Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Kinas konsumtion styr den globala casinoindustrin

De börshandlade fonder som investerar i casinon kan komma att bli vinnare i framtiden, det är framförallt Kinas konsumtion som styr den globala casinoindustrin och i takt med att landet som har fler en miljard invånare får en allt högre levnadsstandard så ökar förutsättningarna för en god börsutveckling. Kinas medelklass och dess konsumtion gynnas av landets konsumtionfokuserade politik för ekonomiska reformer.

Kinas övergång från en exporttung ekonomi till att istället satsat på att öka den inhemska efterfrågan har ökat spelintäkterna i Macao till 260,632 miljarder patacas (cirka 32.600 miljoner dollar), enligt statliga data.

Under de första månaderna under 2016 steg antalet besökare till Macau, Orientens spelcentrum, med mer än fyra (4) procent jämfört med samma period året innan. Antalet besökare från Kina ökade under samma period med cirka tio (10) procent, vilken är en kraftig ökning jämfört med året innan. Andelen kinesiska turister står nu för cirka 60 procent av de totala besöken i Macau.

De fundamentala förutsättningarna har gett en positiv utveckling för VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK), men även för PowerShares Dynamic Leisure & Entmnt ETF (NYSEArca: PEJ), en börshandlad fond som investerar i fritidssektorn,

BJK toppinnehav är aktier i Las Vegas Sands Corp, Macau-baserade Sands China och Wynn Resorts. Denna börshandlade fonds övriga Macau exponeringar är Galaxy Entertainment Group och Wynn Macau, och dess totala viktning mot spel uppgår till 53,1 procent.

PEJ har allokerat en betydligt mindre vikt mot spelsektorn, något under åtta (8) procent. Bland innehaven kan nämnas Priceline , Time Warner och Starbucks. PEJ har emellertid en exponering mot landbaserade casinon genom sina investeringar i MGM International och Starwood Hotels & Resorts Worldwide, som har fastigheter i Macau.

Casinomarknaden i Macau gynnas av en återhämtning i den kinesiska ekonomin, och Esther Kwon, en investering analytiker på Standard & Poors säger att spelmarknaden är en av de stora vinnarna på en ökad kinesisk ekonomisk aktivitet. Hon säger att den kinesiska massmarknaden gynnas av stigande inkomster som används till sällanköpsvaror, till exempel resor och spel. Hon ser det som den verkliga värdedrivaren.

Kwon noterade också att de långsiktiga infrastrukturinvesteringar som görs av Macau regeringen kommer att skära restiden till Macao från Kina, vilket kommer att ge fler besökare till världens spelhuvudstad.

Den som inte har möjlighet att ta del av casinona i Macau kan istället spela på den Europeiska lotto giganten eurojackpot.org

Mobilåtervinning drar fördel av ökat intresse för andrahandselektronik

Mobilåtervinning

Mobilåtervinning drar fördel av ökat intresse för andrahandselektronik

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

  • Runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades att säljas under 2016 globalt enligt Deloitte våren 2016, vilket motsvarar en omsättning på 143 miljarder kronor.
  • Mobilåtervinning nådde en ny milstolpe när Bolaget under 2016 ökade sin omsättning under Q4 med 142 % gentemot Q3. Omsättningen under kvartal Q4 hamnade på 1,65 MSEK vilket är cirka 1 MSEK mer än Q3.
  • Bolaget prognostiserar en fortsatt stark tillväxt de kommande åren och har en finansiell målsättning att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017.

I en rapport om begagnatmarknaden av smartphones från Deloitte som genomfördes våren 2016 uppskattas den begagnade smartphoneförsäljningen omsätta 17 miljarder dollar globalt; motsvarande 143 miljarder kronor. Detta skulle i sig motsvara att runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades säljas under 2016.

I takt med att fler mobiloperatörer propagerar allmänheten att alltid ha den senaste tekniken och version ökar även elektronikavfallen världen över. I Sverige har cirka 97 % av befolkningen en mobil och elektronikavfallen är idag den snabbast växande avfallsströmmen, med en total mängd på över 40 miljoner ton globalt.

