Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Satsa på bankaktier om FED höjer räntan

Satsa på bankaktier om FED höjer räntan

I USA har finanssektorn och de börshandlade fonder som investerar i bankaktier, till exempel Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF) och Vanguard Financials ETF (NYSEArca: VFH) varit bland de sektor-ETFer som har utvecklats bäst sedan det amerikanska presidentvalet i november. En stor del av den entusiasm som aktiemarknaden har visat XLF och VFH beror på att investerarna blir allt mer övertygade om att FED höjer räntan i december.

Med en brantare avkastningskurva, eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kan bankerna erhålla förbättrade nettoräntemarginalerna det vill säga en förbättrad lönsamhet eftersom bankerna lånar pengar på kort sikt och lånar ut långsiktigt. Under året har vi sett många rubriker om räntehöjningar.

Marknadsbedömarna hade väntat sig fyra (4) räntehöjningar under 2016, en siffra som sedan sjönk till två (2) och nu i december finns det de som tror på att det inte kommer ske alls, andra tror på en räntehöjning vid det kommande FED-mötet. Högre marknadsräntor skulle bidra till att öka skillnaden mellan vad bankerna tar ut för sina lån och vad de betalar i ränta på inlåning, vilket kommer att öka intresset för den finansiella sektorn. Den finns emellertid ytterligare en orsak till att titta närmare på finanssektorn och de börshandlade fonder som investerar i sådana företag, till exempel banker, nämligen potentialen för en kraftig resultatutveckling.

På den amerikanska investeringsbanken Keefe, Bruyette & Wood skriver analytikerna att även om vinstestimaten inte har höjts mer än marginellt så tror de att analytikerna kommer att öka sina prognoser under slutet av december 2016 som en följd av högre räntor och en potentiellt minskad avreglering.

Högre räntor ökar bankernas vinster

Högre räntor skulle leda till att öka skillnaden mellan vad bankerna tar ut på lån och vad de betalar i ränta på inlåning, vilket skulle öka resultatet för den finansiella sektorn. Regionala banker mest positivt korrelerade till stigande räntor eftersom högre räntor förbättra räntemarginalerna.

Den tillträdande presidenten Donald Trump har sagt att han skulle "avveckla" vissa ekonomiska reformer, eller Dodd-Frank finansiella reformer, som har tvingat på de stora bankerna ökade kapitalkrav för att undanröja en depression i anslutning till högriskskulder. Detta ses som en välsignelse för bankerna, och därmed också för bankaktier och de börshandlade fonder som investerar i den finansiella sektorn.

Ändå bör investerare fokusera på resultat när det gäller XLF och vänner. Det finns stora förhoppningar att revideringarna av resultatprognoserna kommer att fortsätta att driva de enskilda aktiekurserna högre under december 2016, och resultatrevideringarna kommer att vara positiva. Investmentbanken KBW skriver att de förväntar sig att de kommande veckorna kommer att vara en tid när lämpliga relativa värderingar sätts på bankerna, inte en tid när vi kommer att se en uppåtgående rörelse i aktiekurserna. Det kommer att vara dessa nya estimat som kommer att sätta kurserna i framtiden.

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEArca: XLF)

XLF syftar investeringsresultat som, före kostnader, motsvarar kursen och utvecklingen av börsnoterade aktier för de företag som ingår i Financial Select Sector Index. I sin strävan att följa utvecklingen för indexet, använder fonden en replikeringsstrategi. Den investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 95 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Indexet omfattar företag från följande branscher: diversifierade finansiella tjänster; försäkring; affärsbanker; kapitalmarknader; REITs; konsumentkrediter; thrifts och hypotekslån; och fastighetsförvaltning och utveckling. Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer

Inbjudan till teckning av aktier i Originalbagarn

Originalbagarn
Originalbagarn

Vill Du göra deg med Originalbagarn?

Affärside

Originalbagarn är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörer vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Originalbagarn har sin grund i Växjöbagarn och Nynäsbageriet. Verksamheterna har funnits i många decennier och grundar sig på långsiktighet, kvalitet och tradition kopplat till utveckling och förnyelse.

Om Originalbagarn

Originalbagarn bakar EMV (Egna Märkesvaror eller Private Label) som i stor utsträckning motsvarar eller efterliknar de 20-30 mest populära och sålda bröden enligt branschstatistik i Sverige.

