Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Redwood Pharma, inte ett öga torrt…

Redwood
Redwood

Redwood Pharma, inte ett
öga torrt …

REDWOOD PHARMA I KORTHET

Affärsidé

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Det unika med Redwood Pharma

Redwood Pharma är ett bolag med erfarna och framgångsrika entreprenörer som har två viktiga tillgångar som ska säkerställa den framtida intjäningsförmågan, FAS II-data och en drug delivery-plattform, IntelliGel®. Med hjälp av positiva FAS II-data från kvinnor som lider av kroniskt torra ögon kan ögondroppar utvecklas snabbare och med mindre risk än om dessa data inte förelegat. De globala rättigheterna till IntelliGel®-plattformen inom ögonområdet gör det möjligt att utveckla ögondroppar som kan medföra färre doseringstillfällen per dag. IntelliGel® kan kontrollera frisläppningen av läkemedel så att dessa verkar under längre tid. Plattformen skapar också större affärs­möjligheter genom att flera ögonläkemedel kan omformuleras till att bli bekvämare, effektivare och kanske också säkrare för patienterna.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism som ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel® ska en ny formulering utvecklas som syftar till en reducering av doseringstillfällen ned till två eller möjligen en gång per dag.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den globala marknaden för receptbelagda läkemedel inom DED, är uppskattad till USD 2 miljarder och beräknas växa till USD 5,5 miljarder under 2022. Det finns närmare 5,8 miljoner kvinnor i åldern 45-65 år i USA och Europa som lider av kroniskt torra ögon. (ref. GlobalData Press Release June 12, 2013, “Dry Eye Syndrome Treatment Market to Grow by Nearly USD 4 Billion in the Next Decade)

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden växer. Bristen på läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare är två viktiga faktorer. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter, med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon, under utveckling. Detta förhållande kommer också att bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom produktformulering och tidig klinisk forskning. För att utveckla RP101 och nya ögonläkemedel använder Bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom pre-klinisk och klinisk forskning, kontraktslaboratorium och tillverkning. Experterna är bland annat verksamma inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 19,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 200 000 aktier
Pre-money värdering: 28,8 Mkr
Pris per aktie: 9,00 kronor
Teckningstid: 16 – 27 maj 2016.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 750 aktier vilket motsvarar 6 750 kr och därefter ska teckning ske i jämna poster om 500 aktier.
Teckningsoptioner: Fem (5) tecknade, tilldelade och betalda aktier berättigar till fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 10,35 kr under perioden juni – augusti 2017.
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Redwood Pharma har godkänts för handel på AktieTorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt 15 868 Tkr. Detta innebär att 80 % av emissionsbeloppet är säkerställt.

Träffa Redwood Pharma

Stockholm 24 maj
Tid: 18,00
Plats: Scandic Anglais,
Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Anmälan till stockholm@finansevent.se
Örebro 25 maj
Tid: 18,00
Plats: Ritz Nighclub,
Kyrkogatan 2, Örebro
Anmälan till bolindstrom@telia.com

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till och med FAS II kliniska försök (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicenseras och börja generera kassaflöden till Bolaget. Därefter har IntelliGel®-plattformen möjlighet att användas för många andra ögonläkemedel. När resultat från de toxikologiska studierna av IntelliGel®-plattformen erhållits kommer Bolaget därför att söka träffa värdefulla licensavtal med läkemedelsbolag för andra substanser än RP101.

Affärs-/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer Bolaget att erhålla betalningar från olika milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att Bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. slutförande av FAS III-studier, marknadsgodkännande samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller Bolaget royalty, en procentsats på den försäljning som avtalspartnern uppnår per år, fram till dess avtalet eller patentet upphör. Licensintäkter i form av upfront-betalningar, förskottsbetalningar, bedöms inflyta till Bolaget 2018 / 2019.

