 
 
 

The Marketing Group plc grundades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak.

Under första kvartalet 2016 förvärvade Bolaget fyra bolag inom marknadsföring; One9Ninety (marknadsföring på sociala medier), Black Marketing (marknadsföring på LinkedIn), Nice & Polite (creative content) och Creative Insurgence (brand activation).

Samtliga bolag är lönsamma och utan räntebärande lån. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsgrupper, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Koncernen stödjer dotterbolagen genom ledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom.

 
 
Konkurrensfördelar
 
Synergier och tätt samarbete mellan portföljbolagen
 
 
 

The Marketing Groups affärsidé, som består i att samla marknadsföringstjänster under ett tak, skiljer Bolaget från dess konkurrenter – Bolaget skapar en grupp av bolag som erbjuder ledande globala företag flexibla och värdeskapande marknadsföringstjänster på ett sätt som ett fristående marknadsföringsbolag inte kan.

Stora bolag har i allmänhet riskprofiler och krav på exponering som hindrar dem från att arbeta med mindre marknadsföringsbolag. The Marketing Group överbryggar detta problem genom att skapa en stor konsoliderad koncern under vilken dotterbolagen behåller sin innovationskraft och snabbhet eftersom de arbetar som fristående bolag.

För att komplettera sina redan existerande nischområden kommer The Marketing Group att bygga en väsentlig del av sin tillväxtstrategi på framtida förvärv. Lågt värderade, lönsamma bolag inom nya och framväxande nischer kommer löpande att förvärvas, vilket kontinuerligt kommer att öka Bolagets aktieägarvärde.

 
 
Motiv till erbjudandet
 
Nasdaq First North är en av Europas mest attraktiva marknadsplatser
 
 
 

The Marketing Group har en uttalad förvärvsstrategi och har för avsikt att förvärva flera lönsamma och skuldfria bolag inom marknadsföringssektorn de kommande åren.

The Marketing Group avser att använda Bolagets aktier som betalning för dessa förvärv och behöver därför en likvid aktie med ett publikt pris.

Bolaget avser att noteras på Nasdaq First North Stockholm och för att nå spridningskravet har styrelsen och den säljande aktieägaren beslutat om en aktiespridning där Unity Group of Companies Pte Ltd säljer upp till 1 250 000 befintliga aktier.

Det finns flera skäl till varför Bolaget har valt specifikt Sverige som handelsplats, varav några anges nedan:

Valuta – Ett kriterium för Bolaget var att aktien ska gå att handla i Euro, eftersom ägare till framtida förvärvsobjekt kommer att föredra en aktie som handlas i en global valuta.

Likviditet - Några av Europas mindre handelsplatser har dålig likviditet i handeln. Skandinavien har störst antal retailinvesterare i världen och blir därigenom en naturlig handelsplats.

Rykte – The Marketing Group strävar efter att vid ett senare skede genomföra ett listbyte till Nasdaq Main Market. I denna process är Nasdaq First North ett naturligt första steg.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
image15
 
Villkor
 
Erbjudandet: Aktier i The Marketing Group plc
Säljare: Unity Group of Companies Pte Ltd
Värdering i erbjudandet: 14,4 MEUR
Erbjudandets storlek: 1 250 000 EUR
Teckningsåtaganden 40 %.
Minsta köporder: 700 aktier
Pris per aktie: 1,00 EUR
Handelsplats:
Nasdaq First North
Lock-up 12 månader för 67 % av aktierna
 
 
image16
 
Tidsplan
 
19 maj: Anmälningsperiod inleds
1 juni:
Anmälningsperiod avslutas
2 juni: Tilldelning
7 juni: Sista dag för betalning
8 juni: Preliminär första dag för handel
 
 

Videointervju med The Marketing Groups Executive chairman Jeremy Harbour
 
Läs mer och förvärva aktier
 
 
Mer information
 
Informationen i detta utskick är endast en förenklad beskrivning av erbjudandet av aktier i The Marketing Group plc och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till investeringsmemorandumet som finns tillgängligt på www.mangold.se och www.marketinggroupplc.com
 
 
 
 
Kontakt
 
www.mangold.se
 
Telefon: 08-503 015 80
 
Email: ta@mangold.se
 
 
image12
 
Analys
Läs analysen om bolaget
 
Analyst Group har genomfört en analys av The Marketing Groups aktie. Analysen finns tillgänglig här:
 
Läs analysen
 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-99.212066
HangSeng107.427155
OMX Stockholm 30-8.11524
S&P 5001.42427
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!