Bakgrund

Platsen som ledande EMV-bageri fanns ledig när konkursboet efter Lockarps Försäljnings AB förvärvades.

Förvaltaren sålde alla immateriella rättigheter, firmanamn och produktnamn liksom recept, till Pågen varvid vi i konkurrens med en annan köpare fick bjuda på en komplett anläggning nästan utan kunder. Verksamheten startade 6.6.2014.

Kundanskaffning, uppbyggnad av rutiner, utveckling av recept, leverantörskontakter och certifiering har varit grundstenar i arbetet sedan dess. Totalt har detta kostat dryga 7 mkr av vilket en stor del aktiverats i balansräkningen. Sista mars 2016 tillträddes Nynäsbageriet som förvärvades med egna aktier vilket gav en andra stor ägarkonstellation.

Koncernen omsätter ca 100 mkr och är under raskt tillväxt. Originalbagarn-koncernen är till 100 % inriktad på EMV, det vill säga att baka mot order till kundernas egna varumärken. Kunder är Sveriges största livsmedelskedjor och grossister Målet är att nå 400 mkr och 10-12 % EBITDA 2020.

Utveckling av recept och produkter

Originalbagarn har bland annat utvecklat egna recept som motsvarar 20 av de mest sålda bröden på top 30 listan av sålda bröd. Bolaget har utvecklat 10 Ekologiska bröd och två kravmärkta bröd. I vår tappning förändrade enligt kundens önskemål som kan vara D-vitaminberikat, lägre socker- eller fetthalt eller minskat saltinnehåll.

Leverantörskontakter

Originalbagarn har utomordentliga leverantörskontakter och föredrar få men starka samarbetspartners. Bland dom viktigast är Lantmännen, Nordic Sugar, DS Smith och Rodlins. Vi betraktas allmänt som en tillväxtkund och prissätts därefter. Vi förhandlar löpande med leverantörer och utnyttjar synergierna av sammanslagningen och de stora kvantiteter vi köper till båda enheterna för att hålla produktionen igång.

Certifiering

Originalbagarn är certifierade i Nynäshamn för BRC och ekologisk produktion. Fabriken i Växjö har förutom BRC och ekologisk certifiering även enligt kunds önskemål certifierat sig för KRAV-produktion under 2016. Lanseringen av KRAV-produkterna är vi extra stolta över då samhället strävar mot en bättre och hållbar miljö.

Börsnotering

Originalbagarn har förberett börsnotering till Q1 2017 och överenskommelse har träffats med NGM MTF.

Marknad & Utveckling

Originalbagarn vänder sig till större kunder som Livsmedelskedjor, Större Bagerier, Grossister samt i enstaka fall enskilda storförbrukare.

Originalbagarn är idag det enda bageriet i Sverige, helt inriktat på EMV, som kan baka och leverera riktigt stora volymer. Med en tillgänglig kapacitet på upp till 40 miljoner bröd om året kan vi därmed, beroende av sortiment, nå en omsättning på upp mot 400 Mkr med befintlig utrustning.

Det förutsätter 3-skift och 20 timmars baktid per dygn. Övrig tid går till underhåll och omställning.

Förvärv av bagerier/aktien blir en stark valuta

Originalbagarn följer ett antal bagerier som skulle kunna passa för en geografisk expansion.

Videopresentation

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Originalbagarn AB genomför en företrädesemission. Erbjudandet riktar sig i första hand till tidigare aktieägare men även till övriga intresserade som önskar investera att teckna i Bolaget utan företrädesrätt. För varje tio (10) gammal aktie kan en (1) ny aktie tecknas för kursen 3.60. Emissionslikvid erläggs kontant enligt anvisningar.
Emissionsbelopp: 5,6 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 557 233 aktier
Pris per aktie:   3,60 kronor
Teckningstid:   2016-11-11 till 2016-12-09
Likviddag:   Enligt avräkningsnota
Handel i aktien:   Originalbagarn har förberett börsnotering till Q1 2017 och överenskommelse har träffats med NGM MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

VD har ordet

Originalbagarn bildades med vetskapen att bolaget skulle fylla ett tomrum på den svenska marknaden för förpackat bröd. Efter undersökning av marknaden så insåg vi att de stora kunderna allt mera efterfrågade produkter de själva kunde vara med att påverka. Allt från hur och var produkterna tillverkas till hur produkterna skulle marknadsföras och prissättas.

