Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Ny finansiering hjälper Abelco att skapa avkastning på lågt värderade investeringsobjekt

Abelco

Ny finansiering hjälper Abelco att skapa avkastning på lågt värderade investeringsobjekt

Abelco Investment Group AB investerar i bolag med förutbestämd kravprofil.

Verksamhets- och affärsutvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont.

Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Abelco

Varför investera i Abelco Investment Group?

  • Stor efterfrågan på både stöd och kapital till s.k. pre-IPOinvesteringar
  • Ledning, styrelse och rådgivare med stor erfarenhet från framgångsrikt bolagsbyggande
  • Potentiella utdelningar av intressanta bolag på väg mot börsen
  • På kort tid har god utveckling kunnat påvisas i s.k. omstruktureringsinvesteringar

Aktuella händelser och investeringar

Investerar i Real Holding.

Abelco Investment Group ABs (publ) delägda dotterbolag TBS Group AB avyttrade under juli 2017 sin industrifastighet till Real Holding i Sverige AB (publ). Köpeskillingen om drygt 16 MSEK erlades genom reverser. TBS Group kvittar nu majoriteten av dessa reverser, motsvarande ca 15,3 MSEK, mot aktier i Real Holdings nyemission. Vid full teckning och tilldelning i Reals pågående emission skulle detta innebära att Abelco blir ägare till ca 10% av aktierna i Real Holding.

Entré

Överlåter fastighetsprojekt med bibehållen vinstdelning

Abelco Investment Group ABs (publ) helägda dotterdotterbolag Mockfjärdshus AB avtalade under augusti 2017 om förvärv av fastigheten Spiran 1, Solna, Stockholm. Ett förvärv som hittills finansierats av Abelco, och där Abelco beslutat, givet nya förutsättningar på bostadskreditmarknaden i Stockholm, att minska sin exponering i projektet genom en överlåtelse till Gremio Fastigheter AB. Utöver riskminimeringen bibehålles en ansenlig vinstdelningsstruktur jämte ränta.

Affären in korthet

Gremio Fastigheter AB tillträder fastigheten som skall konverteras till bostäder i BRF-format, genom helägt dotterbolag, för samma pris och till samma villkor som Mockfjärdshus AB skulle gjort. Mockfjärdshus lånar i sin tur ut erlagd handpenning samt delar av kommande finansiella åtaganden till aktuellt ägarbolag mot en marknadsmässig ränta där Mockfjärdshus får fulla säkerheter för sin inlåning i form av fastighetspant samt även en substantiell vinstdelning vid projektets slutförande. Inga övriga kostnader för Mockfjärdshus uppstår vid denna transaktion.

Investerar i Zoomability Int AB (publ) inför notering

Abelco Investment Group AB (publ) tecknar sig för drygt 10% av aktierna i Zoomability Int AB (publ) inför planerad ägarspridning och notering av bolagets aktie under första kvartalet 2018.

Zoomability Int AB (publ) utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon med terrängkörningskapacitet, vilket rönt uppmärksamhet bland annat i USA. Produkten inriktar sig främst mot personer som på grund av skador eller sjukdom inte kan ta sig fram i natur och terräng. Se bolagets hemsida för mer information: www.zoomability.com

Zoomability genomför nu en nyemission som skall inbringa 3 600 000 kr, varav Abelco tecknar sig för 1 000 000 kr. Abelco kommer efter emissionen äga 2 000 000 aktier i Zoomability, vilket motsvarar ca 10,7% efter fulltecknad nyemission. Zoomability avser, som bolaget tidigare kommunicerat, ansöka om notering av bolagets aktie på lämplig marknadsplats inom kort.

Abelcos aktieägare får erbjudande om teckning i portföljbolaget Quickbit eu AB (publ)

QuickBit

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) har beslutat om riktat erbjudande till aktieägarna Abelco Investment Group AB (publ) omfattande 1 000 000 units i kommande emissionserbjudande. Tilldelning av units i Quickbit säkerställs i mån av storlek på aktieägande i Abelco.

