Axier.se

För bättre aktieaffärer

SIVE


Sivers IMA inleder serieproduktion

I oktober erhöll Sivers IMA den första serieordern inom bolagets millimetervågssegment, och bolaget tar därmed ytterligare ett steg mot kommersialisering av sina högfrekvensprodukter. Sivers produkter har sedan en tid tillbaka testats utav 3 av de 5 största aktörerna på marknaden, och potentiellt kommer den senaste serieordern från en av dessa kunder. Sedan vår senaste analys har Sivers även inlett diskussioner kring en fusion med teknikkonsulten Trebax. De två bolagen har länge fört ett nära samarbete och fusionen kommer att föra Sivers ett steg längre upp i värdekedjan. Synergieffekter av fusionen väntas bland annat att vara högre omsättning och resultat för koncernen som helhet. Delvis till följd av fusionen med Trebax, men till stor del för att kunna möta höjd efterfrågan, genomför Sivers i nuläget två nyemissioner. En riktad, samt en med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid fullteckning kommer Sivers att tillföras 10,9 MSEK före emissionskostnader, vilket kommer kunna ta bolaget till kommersialisering av millimetervågssegmentet.


Millimetervågsprodukter har tidigare inte varit en kostnadseffektiv lösning för kommunikation, men Sivers IMA kan med egenutvecklad serieproduktionsteknik redan idag erbjuda högprestandaprodukter till låg kostnad. Sivers IMA är idag den ledande aktören inom området med ett tekniskt försprång på cirka 1 – 1,5 år jämfört med konkurrenterna. Sivers har redan erhållit en serieorder från en av marknadens största kunder, och mer kan komma. Ett avtal med någon av de 4 största aktörerna på marknaden skulle medföra ett stort steg uppåt vad gäller omsättning och resultat, och enligt våra prognoser för 2015 värderas Sivers till ett P/E-tal på 2,7 och en EV/EBITDA på 1,6

Sammanfattning av verksamheten
Grunden till SIVERS IMA lades redan 1951 då Carl von Sivers grundade Sivers Lab AB. Bolaget var under lång tid en del av Philips men köptes sedan ut för att bli en oberoende aktör. Idag är Sivers IMA en ledande leverantör av systemkomponenter baserade på mikrovågsteknologi, med kunder över hela världen. Över 85% av bolagets försäljning sker till utlandet, och större delen till USA. Av försäljningen till USA sker en stor del till den amerikanska militären. Sivers IMA har bland annat långtgående samarbeten med flertalet leverantörer till den amerikanska militären, en kvalitetsstämpel med tanke på den standard som erfordras denna typ av produkter.


Totalt har Sivers IMA tre produktkategorier; signalkällor (signal sources), radarsensorer och millimetervågsprodukter (mm-wave products). Millimetervågsprodukter står idag för enbart en låg andel av bolagets omsättning men väntas inom kort växa till att bli det största affärsområdet. Inom millimetervågsområdet producerar Sivers IMA så kallade converters, som i sin tur är en del av en radiolänk. Radiolänken är den slutprodukt som levereras till mobilnätsoperatörer. Sivers IMA har utvecklat produkter som lätt anpassas och integreras i kunders radiolänkar, och som dessutom kan tillverkas i hög skala. 

Sammanfattning av marknaden
Potentialen för Sivers ligger inom affärsområdet millimetervågsprodukter, vilket innebär att det är den marknad du som investerare bör fokusera på inför en investering i Sivers IMA. Bolaget är som nämnt tidigare tillverkare av converters, vilket är en radiolänkskomponent. Radiolänksenheter är i slutändan en del i ett större mobilnät. Slutkunden till Sivers produkt är bland annat mobilnätsjättar så som Ericsson, NEC, Nokia Siemens och Huawei. Det gör radiolänksmarknaden till en väldigt konsoliderad marknad där de 5 största aktörerna står för över 70% av marknaden. Störst är NEC och Ericsson som har en marknadsandel på 20-25% vardera. Dessa aktörer har finansiell styrka nog att sköta mycket av sin R&D och produkttillverkning in-house, vilket innebär att Sivers största konkurrenter även är deras största potentiella kunder. Förhoppningen är att de större aktörerna integrerar Sivers produkt i sina egna slutprodukter istället för att utveckla egna millimetervågsprodukter. Det finns även en del direkta konkurrenter till Sivers, så som Bridgewave Communication inc, Filtronic plc, GigaBeam Corp och GigOptix Inc.