Detta är en växande trend vi under åren har sett inte bara inom livsmedel utan generellt på marknaden. Butikskedjorna har direkta mål på hur de ska bredda sitt sortiment med egna varor och ta marknadsandelar från andra märken. Detta är så kallade EMV produkter, (Egna MärkesVaror), kan också benämnas Private Label (PL) eller Eget varumärke (EVM).

Detta medan de stora bagerierna som Pågens, Fazer med bl.a. Skogaholms, och Polarbröd skyddar sina starka varumärken och får problem att gå in i en konkurrenssituation mot sig själva.

Med denna kännedom bildades Originalbagarn som ett renodlat EMV-bageri där man genom en avskalning i företaget skulle förse marknaden med produkter framtagna ur stordrift till konkurrenskraftiga priser. Bolaget hann inte mer än bildas på nationaldagen 2014 till dess att de första kontrakten var skrivna. Vi har sedan start dubblat omsättningen årligen. 2014 omsat-te bolaget 19 miljoner kr, 2015 hamnade omsättningen på 40 miljoner kr och prognosen för 2016 ligger på strax över 80 miljoner kr.

Marknaden för färska bageriprodukter omfattar över 8 miljarder och består av de stora industribagerierna tillsammans med lokala leveransbagerier som kör ut bröd till butikerna och sköter hyllorna i butikerna. De större butikerna som ICA Maxi och CityGross har butiksbakade produkter från grund. Ofta produkter av hög kvalitet. Mindre butiker brukar kunna erbjuda Bake Off produkter, där inköpta frysta degämnen färdigställs i butiken.

Idag är Originalbagarn det enda fristående bageriet i Sverige med tillräcklig kapacitet att kunna möta en större efterfrågan. Efterfrågan finns idag och vi har lyckats att slå in oss i de flesta butiks- och grossistkedjor i Sverige. EMV-marknaden för bröd är idag på 3-4% av den totala EMV-marknaden i Sverige, vi vill driva den utvecklingen till att nå 20-25% med hjälp av nya innovativa idéer och en erfaren stab.

Originalbagarn säljer fritt kaj i Växjö och sedan april månad även i Nynäshamn men använder vår erfarenhet och kontaktyta till att lösa kundernas logistikproblem. Vi talar om skrymmande produkter med lågt värde per pall. En inte helt enkel kombination.

Vad vi ser är att alla stora kunder, både nya och befintliga vill träffa oss och ta del av vårt erbjudande och att vi sakta men säkert kommer allt närmre internationella siffror i andel av marknaden. Fullt utbyggt bör EMV-marknaden vara minst 2 miljarder. Originalbagarn kan med nuvarande produktionsresurser baka för 400 miljoner kronor per år och har för avsikt att växa ytterligare genom förvärv.

I våras genomfördes bolagets första förvärv med Nynäsbageriet. Ett förvärv helt i linje med företagets tankar för framtiden, att växa både organiskt och genom förvärv. Vad vi hade märkt var att vi som de enda stora EMV-bagerierna slogs på samma marknad, delvis med priset som vapen. Nu ska vi lägga arbete på att normalisera prisbilden och därmed öka lönsamheten.

Det har varit ett intensivt och spännande arbete efter förvärvet. Enligt plan är vi nu en koncern som ska omsätta över 100 miljoner kr under 2017.

När jag tillträdde som ny VD i samband med sammanslagningen blev min uppgift också att gå igenom lager och inventarier liksom immateriella tillgångar. Det ledde till en del nedskrivningar av engångskaraktär som påverkar resultatet första halvåret. Jag hittade även fel som behövde justeras i formler hos produktkalkylen som gjorde att kalkylerna har varit missvisande och prognoser som varit lite för högt ställda i närtid. Sammanslagningen mellan bolagen har även lett till att stora resurser har lagts på infrastrukturen i bolaget där vi drar fördel av verksamheternas lika art och undanröjer den geografiska distansen. Allt detta tillsammans har kraftigt påverkat årets resultat, men kostnaderna är av engångskaraktär och prognoserna för framtiden är i och med sammanslagningen till och med starkare.

Originalbagarn är certifierad för Ekologisk- och KRAV-märkt produktion med 10 Ekologiska och två KRAV-märkta produkter möta marknadens växande krav. Här siktar vi på att baka de vanligaste, mest populära bröden till bra priser och högsta kvalitet. En vanlig frukostlimpa fast Ekologisk till samma pris som konkurrenternas vanliga bröd är en målsättning vi uppnår.