Styrelsen i Quickbit har tidigare meddelat beslut om emissionserbjudande i form av units, vari varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Styrelsen i Quickbit har nu beslutat om och därefter avtalat med styrelsen i Abelco om ett riktat erbjudande omfattande 1 000 000 units till Abelcos aktieägare, vilket beräknas ske under januari 2018 eller kort därefter.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs mer på Abelcos hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 12 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 64 150 000 aktier.
Pre-money värdering: 48,75 Mkr
Pris per aktie: 0,19 kronor
Teckningstid: 2017-11-30 - 2017-12-15
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Bitcoin

Ökar sitt ägande till 100% i JVM Group AB

Abelco Investment Group AB (publ) äger sedan tidigare 51% i JVM Group AB och förvärvar nu resterande 49% varvid JVM Group AB blir helägt dotterbolag till Abelco.

Abelco Investment Group AB (publ) äger sedan tidigare 51% i JVM Group AB vars innehav består av 100% av aktierna i Mockfjärdshus AB samt 100% av aktierna i Hembad Sverige AB. Genom affären skapas en balans och relevans i Abelcos ägande av JVM Group, då Abelco hittills finansierat såväl ackordslikvid som löpande drift av JVMs innehav. Med en konsolidering av hela ägandet kan det strategiarbete som pågår inom framförallt Mockfjärdshus men även inom Hembad accelereras.

Framtidsutsikter

2017 var året då 'allt' började. Abelco transformerades till ett investeringsbolag, gjorde sina första investeringar och aktien togs upp till handel på NGM Nordic MTF.

Under tidiga delen av 2017 genomfördes ett omfattande arbete från ledning och styrelse i att transformera Abelco till vad det är idag - ett investeringsbolag. Samarbetet med FrontOffice Nordic AB inleddes tidigt avseende deras flöde av investeringsmöjligheter som genomgått s.k. företagsrekonstruktion, i syfte att finna potentiellt lågvärderade investeringsobjekt. Abelco har under året breddat sitt upptagningsområde avsevärt gällande nya investeringsobjekt och har på kort tid skapat goda förutsättningar och volym i flödet av potentiella nyinvesteringar.

Som ungt investeringsbolag med en inledningsvis begränsad kapitalbas och behov av snabb och kostnadseffektiv egen finansiering har året inneburit en rad riktade nyemissioner. I maj 2017 genomfördes en riktad nyemission på 0,15 kr per aktie vilket inbringade ca 7,74 MSEK, varefter ytterligare två riktade nyemissioner genomförts på 0,25 respektive 0,27 kr per aktie, under juni och augusti, vilka inbringade 15 MSEK respektive 10,8 MSEK, före emissionskostnader.

Den 22 maj 2017 erhöll Abelco godkännande från NGM Nordic MTF att uppta Bolagets aktie till handel, varvid första handelsdag blev 24 maj 2017. Bolagets aktie har sedan dess erhållit en mycket god handel vilket borgar för stort intresse för Bolaget.

Trots att verksamheten är tämligen ung så har redan två avyttringar skett. Den ena avsåg en kort lånefinansiering till Athene Immobiliengruppe GmbH, där tyvärr avkastningen uteblev. Den andra avyttringen genererade desto större avkastning och bestod av att dotterdotterbolaget TBS Industrial Properties AB såldes och den industrifastighet som låg till grund för tillgångsmassan i bolaget värderades till 17 MSEK.

Vi tar nu nästa steg mot både nyinvesteringar såväl som förhoppningsvis kommande lyckosamma avyttringar ur den portfölj Abelco byggt upp hittills under året.

Jag vill tacka alla befintliga aktieägare för ert förtroende samtidigt som jag vill önska övriga välkomna att vara del av Abelco Investment Group ABs framtid!

Henrik

Henrik Sundewall
VD, Abelco Investment Group AB
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete Abelco Investment Group AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Besök oss på Facebook

Börsbolagens verkliga huvudmän

Börsbolagens verkliga huvudmän

Börsbolagens verkliga huvudmän. Även bolag med verkligt spritt aktieägande och vars aktieägare byts ut från dag till dag träffas av kraven att hitta den fysiska person som ytterst kontrollerar bolaget enligt den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän (LVHM). Trots ett lagstadgat undantag för börsbolag kommer bolagen ”köksvägen” behöva följa reglerna i lagen. Läs mer här: https://lnkd.in/gpKWg-E


Diversifierade fastigheter i tillväxtorter skapar

Real Holding bildades 2011 och har sedan 2014 varit verksamt inom fastighetsbranschen. Fram till och med våren 2017 tillämpades ett relativt brett fokus. Bolagets verksamhet bestod i att äga, förvärva, förädla och förvalta såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter på flera platser i Sverige.

