Axier.se

För bättre aktieaffärer

ASTG, stabiliserande verksamhet på svajig börs

ASTG

ASTG, stabiliserande verksamhet på svajig börs?

ASTG utvecklar, tillverkar och säljer stabiliserade VSAT-antenner avsedda för fartyg samt tröghetssensorsystem(IMU), vilka utvecklas, tillverkas och säljs i det helägda dotterbolaget AIMS (Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB). Bolaget grundades 2013 genom övertagandet av den verksamhet som tidigare bedrevs av C2SAT-bolagen, vars drift och utveckling startade år 2000. VSAT-antennerna marknadsförs internationellt under produktnamnet C2SAT. Dotterbolagets AIMS tröghetssensorsystem har ett brett användningsområde och ingår bland annat i ASTGs antennsystem.

Under 2014 genomfördes en företrädesemission samt listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Emissionen fulltecknades och tillförde ASTG 41,8 MSEK före emissionskostnader. I samband med noteringen av Bolagets aktier ändrades också Bolagets strategi. Från att ha inriktat sig på den kommersiella marknaden började Bolaget nu inrikta sig primärt mot den militära marknaden, vilken bedömdes passa ASTGs högteknologiska och kvalitativa antennsystem bättre.

Fartyg

Produkterna har klarat hårda MIL tester

Inriktningen på den militära marknaden har bland annat inneburit att Bolaget, i samarbete med en israelisk systemleverantör, under slutet av 2016 genomfört godkända MIL-tester för sin satellitantenn P9/Ku100-MIL.

Den israeliska systemleverantören har efter de framgångsrika stresstesterna lagt en order på militärklassade VSAT-antenner till ett värde om ca 2,9 MUSD som ska levereras under andra halvåret 2018, samt optioner för ytterligare tjänster och antenner till ett värde av ca 0,8 MUSD under 2019.

ASTG har också ett samarbete med den spanska systemleverantören Indra Sistemas, S.A.

Bolagen har tillsammans skapat en gemensam satellitantenn där den spanska marinen står som kund.

Leveransen i detta uppdrag sker löpande, och Bolaget tillsammans med Indra har även inlett diskussioner om ytterligare utvecklingsprojekt tillsammans.

För att kunna bibehålla produktions- samt utvecklingstakten för de ovan nämnda projekt samt fortsätta utveckla verksamheten avser Bolaget nu att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den närmaste tolvmånadersperioden. Medlen från den föreliggande nyemission, som täcks till ca 11,5 MSEK av på förhand ingångna teckningsförbindelser, bedöms av styrelsen vara tillräckligt för att slutföra ovan nämnda projekt samt säkerställa fortsatt utveckling av verksamheten. Tillgänglig emissionslikvid kommer, oavsett emissionsutfall, att fördelas enligt följande:

  • Arbetande kapital i samband med leveranser till Israel 64%
  • Driftskostnader 14%
  • Utvecklingsarbete för IMU upphandling 9%
  • Projektkostnader 9%
  • Utvecklingskostnader 4%

Elektronik

Framtidsutsikter

Jag har haft förmånen att jobba med ASTGs avancerade antennsystem i ganska många år. Först med försäljning och nu som VD. Det är och har varit utmanande och en fantastiskt spännande tid.

Det känns oerhört inspirerande att kunna konstatera att vårt stabiliserade antennsystem utvecklats till en färdig lösning som möter de rigorösa krav som den militära sektorn ställer.

Vi går nu in i en ny fas där fokus flyttas från utveckling till leveranser och till att på allvar börja marknadsföra våra antennprodukter i större skala.

Personligen kan jag inte låta bli att fascineras av tekniken som ligger till grund för vår verksamhet.

Det handlar förenklat om en mekanisk robot, försedd med avancerad radioteknik, uppkopplad mot satelliter 36 000 km ovanför ekvatorn som möjliggör kommunikation på militära fartyg. Detta är vad vi jobbar med. Det känns nästan trollbindande. Jag känner därför ett stort engagemang över att nu som VD få medverka till att ASTG slår igenom på allvar.

Vi började vår resa med att främst utveckla, marknadsföra och leverera satellitantenner för den kommersiella marknaden, bland annat till färjor i Sydostasien och fartyg inom oljeindustrin. Men insåg efter en tid att den teknik vi levererar, med högkvalitativa komponenter, är onödigt avancerad och allt för kostsam för den kommersiella marknaden.

