Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Japan öppnar casinomarknaden

 

Den japanska marknaden för casinospel har länge utgjorts av Pachinko (ƒpƒ`ƒ“ƒR?), ett japanskt automatspel som liknar flipperspel och förekommer i Japan och Taiwan samt spel på olika typer av kapplöpningar.
I en pachinkoautomat köper spelaren ett hundratal stålkulor, som matas in i apparaten, och som antingen går förlorade eller ger flera kulor i vinst. Spelaren kan lösa in kulorna mot varor, exempelvis mat, pennor, cigarettändare och liknande, men även dyrare saker som elektronik och cyklar förekommer. Japansk och taiwanesisk lag förbjuder pengar som vinst, men ofta finns en affär i närheten där man kan byta sina vinster mot pengar. Nu verkar det emellertid som Japan öppnar casinomarknaden lagom till OS i Tokyo 2020. Den japanska premiärministern premiärminister Shinzo Abe anser att kasinon i landet kommer att stimulera turismen och bidra till att stärka Japans ekonomi.
En japansk motion om att legalisera kasinon passerade nyligen trots motstånd motståndarna till spel. Enligt nyhetsbyrån Reuters har den Hong Kong baserade mäklarfirman CLSA Ltd spått att den japanska spelmarknaden vara värd så pass mycket som 40 miljarder dollar per år redan år 2025. Frågan är om de japanska casinona kan komma att utgöra ett hot mot den kinesiska enklaven Macau där många av de amerikanska spelföretagen har etablerat sig. Kan det också leda till att vi får se företag som Sands, Wynn och MGM etablera sig i Japan? välkomstbonus för nya spelare
För den som önskar ta en bred position i gamblingsektorn finns VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK) som ett alternativ. Denna börshandlade fond är emellertid relativt liten, och har endast 20 MUSD under förvaltning. Den kan emellertid komma att öka om det i Japan etableras casinon.
Japan är en av de största outnyttjade marknaderna i världen. För närvarande är spel olagligt i Japan med undantag för spel på båt, cykel och hästkapplöpningar . Japan har potential att bli den näst största marknaden i Asien för spel efter Macao på grund av dess närhet till Kina.
Men reglerna för drift av kasinon är ännu inte på plats och därför kommer det sannolikt att ta några år innan de japanska kasinona kommer på plats. Under tiden kommer Japan att möta hård konkurrens från Singapore, Macao, Filippinerna och Sydkorea, som för tillfället är hemvist för Asiens spelare. Japanska kasinon måste arbeta på att skilja sig från andra. 7sultans online casino
Just nu erbjuder Bet365 bonuskod till nya spelare.

 

Brev från ordföranden i Northern Wind Ventures

 

Först av allt vill jag å Northern Wind Ventures (nedan även kallat ”Bolaget”) vägnar framföra ett stort tack till alla stora och små aktieägare som genom sitt deltagande i emissionen hjälpt till att möjliggöra en nystart för Bolaget. Jag vill också säga hjärtligt välkomna till de ca 70 nya aktieägare som tecknat i emissionen och som inte tidigare varit aktieägare. Samtidigt vill jag uttrycka min respekt för alla aktieägare som valde att inte deltaga i denna emission utan kvarstår med sitt ägande. Mot bakgrund av Bolagets negativa utveckling under en längre tid så har jag full förståelse för att flera av er valt att avvakta för att se vad som ska ske framöver och huruvida vi, styrelse och ledning, lyckas vända trenden till att positivt utveckla verksamheterna i de existerande portföljbolagen, samt också utforska nya möjliga investeringar i nya bolag i intressanta branscher.

Tillsammans är vi nu närmare 900 aktieägare i Northern Wind Ventures!

Emissionen ska nu registreras hos Bolagsverket och till detta är gjort kallas era tecknade och betalda aktier ”BTA” i era depåer. Så fort ärendet registrerats, ändras detta till aktier.