En ny ägargruppering i form av Gremio Fastigheter förvärvade i juni månad 2017 ca 20% av rösterna och 10% av kapitalet och har därefter tillsammans med Bolagets styrelse och ledning arbetat fram en ny tydlig strategi som redan mynnat ut i en renodling av bolagets fastighetsbestånd. Med Bolagets nya strategi, ny styrelse och ledning, renodling av portfölj och refinansiering avser Real Holding nu att bygga ett välskött och växande fastighetsbolag.

Resultaten i form av kostnadsreduktioner och positiva kassaflöden förväntas inträda redan under 2018.

Under sommaren 2017 tillträdde Gremio Fastigheter AB som ny huvudägare i Real Holding vilket innebar inledningen på ett genomgripande omstruktureringsarbete av bolaget. Som en del i bolagets ”turn-around” har styrelsesammansättningen förändrats och styrelsen har kompetensförstärkts avsevärt kring fastighets- och finansieringsfrågor. Samtliga ledande befattningshavare har bytts ut och verksamhetens inriktning har förändrats så att investerings- och förvaltningsfokus framgent enbart inriktas mot kommersiella fastigheter och en kassaflödesdriven verksamhet. Arbetet med avyttringar av övriga fastigheter och projekt pågår i skrivande stund likaså arbetet med en ytterligare förstärkning av bolagets ledning. Den pågående nyemissionen av units samt inlösen av preferensaktier är ett nödvändigt steg mot en förstärkt kapitalstruktur i Bolaget.
 

Real Holding 2.0

Real Holding skall förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.

Real Holding skapades en gång i tiden med tanken att tjäna ordentligt med pengar på den glödheta fastighetsmarknaden. Det saknades emellertid en hållbar plan, det saknades en fungerande styrning för hur detta skulle ske och framförallt saknades det pengar då bolaget, trots garantiutfästelser från ett stort fastighetsbolag, inte lyckades med att ta in de 265 MKR ledningen gick ut och kommunicerade. Att köpa fastigheter med väldigt lite eget kapital blir dyrt och när man sedan inte lyckades refinansiera sig så efter förvärven utan ligger kvar med riktigt dyra krediter blir det omöjligt att nå lönsamhet.

Den gamla devisen ”det är dyrt att vara fattig” gäller i högsta grad för hur Real Holding tidigare bedrev sin verksamhet. Att köpa en fastighet med målet att snabbt kunna sälja av den med vinst är bra, men i längden fungerar inte detta. Konjunkturen vänder för eller senare ned, och det finns inte alltid en efterfrågan på alla typer fastigheter, minst av allt felaktigt finansierade sådana.

Med detta sagt så gjorde den tidigare ledningen i princip alla de fel som det gick att göra när de investerade i ett antal fastigheter runt om i Sverige. Det enda uppenbara misstaget som den tidigare ledningen i Real Holding inte gjorde var att köpa mark i storstadsområdena för att bygga överprissatta bostadsrätter av lyxkaraktär.

Fastighetsportfölj

Nuvarande fastighetsportfölj består av elva fastigheter i mellersta och södra Sverige. Totalt har dessa fastigheter ett fastighetsvärde om 254 Mkr, och genererar hyresintäkter under 2017 om cirka 25 Mkr. Bolaget har två fastigheter till försäljning, vilket vid försäljning kommer att förbättra kassaflödet. Till detta tillkommer Fastighets AB Kompaniet 3 som tillträds per den 1 februari 2018. Förvärvet av Fastighets AB Kompaniet 3 kommer att öka hyresintäkterna till cirka 45 Mkr, näst intill en fördubbling.

Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, till den 1:a februari 2018 då bolagets möjligheter för billigare upplåning ökar avsevärt efter det att de två aviserade emissionerna är genomförda. I samband med detta kommer hyresintäkterna att öka till 41,4 Mkr, och koncernens totala fastighetsvärde till 339 Mkr.

Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och håller därmed en hög standard. Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till ca 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG, European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB(här ingår varumärket Cheap Monday) som ingår i Hennes & Mauritz koncernen. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner.
 