I nuläget ökar antalet smartphones och läsplattor kraftigt, vilket i sin tur ökar belastningen på mobilnäten. Smartphones utnyttjas i allt högre grad till sociala nätverk samt att ladda upp bilder och videos. Den aktivitet som har ökat över näten är uppladdning av data, något som kräver utbyggnad av det så kallade backhaul-nätet. Historiskt har nedladdning varit 12 gånger högre än uppladdning, men denna faktor börjar nu närma sig ett. UMTS Forum uppskattar att den globala mobiltrafiken kommer att 33-faldigas mellan 2010 och 2020 och 11-faldigas mellan 2010 och 2015. Cisco går ännu längre i sina prognoser och väntar sig i stort sett en dubbling av den globala mobila datatrafiken årligen fram till 2014, och enligt en undersökning från Ericsson ökar den överförda datamängden i mobilnäten med i snitt 16% per kvartal i nuläget. Branschen är relativt enig om hur utvecklingen kommer att se ut, och det är en utveckling som kommer att driva behovet av komponenter så som Sivers då dessa kan hantera större datamängder än tidigare teknik till ett hållbart pris.


I nuläget utgörs konkurrens till millimetervågsprodukter i huvudsak av optisk fiber, samt ny mobilnätsteknologi. Optisk fiber är det snabbaste sättet att överföra data på, men kräver att fysiska linjer dras mellan kontaktpunkterna. Finns existerande avloppsledningar eller dylikt är det relativt lätt att dra optiskt fiber, men fortfarande dyrt. Krävs det att nya ledningar dras blir det betydligt dyrare, inte bara till följd av det fysiska arbetet utan även på grund av tillstånds- och licenskrav. Det andra hotet mot utvecklingen för millimetervågsprodukter är utvecklingen av mobilnätsteknologi så som 3G och 4G. På så vis kan antalet fysiska enheter utökas, och storleken på enheterna minska. Problemet som uppstår i även detta fall är krav på godkännande hos myndigheter för utökandet av antalet kontaktpunkter, och kontaktpunkterna måste dessutom kunna döljas i stadsmiljöer för att undvika motstånd från offentligheten.


Storleken på marknaden
Uppskattningsvis utgör Sivers converters 25% av värdet i en radiolänk. Globalt uppskattas marknaden till 1,5 miljoner radiolänkar per år, med en tillväxt på 13% årligen. Sivers IMA verkar emellertid på marknaden för högfrekvens-länkar; idag en väldigt lite del av den totala marknaden, men med desto högre tillväxt. De närmaste åren väntas denna marknad växa med 53% årligen enligt Viasant Strategies. Millimetervågsprodukter delas upp i två produktgrupper – radiolänkar för kommunikation inom E-bandet (71-76/81-86 GHz) och dito för V-bandet (60 Ghz). Sivers IMA har i första hand valt att fokusera på E-bandsconverters då de bedömer att denna produkttyp kommer att vara av högst intresse hos de stora aktörerna inledningsvis. Redan idag säljer bolaget converters för både E- och V-bandet, men en ny generation av E-bandsprodukter är redan under utveckling. Senare generationer kommer att bygga på egenutvecklad SiGe-chipteknik vilket kommer att underlätta serieproduktion och därmed kunna sänka tillverkningskostnaden ytterligare. Tidigare har bolaget köpt in chip utifrån och den nya teknologin kommer således även medföra ett högre eget innehåll i produkterna.


Den nya generationen E-bandsconverters kommer att lanseras i början på 2013. V-bandsconverters kommer i huvudsak att inkorporeras i så kallade HetNet-lösningar. HetNet står för Heterogeneous Network och är en fullt integrerad backhaul-enhet. Sivers IMA förväntar sig kunna tillverka denna typ av produkt effektivt bland annat i och med den egenutvecklade SiGe-chipteknik. Utvecklingen av de HetNet-konfigurerade enheterna kommer att inledas under 2013. Produkten väntas bli lanserad under 2014, vilket är samtidigt som EJL Wireless Research förväntar sig att marknaden för V-bandsprodukter börjar ta fart. I nuläget finns inga uttalade kunder för HetNet-enheten, men Sivers räknar med att även denna produkt kommer att bli intressant för de stora aktörerna på sikt. Det kommer att ge Sivers samma försprång inom Hetnet-enheter som de nu har inom V- och E-bandsconverters