Bolaget ser att intresset för andrahandselektronik blir allt större, inte minst via sina hemsidor www.pantaluren.se och www.mobilpengar.se som ökar sina inköp för varje månad; precis som försäljningen via sin webbutik iElektronik.se. Bolaget upplever det fortfarande som att de bara börjat skrapa på ytan av en enorm marknad.

Mobilåtervinning har sedan det listades på NGM Nordic MTF maj 2016 uppnått flera milstolpar och detta är året då Bolagets verksamhet satte igång ordentligt; Bolaget förvärvade sitt dotterbolag Pantaluren AB, lanserade en egen e-handelsplattform; webbutiken iElektronik samt kraftigt ökat sin omsättning för varje period som gått.

Telefon

Motiv

Mobilåtervinning har under 2016 haft stora framgångar med att expandera verksamheten till att omfatta ett större branschområde samt ökat omsättningen för varje kvartal (Q1: 0,16 MSEK, Q2: 0,33 MSEK, Q3: 0,68 MSEK, Q4: 1,65 MSEK). Under föregående år fokuserade Bolaget på att marknadsföra sig via webb-TV samt digital kanaler vilket har lett till ett markant ökat inköp av begagnade mobiltelefoner för såväl Pantaluren som MobilPengar.

Bolaget lanserade webbutiken www.ielektronik.se sommaren 2016 och har därmed utvecklats till att bli en komplett aktör på marknaden för andrahandselektronik; vilket har varit i linje med Bolagets mål.

Motivet till emissionen är främst att kunna öka tempot ytterligare vad gäller tillväxt men även för att sprida ägandet och därmed skapa bättre handel i aktien. Kapitalanskaffningen kommer ge Bolaget medel att exponera på en marknad under tillväxt via en omfattande marknadsföringsplan och säkerställa Bolagets status som marknadsledande.

Kapitalanvändning

Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 12,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Hela emissionsbeloppet är säkrat genom garantiåtaganden. Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig verksamhet för den kommande tolvmånadersperioden och nedan presenteras mer detaljerat vad emissionslikviden kommer användas till:

  • Marknadsföring (ca 75 %)
  • Vidareutveckling av e-handelsplattformarna (ca 15 %)
  • Anställa medarbetare (ca 10 %)

Robin

Robin Vestersten
VD Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna Dig för aktier
Läs teasern Läs teasern
Besök Preservias hemsida Läs mer på Axiers

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 12,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: 642 499 aktier
Pre-money värdering: 17,1 Mkr
Pris per aktie: 20,00 kronor
Teckningstid: 17 jan - 31 jan 2017
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan våren 2016 på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget

Telefon

Framtidsutsikter

Under december 2016 fick jag förtroendet att ta över som VD för Mobilåtervinning i Sverige AB. Jag var sedan tidigare VD för dotterbolaget Pantaluren AB och verksamhetschef i Mobilåtervinning och därför väl insatt i Bolagets verksamhet sedan bildandet hösten 2015.

Jag kan idag konstatera att Bolaget genom hårt arbete under året tagit stora kliv för varje kvartal och idag har en väl fungerande organisation och en tydlig målbild. Marknaden för andrahandselektronik växer enormt och vi har som en av de ledande aktörerna på vår marknad en spännande framtid att se fram emot. Jag bedömer att läget nu är rätt för att genomföra en företrädesemission, som är fullt garanterad, för att stärka vår position på marknaden ytterligare med våra etablerade varumärken och ge alla aktieägare möjligheten att vara med när vi tar Bolaget till nya nivåer.

I februari månad förvärvade vi vår största konkurrent på den svenska marknaden; Pantaluren AB. Förvärvet av Pantaluren innebär att Bolaget nu, tillsammans med Mobilpengar som var Bolagets tidigare ägda varumärke, innehar två av Sveriges ledande inköpsportaler för köp av begagnade mobiltelefoner över internet vilket sätter oss i en mycket gynnsam marknadssituation.