Framtidsutsikter

Trots flera år av forskning och många produkter i utveckling finns det idag inte någonting som hjälper mot kroniskt torra ögon. De läkemedel som finns idag erbjuder endast symtomlindring för patienterna. Dessa är oftast receptfria ögondroppar baserade på ett konstgjort substitut för tårar med en smörjande verkan. Dessa produkter lindrar symtomen och behöver tas många gånger per dag.

Marknaden för torra ögon är mycket stor. Cirka 100 miljoner människor globalt är drabbade varav de flesta har milda besvär där en lindrande behandling oftast räcker. RP101 som vi utvecklar är en lösning på problemet för den allra största patientgruppen, kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon som har måttliga till svåra besvär. FAS II-prövningar på kvinnor med den typen av besvär har visat att med Redwood Pharmas kroppsegna substans så kan tårfunktionen återställas. I den kliniska prövningen gavs den kroppsegna substansen i en vattenlösning som patienterna var tvungna att ta fyra gånger per dag. Att tvingas använda produkten så pass ofta är inte särskilt bekvämt för patienterna och det kan också vara sämre ur en säkerhetsaspekt.

Vi vill nu med FAS II-data som grund utveckla en ögondroppe, med utvecklingsnamnet RP101, som kan ges en till två gånger per dygn med alla de fördelar som det innebär. Under 2015 lades grunden till att detta kunde bli möjligt i och med förvärvet av de globala rättigheterna till IntelliGel®-plattformen. Den är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisläppningen av läkemedel så att dessa verkar under längre tid. Plattformen skapar också större affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel kan omformuleras till att bli bekvämare, effektivare och kanske också säkrare för patienterna.

När vi formulerat och slutfört de toxikologiska testerna på vår första produkt har vi data som avser IntelliGel®-plattformen. Vi kan då söka partnerskap med större globala läkemedelsföretag för att tillsammans med dem utveckla nya ögonprodukter. För RP101 ska vi dessutom genomföra kliniska prövningar i FAS I/II i syfte att bekräfta tidigare FAS II-data. Därefter räknar vi med att kunna utlicensiera produkten till ett större läkemedelsbolag.

Jag tycker att det finns flera skäl till att investera i Redwood Pharma:

Det finns ett uttalat medicinskt behov för det Bolaget utvecklar
Det är förhållandevis lägre risk och kostnader än i traditionella läkemedelsprojekt
För RP101 har effekt redan visats i FAS II
Snabbare väg till marknaden med hjälp av IntelliGel®-plattformen
Flera potentiella affärsmöjligheter i IntelliGel®-plattformen
Ett erfaret team som lyckats med tidigare projekt

Redwood Pharma har före listningen på AktieTorget 25 aktieägare och jag själv är en av dem. De allra flesta aktieägare kommer att delta i nyemissionen av units som ska ge Bolaget de resurser som behövs för att kunna generera ett positivt kassaflöde. Min förhoppning är att du också vill bli aktieägare i Redwood Pharma. För handen på hjärtat – visst är det roligare att köpa aktier i en verksamhet som kan ge mer än bara pengar tillbaka?


Martin Vidaeus,
grundare och VD


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Redwood Pharma (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Mobila hälsolösningar skapar ett globalt intresse för Kiwoks produkter

Kiwok

Mobila hälsolösningar skapar ett globalt intresse för Kiwoks produkter

Marknaden inser mer och mer nyttan med mobila hälsolösningar vilket skapar ett globalt intresse för Kiwoks produkter.

Marknadsutvecklingen

Marknaden för mobila hälsoprodukter håller på att öppna upp. Det ser man tydligt i inslag på TV och i radio samt i artiklar i tidningar och på nätet. Externa marknadsbedömare som Gartner rapporterar nu positiva förändringar i marknaden som leder till snabb ökning av efterfrågan på de produkter som finns certifierade och klara för leverans. Kiwok har utvecklat och certifierat mobila EKG produkter sedan 2005.