Emissionen fulltecknades inte men den inbringade tillräckligt med kapital för att vi till stor del ska kunna genomföra de satsningar som vi skrev om i investerarmemot inför emissionen. Såväl Wizzcom som Frogs & Dogs kommer att tillföras nytt kapital så att deras planer ska kunna infrias på ett bra sätt. Detsamma gäller Investor by Crowd där utvecklingsprojektet ska återupptas och mjukvaruplattformen färdigställas.
I Wizzcom har en extrastämma nyligen hållits varvid en ny styrelse valts in. Särskilt värt att nämna är att Wizzcom fått in ny kompetens i styrelsen i form av Niclas Fröberg, som har en lång och framgångsrik karriär med sig inom mediavärlden, bl.a. som grundare och numera styrelseordförande i mediabyrån Tre Kronor.
Niclas kunskaper, erfarenheter och inte minst nätverk blir mycket värdefulla för Wizzcom framöver. Utöver Niclas valde stämman mig till Wizzcoms ordförande och omvalde Gösta Rydell till styrelseledamot. Wizzcom avser att dels fortsätta de långsiktiga planerna inom Digital Signage såväl i Sverige som utomlands, men vi har redan påbörjat en utvärdering av nya affärsområden, med fokus i Sverige, där en enklare affärsmodell skall tillämpas med målet att både sälja och leverera snabbare. Med tillgång till en ny generation av högkvalitativa skärmar som är betydligt billigare än de skärmar som tidigare varit tillgängliga, kan detta bli en riktig ”game changer” för Wizzcom. De höga skärmkostnaderna som tidigare varit ett säljhinder ersätts plötsligt med stora möjligheter där skärmen inte längre behöver bromsa säljprocessen. Vi är övertygade om att vi relativt snabbt kan skapa ett stort intresse för våra produkter och lösningar, både vad gäller skärmar, mjukvara och filmproduktion, bl.a. inom det området vi har valt att kalla 3D Advertising Network, 3DAN.
Strukturen kring försäljning och leverans diskuteras nu internt och planeras kunna lanseras till marknaden redan under q1 2017. Med anledning av den planerade expansionen av verksamheten har styrelsen tillsammans med de största ägarna också haft diskussioner kring en notering av Wizzcom (troligen på NGM MTF) och ambitionen finns att göra detta under slutet av 2017. Men vi ska vara på det klara med att innan vi gör det så krävs av oss att vi under första halvåret får ordentlig fart på verksamheten, och framförallt visar ökad försäljning inom existerande och de nya affärsområden som nämnts.
Parallellt behöver vi även arbeta med att förbättra bolagets interna processer.  Faller pusselbitarna på plats sätter vi igång noteringsprocessen och det är inte osannolikt att vi före noteringen gör en mindre emission (pre-IPO) till nuvarande aktieägare i Wizzcom, och möjligen också till Northern Wind Ventures aktieägare, på relativt låg nivå, för att sedan följa upp med en väsentligt större noteringsemission baserad på ett högre bolagsvärde. En lyckad notering av Wizzcom får givetvis också stora positiva effekter för Northern Wind Ventures som bolag.
För 2017 budgeterar Frogs & Dogs för en nästan fördubblad försäljning jämfört med 2016, till 12 MSEK, med avsevärt ökade marginaler. Frogs & Dogs drivs redan idag på ett förtjänstfullt sätt och har haft mycket god tillväxt även under 2016 där man går mot en försäljning på drygt 6 MSEK och ser ut att sluta året med en liten nettovinst. Det gånga året har den försämrade valutakursen för SEK mot främst USD och EUR haft en negativ inverkan på marginalerna, speciellt under andra halvåret.
Tillsammans med tongivande minoritetsaktieägare i Frogs & Dogs kommer Northern Wind Ventures fortsätta att utveckla verksamheten. Förutom det höga tillväxtmålet för 2017 skall marginalerna förbättras bl.a. genom en anpassning av prislistor till förändrade valutakurser (prishöjningar) och genom att använda kapitaltillskottet till att reducera behovet av kostsam extern finansiering hos finansbolag och istället egenfinansiera bl.a. förskottsbetalningar av större beställningar från utlandet. Målet är även att ytterligare förbättra bruttovinsten genom bättre priser från leverantörer vilket vi tror kan finnas utrymme för efterhand Frogs & Dogs blir en större och viktigare partner till vissa leverantörer.
