Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

ASTG, stabiliserande verksamhet på svajig börs

ASTG

ASTG, stabiliserande verksamhet på svajig börs?

ASTG utvecklar, tillverkar och säljer stabiliserade VSAT-antenner avsedda för fartyg samt tröghetssensorsystem(IMU), vilka utvecklas, tillverkas och säljs i det helägda dotterbolaget AIMS (Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB). Bolaget grundades 2013 genom övertagandet av den verksamhet som tidigare bedrevs av C2SAT-bolagen, vars drift och utveckling startade år 2000. VSAT-antennerna marknadsförs internationellt under produktnamnet C2SAT. Dotterbolagets AIMS tröghetssensorsystem har ett brett användningsområde och ingår bland annat i ASTGs antennsystem.

Under 2014 genomfördes en företrädesemission samt listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Emissionen fulltecknades och tillförde ASTG 41,8 MSEK före emissionskostnader. I samband med noteringen av Bolagets aktier ändrades också Bolagets strategi. Från att ha inriktat sig på den kommersiella marknaden började Bolaget nu inrikta sig primärt mot den militära marknaden, vilken bedömdes passa ASTGs högteknologiska och kvalitativa antennsystem bättre.

Fartyg

Produkterna har klarat hårda MIL tester

Inriktningen på den militära marknaden har bland annat inneburit att Bolaget, i samarbete med en israelisk systemleverantör, under slutet av 2016 genomfört godkända MIL-tester för sin satellitantenn P9/Ku100-MIL.

Den israeliska systemleverantören har efter de framgångsrika stresstesterna lagt en order på militärklassade VSAT-antenner till ett värde om ca 2,9 MUSD som ska levereras under andra halvåret 2018, samt optioner för ytterligare tjänster och antenner till ett värde av ca 0,8 MUSD under 2019.

ASTG har också ett samarbete med den spanska systemleverantören Indra Sistemas, S.A.

Bolagen har tillsammans skapat en gemensam satellitantenn där den spanska marinen står som kund.

Leveransen i detta uppdrag sker löpande, och Bolaget tillsammans med Indra har även inlett diskussioner om ytterligare utvecklingsprojekt tillsammans.

För att kunna bibehålla produktions- samt utvecklingstakten för de ovan nämnda projekt samt fortsätta utveckla verksamheten avser Bolaget nu att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den närmaste tolvmånadersperioden. Medlen från den föreliggande nyemission, som täcks till ca 11,5 MSEK av på förhand ingångna teckningsförbindelser, bedöms av styrelsen vara tillräckligt för att slutföra ovan nämnda projekt samt säkerställa fortsatt utveckling av verksamheten. Tillgänglig emissionslikvid kommer, oavsett emissionsutfall, att fördelas enligt följande:

 • Arbetande kapital i samband med leveranser till Israel 64%
 • Driftskostnader 14%
 • Utvecklingsarbete för IMU upphandling 9%
 • Projektkostnader 9%
 • Utvecklingskostnader 4%

Elektronik

Framtidsutsikter

Jag har haft förmånen att jobba med ASTGs avancerade antennsystem i ganska många år. Först med försäljning och nu som VD. Det är och har varit utmanande och en fantastiskt spännande tid.

Det känns oerhört inspirerande att kunna konstatera att vårt stabiliserade antennsystem utvecklats till en färdig lösning som möter de rigorösa krav som den militära sektorn ställer.

Vi går nu in i en ny fas där fokus flyttas från utveckling till leveranser och till att på allvar börja marknadsföra våra antennprodukter i större skala.

Personligen kan jag inte låta bli att fascineras av tekniken som ligger till grund för vår verksamhet.

Det handlar förenklat om en mekanisk robot, försedd med avancerad radioteknik, uppkopplad mot satelliter 36 000 km ovanför ekvatorn som möjliggör kommunikation på militära fartyg. Detta är vad vi jobbar med. Det känns nästan trollbindande. Jag känner därför ett stort engagemang över att nu som VD få medverka till att ASTG slår igenom på allvar.

