Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Träffa Gold Town Games och Investor i Örebro

Starttid:     12 maj 2016, kl 18.00

Plats:     Ritz Nighclub, Kyrkogatan 2, Örebro

Under åren har vi haft besök från Investor och nu är det dags igen för det välkända bolaget att presentera sig hos oss.

Vi fortsätter sedan kvällen med bolagen Bayn Europe AB, en etablerad aktör inom kvalitativa industriella metoder att minska sockeranvändning, Gold Town Games AB, ett mobilt spelföretag med bl a ambition att släppa världens bästa managerspel inom hockey 2016 samt bolaget Kontigo Care AB som utvecklar mHealth-system med inriktning på beroendevård.

17.15 - 18.00  Enklare förtäring

18.00 - 19.00  Presentation med frågor från Investor genom chef Investor Relation Magnus Dalhammar.

19.20 - 20.30  Bayn Europe AB är verksamt sedan 2009 och är idag en etablerad aktör inom kvalitativa industriella metoder att minska sockeranvänandet och ersätta artificiella sötningsmedel i mat ochdryck med stevia som är ett utmärkt naturligt alternativ till socker i en värld där diabetes samt fetma utmynnat i stora samhällsproblem med höga samhällsekonomiska kostnader.

Gold Town Games AB är ett mobilt spelföretag som har ambitionen att släppa världens bästa managerspel inom hockey säsongen 2016 för att senare under 2017 snabbt utveckla en varian för fotboll där den stora marknaden av spelare befinner sig.Kontigo Care AB är ett företag som utvecklar mHealth-system med inriktning på beroendevård. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling skapas unika produkter som ger en mer kostnadseffektiv och tillgänlig vård. Kontigo Care arbetar för att hjälpa människor inom vården genom att bygga kommunikationsverktyg som stärker vårdgivarens möjlighet att ge en effektivare vårdinsats, oberoende av behandlingsform.

Anmälan sker till bolindstrom@telia.com

DB Pharmaceutical breddar portföljen

DB Pharmaceutical är ett bolag med fokus på medicinteknik och läkemedelsutveckling. Bolaget har utvecklat den egna drug delivery-teknologin BeloGal som kan förbättra behandlingseffektivitet hos godkända läkemedel. Drug delivery innebär att rikta läkemedel med hög precision mot specifika vävnader och organ. På så vis kan koncentrationen av läkemedlet i fråga sänkas i övriga delar av kroppen samtidigt som det höjs i relevant område. Detta sänker bieffekterna av behandlingen samt höjer effektiviteten. I slutet på 2015 förvärvade DB Pharmaceutical dessutom den lovande produktkandidaten Temodex vilket bidrar till att minska risken i DB Pharmaceutical. Detta läkemedel är godkänt för behandling av hjärntumörer i Vitryssland, vilket innebär att det ganska fort bör kunna godkännas i Europa och USA. DB Pharmaceuticals förhoppning är dessutom att Temodex ska ges särläkemedelsstatus, vilket snabbar på både utveckling och sänker utvecklingskostnaderna.

Bolagets längst gångna egenutvecklade produktkandidat är SA-033 som riktar sig mot levercancer. Idag finns väldigt få effektiva behandlingsmetoder för levercancer vilket innebär att DB Pharmaceutical har goda förutsättningar att avsevärt höja behandlingskvaliteten vid framgångsrika kliniska prövningar. DB Pharmaceutical blev beviljat särläkemedelsstatus (för SA-033 mot hepatoblastom) under juni 2015, och kommer därmed att inleda kliniska studier för läkemedelspreparatet SA-033 inom kort. Bolaget siktar på att licensiera ut sina läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag redan i tidigt stadie. Utlicensiering av teknologi eller någon läkemedelskandidat bör kunna ske inom 1-2 år, särskilt eftersom DB Pharmaceutical redan samtalar med flera större läkemedelsbolag.


Beskrivning av verksamheten


DB Pharmaceutical står för Double Bond Pharmaceutical och är ett bolag verksamt inom medicinteknik och läkemedelsutveckling. Läkemedelskandidater baseras på bolagets drug delivery-teknologi, BeloGal (tidigare ZIP). Drug delivery innebär att rikta läkemedel mot specifika vävnader och organ (istället för att fördela läkemedlet jämnt över kroppen), vilket förbättrar läkemedlets verkan och minskar biverkningarna för patienten. DB Pharmaceuticals produkt baseras på mångårig forskning från Vitryska Nationalakademin och Belarusian State University.


Historik

DB Pharmaceutical bildades 2014 av Igor Lokot, som tidigare medgrundat det noterade läkemedelsbolaget Oasmia. DB Pharmaceutical bedriver sin verksamhet i Uppsala Business Park, vilket gör bolaget till en del av Life science-klustret Uppsala-Stockholm. Bolaget har i nuläget enbart sex anställda men har arbetat tillsammans med en CMO (Contract Manufacturing Organisation) i Västeuropa samt kliniska och prekliniska prövningsbolag (alla så kallade Contract Research Organisations, eller CROs). Att använda sig av både CROs och CMOs är en vanlig företeelse och har vuxit i popularitet under de senaste åren. Syftet för DB Pharmaceuticals del är att hålla nere kostnaderna för läkemedelsutveckling. Detta är även anledningen till att DB Pharmaceutical i juli 2015 tecknade avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Forskningsinstitutet för Fysikalkemiska Problem vid Vitryska Statsuniversitet, ”Unitehprom BGU” samt Forskningsinstitutet Bioorganisk Kemi vid Vitryska NationalAkademin. Dessa organisationer kan fungera som CROs för DB Pharmaceutical och sänka bolagets burn rate samt kapitalbehov på kort sikt. Forskningsinstitutet Bioorganisk Kemi grundades 1974 och är en ledande vitrysk akademisk institution inom Life Science med mer än 200 anställda. Institutet har utöver forskningsenheter en produktionsanläggning i pilotskala i enlighet med cGMP kraven.


DB Pharmaceutical listades på Aktietorget under juli 2015 efter en nyemission som tillförde bolaget 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader på knappt en miljon kronor. Nyemissionen tecknades totalt till 227%, eller med 14,7 miljoner kronor. Bland annat tecknade sig styrelseledamoten Sergey Yanitsky för aktier värda 1 miljoner kronor. Vid notering hade bolaget tre anställda, men har sedan dess rekryterat Jan Strömbom (som chef för klinisk utveckling), Georg Kalbin (som teknologiutvecklare) och Iulia Karlsson (som Regulatory Affairs specialist). Strömbom har mer än 20 års erfarenhet från klinisk utveckling på Pharmaceuticalcia, Quintiles och Oasmia. Kalbin var tidigare medical device-ingenjör på Kibion AB, och Iulia Karlsson är nydisputerad inom Medicinska Biovetenskaper.


I slutet på 2015 förvärvade DB Pharmaceutical läkemedelskandidaten Temodex, vilket är en lokalt verkande form av det existerande läkemedlet temozolomide. Temozolomide är för närvarande godkänt i Europa och USA som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex är i nuläget godkänt i Vitryssland, vilket innebär att DB Pharmaceutical tillförs en produkt med lägre risk än den övriga produktportföljen.