I maj tog vi nästa steg i koncernens utveckling då Bolaget togs upp för handel på NGM Nordic MTF. Listningen på NGM var ett viktigt steg för oss då den ger oss en högre trovärdighet mot våra kunder och större synlighet på aktiemarknaden.

Under sommaren lanserade vi vår egen webbutik; iElektronik.se. Webbutiken ger oss möjligheten att sälja produkter direkt till slutkund vilket innebär en klar förbättring av våra marginaler. Detta i kombination med våra försäljningskanaler i grossistled innebär att vi idag har ett stort utbud av valmöjligheter för att sälja de enheter vi får in från våra inköpsportaler.

Det samarbetsavtal Bolaget i september skrev med Teledelar i Sverige AB har varit väldigt positivt. Teledelar är en respekterad aktör inom service och reservdelshandel för elektroniska produkter och sköter sedan avtalet skrevs all produktgenomgång samt reparation av de enheter vi får in vilket ger våra produkter som sedan säljs vidare en kvalitetsstämpel, samt innebär att Mobilåtervinning i och med samarbetet klarar av att ta emot den månad för månad växande mängden enheter som mottages.

Mobilåtervinning har visat en mycket positiv utveckling under året och har kraftigt ökat både antalet köpta och sålda enheter för varje kvartal vilket är oerhört glädjande. Omsättningen var till en början blygsam men började ta fart i samband med att vår webbutik iElektronik lanserades och vi ser idag inga hinder för fortsatt ökad tillväxt under 2017.

Jag ser en oerhörd potential i Mobilåtervinning och känner att vi befinner oss på en enorm marknad som vi upplever att vi bara börjat skrapa på ytan av. Vi kommer fortsättningsvis satsa än mer på marknadsföring genom flertalet kanaler nationellt för att ta ännu större marknadsandelar och säkerställa vår position som den ledande aktören för inköp och försäljning av andrahands mobiltelefoner. Mobilåtervinning är skuldfria, har en bra kapitalstruktur och befinner sig därför i en finansiellt stabil situation.

Jag vill tacka för förtroendet så här långt och hoppas ni delar min övertygelse om att Mobilåtervinning är ett Bolag helt rätt i tiden på en enorm marknad och att ni som investerare vill vara med på den fortsatta resan.

Table

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Mobilåtervinning i Sverige AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Ännu ett år med låg sparränta på sparkonton

Det ser ut som att 2017 blir ännu ett år med låga sparräntor. Riksbankens räntesänkningar de senaste åren har pressat storbankerna till att sänka räntan till noll. Alternativen till riskfri avkastning är få.

Hur ska man placera pengar?

Det otroliga ränteläget har gjort att pengar letat sig till Skatteverkets skattekonto för att få förräntning. Men sedan 1 januari i år så får du ingen ränta på skattekontot enligt Skatteverket. Beslutet har tagits av regeringen genom en lagändring, syftet var aldrig att kontot skulle konkurrera med marknadens sparkonton. Kvar finns då sparkonton med insättningsgaranti, som är riskfria upp till ett bestämt belopp. Sedan den 7 juli 2016 så finns en ny lag om att statliga insättningsgarantin ska skydda kapital på sparkonton upp till 950 000 kronor. Garantin gäller per bank eller institut så har du mer pengar så bör de spridas över flera sparbanker. Nackdelen med sparkonton med insättningsgaranti är att de ger en låg sparränta. Det bästa sparkontot just nu erbjuder endast 1% ränta, vilket egentligen understiger inflationsmålet på 2%. Om du är beredd att ta risk så kan du välja sparkonton från nischbanker och kreditbolag. De har ingen insättningsgaranti på sina konton men i gengäld erbjuder de marknadens bästa sparränta på upp till 6,5% rörlig. På sajter som placerapengar.nu kan du hitta några av de bästa sparkontona just nu.