För Investor by Crowd är förhoppningen att vi har en kommersiellt tillgänglig produkt under 2017. Huruvida vi tar affärsidén och produkten till marknaden i egen regi låter jag vara osagt nu, bl.a. eftersom vi för diskussioner med möjliga partners som kan vara intresserade att samarbeta med oss, och då troligen som delägare. Det finns stora fördelar med detta, både ur finansierings – marknadsaspekter.
Nya investeringar utvärderas hela tiden av styrelse och ledning, även om vårt finansiella utrymme till nyinvesteringar just nu är begränsat. Oaktat detta är det inte osannolikt att vi gör ett par, tre mindre investeringar under 2017 inom affärsområden som är i linje med vår strategi och där vi har kompetens och erfarenhet. Vi vill därvid engagera oss aktivt med rådgivning och även styrelserepresentation även om storleken på investeringarna i kapitalhänseende inte av sig själva medför stort inflytande. De bolag vi för närvarande tittar på befinner sig i en mycket tidig fas i sina respektive ”liv”.
Framtida kapitalbehov. Northern Wind Ventures har under 2016 väsentligt minskat sin skuldbörda och stärkt sitt egna kapital. Vi jobbar även med att minska driftskostnaderna och har en målsättning att öka intäkterna genom arvoden för professionell rådgivning och tjänster framförallt till portföljbolagen, även om viss extern rådgivning kan förekomma. Jag vill emellertid vara tydlig med att säga att Bolagets emissionspengar inte kommer räcka för evigt och att vi kommer att behöva nytt tillskott senast under hösten 2017. Vad jag däremot också vill vara lika tydlig med att säga är oaktat vilken typ av kapitalanskaffning vi väljer, så skall det finnas övertygande faktorer som visar att Bolaget med sina innehav har utvecklats positivt under perioden inom sina respektive verksamheter och att vi kan fortsätta kommunicera en positiv och samtidigt trovärdig plan framåt. För Northern Wind Ventures finns fler alternativ och möjligheter för kapitalanskaffning, där en notering vid lämplig tidpunkt är en av möjligheterna. För 2017 ser jag det emellertid som mer sannolikt att vi följer upp med ytterligare en företrädesemission, med subsidiär teckning för utomstående. Det finns också andra intressanta möjligheter som kan flytta oss till en starkare position i marknaden och leda till positiva resultat på relativt kort tid. Bl.a. tittar vi på möjligheten att göra en strukturaffär som innebär att Northern Wind Ventures genomför någon form av ett samgående med annat liknande investmentbolag där vi ser givna synergier inom såväl organisation som i verksamheten. Det finns redan nu preliminära och lite avvaktande diskussioner i sådan riktning.
För Wizzcom avser vi som sagts ovan att nästa kapitaliseringstillfällen skall vara kopplade till en notering, vilket även skulle medföra positiva ekonomiska effekter för Northern Wind Ventures som majoritetsägare, dels i form av ett ökat bolagsvärde men också möjligheter till kapitalintäkter i den mån Bolaget väljer att sälja av en del av sitt innehav i Wizzcom i samband med att notering sker.
Förutom ett mindre kapitaltillskott som redan nämnts skall Frogs & Dogs vara helt självbärande utan något behov av nytt kapital från Bolaget under 2017.
Styrelsen och ledning är mycket optimistisk om framtiden för Northern Wind Ventures både på lång och lite kortare sikt, även om 2017 kommer innebära både mindre och större utmaningar. Som bevis på optimismen är det värt att nämna att såväl styrelse som ledningspersoner i samband med emissionen har avsevärt ökat sitt ägande i Bolaget, varvid jag själv har blivit Bolagets näst största ägare med knappt sju procent och Bolagets CFO är bland de tio största. Störst är som tidigare Stile Capital vilket som nämnts i memot tecknat hela sin del i emissionen och har idag cirka 24% av kapital och röster. Även i portföljbolagen har ledningspersoner köpt in sig och det är en uttrycklig plan från min sida att såväl styrelse som ledning och andra medarbetare får möjligheter att bli delägare i sina respektive bolag. Jag är helt övertygad om att eget ägande i bolaget där man jobbar ökar både motivation och lojalitet, samt stärker känslan av att vara ett lag med gemensam agenda och som strävar mot samma mål.
Fortsättningsvis avser vi att ge er alla en uppdatering av läget i koncernen med en bättre regelbundenhet så att ni bättre kan följa vad som händer och hur Northern Wind Ventures med sina portföljbolag utvecklas framöver.
Stort tack för Ert förtroende så här långt.
Stockholm december 2016
Northern Wind Ventures