Egen drug-delivery-teknologi


DB Pharmaceuticals drug-delivery-teknologi BeloGal är en teknologi för målsökande tillförsel av läkemedel till specifika organ och vävnader. Teknologin kan förbättra behandlingsegenskaperna hos ett antal läkemedel som redan finns på marknaden. Alla vävnader består av olika typer av celler, vilket möjliggör skräddarsydda target-teknologier för exempelvis specifika organ. DB Pharmaceuticals teknologi bygger på biomimik, vilket innebär att man efterliknar mekanismer från naturen. Hitintills har DB Pharmaceutical använt BeloGal på det cytotoxiska (framförallt cancerbehandling) läkemedlet Doxorubicin för att förbättra behandlingen av primär och sekundär levercancer. Teknologin kan användas för både generika och patentskyddade produkter. Doxorubicin är ett cellgift och har i många studier visat sig vara effektivt mot levercancer (används framgångsrikt för fler än 20 indikationer). Cellgifter har i regel väldigt kraftiga biverkningar (hårförlust, illamående, kräkningar), vilket höjer behovet för en drug delivery-teknologi som DB Pharmaceuticals.


SA-033 var den första produkten baserad på BeloGal och grundar sig på Doxorubicin. Via BeloGal styrs Doxorubicin till levern, vilket ökar koncentrationen i levern med upp till 300% jämfört med traditionell behandling. Samtidigt minskar biverkningarna eftersom läkemedelsdosen kan sänkas. Behandlingen ges intravenöst. Väldigt få cytostatika råder bot på levercancer, men Doxorubicin är ett av dessa (Cisplatin ett annat). Levercancer drabbas ofta av metastaser vid andra former av cancer (dottertumörer), eller så kallad sekundär levercancer. Globalt är primär levercancer en av de vanligaste cancerformerna, och är som mest frekvent där hepatit B och C är vanligt. Enligt Världshälsoorganisationen WHO väntas levercancer bli den vanligaste cancerformen år 2020.


Under 2014 genomförde DB Pharmaceutical så kallade proof-of-concept-studier på SA-033 vilka påvisade följande resultat:


•    BeloGal-formulerat Doxorubicin med 75% lägre dos än ”vanlig” Doxorubicin ger samma Doxorubicin-koncentration i levern
•    BeloGal-formulerat Doxorubicin med 75% lägre dos än ”vanlig” Doxorubicin ger 10 gånger lägre Doxorubicin-koncentration i hjärtat
•    BeloGal-formulerat Doxorubicin vid samma dos som ”vanligt” Doxorubicin är mindre systemiskt toxiskt

I början på 2016 avslutade DB Pharmaceutical en in vivo-undersökning utförd på råttor och kaniner avsedd att studera mekanismen bakom levermålssökningen i SA033. Studien är utförd i samarbete med Forskningsinstitutet i Bioorganisk Kemi i Minsk, Vitryssland. Med hjälp av den egna drug delivery-plattformen BeloGal kunde doxorubin-koncentrationen i lunga på både råtta och kanin höjas med omkring en faktor 10 vid ekvivalenta behandlingsdoser. I levern kunde tekniken ge samma koncentration som vid standardbehandling, trots 25% av standarddosen.

Nyförvärv - Temodex


I oktober 2015 förvärvade DB Pharmaceutical Temodex, vilket är en lokalt verkande behandling av hjärntumörer baserad på läkemedlet temozolomide. DB Pharmaceutical erhåller de globala rättigheterna exklusive den Eurasiska ekonomiska unionen (Ryssland, Kazakstan, Vitryssland, Armenien och Kirgizistan) samt Ukraina. Det innebär att DB Pharmaceutical har rättigheter till omkring 95% av global marknad för produkten. Temozolomide (som Temodex bygger på) utvecklades av Malcolm Stevens med grupp vid Aston University i Birmingham, UK. Det har varit tillgängligt i USA sedan 1999 och många andra länder sedan tidigt 2000-tal. Temodex är utvecklat i Vitryssland och godkändes 2014 som behandling för primär hjärncancer. DB Pharmaceutical förvärvade läkemedlet av det vitryska Research Institute of Physical and Chemical Problems (RI PCP). Det Vitryska Statliga Universitetet i Minsk fick under 2015 1:a grads Diploma samt en guld medalj på RESTEC HiTech utställningsforum i St:Petersburg för utvecklingen av Temodex. Priset delades ut i kategorin “Bästa Innovationsprojekt: lyckad produktmarknadsföring, bäst produktion, bäst förvaring av produkten och bäst logistik”.
Temozolomide är i nuläget godkänt i Europa och USA som en förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme (glioblastom) samt som andravalsbehandling av astrocytom. Det senare är den vanligast förekommande och mest aggressiva formen av primär hjärntumör, och står för omkring hälften av alla fall av hjärntumör samt 20% av alla fall av tumör innanför skallbenet. Cirka 50% av patienter diagnosticerade med glioblastom dör inom ett år, och 90% inom tre år. Temodex har därmed potential att avsevärt förbättra livssituationen för sjukdomsdrabbade.


Endast 46% av patienter svarar på behandling med systemisk (oralt eller intravenöst) temozolomide på grund av en genskillnad som finns i 54% av behandlingsgruppen. Temozolomide vekar genom alkylering/metylering av DNA, vilket utlöser celldöd (apoptos) bland tumörcellerna. I 54% av behandlingsgruppen finns en gen som kodar för borttagningen av metylgrupperna, vilket därmed förhindrar apoptos. Med Temodex svarar i stort sett alla patienter på behandling.

Efter förvärvet av Temodex har säljaren RI PCP rätt till en ensiffrig differentierad royalty av nettoförsäljningen. Ingen förskottsbetalning kommer att erläggas. DB Pharmaceutical har inlett registrering av Temodex på utvalda marknader, en process som i genomsnitt tar omkring 18 månader. Temodex har genomgått kliniska prövningar motsvarande fas II. Fas II-studien inleddes i november 2012 och utfördes vid akutsjukhuset i Minsk. Den senaste uppdateringen avseende patientdata är från oktober 2015, och DBP planerar att presentera resultaten på nationella och internationella vetenskapliga konferenser i närtid. I januari deltog DB Pharmaceutical på Biotech ShowcaseTM 2016 i San Francisco, en av världens största investeringskonferenser. Konferensen skapar en möjlighet för investerare och Pharmaceutical-bolag att mötas på en och samma plats och pågår under tre dagar. Tidigt i april deltog DB Pharmaceutical på BIO-Europa SPRING 2016 i Stockholm, vilket även det är en betydande Life science-konferens med goda nätverkningsmöjligheter.


I den Fas-II-studie som beskrivits ovan gavs Temodex i kombination med standardbehandling, det vill säga kirurgiskt avlägsnande av tumören, strålbehandling och samtidig behandling med temozolomid följt av behandling med enbart temozolomid. Den Temodex-behandlade gruppen, bestående av 39 patienter, upplevde en ökad överlevnad jämfört med kontrollgruppen; 18,1 månader kontra 9,7 månader för den senare. Biverkningsprofilen mellan behandlings- och kontrollgrupp var i stort sett densamma. DB Pharmaceuticals mål är på sikt att standardbehandling för hjärntumörer ska bli kirurgi i kombination med Temodex.


Den årliga marknaden för glioblastom (viktigaste indikationen för Temodex) uppskattades 2013 till 0,34 miljarder USD av Transparency Market Research. 2022 väntas marknaden nå en storlek på 0,91 miljarder USD, vilket motsvarar en CAGR på 11,4%. Enbart denna indikation räcker därmed inte för att göra Temodex till en blockbluster-produkt (försäljning>1 miljard USD årligen), men Temodex kommer som sagt att testas mot en rad indikationer.