Riksbanken vill att du ska investera och låna

Anledningen till att styrräntan är låg är för att Riksbanken vill att privatpersoner och företag ska börja låna pengar och sedan göra kloka investeringar. Genom att pengar sätts i arbete så hoppas Rikbanken på att inflationen tar fart. När man sparar pengar så läggs de på hög och gör ingen nytta för Sveriges tillväxt. Därför är det inte konstigt att banker erbjuder en låg sparränta, inlånings behövs helt enkelt inte. Fokus ligger istället på utlåning och krediter.

Aktier är fortfarande bäst

Flera sparexperter och förvaltare har sagt att aktier fortfarande ger bästa avkastningen. Och visst är det så jämfört med sparkonton, obligationer och fastigheter. Aktier ger i snitt omkring 4-5% i totalavkastning från dagens aktiekurser. Vid korrektioner på börsen kan du dock fortfarande fynda aktier som ger omkring 7-10% i årlig avkastning. Sparar man långsiktigt på 10 års sikt så är aktier ett bra alternativ. Behöver du dina pengar inom 3 år så borde du ta det försiktigt och placera pengarna på ett rörligt sparkonto eller ett fasträntekonto.

Hur värderas casinoföretag?

I denna artikel tittar vi närmare på hur casinoföretag värderas, och då speciellt de som finns i den kinesiska enklaven Macau som ibland kallas för Orientens Monte Carlo.

Per den 3 januari 2016 handlades de casinoföretag som finns i Macau till en vinstmultipel, ett så kallat p/e-tal, om 12,6. Det betyder att värderingen var något högre än året innan när p/e-talet låg på 12. Snittet sedan 2008 ligger på 12,05.Värdedrivare

En ökad i omsättning och därmed ett högre resultat väntas bli den mest betydande värdedrivaren för casinona i Macau. En vändning beror på kasinon förmåga att locka medelklassen (eller massmarknads) turister. En annan värdedrivare kommer att vara statligt stöd. Dessa värdedrivare förblir också kasinon nyckelrisker.

Macao casinointäkter ökade för femte månaden i rad i november 2016. På kort sikt förväntas Kinas tillslag mot korruption hålla VIP-spelare borta från kasinona men den förändrade affärsmixen som förskjuts till massmarknaden ger förhoppningar om en ytterligare ökning av antalet spelare.

Det finns andra ljuspunkter, till exempel ser vi en tillväxt i de genomsnittliga dagliga utgifterna hos besökarna i Macau, något som såg ut som en avlägsen dröm för några månader sedan. Men volymerna besökare måste öka dramatiskt för att vara meningsfull för Macao. Överutbud fortsätter att vara ett problem. Analytiker är nu positiva till Macaos tillväxt under 2017. Sektorn har definitivt stabiliserats, och investerare bör hålla ett vakande öga på sektorn.

Kan vi förvänta oss en ökning av spelintäkterna i Macau?

Som nämns ovan så har Macaus casinointäkter stigit fem månader i rad. Det var i augusti 2016 som Macau kunde redovisa ökade intäkter för första gången på 26 månader. För december 2016 beräknas casinointäkterna ha ökat med 8,8 procent jämfört med året innan. 
Under 2016 som helhet minskade emellertid intäkterna jämfört med 2016. Totalt minskade spelandet med 3,3 procent. Under 2015 minskade de med 34,3 procent och med 2,6 procent under 2014.

Juni 2014, när den kinesiska regeringen gjorde kraftiga tillslag mot korruption, markerar en annan topp för Macaus kasinon. Åtgärder från den kinesiska regeringen ledde till införandet av strängare regler för att stoppa den illegala pengar. Sedan dess har VIP-spelarna varit borta från scenen, vilket gjort att de stora kasinona tävlar om en bit av massmarknaden. Nya regler som stramare viseringspolitik och rökförbud ytterligare bidrog till branschens problem.