Vi började vår resa med att främst utveckla, marknadsföra och leverera satellitantenner för den kommersiella marknaden, bland annat till färjor i Sydostasien och fartyg inom oljeindustrin. Men insåg efter en tid att den teknik vi levererar, med högkvalitativa komponenter, är onödigt avancerad och allt för kostsam för den kommersiella marknaden.

Sedan några år tillbaka har vi därför ställt om siktet mot mer krävande användare inom den militära sektorn. Inom marina förband måste kommunikationen bara fungera. Hela tiden utan avbrott.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på ASTGs hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 22,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 371 231 528 aktier.
Pre-money värdering: 22,3 Mkr
Pris per aktie: 0,06 kronor
Teckningstid: 5 februari - 19 februari 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

ASTG

När en israelisk systemleverantör hörde av sig till oss så var det ett påtagligt bevis på att vi hade tänkt rätt. De förstod vad vi höll på med. Vi har nu skrivit ett avtal, värt cirka 2,9 MUSD för leverans av militärklassade VSAT-antenner under 2018. Avtalet innehåller ytterligare optioner värda omkring 0,8 MUSD för möjlig leverans under 2019. Det är ett genombrott för ASTG och en viktig referens när vi adresserar andra kunder inom branschen.

Jag vill också lyfta fram vårt mångåriga samarbete med den spanska systemleverantören Indra Sistemas, där vi kontinuerligt levererar styrsystem till deras mekaniska plattform för 1.8 m antenner. Det är en bra affär för Indra och en bra affär för oss, vilket innebär att vi får full valuta för vår kärnkompetens utan att vi behöver investera i mekaniken.

Indra har ett starkt fäste som leverantör till den spanska marinen. De har också en stark profil som leverantör av marina antennlösningar i spansktalande länder. Vi är mycket optimistiska beträffande möjligheterna att samarbetet med Indra kan utökas till fler gemensamma produkter för fler marknader.

En sak är säker, att leverera komplexa militära system kräver tålamod och uthållighet. Våra kunder inom den militära sektorn arbetar långsiktigt, är krävande och professionella. Många beslut tas på regeringsnivå. Det gör att även vi måste vara professionella och långsiktiga i vårt marknadsarbete. Grundförutsättningen är att våra produkter klarar militära specifikationer. Och det vet vi nu att de gör.

Hur ser då konkurrenssituationen ut för produkter som är jämförbara med våra? Vi vet att det finns en handfull militära systemleverantörer som levererar merparten av avancerade antennsystem för den marina marknaden.

De siffror som nämns av erkända analysföretag är att det globalt finns omkring 7 400 installerade antenner för marint bruk och marknaden bedöms växa med omkring 9 procent per år i genomsnitt (källa ISR). Tillsammans med utbytesinstallationer av föråldrade antennsystem uppskattar vi det totala behovet till omkring 1 000 enheter per år.

Det finns alltså helt klart en intressant marknad för våra produkter. Om vi kan ta 10 procent av den marknaden skulle det innebära 100 antenner per år, vilket enligt min bedömning är fullt realistiskt på några års sikt. Man ska dessutom inte förbise att den rådande konfliktnivån i världen kan påverka efterfrågan i en för oss positiv riktning.

Det mångåriga samarbetet med Indra och Israelaffären talar för att våra antennsystem är minst lika bra som våra konkurrenters. Eftersom vi är kostnadseffektiva kan vi också sälja till ett lägre pris än våra mer namnkunniga konkurrenter. Priset i relation till prestanda gör vårt erbjudande starkt.

Det etablerade samarbetet med DataPath har öppnat helt nya möjligheter att nå ut till den militära marknaden. Vi har redan registrerat ett antal kundprojekt som vi bearbetar tillsammans och som vi har stora förhoppningar om ska leda till nya leveranskontrakt under de kommande åren.

Till detta ska läggas att vi nu medverkar i en stor upphandling av kundanpassade IMU:er som kan bli ett genombrott för volymleveranser inom den verksamhet som vi bedriver avseende tröghetssensorsystem i dotterbolaget AIMS. Detta är en omfattande systemupphandling, som vi uppskattar till ett värde på minst 200 miljoner kronor över en 5-årsperiod, där första leverans beräknas ske under 2020. Upphandlingen kommer att pågå under större delen av året. Vi har fått veta att vår föreslagna lösning kvarstår som ett av ett fåtal alternativ som kommer att utvärderas vidare.