Som kommunicerats skall Real Holding renodla sin verksamhet och har därför satt sitt bostadsutvecklingsprojekt i Karlskrona på säljlistan. Denna försäljning och tillträde var fastigheten i Tranås samt refinansiering av fastigheterna i Torsås och Håbo, så bör nyckeltalen se ut som följer

Uthyrningsbar yta: 91 414 kvm

Vakansgrad 7%
 

Det intressanta är i första hand vakansgraden. Real Holding har som mål att denna skall uppgå till cirka 8 till 9 procent. Efter tillträdet av Fastighets AB Kompaniet ligger vakansgraden i koncernen på cirka 14 procent. Kan vakansgraden halveras leder detta till betydande hyresintäkter för koncernen, hyresintäkter som till stor del kommer att utgöra ett täckningsbidrag eftersom fastigheternas driftskostnader till stor del är oberoende av antalet hyresgäster. En minskad vakansgrad ger en rejäl värdeutveckling av fastighetsbeståndet och skapar således ytterligare möjligheter till en kostnadseffektiv finansiering.

Tillväxtstrategi

Bolagets framtida tillväxt kommer främst ske genom ett proaktivt sökande av förvärvsmöjligheter från lönsamma bolag som vill frigöra kapital ur sin balansräkning genom att inte äga den fastigheten man verkar i men är villig att teckna långa hyresavtal i densamma. Förvärven kommer företrädesvis ske genom en kombination av likvidersättning samt apportemissioner. Samtliga fastigheter som förvärvas skall innehålla en attraktiv mix av kreditvärdiga hyresgäster samt en underliggande värdeutvecklings-potential som kan realiseras genom aktiv, kreativ förvaltning och/eller genom projektutveckling.

Emissionen

Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

För varje inlöst preferensaktie erhålles 392 B-aktier (motsvarande ett belopp om 196 kronor, inlösenvärdet). Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B i bolaget. Inlösenvärdet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B i bolaget. (Teckningskursen uppgår till 0,50 kr per B-aktie).

Varje innehavd preferensaktie Pref1 berättigar även till en uniträtt i den samtidiga företrädesemissionen, oaktat innehavarens medverkan i inlösenförfarandet.

Pref-aktierna och B-aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Pref-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1 medan B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B.

Styrelsen avser att efter acceptperioden ansöka om avnotering av eventuellt resterande Preferensaktier. Pressmeddelande om sista handelsdag kommer att skickas ut ca en vecka före sista handelsdag.

Emissionen omfattar högst 15 966 502 units och kan inbringa bolaget 63,8 MSEK kronor vid full teckning. I dagsläget är nyemissionen garanterad genom teckningsförbindelser/emissionsgarantier till ett belopp av 55 MSEK.

Teckningstid

20 november 2017 till och med 8 december2017.

Unit

Varje unit består av åtta (8) aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner TO 1.

Teckningskurs

Teckningskursen är 4,00 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,50 kr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Inget courtage kommer att tas ut.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) ny unit. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

En aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att se sitt ägande spädas ut med 96,4 procent, givet att samtliga teckningsoptioner utnyttjas av andra under 2018.

Teckningsoptionen

Black-Scholes formel


c = SN(d1) - e-rTXN(d2)
p = e-rTXN(-d2) - SN(-d1)
d1 = ln (S/X) + (R + s 2 /2) T
s Ö T
och
d2 = ln (S/X) + (R + s 2 /2) T = d1 - s Ö T
s Ö T
där
S = Avistakursen på den underliggande aktien
T = Optionens löptid
s = aktiens volatilitet, egentligen volatiliten i avkastningen
X = Lösenkursen


Axier konstaterar att optionen är att betrakta som en option av amerikansk karaktär, detta eftersom den numera kan utnyttjas under flera tillfällen under resterande löptid. I detta fall löper teckningsoptionerna som längst till och med den 25 september 2018, cirka 10,5 månader eller 315 dagar.

Den stora frågan som vi ställs inför är vilket standardavvikelse vi skall använda oss av. Det finns två olika skolor, dels de som anser att 90 dagar är det enda möjliga värdet, dels de som anser att valet av standardavvikelse skall spegla den återstående löptiden i teckningsoptionen. Vi har valt att använda oss av en längre period när vi mäter standardavvikelsen för att på detta sätt spegla löptiden. Vi får en standardavvikelse på cirka 93 procent vilket är väldigt högt. Det ger också ett högt värde på optionen, cirka 16 öre.