Eller som vår Försäljningschef Christer Lundh bruka ropa ”Ekologiskt bröd åt alla”. Vad han menar är att priset inte ska behöva vara ett hinder för köp av ekologiska produkter. Ekologiskt bröd är allt oftare ett krav vid offentliga upphandlingar. Andelen Ekologiskt bröd kommer därför att öka i framtida upphandlingar.

När vi nu tar in externt kapital gör vi det för att öka vårt oberoende. Vi vill ha en aktiv ägarkrets som följer vår spännande resa och som ser vår roll både som vanlig bagare och som förändrare av en många gånger stagnerad bransch.

 • Vi vill kunna effektivisera produktionen.
 • Vi vill också ha beredskap att kunna förvärva eller bygga ut ytterligare produktionskapacitet. Det finns många och stora affärer att hämta hem.
 • Dessutom söker vi den stimulans det innebär att ha ägare som är intresserade och ställer frågor och som ytterligare driver oss att ligga i framkant som ett av Sveriges mest innovativa företag i en mogen bransch.

Vi önskar dig välkommen att investera i Originalbagarn och teckna nya aktier i ett av Sveriges mest intressanta tillväxtbolag där vi kan kombinera stadiga kassaflöden med enorm tillväxtpotential. Vi kommer att växa, både organiskt och genom förvärv.

Folk kommer alltid att äta, bröd är central basföda på det svenska matbordet och EMV är en marknad som ska gå från några hundra miljoner till 2-3 miljarder.

Välkommen till bords!


Magnus Norbäck
VD och Koncernchef


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Originalbagarn AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

GIG köper upp Betit Group

Att nätcasGIG köper upp Betit Groupino i Norden är en av världens snabbast växande marknader är knappast någon nyhet, men att en av de största operatörerna, Gaming Innovation Group (GIG), köper upp en av de andra, Betit Group, är utan tvivel en intressant utveckling. Med köpet av Betit Group följer även deras tre superstarka brands Guts Casino, Betspin Casino och det nya stjärnskottet inom nätcasino, Rizk Casino. GIG är ett Malta-baserat företag, Betit Group är ett svenskt företag som på blott tre år slagit sig in i branschen med dunder och brak, tack vare spelsajter som Superlenny, Kaboo och Thrills.

Optimism om framtiden

Optimismen är påtaglig inom bägge företagen för vad affären ska innebära för framtida möjligheter, vilket framgick i kommentarer inför Maltaigamingsummit, några månader innan affären var spikad.

“Tack vare den här affären bildar vi ett partnerskap med några av branschens skarpaste entreprenörer”, säger Robin Reed, VD för GIG. “Det innebär ett kraftigt ökat kundunderlag, liksom ett utökat nätverk av yrkesmän, marknadsförare och branschoperatörer. Vår vision är en bransch som fungerar som ett öppet och transparent ekosystem, och de tekniska lösningar vi n får tillgång till kommer att kraftigt utöka våra möjligheter.”

Även Tomas Bäckman, VD för Betit Group ser mycket ljust på framtiden: “Idag har vi i Betit-teamet alla anledning att känna oss stolta. På mindre än tre år har vi lyckats skapa ett företag med flera olika varumärken, och har med den affären säkrat en en utmärkt affär och en ljus framtid för våra aktieägare. Ska jag vara ärlig så är nog GIG det enda företag vi var beredda att göra affär med i det här stadiet av vårt företag. Men Gaming Innovation Group delar vår syn på företagande, med ett tydligt produktfokus och en insikt är att det är människor som är nyckeln till framgång. Tillsammans med GIG kommer vi nu att bli en av marknadens största spelare på den skandinaviska marknaden. Med den strategi vi lagt upp och med den personal vi har är vi mycket stolta över att bli en del av GIG.”
Enligt nät-casino.se får samtliga varumärken från Gaming Innovation Group och Betit Group 5/5 i betyg vilket tycks innebära att det är kvalitativa casino som sköts.

Teknolog och aktier

Bland de tekniska lösningar man hoppas ska skapa synergier ingår Betit Groups egenutvecklade front end-plattform, som bland annat genererar lösningar för spelande på mobiltelefoner, liksom för samarbete med marknadsförare och affiliates.

