Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Preferensaktie med kvartalsvis utdelning

Preservia
Preservia

Preferensaktie med kvartalsvis utdelning

Utdelning redan i mars

Preservia Hyresfastigheters (publ) preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Investerarna får 10 % årlig utdelning, utbetalt kvartalsvis. En direktinvestering mot fastighetsmarknaden medför en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheter äger idag tre projektbolag med fastigheter under uppförande i Huddinge, Bålsta och Gävle. Preservias investeringsstrategi är att skapa förutsägbara intäkter och minimera risker genom att teckna fastpris- och garantiavtal med säljaren och hyresgästerna.

Avstämningsdag för kvartalsvis utdelning är 30 dec, 30 mars, 30 juni, 30 sep, vilket innebär att den första kvartalsvisa utdelningen, erhålls de investerare som investerar under december månad.

 

Avkastning och risk 1985–2015 (30 år)

Källa MSCI (IPD Fastighetsindex). NasdaqOMXNordic och fondbolagens förening.

Befolkningsökning för länder i Europa (2015–2020)

Fastighetsinvesteringar

  • Fastigheter är kapitalbevarande
  • Lägre volatilitet jämfört med aktiemarknaden
  • Fastigheter ger löpande kassaflöde
  • Hög riskjusterad avkastning

Bostadsinvesteringar är det tryggaste fastighetsslaget att investera i pga reglerad hyressättning och låg konjunkturkänsligthet.

Om Preservia

Preservia Hyresfastigheter är inne i en expansiv fas. Vårt bestånd i Gävle är under produktion och kommer att färdigställas och hyras ut som hyresrätter under 2017.

Våra projekt i Bålsta och Huddinge kommer byggnation påbörjas under första halvåret 2017, med löpande inflyttning, under 2018 och 2019.

Preservia Hyresfastigheter riskminimerar i samtliga projekt, genom att teckna avtal om vakansgaranti med säljaren under 5år, driftsavtal till fast pris under 5 år, samt färdigställandegaranti till på förhand bestämt pris.

Värdeökning

Portföljen innefattar 3 stycken fina projekt, där övervärden på grund av marknadsuppgång, kan realiseras i form av att göra om delar av projekten till bostadsrätter. Vidare har en del närliggande företag i Huddinge indikerat att de är intresserade av blockhyra delar av beståndet. Det finns även intresse från vårdbolag att blockhyra ett av kvarteren i Bålstafastigheten.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 100 Mkr
Minsta teckningspost: 5 000 SEK
Pris per aktie: 100,00 kronor
Teckningstid: 8 dec 2016 – 31 mars 2017
(löpande tilldelning)
Löpande utdelning: 10 % per år
Utbetalning av utdelning: 30 mars, 30 juni, 30 sep, 30 dec
Villkor för inlösen:

Inlösen innan 2022-01-01 - 105 kr

Inlösen efter 2022-01-01 - 110 kr

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Investerarträffar

  • 21 Feb kl 18-19 Stockholm (Preservia/Eminova)

Investerarträffarna hålls i Stockholm klockan 18-19. Anmälan sker via david.hansson@preservia.se som även meddelar lokal.

Projekt

Gävle Gävle
Gävle Sätra 108:26
360 st lägenheter
13 600 kvm BOA
15-årigt avtal om presumtionshyra klart med Hyresgästföreningen
Små yteffektiva lägenheter möjliggör höga hyresnivåer
Kassaflöde redan under Q2/2017
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Bålsta Bålsta
Del av Håbo Väppeby 7:1 och 7:18
270 st lägenheter
13 856 kvm BOA
Potential BRF
Potential vårdboende
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Huddinge Huddinge
Del av Grantorp 5:3
199 st lägenheter
7 691 kvm BOA
Potential BRF
Potential ftg bostäder (dialog med KI)
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

' Investerare som önskar lägenhet, kommer erhålla förtur i vår bostadskö, för förstahandskontrakt i Gävle, Huddinge eller Bålsta'


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding inför notering

Secits Holding

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding inför notering

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding AB (publ), inför notering av Bolagets aktie.

Secits Holding

Secits Holding AB är en nybildad koncern, bestående av ett antal rörelsedrivande dotterbolag verksamma inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning. Secits erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation idrifttagande. Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänst i fleråriga drifts-och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter och installationstjänster.