"ALLT DETTA SAMMANTAGET GöR ATT JAG KäNNER MIG MYCKET OPTIMISTISK FöR ASTGS FRAMTID!"

ULF SUNDQVIST

ULF SUNDQVIST
VD ASTG

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Besök oss på Facebook

Är det verkligen möjligt att tjäna tiotusentals kronor på nätet?

Är det verkligen möjligt att tjäna tiotusentals kronor på nätet?

Under den senaste tiden har vi sett en strid ström av e-mails med bluffar som lurar in mottagarna med löften om enkla sätt att tjäna pengar på. De hävdar att man kan tjäna tiotusentals kronor på ett par minuter, men vad handlar de här bluffarna om?

Du har säkert fått minst ett e-mail under de senaste månaderna (förhoppningsvis hamnade det direkt i skräpposten) om det här. Om inte har du garanterat sett reklam i samma stil: man utlovar enorma vinster. Allt du behöver göra är att investera ett par tusen kronor, och då sägs det att du kan tjäna tiotusentals på ett par minuter på aktiemarknaden.

Men som du säkert vet är det inte så enkelt att handla, inte ens med binära optioner. Optioner och andra verktyg som reglerade mäklare erbjuder är seriösa instrument för handeln, och de kan inte användas hur som helst av vem som helst. Dessa är verktyg som låter dig som investerare spekulera om kommande prisförändringar, och använda binära optioner för att tjäna pengar när de underliggande tillgångarna ökar eller minskar i värde. Men eftersom det inte finns något sätt att förutspå framtiden går det inte heller att gå med vinst hela tiden. Alltså är de här meddelandena bluffar – det finns inget sätt att garanterat tjäna hundratusentals kronor om månaden utan att anstränga sig.

De här bluffarna baseras på att försöka dig att skapa ett konto hos en viss mäklare, och handla med dem. Men i själva verket fungerar de här ”systemen” inte alls, och pengarna du sätter in kommer antagligen att försvinna – hälften till bluffen som lurat in dig, hälften till mäklaren som de samarbetar med. En av de senaste bluffarna kallas för Den svenska metoden och lurendrejarna bakom den har till och med gått steget längre och anlitat skådespelare och andra proffs för att skapa en väldigt imponerande video.

Så hur är de här bluffarna länkade till binära optioner – är binära optioner en bluff? Hur kan det här vara lagligt? Regleras ens den här handeln?

Binära optioner är reglerade verktyg för ekonomisk handel (enligt beslut från Nederländsk domstol – läs mer om det här). Alla transaktioner som görs genom reglerade mäklare baseras på den verkliga marknaden och priset på de underliggande tillgångarna. Det är alltså varken slumpmässigt, eller möjligt att förutspå helt. Alla mäklare som erbjuder binära optioner måste regleras av CySEC, som är Europas ledande myndighet, med huvudkontor på Cypern.

Så kallade vanilj-optioner liknar binära optioner, och har funnits i handelns värld sedan 1973 – utan att ha stött på några större problem. Allt ändrades dock när mäklare började erbjuda 60-sekundershandel, men det kommer snart inte att vara tillåtet. CySEC försöker nämligen att ändra på vilka utgångstider som erbjuds, och kommer inom kort att förbjuda alla binära optioner med utgångstid under fem minuter. I själva verket har 30-sekundershandel redan förbjudits, i och med det senaste officiella meddelandet som skickades till alla myndighetens reglerade mäklare. Just de korta utgångstiderna är en faktor som gör att vissa tror att binära optioner är en bluff, men en annan sak som bidragit till det är de oreglerade mäklare som erbjuder bluffar och fuskar, till exempel genom att manipulera priserna på tillgångarna.