Sivers själva uppskattar att deras valda marknadssegmenet idag har en storlek på 350 MUSD, och kommer att växa till 550 MUSD år 2014. EJL Wireless Research spår att tillväxten kommer att inledas inom E-bandet, för att följas av en ännu kraftigare expansion inom V-bandet. Sivers relativt begränsade volymer inom segmentet idag ska absolut inte ses som ett svaghetstecken för bolaget. Under 2012 uppskattades marknaden för E-bandsenheter till enbart 8 000 enheter, vilket i runda slänga motsvarar en marknad på 50 MSEK. Till skillnad från V-bandet är E-bandet licensierat vilket innebär en lägre konkurrens, men också ett lägre enhetsbehov. Ett högre enhetspris inom E-bandet minskar emellertid skillnaden i storlek mellan marknaderna mätt i reda pengar. Inom det olicensierade V-bandet räknar Sivers med att ta en relativt liten andel av marknaden till följd av den högre konkurrensen, och denna marknads tillväxt väntas dessutom inte inledas förrän 2014 vilket givit utrymme för ytterligare konkurrenter att utveckla liknande tekniker.

Axier Review
Kommentar kvartalsrapporter Q2 & Q3 213
Sivers IMA redovisade en nettoomsättning på 4 905 tSEK under det andra kvartalet 2013, vilket var en kraftig förbättring gentemot kvartalet innan. Den starka utvecklingen är en följd av Sivers ökade satsning på bolagets nya generation millimetervågsprodukter samt en förskjutning av en del prototypordrar. Förskjutningen av ordrar ledde till att omsättningen blev betydligt svagare under Q3. För det tredje kvartalet redovisades en omsättning på 1,2 MSEK vilket är en bra bit under Sivers historiska nivåer. Omsättningen för perioden Q1-Q3 2013 var emellertid enbart ett fåtal procent lägre än motsvarande period 2012. Den kortsiktigt lägre omsättningen under Q3 är därför inget att lägga fokus vid.


I nuläget kan det, precis som under de senaste kvartalen, föreligga en viss fluktuation i Sivers omsättning då en stor del av bolagets omsättning kommer från ett fåtal stora kunder. Majoriteten av omsättningen kommer från bolagets segment Signalkällor och Radarsensorer, och i synnerhet omsättningen inom Tankerradar härrör från ett fåtal stora kunder.

Tankerradarsegmentet är dessutom väldigt konjunkturkänsligt. Under 2014 väntas Sivers inleda en tillväxtfas som kommer att stamma i en stark utveckling för millimetervågssegmentet. Millimetervågsprodukter står fortfarande för en relativt liten del av Sivers omsättning, men får en allt större betydelse för Sivers som bolag. De senaste månaderna har Sivers fått flertalet uppföljningsorders på tidigare prototypbeställningar och erhöll i oktober den första serieordern för bolaget millimetervågsprodukter. I januari 2014 väntar sig Sivers IMA inleda ytterligare serieleveranser, vilket kommer att ge ett både större och mer stadigt intäktsflöde.

Går samman med Trebax
En av de viktigaste händelserna sedan vår senaste analys av Sivers är bolagets sannolika fusion med Trebax. Sivers har länge haft ett tätt samarbete med Trebax, och under 2013 inleddes samtal om att fusionera de två aktörerna. Det mesta i affären är färdigt, och med största sannolikhet kommer fusionen att slutföras inom kort. Sammanslagningen kommer att tillföra Sivers ny kompetens och möjliggöra viss korsförsäljning. Trebax arbetar i första hand med millimetervågsteknik för framtagning av radiolänkar, med kunnande inom systemteknik, test & verifiering, certifiering och produktionsberedning. Vad det innebär rent praktiskt är att Trebax hjälper större aktörer att sätta samman system för bland annat millimetervågskommunikation.

Sivers IMA är en leverantör av komponenter till sådana system. Trebax huvudsakliga kunder är de företag som är snäppet mindre än marknadens allra största aktörer. De största aktörerna på marknaden för radiolänkar är som bekant Ericsson, Huawei osv. Dessa aktörer har i regel resurser nog att utveckla egna system och har därför inte ett lika uttalat behov av Trebax tjänster.