Resultatet vi får från denna formel kan numera utnyttjas för att värdera den utestående teckningsoptionen i Real Holding. Formeln ovan tar emellertid inte hänsyn till att det rör sig om en teckningsoption vilket medför en utspädning. För att korrigera detta värde kvoterar vi utspädningen med värdet enligt Black-Scholes.

Genom utnyttjande av formeln (1/(1+q))(Vc) konstaterar Axier att det korrekta värdet på teckningsoptionen uppgår till 0,08 SEK. Rusar sedan aktiekursen kommer den som tecknar sig för units i Real Holding ha inte en uppsida gånger tolv i form av åtta aktier och fyra teckningsoptioner.
 

Vad är då uppsidan i Real Holding?

Till att börja med är det refinansieringen. Enbart genom att preferensaktierna konverteras till stamaktier så kan man omförhandla några dyra krediter och då skapas ett positivt kassaflöde. Addera dessutom att den nya ledningen har fått flera av långivarna att kvitta sina fordringar till aktier så skapas ännu fler positiva kassaflöden.

Vakansgraderna. I dag finns det en vakansgrad på cirka 17 procent i det fastighetsbestånd som koncernen förfogar över. Efter 1 februari, när Tranåsfastigheten tillträds är vakansgaraden 7%. Antar vi att hyresintäkterna ligger på 41 MKr, och den nya ledningen kan minska vakansgraden med endast en (1) procent så kommer det att ge betydande effekter på resultaträkningen, cirka 0,3 mkr. Kan vakansgraden halveras ger detta nästan 3 Mkr på sista raden för Real Holding .Dessutom kommer värdet på dessa fastigheter att öka rejält. Med en högst realistisk snittyield om 7,5% ger detta ett ökat fasighetsvärde om 40 MKR. En fullt uthyrd fastighet har givetvis ett betydligt högre värde än en som endast är uthyrd till 70 procent.

Övervärdena syns inte i balansräkningen, inte heller i resultaträkningen, men det gör att det i ett senare skede går att sälja dessa fastigheter till värden som överstiger inköpsvärdena. I sådana fall kan det dessutom komma att bli aktuellt med extrautdelningar i detta företag. Under de första tre åren räknar vi emellertid inte med att några sådana kommer att ske, Real Holding kommer att behöva öka fastighetsbeståndet väsentligt.

Finansieringskostnaderna. Den största skillnaden kommer emellertid att fås av en bättre finansiering. Per idag har Real Holding en hög belåningsgrad, som kommer justeras till viss del i emissionen och hög genomsnittlig ränta. Den genomsnittliga räntan som Real Holding betalar ligger i dag på åtta (8) procent per år. Denna bör kunna halveras, eller i alla fall sänkas till fem (5) procent. Detta tack vare en starkare balansräkning och refinansiering. En procentenhets lägre ränta gör att Real Holding kan spara 2 Mkr, allt annat lika.

Bolaget självt. Det finns gott om fastighetsägare runt om i landet, både privata sådana och företag. Dessa har under flera års tid sett värdena på sina tillgångar öka, men de kan långtifrån alltid omsätta dessa värden. Här ser vi att den nya ledningen i Real Holding skulle kunna erbjuda fastighetsägare att sälja sina fastigheter mot aktier, det vill säga genom så kallade apportemissioner. Detta kan skapa ytterligare värden för aktieägarna i Real Holding, framförallt om det går att köpa fastigheter som har utvecklingspotential i form av vakansgrader, outnyttjade byggrätter, konverteringsmöjligheter eller finns i direkt anslutning till de fastigheter som koncernen redan äger. Vi har sett detta koncept genomföras tidigare och i flera fall har fastighetsägarna som sålt sina fastigheter accepterat en lägre värdering då de fått en minskad risk och bättre riskspridning genom ägande i ett större fastighetsbestånd.

Tillväxten i verksamheten
. I dagsläget har ledningen för Real Holding kommunicerat att avsikten är att öka fastighetsbeståndet kraftigt. I dagsläget uppgår fastighetsvärdena till cirka 250 Mkr, vilket är för lågt. Kan ledningen öka detta bestånd över miljarden, och på sikt till över två miljarder skapas rätt förutsättningar för en lönsam förvaltning. I dag måste den over head som finns, även den är låg, bäras av en mindre andel fastigheter och hyresintäkter. Värdet på fastighetsportföljen beräknas under februari uppgå till 339 Mkr, inte tillräckligt men ett betydande steg framåt. En större fastighetsportfölj ger dessutom möjligheten till billigare finansiering.