Om du vill prova på handel med binära optioner är det alltså mycket viktigt att välja en mäklare med stor omsorg. Vi rekommenderar IQ Option. Varför? Jo, för att de är marknadens mest pålitliga mäklare, för att de har en demo-plattform som låter dig prova på handeln utan att riskera några pengar, och eftersom att du inte måste handla med enorma summor. I själva verket kan du börja att handla med så lite som en dollar!

Om du letar efter sätt att tjäna pengar på nätet bör du alltid vara försiktig, undvika bluffar och undersöka alla möjligheter noggrant. Du kan även ta en titt på den här artikeln från webinkomst.com

Bli en del av det svenska spelbolagsundret redan innan de noteras

Onoterat

Inbjudan att teckna aktier i Onoterat AB

Introduktion

Marknadssegmentet onoterade företag omfattar en mycket stor mängd företag i olika faser av sin utveckling. En översiktlig beräkning visar att det finns ca 65 000 onoterade aktiebolag som bedriver verksamhet i Sverige varav 15 000 har mer än 20 anställda. Som jämförelse kan nämnas att det finns knappt 1 000 företag som är marknadsnoterade och listade på någon av de etablerade handelsplatserna för aktier. Oavsett vilken exit strategi ett företag har så krävs att man är väl förberedd och är känd på kapitalmarknaden för att lyckas med den tänkta transaktionen, emissionen eller börsnoteringen. Alltför många företag hamnar därför i finansiella svårigheter för att man inte har positionerat eller förberett sig tidigare på kapitalmarknaden.

Onoterat

Historia

Onoterat AB (publ) bildades 1999 av bland annat Bo Björkman, en av grundarna av Uppfinnarspar, Bengt Rydén, tidigare chef för Stockholmsbörsen, och Bertil Edlund, tidigare ordförande för öhrlings Pricewaterhouse.

Redan från bolagets start var Onoterat AB (publ) verksamhet fokuserat på mindre och medelstora tillväxtföretag och generationsbolag som behöver hjälp med att göra en exit eller finna en finansiering för order, immateriella investeringar eller förvärv. Nuvarande ledning har sedan hösten 2014, re-positionerat bolagets verksamhetsinriktning och affärsidé, att även involvera egna investerings- och finansieringslösningar.

Genom ett unikt kontaktnät i Sverige och internationellt erbjuds entreprenörer stöd i processen att hitta rätt kapital och rätt investerare, samtidigt som investerare inom Onoterat AB (publ) nätverk erbjuds möjligheter till intressanta investeringsobjekt och möjligheter till syndikering och delat risktagande vid emissioner och transaktioner. Onoterat AB (publ) agerar även som underleverantör till partners i nätverket vid större emissioner eller transaktioner.

Historia

Skäl till att investera i Onoterat

En investering i Onoterat AB (publ) ger en unik exponering mot svenska onoterade tillväxtbolag, genom en portfölj inom Entertainment/Gaming,E-commerce/Online (Varumärken), Fintech, och IoT (Internet of Things).

Bolagets initiala investeringar uppvisar en värdetillväxt på 85 % sedan våren 2016. Fortsatt stark potential i portföljen.

Onoterat AB (publ) affärsmodell är skalbar, och kan hantera fler mandat både inom rådgivning och finansierings-och investeringslösningar (Externa uppdrag).

Bolaget kan genom nyemissionen (MSEK 2,8- 5,3), växla upp verksamheten, både operationellt, samt gå vidare med identifierande nyinvesteringar, samt utvärdera tilläggsinvesteringar och försäljningar i aktuellportfölj.

Då rådgivningsverksamheten ger en värdefull insikt i nya potentiella bolag avseende finansierings- och investeringsverksamheten, så skall den även i framtiden bidra med intäkter för att täcka kostnaderna i Bolaget. Avsikten är att Onoterat AB (publ) skall ha "noll" kronor i s k förvaltningskostnader (Management fee) för sin finansierings- och investeringsportfölj.

Genom en framtida listning av bolagets aktier, så skapar det möjligheter för Onoterat AB (publ) att med en ny betalnings-"valuta",dvs vår egen aktie, kunna använda som betalningsmedel (asset swap) vid framtida transaktioner, och dessutom göra bolaget mer känt för allmänheten.