Beskrivning av hela läkemedelsportföljen

DB Pharmaceutical har även ett antal andra läkemedelskandidater utöver SA-033 och Temodex. SA-083 är precis som SA-033 en Doxorubicin-baserad formulering men styrs till lungorna och kan därmed underlätta behandling av lungcancer. SA-042 är en doxycyklin (antibiotika)-baserad formulering som även denna styrs mot lungorna och är utvecklat för behandling av lunginflammation.

Primär levercancer är den näst vanligaste cancerformen vid cancerrelaterade dödsfall. Hepatocellulärt carcinom (se ovan) är den vanligaste formen av levercancer och orsakar 70 – 90 procent av det totala antalet fall av. 90% av dessa levercancerpatienter dör inom loppet av fem år, vilket medför stora möjligheter att kraftigt förbättra behandlingen. Sorafenib (Nexavar), samutvecklat av Bayer och Onyx Pharmaceuticalceuticals, är i nuläget det enda godkända läkemedlet för behandling av levercancer. Under 2015 sålde Nexavar för strax under en miljard USD. Under 2014 sålde läkemedlet för över en miljard USD, vilket gör det till en så kallad blockbuster.

Enligt DB Pharmaceuticals VD skulle SA-033 vid ett positivt scenario kunna lanseras på marknaden inom tre år från inledda studier. Detta är en effekt av att kandidaten beviljats Orphan drug-status vilket förkortar godkännandeprocessen. Den kortare processen innebär att SA-033 fortfarande skulle ha begränsat med konkurrenter vid en eventuell framgångsrik lansering. Soranefib fungerar dessutom enbart på patienter med långt gången levercancer där allvarliga och irreversibla leverskador redan föreligger. Det innebär att SA-033 har potential att behandla en betydligt högre andel av populationen (se graf ovan). Behovet av effektiva behandlingar för levercancer är stort, och stiger I takt med att levercancer blir allt vanligare. Den förväntade marknaden för SA-033 inom indikationen primär levercancer är 1,5 miljarder USD på sikt. För sekundär levercancer är siffran 3 miljarder USD. SA-033 har därmed goda möjligheter att bli en blockbuster-produkt om läkemedlet når marknad.


Utöver sorafenib finns det ett fåtal andra metoder för att behandla levercancer. Det mest effektiva sättet är att operera bort tumören, men detta förutsätter att diagnosticering skett i tidigt skede samt att tumören är begränsad till en liten del av levern. I de flesta fall är operation eller transplantation inte möjlig. Då är de möjliga följalternativen cytostatikabehandling, strålning eller transarteriell kemoembolisering (TACE). Vid TACE ges höga doser cytostatika (Doxorubicin) i tumörområdet i levern, och ingreppet utförs i narkos. Under ingreppet införs en kateter i ena ljumsken och denna leds in i en eller flera leverartärer som försörjer tumörområdet. Sedan förs cytostatika samt mikrosfärer som stryper blodcirkulationen via katetern in till tumörområdet. Denna behandlingsmetod är jämförbar med DB Pharmaceuticals produkt SA-033, men kräver till skillnad från den senare en operation med narkos, specialister och kirurger. SA-033 är därmed en betydligt mer kostnadseffektiv metod, i och med att injektion enbart kräver närvaro av sjuksköterska. TACE är dessutom enbart applicerbart på ett fåtal tumörer i levern.


Marknadsbeskrivning

Global läkemedelsmarknad är en konjunkturokänslig och snabbväxande industri. Branschen har vuxit med över 4% årligen sedan 2001 med undantag för 2012 och 2013 då ett antal stora patent gick ut. 2015 uppskattar Deloitte att Pharmaceutical-marknaden minskade med 2,7%, mycket till följd av prispress på viktiga marknader, samt avtagen tillväxt i Kina, Brasilien och Ryssland. Framtiden ser emellertid ljus ut, med en uppskattad marknadstillväxt på 4,3% 2015-2019.


 
Prispressen på läkemedel kommer med all sannolikhet att fortsätta under kommande år men det kommer inte räcka för att kompensera för trycket från en åldrande befolkning, stigande prevalens för kroniska sjukdomar och tillväxten för särläkemedel. Prispressen tar sig delvis uttryck i form av utökat fokus på generika. Deloitte uppskattar att generikas andel av global läkemedelsmarknad växer från 27% 2012 till 36% 2017. Det beror bland annat på att utvecklingsländer, där generika är mer vanligt förekommande, vinner globala marknadsandelar, men också att avancerade länder försöker uppnå kostnadsbesparingar via öka användning av generika. Exempelvis höjde Japan nyligen sitt mål för generikaanvändning från 60% 2018 till 80% under 2021.


Global Life Science-industri
 
Läkemedelsindustrin är en del av Life science som traditionellt delas upp i läkemedelsindustri och medtech. Läkemedelsbranschen delas traditionellt sett upp i Big Pharmaceutical samt Biotech. Med Big Pharmaceutical avses de traditionella globala läkemedelsjättarna som amerikanska Pfizer, svenska AstraZeneca och schweiziska Roche samt Novartis (Big Pharmaceutical visas i diagrammet nedan). Big Pharmaceutical har traditionellt sett betytt tillverkare av små molekyler, eller kemiska läkemedel. Biotech betydde i sin tur utvecklare av biologiska läkemedel. Skillnaden mellan de två är att biologiska läkemedel är mångfalt mer komplexa än kemiska läkemedel. Det kemiska läkemedlet Aspirin (huvudvärkstablett) innehåller exempelvis 21 atomer per molekyl. Biologiska läkemedel kan i sin tur innehålla över 20 000 atomer per molekyl. Biologiska läkemedel tillverkas via levande organismer, och kräver att ett bolag skapar sin egen cellinje som sedan producerar exempelvis det protein som utgör läkemedlet.


 
*Preskriptionsläkemedel inklusive generika
De senaste åren har gränsen mellan vad som brukade kallas Big Pharmaceutical (diagram ovan) och Biotech suddats ut, framförallt via förvärv. De stora läkemedelsbolagen har under många decennier upplevt sjunkande avkastning på sin egen läkemedelsforskning. Samtidigt har biotech och mindre bolag seglat upp som innovationsdrivarna inom branschen, med betydligt högre avkastning på den egna forskningen. Efter 2010 gick de traditionella läkemedelsjättarna igenom stora patent cliffs, eller patentutgångar. Samtidigt hade den egna forskningen inte lyckats producera läkemedel som kunde ersätta produktportföljens utgångna patent (läkemedel som därmed kunde börja säljas som generika av andra bolag).
Detta skapade ett kaos för de stora läkemedelsjättarna som snabbt behövde effektivisera den egna forskningen/affärsmodellen, men framförallt förvärva lovande projekt. En förvärvsvåg där framförallt Big Pharmaceutical köpte biotech-bolag inleddes. Exempelvis förvärvade Roche under 2009 det stora biotech-bolaget Genentech för 47 miljarder dollar. Denna trend av jätteförvärv pågår fortfarande – svenska exempel är Pfizers bud på AstraZenaca (2014), okänd aktörs bud på SOBI (2015) samt Mylans jättebud på Meda under 2016. Förvärvstrenden men även omstruktureringen av den egna produktportföljen mot biologiska läkemedel har gjort att gränsen mellan Pharmaceutical och biotech i stort sett suddats ut, och idag betecknas industrin som helhet mer korrekt bioPharmaceutical. Det finns idag även ett antal stora biotech-bolag, exempelvis Gilead, Biogen och Amgen. Både Gilead och Amgen omsatte 2015 nästan i nivå med AstraZeneca.