Jim Blomqvist, styrelseordförande

 

Casinobranschen är i ständig expansion

Om du har intresse för spel och dobbel så har du säkerligen inte kunnat undgå att se att placeringsmöjligheterna för spelbolag och nätcasinon ökat radikalt det senaste året. För inte så lång tid sedan så var Mr Green & Co (MRG) och Betsson B (BETS B) i princip de enda spelaktierna som svenska placerare hade kännedom om. Men detta är alltså något som har ändrats och varje dag uppmärksammas nya spelrelaterade aktier i både nätforum och ekonomitidningar. Anledningen till detta är såklart det ökade intresset för spel och en marknad som ännu inte är mättad. Fler och fler aktörer har upptäckt potentialen i denna speciella bransch som folk både älskar och hatar. Men den moraliska aspekten ställs oftast till sidan när det gäller placeringar så trots den tabu som tidigare varit kopplad till denna bransch så är det många som idag väljer att placera sitt kapital i casinoaktier.

Netents framgångar inspirerar

En aktie som rönt stora framgångar på börsen är NetEnt B (NET B). Netentertainment är ett svenskt bolag som skapar spel för nätcasino. På bara några år har denna spelleverantör gått till att bli något av ett fenomen som alla pratar om. Netent är den leverantör som ligger bakom uppmärksammade slots så som Gonzo’s Quest, Starburst och Warlords: Crystals of Power. Men man har även skapat en rad kända jackpotspel vars vinster kommit att bli historiska. Spelautomaten Mega Fortune finns bland annat omnämnt i Guinness World Records vilket säger en del. Det är alltså inte helt överraskande att aktien ökat något helt otroligt i takt med bolagets framgångar.

Netent aktien har såklart bidragit till att fler fått upp ögonen för casinoaktier och numera finns det flertalet intressanta val för den som vill investera sina pengar i samma bransch. När det gäller bolag som driver egna casinon så är Leo Vegas (LEO) och Cherry B (CHER B) intressanta alternativ för den som vill placera pengar i den expanderade casinobranschen.

Fler intressanta aktörer på marknaden

Det är dock inte bara casinon och spelutvecklare så som Netentertainment (NET B) och Evolution Gaming (EVO) som drar till sig uppmärksamhet på börsen. Svenska placerare har även kommit att bekanta sig med en annan del av casinobranschen. Det handlar om affiliation som annars är en ganska bortglömd marknad som verkar i det fördolda. Men tack vare börsintroduceringen av Catena Media (CTM) så har även denna del av casinobranschen fått sig en uppsving och betydligt mer ljus på sig. Affiliation går ut på att utomstående parter driver in trafik till casinona. För detta får det en belöning som kan bestå i antingen CPA, Revenue Share eller Hybrid. Catena Media är ett bolag som minst sagt lyckats med detta och det syns inte minst på aktien som stigit över 100% sedan introduktionen på First North. En annan känd aktör som inte bara har samma affärsidé men också löpande skriver om casinon på börsen är www.casinosverige.me. Det finns alltså flertalet framgångsrika affiliates online och Catena Media är bara den första i raden som kommer att synas på börsen framöver.