Fusionen med Trebax för Sivers ett halvt steg upp i värdekedjan - Trebax är en integratör av bland annat radiolänkssystem vilket gör att de till viss del har samma kundbas som Sivers IMA. I figuren har vi använt Ericsson som exempel på en systemleverantör, men generellt sett är Trebax kunder betydligt mindre. Ericsson och aktörer i liknande storlek har resurser nog att utveckla sina egna system, och Trebax huvudsakliga kunder blir därför naturligt de som saknar resurser nog att utveckla egna system. De system som Trebax komponerar kan innehålla exempelvis Sivers IMAs produkter.


Tekniskt sett kommer Sivers att förvärva Trebax med egna aktier vilket vi räknar med kommer leda till en utspädning på drygt 5%. Utspädningen blir därmed i stort sett marginell för investerare. De senaste åren har Trebax redovisat ett svagt negativt resultat årligen, men resultatet borde kunna förbättras bland annat till följd av de synergieffekter som kommer uppstå vid en fusion med Sivers. Den främsta synergin räknar Sivers med kommer kunna nås genom korsförsäljning mellan de båda företagens kunder. Idag har de två bolagen till viss del samma kunder, men många kunder kommer nu att kunna erbjudas ett bredare produktutbud. Som vi nämnde tidigare tar Trebax ofta fram hela system till sin slutkund – system som Sivers produkter kan vara en del av. Utöver potentiell korsförsäljning kommer administrativt arbete att kunna samordnas, och kostnader för ledning att skäras ned. Precis som Sivers har Trebax sin verksamhet i Göteborg. Staden är en av millimetervågsprodukternas högborgar, och förvärvet stärker Sivers IMAs närvaro i regionen ytterligare.


Genomför nyemission för att kunna möta ökad efterfrågan
Sivers räknar med att behöva skala upp sin produktion avsevärt under 2014. Dels på grund av en serieorder som redan erhållits, dels till följd av prototyporder som väntas gå i serieproduktion. Detta kommer att kräva kapital och därför genomför Sivers i nuläget en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 7,9 MSEK före emissionskostnader. Vid överteckning har Sivers rätt att ge ut ytterligare aktier till ett värde av 4 MSEK.

Företrädesemissionen görs till kursen 8 kronor och parallellt kommer en riktad nyemission att göras till samma kurs. Denna kommer att tillföra bolaget ytterligare 3 MSEK. Den riktade nyemissionen riktas till ett mindre antal investerare som inte är aktieägare i Sivers i nuläget men som anses vara av betydelse för bolagets framtida kapitalförsörjning. Dessa investerare kommer även att garantera emissionen. Huvudägare samt insynspersoner har dessutom meddelat att dessa kommer att teckna sig för sin pro rata-andel i nyemissionen.

Teckningsrätter kommer att handlas på Aktietorget från den 18 november till och med den 3 december. Teckningsperioden pågår mellan den 18 november till och med den 6 december.

Fortsätter att inkluderas i EU-finansierade projekt inom millimetervågssegmentet
I oktober inkluderades Sivers IMA i ytterligare ett EU-finansierat forskningsprojekt vilket innebär att bolaget i nuläget deltar i fem EU-finansierade studier inom millimetervågssegmentet. Uppskattningsvis erhåller dessa fem projekt ett totalt bidrag på omkring 200 MSEK. Sivers bidrag inom ramen för dessa projekt ligger i runda slängar på cirka 15 MSEK. Det är stora summor som spenderas på forskning inom millimetervågssegmentet just nu, och att Sivers kontinuerligt väljs in i de stora europeiska studierna är en otrolig merit. Många av projekten innehåller några av de största aktörerna inom området, och i synnerhet potentiella kunder till Sivers IMA. Exempel på Sivers partners inom projekten är Alcatel-Lucent, Nokia Solutions Network Oy, STMicroelectronics, Intel Mobile Communications Gmbh, Orange SA.