I nuläget går biotech mer och mer mot att beteckna en affärsmodell, en affärsmodell som bygger på att kostnadseffektivt och i låg skala utveckla läkemedelskandidater som sedan tas till sent stadie i samarbete med större läkemedelsbolag. Det är inom denna kategori DB Pharmaceutical faller (även om bolaget inte är en utvecklare av biologiska läkemedel). DB Pharmaceutical har etablerat kontakt med ett antal Big Pharmaceutical-bolag inför framtida samarbeten och utlicensiering av produkter. Enligt DB Pharmaceutical har flera av dessa bolag visat intresse för att applicera BeloGal-teknologin på sina egna produkter och diskussioner kring detta pågår i nuläget. Anledningen till att intresset för små bolag som DB Pharmaceutical är så stort från Big Pharmaceuticals sida idag är framförallt den svårighet större läkemedelsbolag haft att utveckla nya lovande produkter in-house. Diagrammet nedan visar hur snabbt kostnaderna för att utveckla ett läkemedel stigit de senaste decennierna. Samtidigt har försäljningen för läkemedel inom traditionella ”Pharmaceutical-områden” sjunkit. Detta har gjort det mer kostnadseffektivt att licensiera in eller förvärva teknologi från mindre bolag som i regel utveckla läkemedelskandidater mer kostnadseffektivt (mindre antal kliniska prövningar och färre projekt).


 
Klinisk utveckling


Många utvecklingsprojekt har sitt ursprung i den forskning som bedrivs inom ramen för universiteten och högskolor, medan andra idéer föds och utvecklas direkt hos i de etablerade bolagen. Det är därför vanligt att bolag startas för att kommersialisera idéer från forskning. En vedertagen arbetsform är att mindre bolag som står i kontakt med den forskning som bedrivs i akademiska sammanhang, tar de potentiella preparaten genom prekliniska studier och de inledande faserna av kliniska studier, för att därefter via licensavtal eller försäljning kommersialisera dem med en industriell partner som har tillräckliga resurser för att genomföra dels de resurskrävande kliniska studier som krävs i slutfasen, dels marknadsföring, försäljning och distribution.


Förfarandet kan således liknas vid den prospektering som sker bland mineral- och oljebolagen, där de mindre bolagen säkerställer alla data och sedan farmar ut verksamheten då det är dags för produktion. I bägge fallen erhåller grundarna/forskarna/prospekteringsbolagen en del av de kassaflöden och intäkter som projektet bidrar med vid produktion.


I regel tar läkemedelsutveckling 10 – 15 år och kostar som vi nämnde ovan många miljarder kronor per läkemedelskandidat. Den mest kostsamma delen är kliniska prövningar, vilket inkluderar Fas I-III. Sannolikheten för att läkemedlet ska godkännas stiger stadigt för varje stadie som passeras. Sannolikheten för godkännande i varje stadie varierar utefter terapiområde men ungefär 10% av alla läkemedel som går in i Fas I tas till marknad. I Fas III är sannolikheten omkring 60%+.   

 
Orphan drugs


Ett av de snabbast växande segmenten inom läkemedelsindustrin är Orphan drugs eller så kallade särläkemedel. Orphan Drugs är läkemedel för indikationer med en väldigt liten sjukdomsdrabbad population (<200 000 personer i EU). Namnet kommer av att dessa indikationer traditionellt sett varit ”föräldralösa” i och med att inget läkemedelsbolag varit villigt att investera i produkter med en så pass liten patientgrupp. Orphan Drugs har varit reglerat i USA sedan 80-talet, men har vuxit i popularitet under de senaste åren till följd av de marknadstrender som beskrivits längre upp. Orphan Drugs har traditionellt sett utvecklats av biotech- samt småbolag, men på sistone har större läkemedelsbolag fått upp ögonen för segmentet. Det beror framförallt på att det har blivit svårare att utveckla lovande läkemedel inom traditionella segment (där det redan finns många behandlingar).


I och med att det redan finns många läkemedel inom traditionella segment är det svårare att visa fördelar med den egna behandlingen. Det har lett till ett sjunkande antal blockbusters (läkemedel med försäljning>1 BUSD) inom dessa segment. Inom orphan-sjukdomar finns ofta inga konkurrerande läkemedel, vilket gör det väldigt lätt att påvisa fördelar och säkra betalningsvilja. Att orphan-sjukdomar har så få patienter innebär även att bördan för sjukvårdssystemet inte blir så stor trots ett högt pris per behandling. Därför kan Orphan drugs i regel prissättas väldigt högt. I nuläget har Orphan Drugs i regel mycket högre avkastning än vanliga läkemedel. Dels beror det på den nämnda betalningsviljan, men även på att Orphans godkänns snabbare än vanliga läkemedel och har billigare kliniska studier (kliniska studier kräver bl.a. färre testobjekt eftersom den behandlingsbara populationen är så liten). Diagrammet nedan visar hur kraftigt antalet läkemedelskandidater designerade som särläkemedel ökat i USA. 2015 fick drygt 350 läkemedel särläkemedelsstatus av amerikanska FDA, en ökning med strax över 20% mot 2014.


 


DB Pharmaceutical ansökte om Orphan Drug-status i EU-området hos läkemedelsmyndigheten EMA under Q1 2015. Ansökningen rörde två indikationer för SA-033 - hepatocellulärt carcinoma samt hepatoblastom - och i juni beviljades bolaget särläkemedelsstatus för det senare. Hepatoblastom är den vanligaste typen av levercancer som drabbar barn, och EMA:s godkännande grundade sig i att SA-033 erbjuder en signifikant fördel jämfört med existerande behandlingsalternativ. Sjukdomen diagnosticeras i regel under barnets tre första levnadsår. Sjukdomen är väldigt ovanlig och i regel drabbas 1,5-1,8 per en miljon barn. Det innebär att antalet fall i USA är ungefär 100 per år. Förekomsten har mer än tvåfaldigats sedan 1970-talet, och idag är cirka 90% av levercancerfall i barn hepatoblastom. Beviljad särläkemedelsstatus innebär att läkemedlet erhåller marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande även om aktuella patent inte längre gäller. Orphan drug-status ger exklusivitet i 10 år inom EU från tidpunkten för marknadsgodkännande. DB Pharmaceutical avser att söka särläkemedelsstatus även för Temodex vilket har potential att korta ned tiden till marknad till omkring 3 år.


Ledning med lång erfarenhet av läkmedelsutveckling


Igor Lokot är styrelseledamot och VD i DB Pharmaceutical. Han har en PhD i bio-organisk kemi och lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Bland annat var han en av grundarna till läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceuticalceutical AB som är börsnoterat på NASDAQ Stockholm. Igor äger i dagsläget 65% av aktierna i DB Pharmaceutical.


Styrelseordförande i DB Pharmaceutical är Per Stålhandske, född 1954. Stålhandske har en PhD i medicinsk genetik från Uppsala universitet och har en lång erfarenhet av kommersialisering av akademiska upptäckter. Han är även VD vid cSens AB och var tidigare chef för Quality Assurance vid Oasmia Pharmaceuticalceutical AB.