Utländska casinoaktier

Hittills har vi bara berört casinoaktier med svensk koppling men för den som vill vidga sina vyer så finns det mycket mer att upptäcka. Ett norskt välrenommerat bolag i branschen är Gaming Innovation Group (GIG) som även finns på Oslobörsen. Aktien har ökat radikalt sedan start och sedan haft svängningar både upp och ner. Detta bolag har hela tre ben att stå på då man dels har en egen casino plattform som man hyr ut till andra aktörer, dels sex egna casinon samt även en affiliatedel där man tjänar pengar på konkurrerande bolag i branschen. Med andra ord är Gaming Innovation Group ett heltäckande bolag med inkomstmöjligheter från alla håll.

Som det ser ut nu så finns det inga tecken på att denna speciella bransch kommer att sluta expandera och skapa ännu fler framgångsrika företag. Dock är det fortfarande oklart hur det kommer se ut med reglering och spellicenser inom framtiden och detta är en ständigt högaktuell fråga för de som intresserar sig av denna typ av aktier.

Investera i attraktiva bostadsfastigheter med kvartalsvis utdelning

Preservia
Preservia

Investera i attraktiva bostads­fastigheter med kvartalsvis utdelning

Utdelning redan i december 2016

Preservia Hyresfastigheters (publ) preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Investerarna får 10 % årlig utdelning, utbetalt kvartalsvis. En direktinvestering mot fastighetsmarknaden medför en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheter äger idag tre projektbolag med fastigheter under uppförande i Huddinge, Bålsta och Gävle. Preservias investeringsstrategi är att skapa förutsägbara intäkter och minimera risker genom att teckna fastpris- och garantiavtal med säljaren och hyresgästerna.

Avstämningsdag för kvartalsvis utdelning är 30 dec, 30 mars, 30 juni, 30 sep, vilket innebär att den första kvartalsvisa utdelningen, erhålls de investerare som investerar under december månad.

 

Avkastning och risk 1985–2015 (30 år)

Källa MSCI (IPD Fastighetsindex). NasdaqOMXNordic och fondbolagens förening.

Befolkningsökning för länder i Europa (2015–2020)

Fastighetsinvesteringar

  • Fastigheter är kapitalbevarande
  • Lägre volatilitet jämfört med aktiemarknaden
  • Fastigheter ger löpande kassaflöde
  • Hög riskjusterad avkastning

Bostadsinvesteringar är det tryggaste fastighetsslaget att investera i pga reglerad hyressättning och låg konjunkturkänsligthet.

Om Preservia

Preservia Hyresfastigheter är inne i en expansiv fas. Vårt bestånd i Gävle är under produktion och kommer att färdigställas och hyras ut som hyresrätter under 2017.

Våra projekt i Bålsta och Huddinge kommer byggnation påbörjas under första halvåret 2017, med löpande inflyttning, under 2018 och 2019.

Preservia Hyresfastigheter riskminimerar i samtliga projekt, genom att teckna avtal om vakansgaranti med säljaren under 5år, driftsavtal till fast pris under 5 år, samt färdigställandegaranti till på förhand bestämt pris.

Värdeökning

Portföljen innefattar 3 stycken fina projekt, där övervärden på grund av marknadsuppgång, kan realiseras i form av att göra om delar av projekten till bostadsrätter. Vidare har en del närliggande företag i Huddinge indikerat att de är intresserade av blockhyra delar av beståndet. Det finns även intresse från vårdbolag att blockhyra ett av kvarteren i Bålstafastigheten.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 100 Mkr
Minsta teckningspost: 5 000 SEK
Pris per aktie:   100,00 kronor
Teckningstid:   8 dec 2016 – 31 mars 2017
(löpande tilldelning)
Löpande utdelning: 10 % per år
Utbetalning av utdelning: 30 mars, 30 juni, 30 sep, 30 dec
Villkor för inlösen:

Inlösen innan 2022-01-01 - 105 kr

Inlösen efter 2022-01-01 - 110 kr

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

Projekt

Gävle
Gävle Sätra 108:26
360 st lägenheter
13 600 kvm BOA
15-årigt avtal om presumtionshyra klart med Hyresgästföreningen
Små yteffektiva lägenheter möjliggör höga hyresnivåer
Kassaflöde redan under Q2/2017
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Bålsta
Del av Håbo Väppeby 7:1 och 7:18
270 st lägenheter
13 856 kvm BOA
Potential BRF
Potential vårdboende
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Huddinge
Del av Grantorp 5:3
199 st lägenheter
7 691 kvm BOA
Potential BRF
Potential ftg bostäder (dialog med KI)
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