Det senaste projektet Sivers valdes att delta i är MiWaveS, vilket annonserades i oktober. Sivers andel av projektbidraget beräknas till cirka 2 MSEK och kommer att betalas ut under en treårsperiod. Syftet med projektet är att anpassa Sivers E- och V-bandsconverters för att passa i ett HETNET-system. Sivers ska även utvärdera nya teknologier för framtida lågkostnadsproduktion av millimetervågskomponenter. Att Sivers tillåts delta i dylika projekt bidrar till att samarbeten byggs upp med några av marknadens största och ledande aktörer, men även att Sivers kan testa sina nuvarande produkter mot samma aktörer.


Sivers inleder serieproduktion
Under 2012 och sen 2011 erhöll Sivers prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden för bolagets millimetervågsconverters. Det innebar att Sivers gick in i en lång period av tester, med orders som hade låg ekonomisk betydelse men hög betydelse som milstolpar. Sivers har uppskattat att tester för en så kallad in-design, där Sivers komponenter blir en integrerad del av slutkundens produkt, tar ca 12-18 månader. Av diagrammet nedanför och Sivers egna uttalanden att döma gick bolaget in i en ny fas kring halvårsskiftet 2013. Uppföljningsorder började trilla in och orders började dessutom komma allt tätare. I oktober 2013 tog Sivers det första steget mot serieproduktion och är därmed ett steg närmre kommersialisering av bolagets millimetervågsprodukter. Naturligtvis kommer Sivers att erhålla fler prototyp- såväl som uppföljningsorders, men redan vid starten av 2014 väntar sig bolaget kunna inleda serieproduktion av större skala.


 

Serieproduktion kommer att betyda betydligt högre intäkter för Sivers inom millimetervågssegment, och även mer konstanta intäktsflöden. Det är slutsteget, och kommersialiseringen av Sivers millimetervågsprodukter som tycks komma allt närmre. Som sagt har Sivers i nuläget erhållit beställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden. Det går fortfarande osagt, men den senaste serieordern kan mycket väl komma från en av dessa. Sannolikt kommer åtminstone en av de större aktörerna att välja Sivers IMA som underleverantör, vilket kan komma att innebära intäkter räknat i hundratal miljoner kronor redan under 2014-2015. Diagrammet nedanför kommer från Sivers senaste företagspresentationer och visar bolagets potentiella kunder. De företag vars staplar Sivers valt att blåmarkera är de som Sivers bedömer har ett högre fokus på att leverera nät/system och lägre fokus på teknik/produkt. De blåmarkerade har därmed ett högre intresse för att köpa millimetervågsteknologi utifrån. Något som diagrammet visar tydligt är hur hårt kontrollerad marknaden är av ett fåtal aktörer, och hur viktigt det är för Sivers att vinna någon av de större som kund. Ericsson testar som bekant redan bolagets produkter, och en kvalificerad gissning är att även Huawei och Alcatel-Lucent (ALU) gör det.

Prognoser 2013 – 2014
Vi väljer att justera ned vår prognos för 2013 då Sivers beräknar att större serieorders väntas skeppas ut först i början på 2014. Fusionen med Trebax kommer dessutom inte att ha någon större effekt på omsättningen under 2013 eftersom sammanslagningen slutfördes så pass sent på året. Prognoserna bygger på att Sivers väljs som underleverantör till en av de 4 största aktörerna på marknaden.


Sedan vår senaste analys har Sivers aktie stigit med drygt 300% vilket innebär att värderingen inte längre är lika utmärkande låg. Enligt våra prognoser värderas Sivers IMA nu till ett P/E-tal på 10,9 och EV/EBITDA på 7,8 för 2014. Det är fortfarande en låg värdering för ett företag med så pass hög förväntad tillväxt. Redan 2015 sjunker P/E-talet till 2,7 och EV/EBITDA till 1,6. P/S-talet för 2014 är dessutom relativt lågt för ett bolag med liknande bruttomarginaler och tillväxt.


En viss risk ska emellertid läggas vid prognoserna då varken vi eller Sivers vet hur upplägget kommer att se ut för en potentiell serieorder inom millimetervågssegmentet. Även om vi bedömer sannolikheten för att Sivers ska väljas som underleverantör till en av de större kunderna på marknaden som hög, så är den inte 100%. Antaget en fullteckning i den pågående nyemissionen, samt inkluderat den riktade emissionen till Trebax, värderas Sivers i nuläget till omkring 200 MSEK. För några månader sen värderades bolaget inte till mer än 40 MSEK, och risken som medföljer en investering i bolagets aktie har därmed stigit avsevärt. Vid en värdering på 40 MSEK kunde chansen att Sivers valdes av någon av de stora aktörerna nästan ses som en gratis option. I nuläget utgör denna option en stor del i värderingen av Sivers, och skulle Sivers inte erhålla en större serieorder i närtid finns det risk för viss fallhöjd i aktiekursen.