Hittills har vi mött stort allmänt intresse från vården och politikerna men ett svagt intresse för att praktiskt implementera nya moderna lösningar på klinikerna. Detta har börjat förändras och vi får nu löpande kundförfrågningar från olika länder på våra produkter. En annan del av marknaden som växer starkt är konsumentmarknaden för wellness. Det blir mer och mer uppenbart att många vill vara mera delaktiga i sin egen hälsoutveckling. Ett utmärkt sätt att bli delaktig är att löpande undersöka hälsoparametrar som t.ex. EKG. Ett helt nytt ekosystem för wellness med appar, sensorer och personliga hälsokonton drivs nu fram av företag som Apple, Microsoft och andra stora teknikföretag.

Kiwok har sedan 2013 arbetat tillsammans med bl.a. KTH i utvecklingen av EKG-lösningar för konsumenter.

Referensförsäljningar i Sverige

Kiwok fokuserar initialt på försäljning i Sverige för att skapa referenser inför kommande lanseringar internationellt. För närvarande diskuterar Kiwok med tre svenska landsting/regioner om referens­installationer av produkten BodyKom.

Produkten kan göra nytta som en preventiv åtgärd för att tidigt upptäcka och minska risken för ohälsa, genom att effektivare och snabbare utreda redan sjuka patienter samt att i direkt anslutning till genomförd behandling kontinuerligt övervaka och kommunicera effekterna av behandlingen på patienten. Implementeringen av BodyKom i den svenska vården kan förutses ge positiva effekter både på vad det gäller patienters hälsa och vårdens kostnader.

Ett sjukhus i en av de större regionerna i Sverige som årligen genomför många långtidsmätningar EKG vill nu genomföra tester på patienter för att utvärdera om man kan öka den kliniska nyttan genom att använda BodyKom.

Intresseanmälningar från utlandet

Kiwoks strategi för att lansera BodyKom i nya marknader innefattar att undersöka de regulatoriska förutsättningarna i det nya landet. Kiwok har CE-märkning, vilket innebär att BodyKom kan säljas till vården inom Europa. På marknader utanför Europa måste produkten certifieras innan den kan säljas till vården. Detta innebär naturligtvis ett etableringshinder för Kiwok men också ett skydd mot nya konkurrenter när man väl har certifiering. Det är därför viktigt att noga välja i vilka marknader man först lanserar produkten. Kiwok tittar i första hand dels på de Europeiska marknaderna och på de största medicinsktekniska marknaderna utanför Europa som också nya tekniska lösningar. Exempel på sådana marknader är USA, Kanada, Kina, Indien, Japan och Sydkorea.

Exemplet Fu Wai Hospital
i Kina

Kiwok har rekryterat Thomas Wu som representant för Bolaget i Kina. Thomas är född i Kina, bosatt i Täby och verksam i Kina och Sverige. Han har hunnit göra tre resor i Kina och presenterat BodyKom.

Ett antal kliniker i bl.a. Bejing och Shanghai har visat intresse för produkten. Inför en kommande certifiering i Kina behöver Kiwok göra tekniska och eventuellt kliniska tester inom landet. Fu Wai Hospital i Bejing har uttalat att man är intresserad av att medverka vid tester av BodyKom och köpa produkten om den uppfyller klinikens önskemål. Följande presentation finns att läsa på sjukhuset hemsida.

'Fu Wai Hospital, founded in 1956, is the largest and best Grade III Class A hospital devoted exclusively to cardiovascular diseases in China. It is also the National Center for Cardiovascular Diseases, China (NCCD) for patient care, education, research and prevention in cardiovascular diseases. The institution is one of the world's largest centers and also the top center nationwide for diagnosis and treatment of cardiovascular diseases, in particular, all types of complex, rare or uncommon cardiovascular diseases.

