Axier.se

För bättre aktieaffärer

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding inför notering

Secits Holding

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding inför notering

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding AB (publ), inför notering av Bolagets aktie.

Secits Holding

Secits Holding AB är en nybildad koncern, bestående av ett antal rörelsedrivande dotterbolag verksamma inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning. Secits erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation idrifttagande. Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänst i fleråriga drifts-och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter och installationstjänster.

Sedan koncernstrukturen bildades täcker nu verksamheten hela landet. De ingående dotterbolagen har tidigare varit lokalt framgångsrika, och tack vare sammanslagningarna har flera nya avtal kunnat ingås med centrala upphandlingsorgan inom främst bank- och butik/handelssektorerna. Dessa avtal, vilka i flera fall omfattar övriga nordiska länder och baltstaterna, förväntas generera nya intäktsströmmar redan under innevarande år.

Marknadens positiva mottagande av koncernens affärserbjudande motiverar fortsatt expansion, och ledningen för Secits utvärderar fortlöpande möjligheterna till ytterligare företagsförvärv. Utvecklingsmöjligheter av nya marknadssegment bedöms också föreligga. Ett exempel på sådan horisontell expansion utgörs av den nyligen inledda satsningen på intelligenta varularm, som görs i samarbete med det marknadsledande företaget Nedap Retail.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Nyemissionen genomförs i första hand för att skapa tillräcklig aktiespridning inför notering av Bolagets aktie vid en lämplig MTF-marknadsplats. Den planerade noteringen bedöms viktig för Bolagets förmåga att göra strategiska företagsförvärv och för att erhålla kapital i samband med framtida expansionsmöjligheter. Den transparens som åtföljer ett noterat bolag kommer också att skapa tydliga konkurrensfördelar gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och nyckelpersonal.

Medlen från förestående nyemission skall användas som en ytterligare förstärkning av rörelsekapitalet, så att försäljningsarbetet kan intensifieras och organisationen kan utvecklas i takt med fortsatta ökningar hos affärsvolymerna.

Secits Holding

Framtidsutsikter

Som CEO för koncernen SECITS Holding AB publ nedan kallad SECITS där bolagen SECITS Sweden AB och Pronubecon AB är de affärsdrivande är jag glad över att leda en framgångsrik koncern i en snabbt växande bransch. Efterfrågan av bättre säkerhet och trygghet ökar i både samhällen och hos företag. Globalt och lokalt. Omvärlden ställer allt högre krav och säkerheten har blivit en allt viktigare parameter när företagens förmåga att fokusera på verksamheten och de anställdas trygghet värderas högt. Idag börjar säkerhetsarbetet ofta när olyckan redan varit framme, medan där det egentligen borde strävas efter att förebygga och förhindra. Dagens teknik och framförallt den IP-baserade kameratekniken och intelligenta varularmslösningar ger de rätta verktygen för att kunna arbeta förebyggande, samt inom handeln säkerställa butiksdriftens totala lönsamhet.

Den traditionella säkerhetsbranschen drivs fortfarande av manuella bevakningstjänster och övergången från analogt till digitalt teknik tar lång tid. En tidigare fragmenterad bransch har övergått till att bli en mer konsoliderad bransch, där stora traditionella säkerhetsföretag köpt upp många av de små och mellanstora företagen.

Med en IP-baserad kameralösning har Security IT solution SECITS en tydlig position på säkerhetsmarknaden och ett gott renommé hos befintliga kunder. Systemet bygger på en IP-kamera som är en del av ett nätverk som informerar om förutsedda och oönskade händelser. Den intelligenta IP-kameran använder sig av edge-teknik, vilket innebär att den tar egna beslut om åtgärder i realtid. Informationen förs sedan vidare genom nätverket till mottagaren oavsett var denne befinner sig. Utöver bevakning kan systemet även användas för analyser som tryggar verksamheten och ger förslag på hur lönsamheten kan stärkas. I en butiksmiljö kan t.ex. kundflödet analyseras och ge information om butikens utformning är optimal, hur många besökare som handlar och vid vilken tid det oftast sker.

> Ladda ned memorandumet
> Teckna dig för aktier
> Läs teasern
> Läs mer på Secits hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 18,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 312 536 aktier
Pre-money värdering: Cirka 87 Mkr
Pris per aktie: 13,71 kronor
Teckningstid: 2017-02-20 till 2017-03-16
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: SECITS Holding förbereder Bolaget för notering till Q2 2017
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Garanti: Emissionen är säkerställd till 86 procent genom i förväg lämnade emissionsgarantier.

De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren.

Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget
Secits Holding

Genom en tydlig nysatsning mot handeln i Sverige med leverans av intelligenta varularmslösningar i ett eget nystartat affärsområde och i partnerskap med det världsledande företaget Nedap Retail stärker Bolaget sin närvaro ytterligare som en ledande integratör av IT baserade tjänster inom detta segment. IT baserade varularm till skillnad från de äldre analoga systemen ger möjligheter att utöver säkerhetsaspekten också med RFID teknik följa varor från fabrik tills att de lämnar kassan. Det ger nödvändig information att följa varans väg i flödet där nya sätt att handla via nätet och med Click and Collect ställer höga krav på produkttillgänglighet. Där de äldre systemen endast ger en larmsignal via en larmbåge i entrén levererar vi nu en helhetslösning som minimerar arbetet med inventering, ser till att varor alltid är tillgängliga, optimerar lagernivåer och tillgodoser säkerhetsbehovet.

Affärsmodellen i våra leveranser gällande både kameralösningar och bygger på att kostnaderna för säkerhet placeras som en driftkostnad istället för en direktinvestering. Det går att jämföra med affärsmodellen för kontorskopiatorer. Affärerna baseras på en månadskostnad där tekniken och tjänsten förs samman till kundens övriga driftkostnader. Kamerorna är direkt uppkopplade mot vår datadriftshall och det innebär att vi under dygnets alla timmar kan se till att kamerorna fungerar optimalt. Kunden slipper tänka på kamerorna och i behov av service kan 80% av behoven hanteras via fjärrkoppling.

Sedan starten 1995 har företaget rönt många av sina framgångar inom banksektorn och är idag en marknadsledande aktör inom detta segment. Inom handelssektorn är företaget också en betydande aktör. Men även inom industrin där teknologin i IP-kameran kan användas där driftövervakning är en viktig parameter. Kameran används också av konsumenter som behöver säker videokommunikation via mobiltelefonoperatörer med globala partners. Idag finns cirka 15.000 kameror installerade och avtal är skrivna med världens ledande leverantörer av IP-kameror och nätverksteknik som AXIS, Bosch och HIKVISION. Det ger kunden den kvalitet och trygghet som förväntas.

Mot denna bakgrund är jag övertygad om att företaget kommer att växa i en bransch som drivs av omvärldens ökade behov av trygghet och säkerhet. I det teknikskifte som nu går snabbt framåt ligger företaget redan i framkant. Vi har rätt kunskap och är rätt i tiden. Vi har engagerade ägare och styrelse och tydliga direktiv om tillväxt. Tillsammans med denna emission ger det oss kraften och entusiasmen att fortsätta denna spännande resa.

Jag hoppas att du som aktieägare inser möjligheterna och vill vara med på denna resa tillsammans med oss.

Hans Molin

Hans Molin,
CEO och medgrundare av Secits Holding AB (publ)

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med SECITS Holding AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-8.712995
HangSeng-20.528677
OMX Stockholm 30-1.31637
S&P 5001.42559
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!