Onoterat AB (publ) antar en opportunistisk syn på den svenska venture marknaden, men undviker start-up-bolagen, FoU-bolag samt är restriktiva inom Tech/FinTechsektorn, p g a av dess värdering och en överetablering av investerarna i segmentet. Detta lämnar ett segment och en s k "Sweatspot" med relativt få konkurrerande aktörer, inom både rådgivning och finansierings-och investeringslösningar.

Onoterat AB (publ) transparenta finansierings- och investeringsportfölj, är svår att replikera för investerare, och liknade bolag som redan i dag är listade på någon marknadsplats handlas med premiumvärdering mot substans.

Skäl att investera

Synergier mellan finansiell rådgivning och investeringsportföljen

Onoterat AB (publ) verksamhet innebär att finna synergier mellan finansiell rådgivning kombinerat med bolagets finansierings-och investeringsportfölj.

Finansiering-och investeringsportföljen bygger på tre olika angreppssätt;

 • SweatEquity, ges en insyn i bolagen för att minska risken vid en investering och kvittning av rådgivningstjäsnter.
 • Brygg-och orderfinansiering,
 • Aktiekapital och eller konvertibellån

Denna mix av både rådgivning och kapitalinsatser, skall ge avkastning till ägarna i Onoterat AB (publ)

Cirkeldiagram

Investeringsportfölj + 85 procent

Onoterat AB (publ) första investeringsportfölj uppvisar en värdetillväxt över 85 %, sedan våren 2016.

Onoterat AB (publ) värderar portföljen till "verkligt värde", för att vara transparent mot sina ägare.

Bolagets kapitalbas bör stärkas för framtiden, så att portföljen kan utökas i storlek och breddas, för att både öka avkastningen, men även minska risken i verksamheten med för få innehav, enligt traditionell portföljvalsstruktur.

Exempel på portföljinnehav

Prey studios

P Studios AB (Prey Studios) bildades redan 2011 av huvudägaren och grundaren Janek Skoglund, men nuvarande team har varit verksamma sedan 2014.

Bolaget planerar att lansera sitt första mobila spel under 2017, ett strategispel likt Football Manger inom MMA världen. Bland de större ägarna finns den svenska MMA -stjärnan Alexander "the Mauler" Gustafsson.


Goodbye Kansas

Bolagsgruppen Goodbye Kansas (GK) bildades 2014, som ett resultat av en management buy-out. Gruppen består idag av dotterbolagen Goodbye Kansas Studios AB, Goodbye Kansas Game Invest AB samt Goodbye Kansas Infinity AB samt Previble AB.

Idag finns närmare 170 anställda, fast och projektanställda inom företagsgruppen.

Företagsgruppen är i den absoluta framkanten när det gäller visuella effekter, animation och 3D-production och agerar som självständiga leverantörer inom den växande spel-, film-, TV- och reklamfilmsmarknaden.

Bolagen arbetar i flera kundprojekt tillsammans och sitter i nyrenoverade lokaler i Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm. Gruppen äger även en fullt utrustad motion capture-studio i centrala Uppsala.


Sozap

Sozap AB bildades redan 2014 av Rade Propovic och Kristofer Boman. Under 2015/2016 lokaliserades bolaget sin verksamhet till Nyköping. Sozap genomför en "soft launch" av mobilspelet Armed Heist, ett s k "shootingspel"och har tidigare haft framgång med "Super Hoops" (Basketspel). Ytterligare spel finns i portföljen. Bolaget bedriver sin studio-verksamhet från både Sverige (Nyköping) och Serbien.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Onoterats hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 2,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: 811 737 varav 300 000 erbjuds allmänheten.
Pre-money värdering: 8,52 MKR
Pris per aktie: 3,50 kronor
Teckningstid: 2018-01-08 - 2018-01-24
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

För en total sammanställning av investeringsportföljen se Onoterats hemsida

Cash

Framtidsutsikter

Onoterat AB (publ) står nu inför en expansiv fas, som både rådgivare till entreprenörsbolag, men framför allt som en aktiv aktör inom finansierings- och investering mot svenska tillväxtbolag, inom Gaming, Fintech, E-commerce (Varumärken) samt IoT.