" Investerare som önskar lägenhet, kommer erhålla förtur i vår bostadskö, för förstahandskontrakt i Gävle, Huddinge eller Bålsta"


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 

Missa inte möjligheten att teckna aktier i MenuCard

Menucard
Menucard

Missa inte möjligheten att teckna aktier i MenuCard

MenuCard har etablerat en appbaserad service för företag och deras medarbetare som ger bekvämlighet och besparingar vid restaurangbesök. Servicen har etablerats i Köpenhamn och nyligen på några restauranger i Skåne.

Då MenuCard avser fortsätta sin expansion i Sverige, avser Bolaget notera sina aktier på AktieTorget. Efter att ha påbörjat etablering av MenuCard i Malmö/Lund 2016 och Stockholm 2017, står andra större europeiska städer på tur.

Resan från 2011 och fram till idag:

Vid starten vände sig MenuCard till privatpersoner.

Genom att visa upp ett fysiskt plastkort fick restaurang och cafégäster rabatt. Med 150 000 kortinnehavare kunde Bolaget förhandla fram attraktiva rabatter för sina medlemmar.

MenuCard har sedan dess förbättrat servicen så att den utgår från en mobilapplikation där användaren betalar via MenuCards betalfunktion. Genom att betalningen görs via MenuCard, kan Bolaget räkna av sin provision direkt via betalningen. Den nya digitala funktionaliteten samt det faktum att MenuCard har uppgraderat sitt restaurangutbud till att primärt bestå av kvalitetsrestauranger, inklusive flera Michelinrestauranger, gör MenuCard intressant för företag och dess representerande personal. Sedan den nya användarvänliga versionen lanserades i december 2015 växer antalet företagskunder som använder MenuCard snabbt och Bolaget satsar därför fullt ut på just detta segment.

Hur fungerar det?

Användaren: Genom applikationen kan användaren få rekommendation på anslutna restauranger (f.n. mer än 200 stycken i kvalitetssegmentet) som passar användarens profil, boka bord, se restaurangens meny och få en vägbeskrivning till den valda restaurangen. När måltiden är klar och servitören kommit med notan betalar användaren via MenuCards betalservice, som godkänts av den danska motsvarigheten till Finansinspektionen.

Vid betalningen dras automatiskt den överenskomna rabatten av och användaren kan lägga till eventuell dricks. Eftersom användaren kan besluta att notan skall betalas privat kan denne även använda tjänsten och få företagets rabatt för eget bruk. Vidare är det möjligt att fotografera notan och sända denna och nödvändiga underlag till personal- eller ekonomiavdelningen via MenuCards e-mailtjänst och även ange vem som deltog på middagen.

Restaurangen: De anslutna restaurangerna har det gemensamt att de vill attrahera fler gäster. För dem ger MenuCard en unik möjlighet att etablera en bra kontaktyta och kommunikationskanal till de allra mest attraktiva gästerna, företagsgästerna, som enligt MenuCards användarstatistik i genomsnitt lägger ut mer än SEK 1 100 per restaurangbesök och inte minst, är gäster som kan fylla restaurangen under vardagarna och under andra tidpunkter då restaurangen annars har störst ledig kapacitet.

Företagen: MenuCard har på kort tid lyckats knyta till sig medlemsföretag med sammanlagt mer än 200 000 anställda, en siffra som ökar snabbt. I sitt ordinarie inköpsarbete sluter många företag avtal med de restauranger som används för företagets representation. Detta arbete kan undvikas genom att istället använda MenuCard servicen samtidigt som företaget uppnår administrativa fördelar och får tillgång till statistik över användning och användningsmönster. MenuCard erbjuder också en exklusiv concierge service till sina större kunder i vilken företagskunderna får hjälp med att arrangera event och större middagar.

Affärsmodellen

MenuCard erhåller för närvarande 3-5% av den omsättning som MenuCard medlemmen genererat på restaurangen.