Tillväxt i sikte

De flesta analytiker tror att Macaus kasinon står inför en tillväxt det kommande året främst till följd av massmarknaden. Även VIP-spelandet steg förra månaden, är en vändning inte troligt, främst på grund Kinas anti korruptionspolitik. Även stigande bostadspriser och en stramare kreditpolitik har lett till färre VIP-spelare på Macaus casinon.

Förväntningar om 2017

Analytikernas konsensusprognoser visar att de tror att under januari 2017 så kommer intäkterna att öka med åtta (8) procent på årsbasis, bland annat som en följd av öppnandet av nya orter och ökade marknadsföringsaktiviteter. För helåret 2017 räknar analytikerna med att casinointäkterna i Macau kommer att öka med mellan åtta och tio procent.

I dag är Sands China (LVS), Wynn Resorts (Wynn), MGM Kina (MGM), Galaxy Entertainment, Melco Crown (MPEL), och SJM Holdings de stora kasinooperatörerna i Macau. Investerare som söker diversifierad exponering för kasinoföretag kan vara intresserade av ETFer som investerar i kasinoaktier som till exempel VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) och Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY). För den som hellre spelar på casinon än investerar i dem rekommenderar vi ett besök på www.bonuskod-kampanjkod.se

Blandade signaler på spelmarknaden

Under november 2016 kunde vi ta del av rapporter som visade att de landbaserade casinona i Nevada rapporterade minskade intäkter. Rapporterna visar att intäkterna backade med 1,47 procent under november 2016 till 930,4 MUSD. Intäkter från spelautomater och roulette var högre under månaden, medan intäkter från kortspelet baccarat minskade 13% Y / Y.

Casinona i Las Vegas har minskat sina intäkter med 3,48 procent, till 517 MUSD. Den stora nedgången kommer emellertid från vadslagningen som drabbats av en nedgång om 2,1 procent på fotbollspelandet. Vi saknar emellertid uppgifter om hur det gått med roulette spel.

Sedan starten av det skattemässiga året som löper från den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2017 har intäkterna emellertid ökat med 3,55 procent jämfört med året innan.

Positiva utsikter för Macau

Om Nevada rapporterade ett minskat spelande så gäller det omvända för Asiens spelcentrum Macau där spelintäkterna under oktober 2016 ökade med 14,4 procent till 18,8 miljarder patacas. De redovisade spelintäkterna var till och med högre än den ökning om 11 procent som analytikerna hade prognosticerat. Det var även den bästa månatliga tillväxttakten sedan februari 2014 även om det jämförs mot en mycket svag spelintäkt under oktober 2015.

Sammantaget räckte det emellertid inte till, casinona i Macau rapporterade en nedgång i spelintäkterna för det tredje året i rad även om spelandet i december 2016 spås ha ökat med 8,8 procent. För 2017 spår emellertid analytikerna en uppgång i spelintäkterna om 7,7 procent, fördelat på 2 procents ökning av de så kallade VIP-spelarna och 12 procents ökning i intäkterna från massmarknaden.


Spel i Macau har varit lagligt sedan 1850-talet när den portugisiska regeringen legaliserade aktiviteten i den autonoma kolonin. Sedan dess har Macau blivit känt över hela världen som "Orientens Monte Carlo".

Gamblingturism är Macaus största intäktskälla, och utgör cirka 50 % av halvöns. Besökarna består till stor del av kinesiska medborgare från fastlandet och från Hong Kong. Med införandet av stora utländska kasinon från Las Vegas och Australien, passerade Macao Las Vegas Strip i spelintäkter under redan 2007.

Tills västerländskt kasinospel infördes på 1920-talet spelades det endast kinesiska spel vilka fortfarande spelas. Det mest populära är Fan Tan. Generellt kan spel i Macau delas in i fyra kategorier: kasinospel, Greyhound racing, sportsbetting och lotterier. För närvarande tillhandahåller inte Macau licenser för online spel.

Macau, en särskild administrativ region som Hong Kong, är den enda platsen i Kina där kasinon är lagliga, och verksamheten har vuxit i en häpnadsväckande takt sedan 2001.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!