Historien

Bolagets historik började redan runt millenniumskiftet, och resan har varit lång och prövande för många ägare. Emellertid skall bolagets grundare Bo Björkman, Bengt Rydén och Bertil Edlund med flera, ha en stor eloge att de faktiskt var bland de första med matchning mellan investerare och entreprenörsbolag, det som idag benämns som "crowdfunding".

Min resa som VD för Onoterat AB (publ) började hösten 2014, tillsammans med ett antal investerare, bland annat Bertil Rydevik, bolagets nuvarande styrelseordförande, samt Henrik Sporje, investeringsansvarig, att lägga grunden för det nya Onoterat. även dagens största ägare Didrik Hamilton har varit aktiv att utveckla Onoterat AB (publ) under vår nya resa.

Dagens Onoterat AB (publ) har testat sin affärsmodell under de senaste två åren, med ett begränsad kapital, och fått en god utväxling. Vår unika kunskap är att kombinera rådgivningen och rätt finansieringsform för entreprenören och hans bolag, vid varje given stund. Detta innebär allt från projektfinansiering, "brygglån" till direkt investeringar. Onoterat AB (publ) skall inte driva företag eller ta över entreprenörens bolag som traditionella riskkapitalbolag ofta gör. Vi är en aktiv partner till bolaget och dess styrelse, och med en exit strategi inom cirka 24 - 36 månader.

Onoterats mission blir att demokratisera den svenska venture industrin, och underlätta för både entreprenörer och mindre investerare att få tillgång till riskkapitalmarknaden. Vår affärsmodell är skalbar, både inom rådgivning, men även inom investerings - och finansieringssidan. Bolaget står redo att komplettera nuvarande team, med rådgivningsuppdrag och analystjänster, mot både bolag och privatpersoner.

När Onoterat AB (publ) väl blir ett listat bolag på någon av MTF börserna, kommer vi även kunna erbjuda entreprenörer, vars primära tillgångar är inlåsta i sitt onoterade bolag, en möjlighet att byta sina andelar mot aktier i Onoterat AB (publ), givet att dennes bolag faller inom ramen för Onoterats placeringsreglemente.

Bolaget överväger även starta AIF-fond, som saminvesterar i Onoterats projekt, men det kräver ytterligare arbete med investeringspolicy och tillståndsansökan, via dotterbolaget Onoterat Kapital AB. Genom vårt helägda dotterbolag Onoterat Kapital AB kommer även rådgivning till privatpersoner eller företag med innehav i onoterade bolag kunna ske. Detta kommer att ske som anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Vägen framåt för Onoterat AB (publ)

Att investera i Onoterat AB (publ) ger en exponering mot mindre och medelstora svenska tillväxtbolag, som idag är mer eller mindre stängd för vanliga sparare. Våra fokus områden ligger inom; Entertainment & Gaming, Fintech, E-commerce/Online och IoT. Vi bygger en finansierings- och investeringsportfölj för framtida tillväxt branscher.

Onoterat AB (publ) framtida finansierings- och investeringsstrategi är att öka investeringar till intervallet 5-15%, och inom ovan segment. Under hösten 2017 har vi genomfört två nya investeringar;

 • E-Commerce - Jascha Stockholm AB, ett snabbt växande varumärken under designen Jascha Trygg och familjen Melins vårdnad. Bolaget står inför en fortsatt stark expansion, inom e-handel, och nya marknader utanför Sverige.
 • Gaming - Sozap AB, Ett spelbolag som utvecklar mobilspel, vars första produkt har gått till soft-launch och kommande produkt har genomgått första beta test och soft launch innan årsskiftet 2017. Ytterligare mobilspel finns i portföljen.

Vi har identifierat ytterligare ett antal intressanta investeringar, bland annat inom området VFX animation, Fintech samt Gaming.

Målet är att stärka vår närvaro inom segmentet Entertainment and Gaming. Onoterat AB (publ) utvärderar löpande tilläggsinvesteringar samt försäljningar av nuvarande innehav.