Affären uppskattas gå loss på ca.500 miljoner. GIG kommer att att göra en nyemission på drygt 150 miljoner nya aktier som ska täcka köpet av Betit. I överenskommelsen ingår även att man kommer att omvandla Optimizer Invests, en stor delägare i Betit Group, 10-procentiga aktieinnehav i iGaming Cloud, ett dotterföretag till GIG, till närmare 57 miljoner aktier i GIG.

GIG handlas för närvarande på den norska Oslo-börsen under tickern GIG:NO. Nyemissionen av aktier tycks inte ha haft något kraftigt inflytande på kursen, lika lite som nyheten om samgåendet med Betit Group. Däremot har aktien generellt gått som en raket, och den har ökat i värde med 103% det senast året, vilket gör den till en av de intressantaste spelaktierna som handlas publik för närvarande.

Varumärken och spelutbud

GIG kommer med affären att kunna erbjuda ett mycket brett utbud av spel och dobbel. SuperLenny är det Betit-brand som tillsammans med Thrills har varit de verkliga vinnarna. SuperLenny erbjuder ett fullt spelpalats med såväl Casino som Odds. Tillsammans med de övriga spelsajterna kommer man att täcka in alla aspekter av spelande. Den som vill tippa allsvenskan, MMA eller sport kommer att kunna göra det, inklusive på pågående event. Den som hellre spelar på Slots eller bordsspel som Roulette kommer att ha ett rikt utbud att välja bland. Man kommer även, inte minst via varumärket Rizk, kunna erbjuda så kallat live-casino, vilket innebär att spelare spelar i realtid mot en livs levande croupier över videolänk.

Även i fråga om spelutvecklare och andra leverantörer, liksom i fråga om bonussystem, kommer det nya företaget ha goda möjligheter att hitta synergier och strömlinjeforma sitt utbud, vilket med största sannolikhet kommer stärka varumärkenas ställning bland skandinaviska spelare.

Multidocker, stark tillväxt i ett segment som växer

Multidocker
Multidocker

Multidocker, stark tillväxt i ett segment som växer

Multidocker i korthet

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt publikt aktiebolag som under de senaste åren växt mycket snabbt på en global marknad med relativt låg konkurrens.

MultiDockers affärsidé bygger på att dagens lasthantering i flera basindustrier lider av låg effektivitet orsakade dels av flaskhalsar och dels av en relativt låg grad av logistikledning och -utveckling (Supply Chain Management).

På tusentals logistikhubbar över hela världen, främst hamnar och terminaler, bedrivs liten eller ingen logistikledning och de hanteringsmaskiner som används är inte ändamålsenliga alternativt under-dimensionerade. MultiDocker erbjuder produkter som klarar ökade krav på logistikeffektivitet och hanteringsförmåga. Genom att ha tillgång till Caterpillars® globala service- och reservdelsnätverk klarar MultiDocker mycket höga krav på upptid och kundens krav på systemresiliens.

MultiDocker bygger på familjen Österströms kunnande, erfarenhet och tradition. Familjen har sedan decennier levererat logistiklösningar till kunder över hela världen. Den ackumulerade kunskapen och erfarenheten har lagt grunden för nästa stora steg mot en global marknad för lasthantering i hamnar, inom skog- och pappersindustrin och inom lasthantering av metallkomponenter och metallskrot.

MultiDocker är idag ett utvecklingsorienterat teknikföretag som investerat tiotals miljoner kronor på utveckling och design. Kärnan i MultiDockers arbetssätt är att bli en del av kundens processer och föreslå förbättringar. Kombinationen av teknikutveckling och ett erbjudande där MultiDocker engagerar sig i kundens logistiska utmaningar är unikt för branschen.

Varför investera i Multidocker?