Lars Thomander, född 1947, är styrelseledamot i DB Pharmaceutical. Doktor Lars Thomander är specialist i Otorhinolaryngologi och docent vid Uppsala Universitet. 1986 blev han nordisk medicinsk chef för läkemedelsjätten Eli Lillys i Köpenhamn. Innan dess hade han spenderat 12 år vid öronkliniken på Akademiska sjukhuset. Efter Eli Lilly följde ett flertal befattningar som medicinsk chef i Frankrike och som europeisk medicinsk chef baserad i London. År 2000 flyttade han tillbaka till Sverige och grundade HLT Konsult AB med rådgivning inom läkemedelsutveckling som huvudinriktning. Mellan 2009 och 2013 hade han rollen som medicinsk chef på Abbott och AbbVie (avknoppning från Abbott) i Stockholm. Thomander är vidare Past President för Svenska Sällskapet för Pharmaceuticalceutical Medicine och styrelsemedlem i stiftelsen för Pharmaceuticalceutical Medicine och sedan år 2014 styrelseordförande i CaptiGel.


Sergey Yanitsky är även han styrelseledamot i DB Pharmaceutical. Sergey har en bakgrund inom tillverkning, marknadsföring och internationell distribution av läkemedel. Han är grundare samt VD vid MedInter som är ett vertikalt integrerat läkemedelsbolag grundat år 2001. Sergey är ny i styrelsen för DB Pharmaceutical (april 2015), men tecknade sig i nyemissionen för aktier värda 1 miljon kronor. Detta motsvarar 2% av aktierna i bolaget.


Investeringscaset


DB Pharmaceutical är ett högrisk-case i och med att bolaget ännu inte tagit några läkemedelskandidater till marknad, men risken har sjunkit något i och med förvärvet av Temodex. Får Temodex särläkemedelsstatus inom kort behöver kompletterande kliniska studier inte ta mer än 3 år (i och med att läkemedlet redan är godkänt i Vitryssland). Övriga produkter i DB Pharmaceuticals portfölj har ännu inte nått Fas I-studier, men SA-033 beräknas nå detta stadie inom kort. Sannolikheten för att kandidater i Fas I ska nå marknaden är ofta under 10%, något som inte ska glömmas vid investering i läkemedelsbolag. Med det sagt kan det sägas att DB Pharmaceutical ägnar sig åt en något mer säker läkemedelsutveckling. Bolagets produkter baseras på redan godkända läkemedel, men syftar till att distribuera detta mer effektivt i kroppen. Det innebär att bieffekterna av det existerande läkemedlet redan testats rigoröst.

DB Pharmaceutical tjänar ännu inga pengar, men siktar tidigt (Fas I) på att licensiera ut sina läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag för att på så vis kunna finansiera fortsatt läkemedelsutveckling. I och med att DB Pharmaceutical ämnar ta SA-033 in i Fas I-prövningar inom kort, bör det inte behöva dröja alltför länge innan en eventuell utlicensiering. Särskilt med tanke på att kontakter redan inletts med större läkemedelsbolag. I nuläget är det väldigt svårt att värdera DB Pharmaceuticals produktkandidater, men en utlicensiering kommer att ge en indikation på hur högt större läkemedelsbolag värderar bolagets portfolio (baserat på exempelvis royalty, up-frontbetalning och milstolpebetalningar). Det bör därmed kunna bli en mycket positiv händelse för aktieägarna. Ett godkännande, men även utlicensiering, av SA-033 skulle få något av en hävstångseffekt värderingsmässigt i och med att det också skulle innebära ett proof-of-concept för BeloGal. Detta höjer värdet på bolagets övriga läkemedelskandidater, och sannolikheten för att teknologin ska kunna användas inom andra cancerindikationer.


Ledningen bakom DB Pharmaceutical har en lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och bör därmed kunna lyckas med utlicensiering om SA-033 och Temodex är så pass lovande som indikerat. Behovet av förbättrade läkemedel inom lever- och hjärncancer är stort, och DB Pharmaceuticals projekt tycks därför lovande. Exempelvis är levercancer en av få indikationer där dödligheten faktiskt stigit under de senaste två decennierna. Inom de allra flesta sjukdomskategorierna har dödligheten tvärtom minskat. Det är i nuläget lite för tidigt att värdera DB Pharmaceuticals produktkandidater, men både Temodex och SA-033 har på sikt potential att bli blockbluster-läkemedel. Exempelvis sålde det enda godkända läkemedlet för levercancer under 2015 för över en miljard USD. Hela omsättningen härrörde inte från levercancersegmentet, men SA-033 har potential att bli mer effektiv än den enda existerande konkurrenten Nexavar.


Marknaden för hepatocellulärt carcinom, som representerar 70-90% av levercancerfall, väntas enligt Datamonitory Healthcare växa med 172% mellan 2013 och 2019. Från 515 miljoner USD till 1,4 miljarder USD. Datamonitor räknade med att flera läkemedel skulle godkännas inom kommande decennium, och mellan 2019 och 2022 väntades marknaden sjunka med 30% till följd av generisk konkurrens. Det behöver nödvändigtvis inte bli så om SA-033 lyckas påvisa tillräckliga fördelar kontra konkurrerande behandlingar.


Hepatoblastom, indikationen som SA-033 beviljades särläkemedelsstatus för under sommaren, behandlas idag med operation (med cytostatikabehandling innan) och levertransplantation. Sjukdomsfri överlevnadsgrad vid transplantation är omkring 80%. Som nämnt drabbas ungefär 100 barn per år i USA av sjukdomen, men det är relativt svårt att spekulera i vilket pris DB Pharmaceutical skulle kunna ta. Detta beror helt på hur effektivt SA-033 kommer att vara jämfört med befintliga behandlingar, vilket är svårt att bedöma utifrån enbart pre-kliniska data.

Enbart en tredjedel av dagens fall av hepatoblastom är lämpliga för kirurgi direkt, vilket innebär att förbehandling med cytostatika krävs. Förhoppningen är att tumören då ska krympa till en storlek som är lämplig för kirurgisk borttagning. Detta är lovande för DB Pharmaceutical, i och med att bolagets produkt vid godkännande kommer att vara mer effektiv än nuvarande cytotstatikabehandling. Detta gäller även för många andra indikationer, så även om SA-033 inte skulle påvisa mångfalt bättre effektivitet än nuvarande cytostatika så är marknaden stor.

Den nyförvärvade läkemedelskandidaten Temodex har redan genomgått flera kliniska studier, vilket förhoppningsvis kommer att snabba på godkännandeprocessen i Europa och USA. DB Pharmaceutical kommunicerar regelbundet med Läkemedelsverket, och hade så sent som i februari ett rådgivningsmöte med verket. Förhoppningen är som sagt att EMA (europeisk motsvarighet till FDA) kommer att ge Temodex särläkemedelsstatus, vilket DB Pharmaceutical ser goda förutsättningar för. Detta kommer att snabba på utvecklingsprocessen, och även göra den billigare. Det innebär att DB Pharmaceutical ganska snart skulle kunna ha en produkt, alternativ licensiera ut en produkt, på en snabbväxande marknad med relativt låg konkurrens.