Naturligtvis kommer det att finnas en marknad för millimetervågsprodukter även utanför de fem stora aktörerna, men denna kommer inte att kunna bjuda på samma lavinartade tillväxt som förväntas av Sivers i nuläget.


Blir Sivers komponenter föremål för en in-design hos någon av de större aktörerna ger en kassaflödesanalys bolaget fortfarande ett motiverat värde på flera gånger dagens börsvärde. På kort sikt ger multipelanalys emellertid en mer trovärdig bild då de större vinsterna ligger en bit i framtiden. Svagheten med en DCF-analys i det här läget är att det ligger mycket osäkerhet i den framtida tillväxten.

Axiers bedömning
Sivers aktiekurs har gått upp med drygt 300% sedan vår analys i somras. Det innebär naturligtvis att potentialen i aktien minskat, men vi vill framhålla att även om värderingen kan se utmanande ut i förhållande till befintlig omsättning är potentialen fortsatt hög på 1-2 års sikt. Den växande datamängden som skickas inom mobilnäten är en av de största utmaningarna för de stora nätoperatörerna, och vår uppfattning är att Sivers erbjuder en av de bästa lösningarna till detta problem. Med hög sannolikhet kommer Sivers att bli underleverantör till minst en av de större aktörerna på marknaden. En kvalificerad gissning är att det i slutändan blir Ericsson som väljer att integrera Sivers produkter i sina egna system. Ericsson har testat Sivers produkter under en längre tid, och Sivers har på många plan redan en nära kontakt med Ericsson. Bland annat har många av nyckelpersonerna på Sivers ett förflutet på Ericsson.


Millimetervågssegmentet har börjat hetta till, vilket utöver ett högre ordertryck hos Sivers och nya EU-finansierade forskningsprojekt märks i uttalanden från marknadens större aktörer. Ericsson släppte nyligen sin årliga Mobility report. I den höjde de bland annat sina prognoser för tillväxten i antalet smartphonea-bonnemang de kommande åren. Tidigare har Ericsson förutspått en ökning till 4,5 miljarder smartphone-abonnemang år 2018. Denna prognos höjs nu till 5,1 miljarder abonnemang, och redan 2019 väntas antalet smartphoneabonnemang uppgå till 5,6 miljarder. Denna kraftiga tillväxt i antalet smartphone-abonnemang kommer naturligtvis att sätta ett ökat tryck på mobilnäten och skapa ett större behov för produkter som Sivers IMAs.  Bilden nedanför är tagen från samma rapport och visar Ericssons prognos för tillväxten i datatrafik inom mobilnäten. De nästan otänkbart höga prognoserna visar vikten av Sivers teknik, och det intressanta i fallet Sivers är att denna typ av prognoser i regel kommer från bolagets potentiellt största kunder.


Den potentiella marknaden för Sivers produkter kontrolleras till stor del av 4-5 aktörer. Dessa aktörer kommer förmodligen att avgöra hur strukturen för denna marknad kommer att se ut inom de närmsta 3 – 12 månaderna. Antingen väljer de att utveckla egna millimetervågsprodukter, eller så binder de upp en underleverantör med redan välutvecklad teknik. När de större aktörerna fattat sina beslut kommer förutsättningarna för marknaden att vara förutbestämda för en lång tid framöver. Det är alltså ett relativt kort tidsfönster som kommer att avgöra större delen av marknadens framtid. I nuläget ligger Sivers teknik i framkant, och väljer någon av de större spelarna att köpa millimetervågstekniken utifrån är Sivers förmodligen ett ganska sannolikt val. Det bör tilläggas att det även finns en relativt stark marknad för Sivers produkter utanför den som kontrolleras av de stora nätoperatörerna. Sivers har t.ex. redan ett letter of intent med den större aktören ELVA-1 som under lång tid klassades som en av Sivers större konkurrenter.

 

*Axier Equities har av styrelsen i Sivers IMA anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.


Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Sivers IMA. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Sivers IMA kommer att rapporteras löpande


 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!