Som jämförelse kan nämnas att Just Eat, ett företag som beskrivs senare i detta dokument och som har motsvarande affärsmodell, men med en annan inriktning, har en intäkt uppgående mer än 10% av restaurangomsättningen, något som visar att det på sikt finns en väsentligt större potential för MenuCard.

MenuCard har emellertid valt att initialt arbeta med en lägre provision för att attrahera fler restauranger och därmed kunna nå den kritiska massan i termer av antal restaurangbesök genom MenuCard snabbare. Med en större volym genererar MenuCard en än större potential för restaurangerna vilket kommer att ge möjlighet att höja provisionen.

Affärsmodellen är mycket lönsam när verksamheten väl nått sin kritiska massa.

Affärsmodellen är vidare skalbar då den är global. Alla storstäder har bra restauranger som konkurrerar om företagskunderna samtidigt som det i alla storstäder finns större företag som inte har haft möjlighet att dra full nytta av sin förhandlingsstyrka. MenuCard har plattformen och affärsmodellen som kan användas oavsett språk och geografiska gränser.

I Köpenhamn uppnås den kritiska massan när 5% av medlemsföretagens MenuCardanslutna anställda äter på en MenuCard restaurang en gång i månaden. Trots den korta tid som gått sedan den nuvarande användarvänliga tekniska lösningen introducerades i december 2015, har MenuCard redan uppnått denna användningsnivå hos flera av de anslutna företagen och restaurangerna. MenuCard beräknar uppnå break-even på den danska marknaden inom två år.

Globalt perspektiv

På samma sätt förväntas break-even i nya storstäder nås cirka två år efter att MenuCard startar sin verksamhet i staden. Processen påskyndas om de internationella företag som redan har MenuCard ansluter de medarbetare som finns på plats eller ser till att de medarbetare som reser till nya "MenuCard-storstäder", nyttjar sitt MenuCard. Restauranger och restaurangkedjor i nya storstäder kommer att kunna se den framgång som anslutna restauranger upplever i Danmark och eftersom alla restauranger har det gemensamt att deras ekonomi hänger på mängden av attraktiva gäster och inte bara rabattjägare, är MenuCard tilltalande för alla världens restauranger. På samma sätt är alla företag intresserade i att utnyttja sin köpkraft, och reducera administrationen. MenuCard talar med andra ord ett globalt språk som både tilltalar restauranger och företag men också, sist men inte minst, användarna som får en rad fördelar såsom inspiration, bekvämlighet, förenklad administration samt möjligheten att använda servicen privat.

Hur är MenuCard unikt?

Det finns marknadsaktörer som t.ex. Tripadvisor, Bookatable och Just Eat som var och en erbjuder enskilda delar av MenuCards koncept. MenuCard är emellertid unikt med att erbjuda en helhetslösning för B2B-marknaden där MenuCards mobilapplikation inte bara ger information om restauranger och fördelar i form av rabatter utan även fördelar i form av förenklad hantering och administration, fördelar som har ett ekonomiskt värde för medlemsföretaget.

Stor marknad

Värdet bara av den danska restaurangmarknaden, exklusive caféer och barer, uppgår till drygt DKK 22 miljarder.

Globalt uppskattas sektorn omsätta USD 2 100 miljarder.

MenuCard fokuserar på storstadsmarknaden. Storstadsbor äter ute väsentligt oftare än genomsnittet och spenderar betydligt mer per restaurangbesök.

Noteringsprocessen och kapitalanvändning

För att inleda den internationella expansionen och för att kunna skapa den kritiska massa som krävs för en lönsam verksamhet i Danmark, genomförs en nyemission inför Bolagets notering i vilken sammanlagt 20.4 MSEK tillförs Bolaget i en kombination av konvertering av skulder och ett kontanttillskott. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av emissionsvolymen.