Sedan koncernstrukturen bildades täcker nu verksamheten hela landet. De ingående dotterbolagen har tidigare varit lokalt framgångsrika, och tack vare sammanslagningarna har flera nya avtal kunnat ingås med centrala upphandlingsorgan inom främst bank- och butik/handelssektorerna. Dessa avtal, vilka i flera fall omfattar övriga nordiska länder och baltstaterna, förväntas generera nya intäktsströmmar redan under innevarande år.

Marknadens positiva mottagande av koncernens affärserbjudande motiverar fortsatt expansion, och ledningen för Secits utvärderar fortlöpande möjligheterna till ytterligare företagsförvärv. Utvecklingsmöjligheter av nya marknadssegment bedöms också föreligga. Ett exempel på sådan horisontell expansion utgörs av den nyligen inledda satsningen på intelligenta varularm, som görs i samarbete med det marknadsledande företaget Nedap Retail.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Nyemissionen genomförs i första hand för att skapa tillräcklig aktiespridning inför notering av Bolagets aktie vid en lämplig MTF-marknadsplats. Den planerade noteringen bedöms viktig för Bolagets förmåga att göra strategiska företagsförvärv och för att erhålla kapital i samband med framtida expansionsmöjligheter. Den transparens som åtföljer ett noterat bolag kommer också att skapa tydliga konkurrensfördelar gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och nyckelpersonal.

Medlen från förestående nyemission skall användas som en ytterligare förstärkning av rörelsekapitalet, så att försäljningsarbetet kan intensifieras och organisationen kan utvecklas i takt med fortsatta ökningar hos affärsvolymerna.

Secits Holding

Framtidsutsikter

Som CEO för koncernen SECITS Holding AB publ nedan kallad SECITS där bolagen SECITS Sweden AB och Pronubecon AB är de affärsdrivande är jag glad över att leda en framgångsrik koncern i en snabbt växande bransch. Efterfrågan av bättre säkerhet och trygghet ökar i både samhällen och hos företag. Globalt och lokalt. Omvärlden ställer allt högre krav och säkerheten har blivit en allt viktigare parameter när företagens förmåga att fokusera på verksamheten och de anställdas trygghet värderas högt. Idag börjar säkerhetsarbetet ofta när olyckan redan varit framme, medan där det egentligen borde strävas efter att förebygga och förhindra. Dagens teknik och framförallt den IP-baserade kameratekniken och intelligenta varularmslösningar ger de rätta verktygen för att kunna arbeta förebyggande, samt inom handeln säkerställa butiksdriftens totala lönsamhet.

Den traditionella säkerhetsbranschen drivs fortfarande av manuella bevakningstjänster och övergången från analogt till digitalt teknik tar lång tid. En tidigare fragmenterad bransch har övergått till att bli en mer konsoliderad bransch, där stora traditionella säkerhetsföretag köpt upp många av de små och mellanstora företagen.

Med en IP-baserad kameralösning har Security IT solution SECITS en tydlig position på säkerhetsmarknaden och ett gott renommé hos befintliga kunder. Systemet bygger på en IP-kamera som är en del av ett nätverk som informerar om förutsedda och oönskade händelser. Den intelligenta IP-kameran använder sig av edge-teknik, vilket innebär att den tar egna beslut om åtgärder i realtid. Informationen förs sedan vidare genom nätverket till mottagaren oavsett var denne befinner sig. Utöver bevakning kan systemet även användas för analyser som tryggar verksamheten och ger förslag på hur lönsamheten kan stärkas. I en butiksmiljö kan t.ex. kundflödet analyseras och ge information om butikens utformning är optimal, hur många besökare som handlar och vid vilken tid det oftast sker.

> Ladda ned memorandumet
> Teckna dig för aktier
> Läs teasern
> Läs mer på Secits hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 18,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 312 536 aktier
Pre-money värdering: Cirka 87 Mkr
Pris per aktie: 13,71 kronor
Teckningstid: 2017-02-20 till 2017-03-16
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: SECITS Holding förbereder Bolaget för notering till Q2 2017
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Garanti: Emissionen är säkerställd till 86 procent genom i förväg lämnade emissionsgarantier.

De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren.

Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget
Secits Holding

Genom en tydlig nysatsning mot handeln i Sverige med leverans av intelligenta varularmslösningar i ett eget nystartat affärsområde och i partnerskap med det världsledande företaget Nedap Retail stärker Bolaget sin närvaro ytterligare som en ledande integratör av IT baserade tjänster inom detta segment. IT baserade varularm till skillnad från de äldre analoga systemen ger möjligheter att utöver säkerhetsaspekten också med RFID teknik följa varor från fabrik tills att de lämnar kassan. Det ger nödvändig information att följa varans väg i flödet där nya sätt att handla via nätet och med Click and Collect ställer höga krav på produkttillgänglighet. Där de äldre systemen endast ger en larmsignal via en larmbåge i entrén levererar vi nu en helhetslösning som minimerar arbetet med inventering, ser till att varor alltid är tillgängliga, optimerar lagernivåer och tillgodoser säkerhetsbehovet.

Affärsmodellen i våra leveranser gällande både kameralösningar och bygger på att kostnaderna för säkerhet placeras som en driftkostnad istället för en direktinvestering. Det går att jämföra med affärsmodellen för kontorskopiatorer. Affärerna baseras på en månadskostnad där tekniken och tjänsten förs samman till kundens övriga driftkostnader. Kamerorna är direkt uppkopplade mot vår datadriftshall och det innebär att vi under dygnets alla timmar kan se till att kamerorna fungerar optimalt. Kunden slipper tänka på kamerorna och i behov av service kan 80% av behoven hanteras via fjärrkoppling.

Sedan starten 1995 har företaget rönt många av sina framgångar inom banksektorn och är idag en marknadsledande aktör inom detta segment. Inom handelssektorn är företaget också en betydande aktör. Men även inom industrin där teknologin i IP-kameran kan användas där driftövervakning är en viktig parameter. Kameran används också av konsumenter som behöver säker videokommunikation via mobiltelefonoperatörer med globala partners. Idag finns cirka 15.000 kameror installerade och avtal är skrivna med världens ledande leverantörer av IP-kameror och nätverksteknik som AXIS, Bosch och HIKVISION. Det ger kunden den kvalitet och trygghet som förväntas.

Mot denna bakgrund är jag övertygad om att företaget kommer att växa i en bransch som drivs av omvärldens ökade behov av trygghet och säkerhet. I det teknikskifte som nu går snabbt framåt ligger företaget redan i framkant. Vi har rätt kunskap och är rätt i tiden. Vi har engagerade ägare och styrelse och tydliga direktiv om tillväxt. Tillsammans med denna emission ger det oss kraften och entusiasmen att fortsätta denna spännande resa.

Jag hoppas att du som aktieägare inser möjligheterna och vill vara med på denna resa tillsammans med oss.

Hans Molin

Hans Molin,
CEO och medgrundare av Secits Holding AB (publ)

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med SECITS Holding AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Stort fokus på casinoaktier när Macaus spelintäkter ökar

Stort fokus på casinoaktier när Macaus spelintäkter ökarStort fokus på casinoaktier när Macaus spelintäkter ökar

Stort fokus på casinoaktier när Macaus spelintäkter ökar. Under förra veckan kunde vi ta del av rapporter om att Macau, också känt som Orientens Monte Carlo, går bättre än på många år. Rapporten visar att spelintäkterna i Macau ökade för sjunde månaden i rad, och att de under februari 2017 nådde den högsta nivån på två år.

Casinoföretagens aktier sköt i höjden, vi såg bland annat hur aktiekursen på Las Vegas Sands steg med 3,8 procent, Wynn Resorts med 6,5 procent och MGM Resorts steg med 2 procent. Under tiden steg den börshandlade fonden som investerar i spelföretag, VanEck Vectors Gaming ETF, en börshandlad fond som äger aktier i alla dessa tre företag, med 1,7 procent.

Siffrorna från Macaus spelkommission, Gaming Inspection and Coordination Bureau, som i allmänhet kallas för DICJ, visar att spelintäkterna i Macua ökade till 23 miljarder pacatas, motsvarande 2,9 miljarder dollar, under februari 2017. Under föregående år låg samma siffror på 19,5 miljarder pacatas, motsvarande 2,4 miljarder dollar. Spelföretagen i Macau har inte visat så höga spelintäkter sedan januari 2015.

Casinoföretagen i Macau har länge varit pressade, detta bland annat efter stora nedslag på spelbranschen i Kina i början av 2014. Xi Jinping gjorde då allvar av sina hot om att slå ned på korruptionen i spelbranschen. Spelföretagen har också drabbats hår av de kinesiska valutabegränsningarna. I december infördes en ändring som halverade de belopp som kortinnehavare China UnionPay kunde ta ut i bankomater i Macau. På Internet är valutabegränsningarna betydligt lägre, och hos Folkeautomaten bonuskod 2017 kan spelarna alltid spela.