Our facility services over 590,000 outpatients and emergency patients, cares for more than 48,000 inpatients, performs about 12,027 open heart procedures and 12,277 cases of PCI in 2013. With the 'Double Ten-Thousand Cases Annually', Fu Wai Hospital is recognized as the unique one for such large volume procedures world-wide'.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 3 000 000 aktier
Pris per aktie: 2,50 kronor
Teckningstid: 3 maj till och med den
18 maj 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen i Kiwok har uttalat att man avser söka listning av Bolagets aktie på en lämplig lista så snart Bolaget uppfyller samtliga krav för listning och Bolaget har tillräcklig verksamhet.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Rekryteringar

Kennet Henningsson, Karlskrona, har rekryterats som Chief Operating Officer i Kiwok, initialt på konsultbasis. Kennet efterträder Richard Lidén som hastigt gick bort under hösten 2015. Han har en tjänst som studierektor och lärare vid Blekinge Tekniska Högskola.

Thomas Wu, Täby, har rekryterats som representant för Kiwok i Kina. Thomas har en bakgrund som läkare med utbildning vid Karolinska Institutet, Stockholm, och Capital Medical University, Bejing, Kina och arbetar nu som konsult för svenska företag som vill etablera sig i Kina.

Patrik Sandberg, Helsingfors, Finland, har rekryterats som agent för Kiwok i Finland och Baltikum. Patrik en bakgrund bl.a. som management konsult och som senior manager inom TeliaSonera och med en utbildning från Helsinki University of Technology.

Ulf Peters, Täby, har rekryterats som representant för Kiwok i Italien. Ulf har en bakgrund bl.a. som internationell management konsult och från företag som Ericsson och med en examen i Nationalekonomi från Stockholms Universitet.

Annika Grünfeld, Ronneby, har rekryterats som administrativt ansvarig i Kiwok. Annika är grundare till och driver OFF4ALL AB som erbjuder tjänster inom ekonomi och administration. Annika har studerat internationell ekonomi och pedagogik vid Stockholm respektive Växjö Universitet.

Forskning och utveckling

Kiwok har sedan 2013 varit partner i iPack Vinn Excellent Center. Centrat som har varit finansierat av Vinnova, KTH och industrin det var initialt inriktat på forskning och utveckling inom området smarta förpackningar. Under de senaste åren har inriktningen svängt mot ny medicinsk teknik.

Kiwoks projekt inom centrat har letts av professor Kaj Lindecrantz, KTH, och har syftat till utveckling av EKG lösningar för konsumenter. Kiwoks projekt har precis erhållit 1,5 miljoner kronor från Vinnova för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2016. Bl.a. skall en ny mindre sensor utrustas med integrerad mobilkommunikation, en T-shirt med integrerade textila elektroder skall färdigställas och en app för automatanalys av EKG skall utvecklas. Tillsammans kommer dessa komponenter att utgöra Kiwoks lösning för konsument EKG.

Certifiering

Sedan 2013 har Kiwok infört ett kvalitetsledningssystem och är certifierat i enlighet med ISO 13485 och BodyKom är CE-märkt i enlighet med MDD. Certifieringarna är giltiga för perioder om tre år varefter företaget och produkten skall omcertifieras. Sådan omcertifiering genomfördes i mars år med fyra mindre avvikelser och en rekommendation från revisorn om fortsatt certifiering.

Nyemission och listning

Syftet med den pågående nyemissionen är att förstärka bolagets rörelsekapital och skapa resurser för att genomföra en lansering av BodyKom i Sverige och internationellt. Kiwok har idag drygt 550 aktieägare och styrelsen i Kiwok har uttalat att man avser söka listning av Bolagets aktie på en lämplig lista så snart Bolaget uppfyller samtliga krav för listning och Bolaget har tillräcklig verksamhet.