Då handel på AktieTorget enklast sker i svenska bolag har MenuCard ApS, som bedriver den operativa verksamheten, skapat ett svenskt moderbolag. Moderbolaget, som äger 100% av MenuCard ApS har tidigare inte bedrivit någon verksamhet utan är nystartat. Detta erbjudande avser aktier i det svenska moderbolaget.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 20,4 MSEK
Antal aktier i emissionen: 4 539 650 st av serie B
Pre-money värdering: 21,9 MSEK
Pris per aktie:   4,50 SEK
Teckningstid:   8 – 22 december 2016
Likviddag:   Enligt avräkningsnota
Handel i aktien:   MenuCards styrelse har ansökt att Bolagets aktie skall tas upp till handel på Aktietorget
Beräknad första handelsdag:   23 januari 2017
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

 

Alla som tecknar aktier i MenuCard AB erbjuds tillgång till MenuCard's hela service genom ett års kostnadsfritt abonnemang på MenuCard Business – värde 695 SEK.

Det är möjigt att ladda ner en testversion av MenuCard Business App på Google Play eller AppStore, om man önskar att få en förståelse för hur appen fungerar.

Användarnamn: menu-biz@menucard.dk
Lösen: biz-menu

Framtidsutsikter

När jag nyligen presenterade MenuCard för en affärsbekant utbrast han: "Jamen det är ju en omdaning av besöksnäringen". Hans poäng var att MenuCard etablerar sig i en traditionsbunden bransch som inte har digitaliserats och förnyats: Här utmärker sig MenuCard genom att erbjuda en helt ny tjänst, som kan hantera hela kundresan från inspiration och bokning till leverans av själva tjänsten och slutligen hantering av betalning och all administration.

Man kan säga att MenuCard gör för restaurangbesöksnäringen vad Netflix gör för filmbranchen. Precis som med Netflix vinner alla de som är redo för förändring:

  • Restaurangerna i MenuCard får fler bra kunder.
  • Företag kan utnyttja sin kollektiva köpkraft för att uppnå reella besparingar och uppnår samtidigt administrativa fördelar.
  • Användarna får massor av bra, nya upplevelser med en generös rabatt och via en smart och snabb betalningslösning.

Vi har löst det problem som de flesta appar och Internettjänster stupar på. MenuCard har en teknik och en affärsmodell som säkerställer att vi får en andel av de intäkter som skapas av våra medlemmar. Vi vet med andra ord hur vi kan skapa skalbarhet och en lönsam verksamhet.

MenuCard påbörjade sin resa 2011 och var inledningsvis en service som riktade sig till privatpersoner, baserat på ett enkelt plastkort som kunde visas upp på restauranger, därav namnet.

Sedan dess har servicen utvecklats på en rad områden och när jag kom ombord som ny VD i slutet av 2014 beslutade vi att helt fokusera på företag och deras medarbetares behov av bra restauranger, i arbetet och privat. Vi fick mot slutet av 2015 den tekniska lösning på plats som på allvar ger förutsättningar att skala upp verksamheten.

MenuCard har idag en attraktiv service som ger inspiration och gör bokning och betalning enklare för restauranger och företag. Vi erbjuder en kontaktpunkt, en rabattavräkningsmetod och förbinder massor av företag och restauranger med varandra. MenuCard har en skalbar lösning med i dagsläget mer än 200 restauranger och avtal med företag som tillsammans har mer än 200.000 anställda. Efter att under de första åren ha anpassat vår affärsmodell, förbättrat vår teknologi, utvecklat vår service och stärkt vår organisation är vi nu med andra ord i hög grad klara att skala upp vår verksamhet.

Vi arbetar med en strategi som går ut på att erövra storstäder runt om i Europa – och Köpenhamn är på god väg. Därefter står Stockholm på tur 2017 och ännu större städer i norra Europa i skottlinjen 2018. Vi har redan avtal i Sverige vilket förväntas skapa grunden för en utvidgning i Köpenhamns svenska närområde och en första etablering i Malmö och Lund har redan genomförts under oktober 2016.

Likviden från den kommande emissionen inför noteringen skall endast användas för expansion av verksamheten – en verksamhet som skapar nya, nöjda kunder varje dag.

Jag hoppas att ni vill vara med på vår spännande resa, och hälsar er välkomna både som kunder och som delägare i MenuCard AB.


Kim Lykke Sommer VD | CEO


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med MenuCard AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!