MGM, LVS och  WYNN utveckling de senaste fem åren

VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK) är en börshandlad fond som syftar till att så nära det är möjligt och före avgifter och kostnader, replikera priset och utvecklingen av MVIS Global Gaming Index. Denna ETF placerar normalt minst 80 procent av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i fondens jämförelseindex. MVIS Global Gaming Index omfattar aktier och depåbevis i företag som genererar minst 50% av sina intäkter från (eller, i vissa fall, har åtminstone 50% av sina tillgångar relaterade till) spelindustrin. Detta inkluderar kasinon och kasinohotell, sports betting och lotteritjänster samt speltjänster, spelteknik och spelutrustning. BJK är en icke-utdelande fond.

Finanssektorn rusar på FEDs senaste besked

Finanssektorn rusar på FEDs senaste beskedFinanssektorn rusar på FEDs senaste besked

De börshandlade fonder som följer utvecklingen av finanssektorn rusar på FEDs senaste besked. Finanssektorn är den näst största sektorn i det amerikanska referensindexet S&P 500 och har av den anledningen stor påverkan på börsens utveckling. Finanssektorn rusar och FED kommer att vara en stor anledning till varför den kan fortsätta göra detta. Under veckan såg vi hur Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF), den största av alla de börshandlade fonder som följer finanssektorn steg till sin högsta nivå på nästan ett decennium när investerarna spekulerade i att FED kommer att höja räntan vid sitt möte denna vecka. Detta följde efter att flera stora obligationshandlare minskade sina satsningar på en räntehöjning under mars 2017 och istället valt att spekulera i att Federal Reserve kommer att höja räntan under maj och juni istället.

De så kallade Bank ETFerna, de börshandlade fonder som investerar in finanssektorn, gynnas av att Federal Reserve höjer räntan. Med en allt brantare avkastningskurva eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kan bankerna få förbättrade nettoräntemarginalerna eller förbättrad lönsamhet eftersom företagen i finanssektorn lånar kortfristigt och ger långa lån med undantag för så kallade snabblån. XLF har redan påvisat en av sina bästa utvecklingar sedan den globala finanskrisen. Det finns många som varit skeptiska till finanssektorn sedan det imponerande rallyt som bankerna visade upp under slutet av 2016, men det finns också gott om marknadsbedömare som tror att de kan fortsätta uppvisa en stark kursutveckling på börsen även under 2017. Högre räntor är en medvind för finansiella aktier, till stor del på grund av bankernas räntenettomarginaler, eller skillnaden mellan den ränta de tjänar på lån de ger och den ränta som de betalar ut när de lånar pengar.

Högre räntor kan öka nettoräntemarginalerna, vilket kan leda till högre vinster för bankerna. FED tros vara inriktade på tre räntehöjningar under 2017 och Fed funds futures uppgifter antyder för närvarande att den amerikanska centralbanken kommer att höja sin styrränta två gånger under året. Förra veckans uppgång för de finansiella ETFerna är sannolikt att betrakta som att investerarna tar ut dessa räntehöjningar i förskott. XLF, eller Financial Select Sector SPDR som det formella namnet är, har stigit med mer än 40 procent under de senaste tolv månaderna. XLF är den största av alla de börshandlade fonder som följer finanssektorn, och har mer än 25,3 miljarder dollar under förvaltning.

Det är inte bara utsikterna om en kommande räntehöjning utan även stöd av utsikterna om att Donald Trump skall mjuka upp regelverket för de amerikanska bankerna. lånium.com

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEArca: XLF)

XLF syftar investeringsresultat som, före kostnader, motsvarar kursen och utvecklingen av börsnoterade aktier för de företag som ingår i Financial Select Sector Index. I sin strävan att följa utvecklingen för indexet, använder fonden en replikeringsstrategi. Den investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 95 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Indexet omfattar företag från följande branscher: diversifierade finansiella tjänster; försäkring; affärsbanker; kapitalmarknader; REITs; konsumentkrediter; thrifts och hypotekslån; och fastighetsförvaltning och utveckling. Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer

Investera rätt - och i rätt tid

Investera rättInvestera rätt - och i rätt tid

Source: Pixabay

Att investera rätt och dessutom i rätt tid kan vara tidskrävande nog men för de aktieägare som inte räds och inte ger sig kan utdelningen bli stor och varaktig.