 • 30 års erfarenhet av shipping, logistik och lasthantering, utveckling och tillverkning av hydrauliska lasthanterare i ett mognande segment.
 • MultiDockers huvudleverantör Caterpillar är den världsledande tillverkaren av entreprenadmaskiner och dieselmotorer
 • Bolaget levererar lösningar och produkter för industri, terminaler - hamnar baserade på egenutvecklade maskiner med hög kapacitet och effektivitet
 • MultiDocker har direkt tillgång till Caterpillars unika nätverk för service globalt, som gör att verksamheten kan expandera på ett säkert och effektivt sätt.
 • Bolaget har sedan 2016 etablerats på världsmarknaden för virkeshantering för kunder som har stort behov av effektiva och miljövänliga lösningar
 • MultiDocker har nyligen tecknat en genombrottsorder med en av världens största skogsbolag – Fibria – i Brasilien.
 • Bolaget har en stark orderstock och stor offertstock i flera viktiga marknader t.ex. USA och Kina.
 • Stark tillväxt förväntas kommande fem åren i ett segment som växer
 • MultiDockers ledning har byggt miljardbolag tidigare

Framtidsutsikter

MultiDocker har lyckats genomföra ett stort antal affärer under Q3. Detta är delvis ett resultat av idogt arbete på huvudmarknaden i norra Europa men framförallt intåget på två nya marknader som bolaget har stor tilltro till för framtiden: Brasilien och USA.

En annan anledning till framgångarna är bredden i produktsortimentet som MultiDocker investerat stora belopp i över åren och som nu resulterat i färdiga produkter med högt förtroende på marknaden

Under Q4 räknar MultiDocker med fortsatt stark orderingång där merparten av affärerna tros genereras på hemmamarknaden i Norden samt i USA. Målsättningen är att ligga i linje med Q3 och sannolikheten för detta bedöms som mycket god.

Vid utgången av 2016 beräknas orderstocken uppgå till ca 100 MSEK.

Under 2016-2017 skall MultiDocker fortsätta etablera ytterligare fotfäste i fokuserade marknader och fortsatt öka försäljningen. MultiDocker skall också fullfölja den planerade uppskalningen av produktionsprocessen. Den genom kapitalanskaffningen finansierade tekniska utvecklingen av produkterna skall iscensättas. En studie i hamnlogistik skall skrivas och publiceras – något som för MultiDocker innebär ett antal nya och starka säljargument. Verktyg för effektivitetsmätning inom området hantering och logistik skall etableras.

Under 2017 kommer MultiDocker att etablera egen representation i USA mot bakgrund av marknadsutvecklingen där.

Bolaget kommer också att vidareutveckla erbjudandet om "port solutions" (logistiktjänster) och därmed nå en större potentiell marknad.

Under 2017 kommer också utveckling av arbetsmodellen som engagerar återförsäljare fördjupas i syfte att öka omsättning via denna kanal.

För att sänka rörliga kostnader skall under kommande år produktion, tillverkning och montering rationaliseras – något som är möjligt då volymerna ökar. En del i detta är att bygga och ianspråkta en ny monteringshall.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 23,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 23 000 000 aktier
Pre-money värdering:   88,3 Mkr
Pris per aktie:   1,00 kronor
Teckningstid:   7 – 30 november 2016
Likviddag:   Enligt avräkningsnota
Handel i aktien:   Multidocker har ansökt om att Bolagets aktie skall upptas till handel på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet Teckna dig direkt på internet med Bankid

Träffa Multidocker

28 november 2016 Stora Aktiedagen
klockan 8.40 – 9.10
Hotell Birger Jarl i Stockholm
För ytterligare information »

VD har ordet

Multidocker har med nya kundlösningar och produkter tagit flera steg ut på den globala marknaden de senaste få åren, en spännande och utvecklande resa. I MultiDocker finns flera styrkor inte minst dedikerade skickliga medarbetare och partners, som sätter samman konkurrenskraftiga produkter och tjänster till krävande kunder världen över.

På senare tid har viktiga referenskunder i Brasilien och USA attraherats vilket inneburit ett genombrott och en viktig plattform för fortsatt expansion. Samarbetet med Caterpillar och Caterpillars återförsäljarnätverk har också utvecklats ytterligare under den här tiden till fördel för kunder, MultiDocker och Caterpillar. Nu fortsätter vår tillväxtresa i ett segment med stor utvecklingspotential.

Det segment MultiDocker verkar inom benämns materialhantering, och är fortfarande omoget i stora delar av världen. Att använda hydrauliska maskiner med avancerade verktyg har på allvar funnits i två decennier, och startade i Skandinavien. Försäljningen sker traditionellt och oftast genom erbjudande av specifika maskiner, medan MultiDocker genom bred användarkunskap också erbjuder lösningar via anpassade tjänster och produkter.