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Kiwok Nordic AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Enklare hitta hotell i London än bra konferensrum

Under de senaste veckorna har vi febrilt jagat lokaler för ett av de företag som skall listas. Detta företag har för avsikt att genomföra ett antal presentationer, en så kallad road show i anslutning till detta, något som brukar fungera bäst på olika konferensanläggningar eller hotell.

Det verkar emellertid som om detta företag inte är det enda som har kommit på att de skall synas, det är många andra bolag som har för avsikt att lista sig inom kort, och till det kommer konferenser, mottagningar, företagspresentationer med mera.

Poängen är att det inte är det enklaste att anordna ett sådant event, dels gäller det att vara ute i god tid, dels gäller det att den lokal som bokas uppfyller de rätta kriterierna och att det passar tidsmässigt för alla inblandade parter. Det enklaste brukar vara att jaga rätt på den lokal som behövs genom att ringa massor av samtal (tyvärr finns det inte någon möjlighet att söka sådant på en enkel samlingsplats på Internet), sedan snabbt ringa upp de som skall vara med och se om de kan. Om de kan det och Du har tur så finns den lokal Du var ute efter fortfarande kvar.

När det gäller hotellboende är det däremot betydligt enklare, det finns mängder med hotell-bokningssajer på nätet, men en av våra absoluta favoriter är sajten www.LondonHotell.com som förmedlar hotellnätter till Londons bästa och mest prisvärda hotell. Enkelt, smidigt och bara att knappa in alla krav, dessutom med en bästa pris garanti. Underbart enkelt när det gäller att hitta hotell i London. Tyvärr kan de inte erbjuda samma tjänster för konferenser, men vi hoppas att det är en tidsfråga. Å andra sidan, att leta hotell i London är inte dumt det heller, det är en trevlig stad att besöka över en helg. London hotell finns det gott om, men att hitta rätt är svårare.

Bayns kreativa lösningar erbjuder livsmedelsindustrin nya affärsmöjligheter

 

Bayn
Bayn

Bayns kreativa lösningar erbjuder livsmedelsindustrin
nya affärsmöjligheter

Nyckeln till en
hälsosammare värld

Bayn Europe AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll.

Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning och i nära samarbete med bolagets kunder inom den globala livsmedelsindustrin resulterar i högkvalitativa, innovativa, hälsosamma basrecept och produkter

Bayn’s utvecklingsavdelning tar fram kreativa lösningar som reducerar sockret i mat och dryck och skapar nya, naturligt sötade produkter baserad på nyttigare ingredienser av fibrer med färre kalorier och en bibehållen smakupplevelse.

Bayns dedikerade säljteam bygger starka kundrelationer och erbjuder en etablerad leveranskedja i hela 46 länder.

Bayn Europe har sedan starten 2009, knutit till sig några av de mest kreativa pionjärerna och forskarna i sockerreduceringsbranschen. Deras uppdrag är att utveckla Bayns helhetslösningar för att minska socker i mat och dryck och samtidigt uppfylla konsumenternas behov och förväntningar på smakupplevelsen och näringsvärde.

Bayn samarbetar dessutom med forskare och institut inom naturliga sötningsmedel och sensorik i över tio länder. till idag har Bayns kreativa team utvecklat fler än 50 lösningar som testats i olika konsumentpaneler med stor framgång. Bolaget har med övertygelse tagit fram lösningar för naturlig sockerreducering vilka resulterat i produkter som konsumenterna älskar, både vad gäller smak och konsistens och som dessutom innehåller färre kalorier.

Produkter idag

Socker är idag mycket etablerat som norm för söt smak idag men det finns många välsmakande alternativ som kan anta utmaningen att ersätta socker i livsmedel. Ett viktigt uppdrag för Bayn är att hjälpa producenter att övervinna tekniska hinder och utveckla smakupplevelser på vägen för att lansera mer hälsosamma produkter.

Bolagets utmaning är att nå konsumentmarknaden med industrialiserade lösningar och metoder för att ersätta socker utan att göra avkall på smak, konsistens eller kostnad. Bayns filosofi är att förstå marknadsbehoven och att överträffa kundernas förväntan.