Först och främst ha tålamod, ibland är det faktiskt bättre att våga vänta istället för att köpa första bästa aktien du ser. Tänk igenom noga, vad är det positiva vs. negativa effekterna. Vad och vilka företag gynnar framtiden och tillsist, grunda din aktieportfölj på stabilitet.

Är klädbolag en bra investering? Ja och nej – beror på. Majoriteten av jordens befolkning bär någon form av klädesplagg. Men det är skillnad på faktiska klädföretag och faktiskt material, i detta fallet textil och läder. Som i alla företag drivs företaget av vinster och inte förluster. Klädbolag är därför väldigt svårt att få en bra investering i.

I det så kallade Slow Fashion finns enbart en handfull privata ägare kvar, som exempelvis väsk – och läderföretaget Hermés och som är börsnoterat på Euronext Paris, deras aktie har ett värde på 408.10 EUR (210217). Samtidigt har företaget en minimal summa på kortfristiga skulder på 1.04B EUR sista kvartalet/år.

Då de flesta av Slow Fashion företag köps upp utav ett holdingbolag och blir därmed dotterbolag till huvudbolaget. Exempelvis håller LVMH majoritet bland annat; Dior, Givenchy, Celiné och Marc Jacobs. LVMH är börsnoterat på Euronext Paris och värdet på deras aktie är 190.00 EUR (210217) och de kortfristiga skulderna uppgår till 12.6B EUR sista kvartalet/år.

Här kan man se en stor skillnad mellan två olika typer av företagsformer i Slow Fashion.

I Fast Fashion är H&M och Zara (Inditex) störst och därmed även konkurrenter. H&M som är börsnoterat på Stockholm börsen har ett värde på 246.20SEK(210227) och dess kortfristiga skulder går upp till 22.9B SEK sista kvartalet/år. Samtidigt har Inditex som är börsnoterat på Madridbörsen ett aktievärde på 31.02 EUR(210217) och deras kortfristiga skulder uppgår till 4.53B EUR sista kvartalet/år.

H&M har i stort sett gått upp och ner de senaste åren, samtidigt så har Inditex haft en stabilitet. Det senaste året har det dock skett en förändring. H&M redovisade en stark förändring med ett rörelseresultat på 7.353MKR för det sista kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2015/2016.

Inom modeindustrin handlar det inte bara om ett märke som företaget har utan har företaget flera märken som visar ett gott resultat, indikerar detta en stor vinst. Exempelvis har COS som är en del utav H&M blivit större sedan den första COS butiken öppnade på Regent Street i London i Mars 2007. Inditex har förvisso fler märken än Zara bland annat Massimo Dutti.
Dock har efterfrågan varit svag på andra märken än Zara för Inditex. För några några år sedan var hållbarhet en stor fråga inom modeindustrin (– och är fortfarande) då var Inditex inte bara ett modeföretag inom Fast Fashion, företaget visade även upp ett gott föredöme inom Corporate Social Responsibility (CSR).

I 2017 är hållbarhet och CSR något som finns i de flesta företag och branscher. Det är inget nytt. Istället ser vi en annan typ av hållbarhetsarbete. Miljön – och hur vi på bästa sätt kan investera i en framtid som både gynnar jorden och dess framtida befolkning.

Ren el även kallad Alternativ el har länge varit omdiskuterat bland investerare. Kan solenergi, vindkraft och vattenkraft verkligen vara en bra investering. På långsikt ja. Förnybar energi är är klimatsmart och dessutom kostar mindre att investera i. Samtidigt går oljepriset upp och det blir allt svårare hålla samma tillväxt på råvarumarknaden.

Om situation kvarstår inom råvarumarknaden så är förnybar energi en bra indikation för en renare framtid.

Ryan Reiss, professional pokerspelare sade detta om hans egna framgång och aktieinvesteringar, efter hans vinst på 8.4M $ den 5 november 2013 i the World Series of Poker som hölls på Rio Hotel & Casino i Las Vegas. "Ha tålamod. Jag försöker att inte få panik och sälja utan försöker köpa aktier när de går ner".

Så vad du än väljer att investera i, gör det på långsikt och med en stabilitet i bakgrundenMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!