Bolagets kapitalbehov för både drift av verksamheten, samt ny- och tilläggsinvesteringar ligger runt MSEK 3-5 miljoner för den kommande 12 månadersperioden, innan ett eventuellt arbete med en listningsprocess kan bli aktuell.

Motiv till framtida listning av aktien

Onoterat AB (publ) styrelse kommer att efter denna kapitalanskaffnngsprocess (pre-IPO) att inom 12 månader påbörja arbetet med en ansökan om att uppta Bolagets aktie till handel på någon av MTF-handelsplatserna, såsom NGM, AktieTorget eller Alternativa Aktiemarknaden. Motiven för Onoterat beslut om att uppta Bolagets aktie för handel är att:

 • Öka Bolagets synlighet mot investerare och företag som vill anlita Onoterat AB för dess tjänster
 • Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
 • Skapa finansiella resurser för att etablera Onoterat AB (publ) som en attraktiv affärspartner, och framtida betalningsmedel till entreprenörer

Denna resa mot börsen för Onoterats aktieägare har varit lång, men vårt långsiktiga fokus kvarstår alltjämt mot de onoterade bolagen, att bli den aktör som saknas i nuläget på marknaden, mellan affärsänglar och riskkapitalbolagen.

Våra första investeringar under våren 2016 visar på att vår strukturerade arbetsmetod och fokusering mot ett fåtal segment, kommer vara rätt väg framåt för att skapa avkastning till bolagets aktieägare.

Lars-Erik Bratt

Lars-Erik Bratt
VD, Onoterat AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Onoterat AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Besök oss på Facebook

Olika länders regleringar av Bitcoin

Olika länders regleringar av Bitcoin

Värdet på Bitcoin har under de senaste åren fullkomligt exploderat. Utvecklingen har lett till att valutan fått stort utrymme i media och blivit alltmer tillgängligt för allmänheten. Nu försöker regeringar världen över att hitta ett förhållningssätt till det som många spår vara framtidens betalningsmedel.

Kina och Ryssland kritiska

I september stängde de kinesiska myndigheterna ner landets samtliga växlingsplattformar för kryptovalutor. Även om förbudet främst var riktat mot icke-auktoriserade e-valutor så har regeringen gett indikationer på att även handel med Bitcoin kan komma att bli illegalt i landet.

Även Ryssland har under de senaste åren varit starka motståndare till Bitcoin och andra digitala valutor. Redan 2014 uppgav den ryska åklagarmyndigheten att rubel är landets enda officiella valuta och att alla andra ”monetära enheter” är olagliga.

Trots att Bitcoin officiellt inte är illegalt i landet så klargjorde Sergej Shvetsov, ordförande för den ryska centralbanken, redan i oktober månad att handelsplattformar för Bitcoin kommer att blockeras. Enligt uppgifter har blockeringarna införts under hösten.

EU erkänner kryptovalutor men ser dem fortfarande som ”outvecklade”

Den Europeiska Unionen ser förvisso Bitcoin som en valuta. Däremot är valutan moms- och skattefri, enligt ett beslut från EU-domstolen 2015.

Den Europeiska Centralbanken (ECB) har uppgett att det nuvarande finanssystemet inte är uppbyggt för handel med kryptovalutor. Mario Draghi, ordförande för ECB, har sagt att kryptovalutor fortfarande är outvecklade och att ECB inte har auktoritet nog att reglera valutorna.

De olika EU-länderna har olika regleringar vad gäller Bitcoin och andra virtuella valutor. Exempelvis ska försäljningar av Bitcoin i Sverige beskattas som kapitalvinst, medan länder som Litauen, Turkiet, Portugal och Grekland inte erkänner Bitcoin som ett betalningsmedel eller inte har några regleringar kring valutan.

Förespråkarna – Japan, Danmark och Holland

Japan ses idag av många som det land i världen som är mest positivt inställda till digitala valutor. I april införde landet en nu lag som erkände Bitcoin och andra typer av kryptovalutor som betalningsmedel. I början av hösten accepterade den japanska finansinspektion 11 exchanges. Precis som andra växlingsföretag och finansinstitutioner måste dessa exchanges uppfylla hårda krav på bland annat information om kunderna och aktivt arbete mot pengatvätt.