Inom produktutveckling jobbar Bayn nära producenterna för att skala upp sina lösningar och därmed göra produkter utan tillsatt socker mer tillgängliga på marknaden. Fokusområden för nya innovationer är inom choklad, konfektyr och dryck, där användningen av socker är hög idag. Genom att utveckla en naturlig sötning och bulkystem med fibrer som bulkingrediens i så stor utsträckning som möjligt utvecklar Bayn hälsosammare livsmedel. Bolagets nya innovationer inom ingredienslösningar med Stevia som sötningsmedel, så kallade blends, gör också att bolaget har möjligheten att skräddarsy nya lösningar för att reducera socker.

Baserat på olika marknads- och kundbehov har Bayn möjligheten att leverera lösningar ur en hel produktportfölj som bland annat inkluderar en rad naturliga high intensity sweeteners med noll kalorier (HIS).

Systemlösningarna ger konkurrenskraftiga fördelar till livsmedelsproducenter för att undanröja kostnader för ny produktutveckling, osäkerheter och risker. Det garanterar kvaliteten på produktionen genom bättre näringshomogenitet och undviker risken för överdosering, förenklar produktions-processen, arbetsförloppet och reducerar kostnader. Det ger också rätt smakprofil, konsistens och reducerar kostnaden för kundens utveckling av nya produkter.

Totallösningar innebär att Bayn levererar färdiga produkter utan tillsatt socker till livsmedelsproducenter. De färdiga produkterna kan användas som 'private label' av detaljisterna. Bayn erbjuder skräddarsydda produkter som ofta är resultatet av en direkt förfrågan från kunden. Det är då en skräddarsydd lösning som möter kundens specifika krav och behov.

Bayns tjänsteutbud inkluderar idéskapande, marknads- och konsumentkännedom, produktdesign samt workshops och seminarier m.m. Bayn verkar som en katalysator för livsmedelsproducenter när de ska lansera nya produkt med mindre socker i.

Erbjudandet i sammandrag

Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bayn Europe AB under perioden 14 november – 28 november 2016 i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.
Emissionsbelopp: 6,6 Mkr
Antal units i emissionen: 1 894 458 units
Pris per unit: 3,48 SEK
Teckningstid: 9 maj – 24 maj 2016
Handel i aktien: Aktien handlas den 12 november 2014 på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Träffa Bayn

18 maj 2016 Göteborg
Aktiedagen i Göteborg
Stora Mässan, Mässans Gata 24
» Bayn presenterar sig hos
Aktiespararna i Stockholm …

Kunder idag

Alla livsmedelsbolag som vill reducera sockerinnehåll i sina produkter är Bayns målgrupp.

Genom partnerskap med Barentz, en ledande distributör av livsmedelsingredienser i Europa, har antalet länder där Bayn aktivt säljer sina produkter ökat från fyra länder under 2014 till 15 länder idag. Antalet direkta kundbesök samt kundbesök tillsammans med Barentz ökar kontinuerligt. Likaså ökar antalet genomförda kundprojekt. Bayn har genomfört över 90 studier och 50 av dem har redan resulterat i recept som är redo för industrialisering och försäljning till kund.

Konkurrenter idag

För ingredientlösningar kan alla leverantörer av naturliga sötningsmedel ses som konkurrenter. Bayns fördel är kunskapen att sälja rätt sorts naturlig sötningslösning till rätt pris och med ett tillfört värde tack vare tekniska support.

Vad gäller konkurrensen för systemlösningar kan alla företag i livsmedelsindustrin ses som konkurrenter. Bayns fördel här är sammansättningen och blandningarna för sockerersättning.

Bayn kan tillföra innovation i företagens nuvarande affärsdrift.

När det gäller totallösningar konkurrerar Bayn med all produktutveckling med socker och kemiska sötningsmedel.