Nyligen avbröts exempelvis utvecklingen av RINTEGA, en potentiell konkurrent till Temodex.
På lång sikt är DB Pharmaceuticals drug-delivery-teknologi BeloGal den främsta värdedrivaren, och värdet av teknologin kommer att kunna avspeglas relativt snabbt i aktiekursen till följd av den hävstångseffekt vi diskuterade ovan. Tar sig SA-033 igenom kliniska studier med goda resultat sitter DB Pharmaceutical på en potentiell guldgruva i drug delivery-teknologin BeloGal. En indikation på värdet av teknologin kan komma redan vid en utlicensiering av kandidaten, vilket potentiellt är 1-2 år bort.

 

 

 

Ett säkert kort inom bettingsektorn

Det senaste året har varit ett av de mest intensiva vi sett på ett decennium när det gäller konsolideringen inom bettingindustrin. Det är högst sannolikt att anta att denna våg av fusioner och förvärv inte är över ännu.

Regeringarna skärper skattetrycket i en tid när företagen konkurrerar hårdare än någonsin om nya kunder, och flera företag har insett att det bästa sättet att hantera en sjunkande lönsamhet är att gå samman med sina konkurrenter. Värdet på de fusioner som kommunicerades under 2015 låg på 12,9 miljarder dollar, mer än dubbelt så högt som under 2014 och den högsta nivån sedan 2005. Fusionerna drivs av bristande lönsamhet och ett behov av att skapa en skalbarhet och uppnå stordriftsfördelar.

Under augusti 2015 tillkännagavs att Paddy Power Plc tog över Betfair Group Plc, en affär som värderades till 2,9 miljarder pund, eller 4,4 miljarder euro. Övertagandet är en direkt effekt av hårdare regleringar samtidigt som Paddy Power Plc försöker öka sin närvaro på marknaden för onlinecasino och spel. Marknaden beräknas ha ett totalt värde om 40 miljarder dollar. Detta är en av alla de 72 affärer vi har kunnat identifiera under det senaste året, det högsta antalet sedan 2006.

Trenden är inte bara europeisk, vi ser samma sak globalt. I USA har Lakes Entertainment gått samman med Golden Gaming, medan nedgången spelandet i det asiatiska spelnavet i Macao har lett att Crown Resorts Ltd utforskar möjligheterna att köpa ut en del verksamheter från aktiemarknaden.

Det råder inget tvivel om att vi kommer att få se ytterligare affärer inom sektorn för onlinecasinon under 2016, men kanske inte i samma omfattning som under 2015. Det är inte heller osannolikt att EMEA regionen kommer att vara mycket aktuell för uppköp och sammanslagningar när det gäller onlinecasinon. Det finns för många spelare i denna region, mätt som online-operatörer. Ytterligare konsolideringar inom onlinespel bör göra de kvarvarande aktörerna får bättre förutsättningar att klara av de ökade kraven som ställs i form av regleringar och investeringsbehov.

Citigroups analytiker James Wheatcroft är ett annat känt namn som håller med om att det är sannolikt att vi ser en ytterligare konsolidering. Företagen försöker att skala upp sin verksamhet för att kunna få eldkraft att investera i marknadsföring, nya produkter och teknologier. Det är vad föranledde sammanslagningen av de brittiska betting-shop företagen Ladbrokes plc och Coral Group.

Sannolika affärer

Enligt konsultföretaget Bartlett skulle en möjlig affär kunna vara William Hills övertagande av 888 Holdings Plc. Denna transaktion har länge förutspåtts, företagen har haft djupa diskussioner som emellertid avslutades under det första kvartalet 2015 efter det att företagen var oense om värderingen. Sedan dess har emellertid 888s aktiekurs stigit kraftigt trots att bolaget blev omsprunget av GVC Holdings Plc i en affär när det gäller Bwin.party Digital Entertainment Plc

En annan möjlig affär som det spekuleras om är en kombination av Unibet Group Plc och Stockholmsbaserade Betsson. Dessa två företag rankas i dag som nummer sju respektive nummer tio när det gäller online-gaming. När det gäller mindre företag är det många som spekulerar i ett samgående mellan bolag som till exempel PlayHippo, AHA World, Angler Gaming och Net Gaming, samtliga fyra mindre aktörer som är listade på AktieTorget och var och en är för små för att kunna agera på egen hand. Vem som skulle köpa vem är osagt, men i takt med att flera uppköp och sammanslagningar genomförs bland online casinon så kommer prislappen på de återstående bolagen sannolikt att stiga. Många sajter diskuterar och analyserar spelbolagen, t. ex sidan om nya casinon som tar upp 7 börsnoterade bolag att hålla koll på.

Kostnadsbesparingar som kan uppstå när det gäller en sammanslagning av två företags verksamheter är en viktig drivkraft i den konsolideringsvåg vi ser när det gäller onlinecasinon just nu. De ökade regleringarna har lagt en ökad börda på de enskilda företagen. Under slutet av förra året lade den brittiska regeringen en ny skatt på spel som gjorde varje enskild satsning till föremål för en femtonprocentig konsumtionsskatt. Skattens utformning hindrar företagen från att fly skatten genom att etablera offshore då den tas ut på de brittiska spelarnas satsningar. Om den brittiska staten verkligen lyckas med att driva in sådana skatter från casinoföretag offshore är emellertid osagt.

Intensiteten i fråga om en ökad konkurrens bland casinoföretagen har gjort att de enskilda bolagen i stor utsträckning har valt att finansiera den ökade skattebördan själva, istället för att riskera att tappa kunder om de skulle rulla över skattekostnaderna på dem.

Förvärvsmaskinen Cherry ökar både intäkter och lönsamhet

Cherry är ett svenskt spelbolag som grundades redan år 1963 under namnet Cherrybolagen AB. Fram till i början av 2000-talet ägnade sig Cherry mest åt spelverksamhet på fartyg, restauranger, krogar och nattliv. Cherrybolagen AB ägde tidigare Betsson och NetEnt men dessa två dotterbolag växte snabbt och utgjorde snart merparten av värdet i företagsgruppen. Moderbolaget bytte då namn till Betsson AB och företaget delade ut Cherry och NetEnt.


Idag har Cherry fortsatt en dominerade ställning på den svenska marknaden inom spelverksamhet på krog och nattliv med en marknadsandel på 65%. Under de senaste åren har bolaget utökat sin verksamhet och börjat satsa på nya affärsområden. Dessa affärsområden har växt snabbt och står återigen för merparten av värdet i företagsgruppen. De nya affärsområde som Cherry har utöver restaurangcasino är nätspel, spelutveckling och affiliatemarknadsföring. Bolaget växer idag kraftigt både organiskt och genom flera förvärv. Organisationen är idag väl förberett för fortsatt snabb tillväxt. Här nedan följer först en verksamhetsbeskrivning av Cherrys olika affärsområden. Sedan analyseras bolaget mer i detalj för att till sist titta på Cherry som ett möjligt investeringcase.

Översikt

Antal aktier 14 297 114
Marknadsplats AktieTorget
Styrelseordförande Rolf Åkerlind
Största ägare (%) Morten Klein
Webb http://cherry.se/
Market Cap 1 715,6 MSEK
Risk Medel
Potenial Medel

Beskrivning av verksamheten

Restaurangcasino

Trots att Cherry har bedrivit verksamhet inom restaurangcasino under många år har bolaget tagit stora marknadsandelar under de senaste åren. Från 38% år 2008 till 65% år 2015. Den största tillväxten av marknadsandelar har tillkommit via förvärv. Cherry gör ett rörelseresultat på 10-15 miljoner per år för detta affärsområde. Cherry arbetar aktivt genom påtryckningar på staten för att få tillåtelse att höja miniminivåerna på sina spel, för att på så sätt öka lönsamheten. Men utöver detta fungerar restaurangcasinot mer som en kassako än som en stark tillväxtkandidat. Cherry har spellicens för denna verksamhet och vid en kommande regleringen av den svenska marknaden bör Cherry ha ett bra utgångsläge. Cherry har som enda privata spelbolag blivit inbjudna att delta i referensgruppen avseende en ny spellagstiftning för den svenska spelmarknaden. Vid eventuella marknadsföringsrestriktioner vid en spellagstiftning kan restaurangverksamheten även fungera om en viktig marknadsföringskanal.