Även Danmark är stora förespråkare av digitala valutor. Danmarks Nationalbank har i ett pressmeddelande uppgett att kryptovalutor kan användas fritt, utan några krav på skatter. I tillägg har Danmarks finansinspektion gett klartecken till personer som vill starta ett kryptovalutor-företag. Ett tydligt exempel på de digitala valutornas popularitet i landet är sajten just-sold.dk, som i mars 2016 sålde ett hus i Bitcoin.

Holland är ytterligare ett exempel på ett land som anammat kryptovalutor. I Amsterdam finns Bitcoin Embassy – ett community där allting går att betala med Bitcoin. I tillägg har landet gjort sig kända för ”Bitcoin-staden” Arnhem där det finns mängder av café, restauranger och butiker som accepterar Bitcoin som betalningsmetod.

Mr Green förvärvar Bonniers spelbolag Evoke Gaming

Spelbolaget Evoke Gaming, som ägs av Bonnier Growth Media, säljs till det svenska börsnoterade spelbolaget Mr Green. I köpet ingår spelsajterna Redbet, Mamma Mia, Bertil och Vinnarum Casino. Enligt Per Norman, VD för Mr Green & Co. är planen nu att expandera både i norden och övriga Europa.

-    Evoke Gaming passar mycket bra in i vår affärsplan och strategi. Vi fortsätter vår strategi att ha ett fåtal, starka varumärken som fungerar globalt. Med Redbet och Mr Green har vi två urstarka varumärken riktade mot olika segment och vi ser stora möjligheter när vi expanderar Redbet till våra befintliga marknader, säger Norman i ett pressmeddelande.

Prislapp på närmare 70 miljoner kronor

Köpet innebär att Mr Green förvärvar alla aktier i Evoke Gaming av Bonnier Growth Media. Priset för affären landade på 7 miljoner euro, omkring 70 miljoner svenska kronor. Om vissa särskilda villkor uppfylls kan ett tillägg på 1,5 miljoner euro dessutom tillkomma. Enligt en pressrelease från Mr Green så kommer köpet inte att påverka bolagets rörelseresultat för 2018. Däremot kan det komma att ha en marginell påverkan på kassaflödet för det kommande året.

Från och med 2019, samma år som den nya svenska spellicensen planeras att införas, förväntas Evokes sajter bidra positivt till Mr Green EBITDA och kassaflöde.

Expandering på Mr Greens nuvarande och framtida marknader

I avtalet ingår Evoke Gamings fyra spelsajter – Redbet, Vinnarum Casino, MammaMia och Bertil. Redbet, som visat god tillväxt efter nylanseringen av sajten tidigare i år, är i dagsläget den tveklöst största av de fyra. Utöver odds tillhandahåller Redbet även casino och poker. Sajten har idag ett starkt fäste på framförallt den svenska och brittiska marknaden. Mr Green planerar nu att expandera Redbet globalt tillsammans med den egna spelsajten MrGreen.com.

Bertil och MammaMia är två bingosajter som bägge har ett starkt fokus på den svenska marknaden, medan Vinnarum har en stor andel lojala kunder i samtliga nordiska länder. Förhoppningen från Mr Greens sida är nu att dessa tre sajter ska fortsätta att växa i Norden.

Om Mr Green

Spelbolaget Mr Green grundades år 2007 av de svenska entreprenörerna Fredrik Sidfalk, Henrik Bergquist och Mikael Pawlo. Efter lanseringen har sajten slagit sig in som en av de starkaste aktörerna på ett flertal marknader och i dagsläget har man dagsläget har man verksamhet i tolv länder. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen i juni 2013 och sedan dess har aktien stigit med mer än 85 %. Börsvärdet uppgår i dagsläget till 2,1 miljarder kronor och omsättningen för bolaget var 924,5 Mkr år 2016.

Huvudkontoret ligger på Malta och Mr Green innehar fullständig licens från den maltesiska spelmyndigheten Malta Gaming Authority. I tillägg har Mr Green även blivit licenserade i Danmark, Storbritannien, Italien och på Irland.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!