Bayn har en stabil plattform med attraktiva och unika recept för att skapa värde och tillväxt för alla parter från producenten till konsumenten.

Bolagets konkurrensfördelar är att det finns ett växande behov på marknaden då konsumenten blir allt mer medveten om sockrets negativa påverkan. Bayn tekniska fördelar är baserade på recept som är med utgångspunkt från kundens behov. Alla konkurrenter kan samtidigt vara leverantörer och ibland partners med det gemensamma intresset av att minska sockret i livsmedlen med Bayns lösning, vilket bolaget kallar EUREBA-effekten.

Framtidsutsikter

Socker i mat och dryck är en viktig faktor bakom det växande problemet med fetma och typ 2 diabetes i Europa och i övriga världen. Bayn är ett kunskapsföretag som med innovativa idéer hjälper livsmedels- och dryckestillverkare att minska socker i sina produkter för att möta konsumenternas krav.

Bolagets verksamhet bygger på att kunna erbjuda helhetslösningar med kreativa recept som bygger på vetenskaplig forskning. Med vår hjälp kan producenter utveckla nya produkter riktade mot medvetna kunder som bryr sig om vad de äter och dricker.

Idag strävar konsumenterna mer än någonsin efter hälsa och välbefinnande, samtidigt som människor världen över drabbas av välfärdssjukdomar såsom diabetes och cancer frodas. Orsaken enligt många beror på de senaste decenniernas fokusering mot fet mat, samtidigt som livsmedelsindustrin upptäckt att deras produkter säljer betydligt bättre om de blir betydligt sötare. Därför har socker blivit en allt viktigare ingrediens i våra livsmedel.

Allt fler studier visar på att det är sockret i vår mat och dryck om är orsaken till att allt fler drabbas av olika välfärdssjukdomar. Det har gjort att Världshälsoorganisationen WHO har sänkt sin rekommendation till bara hälften så mycket socker som tidigare.

De rekommenderar att man begränsar sockerintaget till motsvarande åtta sockerbitar om dagen vilket är mindre än vad som ingår i två glas juice. Bayns affärsidé bygger på att ge konsumenterna mer hälsosamma alternativ av mat och dryck med mindre socker genom att stötta producenterna med produktutvecklingen.

Livsmedelsproducenter, särskilt i Europa är väl medvetna om att deras kunder söker efter produkter med mindre socker för bättre hälsa och välbefinnande. Försäljningsvärdet på produkter med inriktning mot hälsa och välbefinnande utgör 92 miljarder Euro utav livsmedelsmarknaden i Västeuropa, vilket innebär en ökning med 35 procent sedan 2005.

En konsumentundersökning visar att det går att gruppera in konsumenter i tre kärngrupper. Undersökningen visade att 58 procent av konsumenterna tillhör gruppen som bryr sig om sin hälsa och vill äta näringsriktig mat.

I denna grupp ingår även de som med sund mat vill hålla sig friska och gå ner i vikt. 19 procent av konsumenterna drivs av smaken på maten och 23 procent av konsumenterna köper mat bara för att de behöver maten för att bli mätta. De vill ha enkla och kostnadseffektiva val. Studien visar att nästan 70 procent av konsumenterna förväntas deras kost är nyttig och god.

Under de senaste åren har Bayn utvecklats mot att bli ett lösningsorienterat företag. I den produktportfölj våra produktutvecklare och forskare tagit fram finns nu mer än 50 recept inom kategorin choklad, mandelmassa, sylt, dryck, godis och glass, har anammats inom livsmedelsindustrin.


Lucy Dahlgren,
VD i Bayn Europe AB

Nu är det rätt tid för Bayn Europé att på bred front lansera sina produkter på marknaden, men för det behövs mer resurser för marknadsföring och försäljningsinsattser. Vi anser att vi kan skapa affärsnytta för alla engagerade parter i hela värdekedjan genom att minska socker i våra livsmedel och drycker så att konsumenterna kan finna nyttigare produkter på hyllorna i livsmedelsaffären. Tillsammans kan vi bygga en friskare värld.