Sedan några år tillbaka har vi därför ställt om siktet mot mer krävande användare inom den militära sektorn. Inom marina förband måste kommunikationen bara fungera. Hela tiden utan avbrott.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på ASTGs hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 22,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 371 231 528 aktier.
Pre-money värdering: 22,3 Mkr
Pris per aktie: 0,06 kronor
Teckningstid: 5 februari - 19 februari 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

ASTG

När en israelisk systemleverantör hörde av sig till oss så var det ett påtagligt bevis på att vi hade tänkt rätt. De förstod vad vi höll på med. Vi har nu skrivit ett avtal, värt cirka 2,9 MUSD för leverans av militärklassade VSAT-antenner under 2018. Avtalet innehåller ytterligare optioner värda omkring 0,8 MUSD för möjlig leverans under 2019. Det är ett genombrott för ASTG och en viktig referens när vi adresserar andra kunder inom branschen.

Jag vill också lyfta fram vårt mångåriga samarbete med den spanska systemleverantören Indra Sistemas, där vi kontinuerligt levererar styrsystem till deras mekaniska plattform för 1.8 m antenner. Det är en bra affär för Indra och en bra affär för oss, vilket innebär att vi får full valuta för vår kärnkompetens utan att vi behöver investera i mekaniken.

Indra har ett starkt fäste som leverantör till den spanska marinen. De har också en stark profil som leverantör av marina antennlösningar i spansktalande länder. Vi är mycket optimistiska beträffande möjligheterna att samarbetet med Indra kan utökas till fler gemensamma produkter för fler marknader.

En sak är säker, att leverera komplexa militära system kräver tålamod och uthållighet. Våra kunder inom den militära sektorn arbetar långsiktigt, är krävande och professionella. Många beslut tas på regeringsnivå. Det gör att även vi måste vara professionella och långsiktiga i vårt marknadsarbete. Grundförutsättningen är att våra produkter klarar militära specifikationer. Och det vet vi nu att de gör.

Hur ser då konkurrenssituationen ut för produkter som är jämförbara med våra? Vi vet att det finns en handfull militära systemleverantörer som levererar merparten av avancerade antennsystem för den marina marknaden.

De siffror som nämns av erkända analysföretag är att det globalt finns omkring 7 400 installerade antenner för marint bruk och marknaden bedöms växa med omkring 9 procent per år i genomsnitt (källa ISR). Tillsammans med utbytesinstallationer av föråldrade antennsystem uppskattar vi det totala behovet till omkring 1 000 enheter per år.

Det finns alltså helt klart en intressant marknad för våra produkter. Om vi kan ta 10 procent av den marknaden skulle det innebära 100 antenner per år, vilket enligt min bedömning är fullt realistiskt på några års sikt. Man ska dessutom inte förbise att den rådande konfliktnivån i världen kan påverka efterfrågan i en för oss positiv riktning.

Det mångåriga samarbetet med Indra och Israelaffären talar för att våra antennsystem är minst lika bra som våra konkurrenters. Eftersom vi är kostnadseffektiva kan vi också sälja till ett lägre pris än våra mer namnkunniga konkurrenter. Priset i relation till prestanda gör vårt erbjudande starkt.

Det etablerade samarbetet med DataPath har öppnat helt nya möjligheter att nå ut till den militära marknaden. Vi har redan registrerat ett antal kundprojekt som vi bearbetar tillsammans och som vi har stora förhoppningar om ska leda till nya leveranskontrakt under de kommande åren.

Till detta ska läggas att vi nu medverkar i en stor upphandling av kundanpassade IMU:er som kan bli ett genombrott för volymleveranser inom den verksamhet som vi bedriver avseende tröghetssensorsystem i dotterbolaget AIMS. Detta är en omfattande systemupphandling, som vi uppskattar till ett värde på minst 200 miljoner kronor över en 5-årsperiod, där första leverans beräknas ske under 2020. Upphandlingen kommer att pågå under större delen av året. Vi har fått veta att vår föreslagna lösning kvarstår som ett av ett fåtal alternativ som kommer att utvärderas vidare.

"ALLT DETTA SAMMANTAGET GöR ATT JAG KäNNER MIG MYCKET OPTIMISTISK FöR ASTGS FRAMTID!"

ULF SUNDQVIST

ULF SUNDQVIST
VD ASTG

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Besök oss på Facebook
Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!