Nätspel

Cherry äger flera varumärken och är därmed ett så kallad ”multi-brand” företag. Cherry äger varumärkena CherryCasino, Spilleautomater, SveaCasino.com, SuomiAutomaatti.com och EuroSlots. De äger också 75% i varumärkena Kingplayer, Sunmaker, Sunnyplayer samt 49% i NordicSlots och NorgesSpill. Flera av dessa varumärken har lanserats eller förvärvats under 2015. Cherry har idag spellicenser på Malta, Curacao och på den tyska reglerade marknaden med en licens i Schleswig Holstein, Tyskland. Affärsområdet Nätspel är nu avsevärt mycket större än för ett år sedan och här finns fortsatt stor uppsida. Cherry har bland annat planer på att lansera nya casinon på sin egna plattform. Bolagets VD Fredrik Burvall skriver i den senaste kvartalsrapporten ”Nätspel är idag väl positionerat med en plattform som gör det möjligt att snabbt och effektivt addera nya produkter och skins.”. Cherry påbörjade i slutet av förra året en operatörslicensansökan i Storbritannien för sina varumärken inom nätspel.

Fram tills nyligen har Cherry valt att fokusera på casino och lotto där ledningen sett störst potential och lönsamhet. Men i förra veckan lanserades även odds-spel vilket kan ge ytterligare potential. Speciellt den kommande sommaren kan ge stora intäkter med många populära sportevenemang med EM som höjdpunkt. Cherry har spel inom lotto genom varumärket EuroLotto.

Spelutveckling

Spelutveckling i Cherry drivs genom bolaget Yggdrasil. Cherry äger 89% av Yggdrasil och drivs av den före detta NetEnt anställda Fredrik Elmqvist. Yggdrasil grundades år 2012 och köptes upp av Cherry redan år 2013. Fram till idag har företaget levererat flertalet videoslottar men även spel inom keno, skraplotter, och lotto. Videoslots levereras via den egenutvecklade plattformen iSENSE 2.0 och videoslots kan genom denna plattform släppas till dator, mobil och surfplatta samtidigt. Utöver prisbelönta slots har Yggdrasil ett unikt marknadsföringsverktyg som heter Boost. Genom detta verktyg kan casinon ge ut super spins, gratissnurr, spela turneringar och mycket annat. Företaget har flera svenska kunder som Betsson, Unibet, LeoVegas, Mr Green. Nyligen tecknade bolaget avtal med ett av världens största spelbolag nämligen Bet365 i Storbritannien.

Detta avtal är en riktig kvalitetsstämpel och gör det enklare för Yggdrasil att sälja in sina spel till fler bolag i Storbritannien men även på andra marknader. Intäkterna har ökat från 2,2 MSEK i Q2 2015, till 5,3 MSEK i Q3 2015 och nu senast 10,4 MSEK i Q4 2015. Tillväxten är mycket hög och Yggdrasil förväntas växa snabbt i och med nya spellanseringar och fler kunder. Målsättningen för Yggdrasil är att lansera 12 stycken nya spel under 2016. Yggdrasil har redan erhållit licens för UK och redan tecknade kontrakt beräknas rullas ut i slutet av första kvartalet 2016. Utöver detta har Yggdrasil bjudits in för att ansöka om Gibraltar-licens. Affärsmodellen för spelutveckling fungerar som så att när ett spel väl är utvecklat så tar spelutvecklaren en liten procent av spelöverskottet. Med fler spel lanserade och fler spelbolag som erbjuder spelen så ökar intäkterna väldigt snabbt. Det är också på grund av detta och en lägre risk som gör att spelutvecklare ofta är högre värderade än traditionella spelbolag.

Affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring är hemsidor som driver trafik till spelbolag och beroende på hur väl de lyckas i form av hur många nya kunder och hur mycket de spelar så får affiliaten betalt. Nyligen börsintroducerades Sveriges största affiliatebolag Catena Media på den svenska börsen. För den som är intresserad av att bättre förstå vad en affiliate gör och hur de tjänar pengar kan det vara bra att läsa Catena Medias prospekt. Förra året köpte Cherry flera affiliatebolag bland annat Game Lounge som har ett fokus på svenska casinon och Moorgate Media som har ett fokus på norska casinon. Ett finskt affiliatebolag har också köpts upp så Cherrys har affiliatehemsidor i hela Skandinavien. Genom dessa affiliatehemsidor kan Cherry driva trafik till andra spelbolag men främst sina egna och på så sätt införskaffa sig nya kunder till ett betydligt lägre pris än tidigare. Intäkterna från affiliateverksamheten särredovisas tyvärr inte utan ingår i Nätspel.

Minskade kostnader för nya spelare och nya varumärken


Genom uppköp av både varumärken och affiliatehemsidor har Cherry intagit en ny och strategiskt viktig position. Via bolagets affiliatehemsidor kan företaget kostnadseffektivt skicka massor av nya kunder till bolagets varumärken.

Genom att äga både varumärken och affiliatehemsidor har Cherry blivit en riktig förvärvmaskin. Detta eftersom Cherry snabbt kan räkna hem vinsten på många potentiella förvärv. Efter ett köp av ett spelbolag byter Cherry det förvärvade bolagets spelplattform till deras Cherrys egenutvecklade. Detta både för att det i längden är mer kostnadseffektivt men också för att Cherry spelplattform är modern och tillåter spelare att enkelt spela via både dator, mobil och surfplatta. Därefter börjar Cherry marknadsföra varumärket på bolagets affiliatehemsidor i hela Skandinavium. På så vis kan Cherry på väldigt kort tid öka antalet kunder och lönsamheten. Förvärv inom både affiliates och spelbolag antas därför fortsätta och dessa förvärv förväntas snabbt bidra med lönsamt.

Men inte nog med att det är enklare och mer kostnadseffektivt för Cherry att locka till sig nya spelare så kan de enkelt öppna nya varumärken. Ett exemplet är Sveacasino som är en affiliatehemsida på .se domänet och ett casino på .com domänet. Genom att redan ha ett upparbetat varumärke kan Cherry öppna nya casinon som snabbt kan uppnå lönsamhet och trogna kunder. Cherry öppnade även SuomiAutomaatti i slutet av förra året som är ett inarbetat varumärke i Finland.

Spelutvecklare och casino


Även om Cherry vill att deras spelutvecklingsbolag Yggdrasil utåt sett ska vara oberoende så finns det självklart många fördelar för Cherry att också äga en spelutvecklare. Cherry har idag cirka 10 varumärken inom casino och genom att marknadsföra sina egna casinospel på dessa casinon kan Cherry öka sin lönsamhet. Det är inte ovanligt att casinon får betala mellan 10-15% av spelöverskottet till spelutvecklarna. Affärsmodellen är alltså mycket fördelaktig och marginalerna höga. Cherry kan genom att ha en egen spelutvecklare sänka kostnaderna om deras spelare spelar spel från Yggdrasil. För att få en förståelse om potential så är det bara att titta på konkurrenten NetEnt som har haft en fantastisk tillväxt och lönsamhet de senaste åren. Yggdrasil har växt med nära 100% mellan de senaste kvartalen så de gör onekligen mycket rätt just nu. Med flertalet utmärkelser, nya spel och nya kunder bådar det mycket gott inför framtiden.
 