För tjugo år sedan hade inga hamnar materialhanterare. För 10 år sedan fanns materialhanterare i ca 25 % av de skandinaviska hamnarna. Idag är den siffran närmast 100 %, och det är en utvecklingskurva som startat på flera andra stora marknader och borgar för betydande tillväxtpotential för MultiDocker. En viktig del är även optimerade verktyg för maskinerna, där vi i Skandinavien ligger långt framme i utvecklingen.

Marknaden för MultiDockers tjänster och produkter finns över hela världen, men mognaden är på helt olika nivåer i olika marknadsområden, vilket betyder att våra erbjudanden differentieras. Just nu är MultiDocker fokuserade på i första hand Europa, Brasilien och USA där behoven och incitamenten är goda hos kunder. I Europa fortsätter effektiviseringen av materialhantering, ett utbyte sker av äldre maskiner mot effektivare enheter med bättre energi och miljöprestanda. I Brasilien är potentialen stor hos både skogsindustrin och i hamnarna där kostnaderna är höga, samtidigt som logistik och transporter generellt är mycket ineffektiva. Detta sammantaget innebär att vi kan erbjuda snabb ROI för kunderna med våra nya lösningar.

MultiDocker har genom åren alltmer gått emot att erbjuda lösningar för våra kunder, och inte bara maskiner. Genom att vi har god kunskap om olika kunders behov har vi möjligheten att hjälpa våra kunder att få rätt applikation, storlek, anpassning etc. för att öka kundnyttan och förbättra kundens ROI.

Jag ser fram emot att fortsätta bygga värde för kunder, aktieägare, personal och även bidra i utvecklingen av materialhantering och logistik, som en viktig samhällsnytta.

Percy Österström
VD


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med MultiDocker Cargo Handling AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 

Enorm potential för bettingbolag

Det finns en växande våg av stöd för en legaliserad sportvadslagning i USA. Det betyder att de företag som kan vara först kan komma att att dra nytta av den enorma marknaden.
I dag går en stor del av dessa pengar som omsätts på sportvadslagning i USA till utländska aktörer, alternativt så omsätts de på illegala spelalternativ.
De statliga lotterier, sportvadslagningsbutiker och indian casino enheter efterlyser alla åtgärder från Washington, alternativt att en ny lagstiftning antas för varje enskild stat.
Även de professionella idrottsligorna stödjer detta. Inom kort kommer ett nytt NHL lag att spela i Las Vegas, och NFL försöker locka Oakland Raiders till regionen
Det kanske mest spännande med legaliserade sportspel är det växande intresset från högteknologiföretag som vill ta del av de miljarder dollar som kan strömma genom den amerikanska spelmarknaden.
ESPN rapporterar att Microsoft (NASDAQ: MSFT) och Sony (NYSE: SNE) redan har patent för sportspelplattformar, medan vissa branschexperter tror att en utbredd mobil vadslagning plattform från en teknisk tungviktare är oundviklig vilket skulle kunna gynna Facebook eller Google.
I Sverige är det inte ovanligt att casinoföretagen erbjuder sportsbetting. Cherry Casino erbjuder även odds så att deras spelare också kan sköta sin sportsbetting på samma sajt. Det är sannolikt att vi kommer att få se en liknade utveckling i USA.
Det är emellertid inte fullt så enkelt att driva sports betting som ett vanligt casino. Till att börja med är det lagstiftningen som sätter käppar i hjulet för detta. Hade det inte varit för det så är sannolikheten hög att många av de indiancasinon som finns runt om i USA hade erbjudit denna service som ett komplement till sin Black Jack, sina roulettehjul och andra förströelsespel.

Att sedan driva en sportsbok är inte helt enkelt, det är mycket lätt för ett landbaserat casino att förlora stora summor på en sådan verksamhet. Det krävs en mycket kvalificerad oddssättare och duktig personal. Utöver detta behöver ett casino en stark balansräkning för att kunna hantera de stora förluster som för eller senare kommer att uppstå i denna verksamhet. Dessutom upptar det en hel del värdefull lokalyta och det krävs ett omfattande regelverk för att kunna upprätthålla förtroendet bland spelarna.

Mer än 50 procent av alla de casinon som drivs av hotellen i Las Vegas bedriver ingen sportsbetting och minst 25 procent av de övriga skulle gärna stänga ned denna verksamhet om de kunde, men de behåller denna verksamhet av konkurrensskäl och för att inte förlora kunder till andra hotell och casinon.

 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!