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Bayn Europe AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Coopervision skär ner på jobben

Coopervision som ägs av Cooper Companies (COO) bekräftar nu att 40 positioner tas bort, och att 130 medarbetare förflyttas till deras lokaler i Delta Park.

Coopervision, som tillverkar kontaktlinser, har annonserat att 40 av deras positioner försvinner i samband med en effektivisering av alla deras anläggningar i Storbritannien. En talesperson har berättat för Optometry Today att 43 anställda vid Sauflon-anläggningen är uppsagda, varav 39 av dem sa upp sig frivilligt.

Coopervision har också berättat att över 130 medarbetare har flyttats från Sauflon-fabriken i Fareham till deras anläggningar i Delta Park.

”Förväntar oss en mjuk övergång”

Ett pressmeddelande från företaget, säger följande:

”För att vi ska kunna bibehålla en effektiv och konkurrenskraftig tillverkningsbas, har vi förflyttat tillverkningen från våra anläggningar i Fareham till andra platser, så som Delta Park och Budapest i Ungern.”


Pressmeddelandet tillägger: ”Som ett led i detta förflyttar vi över 130 anställda från Fareham till Delta Park. Vi förväntar oss en mjuk övergång som inte kommer att påverka de tjänster vi levererar till kunden.”

CooperVision köpte 2014 Sauflon, ett familjeföretag som grundades av Alan Wells. Kostnaden för affären uppskattas ha nått upp till 700 miljoner euro. Fabriken, som var ledande på marknaden, tillverkade över 100 miljoner linser per år.

Om företaget

CooperVision grundades 1980 men har en historia som är betydligt äldre än så. Redan 1958 bildades Coopers som tillverkade medicintekniska produkter. Coopers, eller Coopers Laboratories Inc (som företaget hette från 1967), utvecklade inte bara kontaktlinser utan även nya redskap inom kirurgi.

År 1978 skedde en större omorganisation vilket ledde till att avdelningen CooperVision fick en mer fristående position. CooperVision är idag en av världens största aktörer inom tillverkning av linser och ligger bakom produkter såsom Avaira, ProClear, BioFinity. Linser som säljs på nätet och i optikerbutiker världen över.

Så här kan aktiekursen påverkas

Hur aktiekursen påverkas av en nedskärning är mycket skiftande beroende på en rad omständigheter. Om nedskärningen skapar en uppfattning hos aktieinnehavarna att företaget går dåligt kan aktiekursen reagera med att falla, men lika ofta kan det vara precis tvärt om.

Ett nedskärningsprogram till följd av en omorganisation kan vara en indikator på sjunkande kostnader och allt fler bibehållna intäkter i företaget. Med en sådan utgångspunkt kan aktiekursen stiga med de nya förväntningarna på bolagets ekonomi.

Hur världsekonomin ser ut i övrigt påverkar också aktiekursens reaktion på nedskärningen. I kristider är det vanligt att investerare hellre håller sig till trygga och stabila företag. Ordet ”nedskärning” kan då klinga som en varningsklocka, trots att företaget framöver har möjlighet till ett än bättre resultat. I tryggare tider tillåter sig aktiehandlarna att ta större risker och att allt oftare se möjligheten i den situation som uppstått.

Den reaktion på aktiekursen som följer efter nedskärningen kommer i sin tur att ge ringar på vattnet. En hastig uppgång kan leda till uthämtning av vinst av aktieägarna, liksom en hastig nedgång såväl kan leda till nya inköp liksom till orolig försäljning. Se Cooper Companies dagsfärska aktiekurs på denna länk.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax24.312064
HangSeng30.324358
OMX Stockholm 30-1.31580
S&P 500-22344
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!