Investeringscaset

Cherry är det enda svenska spelbolag har äger hela kedjan. Från spelutveckling, till egen spelplattform och egna varumärken och till sist affiliatehemsidor för driva trafik och kostnadseffektivt införskaffa nya kunder till bolagets varumärken. Cherry är väl förberedda på att växa snabbare än marknaden både organisk och via förvärv. Framförallt finns det goda möjligheter att Cherry fortsätter att göra ytterligare förvärv under 2016 som snabbt kan bidra till att öka omsättning och lönsamhet. Eftersom Cherry äger ”hela kedjan” är det ofta enklare för Cherry att räkna hem ett förvärv än för många av dess konkurrenter. Marknaden är inne i en konsolideringsfas och det finns många mindre spelbolag som vill bli uppköpta. Sett till tidigare uppköp så har inte värderingarna varit anmärkningsvärt höga.

Bolagets spelutvecklingsbolag Yggdrasil har tecknat avtal med Bet365 som är ett av världens största spelföretag. Vid årets International Gaming Awards utnämndes Yggdrasil till årets ”iGaming Software Supplier”. Det finns stor potential för Yggdrasil att växa snabbt genom lanseringar av nya spel och nya kunder. Här finns det stor potential till lägre risk.

Enligt VD så kommer fokus för år 2016 att ligga på att öka lönsamhet samtidigt som Cherry vill växa både organiskt och via förvärv. På grund av att Cherry äger ”hela kedjan” och har skapat en organisation som blivit en förvärvsmaskin så bör Cherry värderas högre än många andra spelbolag. Tillväxten i Yggdrasil väntas också fortsätta om än i något lägre takt. Det var många som fick upp ögonen för Cherry år 2015 och bolaget har uppvärderas kraftigt under år 2015 från att ha varit lägre värderat än andra spelbolag. Den 23e februari köpte storägaren och styrelseledamot Morten Klein ytterligare 10 000 aktier. Just nu har Cherry en rimlig värdering men potentialen är högre i Cherry än hos det flesta andra spelbolag. Det kan vara läge att ta rygg på insiders eller vänta och hålla bolaget under uppsikt för att köpa aktier vid eventuella dippar.

Colabitoil, green tech inom drivmedelssektorn

ColabitOil
ColabitOil Sweden AB

Colabitoil skapar green tech
inom drivmedelssektorn

Colabitoil Sweden AB är ett nyetablerat företag inom 'Green Tech' drivmedelssektorn. Colabitoil bygger f.n. ett starkt varumärke inom området biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Bolaget skall genom organisk tillväxt bli marknadsledande och bygga på den kunskapsbank som Colabitoil har idag. Bolaget har en ny teknik för framställning av biodrivmedel genom en unik metod. Detta lockar högutbildade till företaget där det genom utmaningar och spjutkompetens kan behålla humankapitalet. Colabitoil har idag en av de främsta personerna i Europa inom teknikområdet bränsle och hydrogenerering knuten till bolaget.

Colabitoil satsar på nya marknader och branschmässigt, på brukare och konsumenter där man enkelt kan göra omställning till förnyelsebar energianvändning. Colabitoil ser sina kunder inom skogsbolag, åkerier, jordbruk, industri, marin, militär och offentliga sektorn. Den adresserbara marknaden växer snabbt och drivs på av politiska initiativ.

Colabitoils affärsmodell bygger på egna produkter och egen kompetens till kompletta lösningar utifrån kundernas behov.

Colabitoils mål är att leverera det kunderna efterfrågar och bygga på förtroende och kvalitet.

Colabitoil AB uppför för närvarande en anläggning för omvandling av vegetabiliska oljor till biodieselolja avsedd för drivmedel, sk 'HVO'. Lokalerna för produktionsanläggningen belägna i Norrsundet 3 mil norr om Gävle. Råvaran för processen kan bestå av alla förekommande typer av biooljor. Oljan genomgår en process med katalytisk väteanrikning, s.k. 'hydrogenering', slutprodukterna blir ren dieselolja och propangas. Propangasen kan användas för iblandning i fordonsgas eller till drift av produktionsanläggningen.

Den vätgas som ingår som insatsvara i processen recirkuleras. Tillgången på lämpliga råvaror är god, både i Sverige och på den internationella marknaden. Tack vare den effektiva produktionsmetoden är förädlingskostnaderna låga redan vid små- och mellanskaliga produktionsvolymer. Styrelsen räknar med en god vinstmarginal om bränslet säljs till brukaren till ett pris som inte överstiger priset för fossil dieselolja, även vid dagens världsmarknadspriser på råolja. Det drivmedel som produceras är framställt av förnybara råvaror, har högt energiinnehåll (Cetantal 70-80) och håller hög teknisk kvalitet.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 12,6 Mkr
Antal aktier i emissionen: 589 000 aktier
Pris per aktie: 21,50 kronor
Teckningstid: 15 januari– 15 april 2016
Likviddag Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Grundarna har uttalat målsättningen att Bolaget skall vara redo för börsnotering eller listning när detta bedöms gynnsamt för aktieägarna. Notering kommer dock inte att ske före hösten 2016.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

Efterfrågan på miljöanpassade drivmedel är mycket stor från transportindustrin, offentliga förvaltningar och från företag och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. Colabitoil har nyligen träffat kommersiella avtal avseende leveranser till lokala verksamheter, och ett flertal diskussioner med nya kunder pågår. Avtalade leveransvolymer består idag av inköpt HVO, i avvaktan på produktionsanläggningens färdigställande.

Marginalerna vid denna förmedlingsverksamhet är väsentligt lägre än när leveranserna består av egenproducerat drivmedel, men lämnar ett påtagligt bidrag till Bolagets driftskostnader.

Det viktigaste resultatet av dagens handel är dock att Colabitoil tar andelar på en snabbt växande marknad, och etablerar varumärket. Bolaget har också etablerat sina första egna helautomatiska tankstationer. Produktionsanläggningens första del driftsätts under första kvartalet 2016, och utbyggnaden för ytterligare kapacitet planeras inledas efter sommaren 2016.

Colabitoil beräknar att maximal produktion som kan inrymmas i de befintliga lokalerna uppgår till ca 50 000 000 liter (50 000 m3) biodieselolja per år. Colabitoil AB har också startat provframställning av bioeldningsolja som, när den genomgått vederbörliga tester och verifikationer, kommer att övergå i produktion. Styrelsen har erfarit att efterfrågan på förnyelsebar eldningsolja är stor, och Bolaget ser här en ytterligare möjlig intäktskälla. Medlen från det aktuella erbjudandet skall i sin helhet användas dels för att färdigställa produktionsanläggningen i Norrsundet och utbyggnad av tankstations­distributionen, dels för att möjliggöra ökade volymer i den pågående handeln med biodrivmedel.


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Colabitoil Sweden AB (publ).. Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax1911823
HangSeng-40.723925
OMX Stockholm 30-4.91565
S&P 500-1.32366
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!