Styrelse och ledning. Även om vare sig styrelsen eller ledningen inte är känd för det stora flertalet så har de under flera år arbetat med att omstrukturera och rädda företag som sedan utvecklats väl på aktiemarknaden. En av det senaste årets kursraketer Eyeonid på NMG Nordic MTF är ett av de bolag som denna grupp har varit involverad i. Även Umida, det före detta katastrofbolaget på AktieTorget, har återfått hälsan efter denna grupperings insatser. Inget av dessa bolag har emellertid varit verksamma inom fastighetssektorn. I och med att såväl Anna Jiffer (ny VD), Lars-Olof Olsten (ny CFO), Joakim Einarson (ny Fastighets- och Transaktionschef) som Mats Jämterud (styrelseordförande hos nya huvudägaren) har ett långt förflutet inom fastighetssektorn så finns det ett betydande kontaktnät som kan utnyttjas. De har dessutom en kompetens för denna typ av verksamhet som vi anser att den tidigare ledningen saknat.
 

Risker

Det finns självklart risker med denna placering. Den stora risken är att Real Holding är ett bolag som arbetar med vidareförädling av fastigheter. Av denna anledning måste bolaget hitta nya fastigheter som de kan utveckla, antingen genom att minska vakansgraderna, eller konvertera på annat sätt. Hittar inte ledningen i Real Holding fastigheter med potential så kommer det att leda till att det blir färre transaktioner som görs, och i förlängningen minskar detta de vinster som bolaget och dess aktieägare kan komma att göra.

Den andra större risken som finns är att den svenska ekonomin rasar helt. En nedgång i den ekonomiska tillväxten kommer att medföra ett minskat behov av lokaler, vilket skulle kunna öka vakansgraden i de fastigheter som Real Holding äger. Ledningen för bolaget har emellertid bestämt att de endast skall investera i tillväxtorter, och att det inte skall ske fastighetsköp i städer med en eller två företag som dominerar näringslivet. Ledningen har också valt att hålla sig utanför Storstockholm, i alla fall i skrivande stund. Detta gör att risken minskar, även om den inte försvinner helt.

Vi ser emellertid inte en större krasch på fastighetsmarknaden i närtid, även om en mindre sättning i stil med den som vi sett på marknaden för privata bostäder skulle kunna dyka upp om ett par år.

Ett annat problem har historiskt sett varit den låga likviditeten i aktien. Detta beror bland annat på att Bolaget tidigare mest hade preferensaktier utgivna. I och med konverteringen av dessa och nyemissionen kommer det nu att finnas betydligt fler aktier att köpa och sälja på marknaden, vilket bör borga för en god handel.

Slutsats

Vår slutsats är att det finns en uppsida i Real Holding. Refinansieringen är konverteringen av preferensaktierna kommer att leda till att företaget redovisar ett positivt resultat och skapar förutsättningar för en lönsam tillväxt. Det är emellertid förädlingen av de befintliga projekten som kommer bidra till de största värdeökningarna och som på kort tid ger bolaget goda förutsättningar för att kunna påbörja nämnda lite mer långsiktiga tillväxtresa.

Det finns två objekt som redan i närtid kan komma att bidra med betydande värdeökningar. I Håbo kommun i Bålsta strax utanför Stockholm, äger Real Holding en fastighet som i dag är fullt uthyrd, bland annat till ett däckföretag och en veterinärklinik. Utöver detta finns en obebyggd tomt vars yta uppgår till 1 848 kvm.

Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030 förutspår att kommunen kommer att ha 25 000 invånare år 2030. Håbo kommun genomför just nu flera projekt bl. a. i Bålsta centrum innebärande byggande av fler lägenhetshus för att kunna öka antalet bostäder.

Intressant är att enligt gällande detaljplan får området endast användas för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Byggnad får dock uppföras eller inredas för med industrirörelsen samhöriga bostäder samt, där så prövas lämpligt, även för annat bostadsändamål. Kommunen önskar ta ett helhetsgrepp om området i syfte att skapa fler bostäder. Håbo Kommun har visat intresse för att konvertera och bebygga dessa fastigheter med bostäder. I och med detta beräknas värdet fördubblas, från 30 Mkr till 60 Mkr.

På samma sätt finns det i Småland en fastighet precis vid Nissaån. Bland hyresgästerna finns bland annat Gislaveds kommun och Södra skogsägarna.  Även här finns det ett intresse från kommunens sida att konvertera en industrifastighet till bostäder. Även det torde kunna leda till en ökning av värdet på den aktuella fastigheten.

Vi ser således att det redan i dagens fastighetsbestånd finns goda förutsättningar för ledningen att skapa betydande värdeökningar, i detta fall cirka 25 procent dolda värden. Kan ledningen fortsätta på samma sätt betyder det att det kan komma att bli en god affär att äga aktier i Real Holding på sikt.

Det bör emellertid påpekas att den som söker en fastighetsaktie med löpande utdelning kommer att bli besviken på Real Holding då vi inte ser några utdelningar i närtid. I gengäld kan en placering i detta fastighetsbolag leda till värdeökningar. En stor realiserad vinst i ett litet bolag får större betydelse än vad samma vinst skulle få i något av de större fastighetsbolagen.

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer
Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter
Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.
Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

Annonsering via banners och utskick
Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd
Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor
Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice
The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Företagspresentation Ripasso Energy

Ripasso Energy presenterades sig på ProHearings den 17 november 2017. Ripasso är just nu högaktuella med sin Stirlingmotor som har fått aktiekursen att rusa under hösten 2017.

Stirlingmotorn har funnits i bruk sedan 1988, men då i ubåtar. Ripasso har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att använda sig av denna motor för att tillvarata restgaser, något som gör att vissa elintensiva branscher kan komma att bli helt självförsörjande.

I syfte att säkerställa Ripassos ekonomi till dess att bolaget är kassaflödespositivt kommer Bolaget att genomföra en nyemission. Du hittar mer info om denna på Tecknaemission.se.

Ripassos presentation

Aktiekväll med Jultallrik, julglögg och pepparkakor

Tisdagen den 28 november, kl 17.15 - 20.00
Frimurarna, Johannessalen, 1tr, Frimurarholmen, Örebro


Framgångsrika investmentbolaget Svolder, noterat på Nasdaq OMX, Stockholm presenteras av VD Ulf Hedlundh vilket blir kvällens final.

Bolagen Axelot/miljö-/vattenteknologi och Obstecare/unik metod inom
AFL-förlossningsvård inleder.

Kvällens program
17.15 - 18.00 Inledande förtäring med jultallrik

18.00 - 18.10 Information från Aktiespararna

18.10 - 18.35 Presentation från Axolot Solutions
Axelot utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi, i form av storskalig rening av industrivatten. Bolaget avser att göra en nyemission och noteras därefter på Nasdaq OMX First North.
Presentatör är Lennart Holm, bland annat ordförande i Billerud Korsnäs.

18.35 - 19.10 Presentation från Obstecare
Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn. Bolaget kommer att noteras på AktieTorget. Presentationen görs av bolagets VD, Johan Itzel.

19.10 - 19.30 Fruktpaus inkl Grythyttan Vins Skogsglögg o pepparkakor

19.30 - 20.30 Presentation av investmentbolaget Svolder

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Svolders VD Ulf Hedlundh kommer att presentera bolaget, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Bolaget har haft en mycket fin börsutveckling under de senaste åren.

Svolders Investeringsstrategier
- Överordnat mål är att. med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en positiv avkastning som väsentligen överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Return Index (CSRX).
- Investerar huvudsakligen i svenska noterade små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
- Utdelningspolicy: "Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Solders löpande förvaltningskostnader".
- Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

Centrala krav på portföljbolag
- Kvalitet - Noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm AB
- Storlek - Noterade bolag med börsvärden understigande 15 000 MSEK
- Karaktär - Etablerade affärsmodeller
- Finansiellt - Utdelningskapacitet och utdelningsvilja
- Bolaget består av fem anställda placerade i centrala Stockholm
- Svolders bildades 1993

Avgift
Medlemmar och övriga gäster 20 kronor.

Anmälan
För mer information och anmälan - klicka på länken nedan.


Välkommen!
Aktiespararna ÖrebroMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!