Axier.se

För bättre aktieaffärer

Respiratorius


 
Respiratorius

Respiratorius utvecklar läkemedelskandidater mot en av de största folksjukdomarna. 

Respiratorius vision är att bidra till att mildra den globala sjukdomsbördan för några av de största folksjukdomarna som cancer, KOL och svår astma.

Detta ska ske genom en helt ny klass av läkemedel för KOL och svår astma, där dagens läkemedel enligt styrelsen bedöms ha begränsad effekt för behandling av KOL och svår astma. Genom att använda kunskapen om verkningsmekanismen för RESP-2000–serien har Respiratorius utvecklat och patentsökt en biomarkör för diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar för den snabbt växande marknaden för PET-kamera.

För cancer har Respiratorius omformulerat och kombinerat kända läkemedel som används utanför cancer till ett nytt läkemedel för i första hand förbehandling av den största subgruppen av aggressiva lymfom, men även andra lymfom och andra cancerformer kan komma ifråga.


Respiratorius


Ännu ett steg på resan till ett framgångsrikt företag

I våra diskussioner med internationella läkemedelsbolag har ett stort intresse visats men det har också konstaterats att vi behöver komplettera med ytterligare data och studier. Stora möjligheter finns därför att efter kompletterande prekliniska undersökningar finna samarbetspartners inför kliniska prövningar.

Respiratorius är idag ett företag med solida och viktiga projekt vars ambition är att ge patienter en bättre behandling av de svåra sjukdomarna KOL, astma, cancer och en förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdom.

Vi befinner oss i ett läge där vi med framförsikt kan och vill ta ytterligare ett antal steg i processen för att göra Respiratorius till ett framgångsrikt företag. Som ett led i en framtida exit-strategi har vi ansökt om och godkänts för listning av AktieTorget, under förutsättning av att vi genomför nu förestående nyemission. Jag hälsar Er välkomna på vår fortsatta resa.

Jörgen Gustafsson
VD, Respiratorius AB (publ)
Följ med Respiratorius in i framtiden

Respiratorius söker strategiska partners i form av större läkemedelsföretag som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta utvecklingen – sannolikt – senast från och med klinisk fas IIb-studie på patienter. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners skall också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet. Intresse har redan visats från flera stora läkemedelsbolag och 2008 inledde Respiratorius ett samarbete med ett av dessa bolag för evaluering och studier av RESP- 1000.

Ett licensavtal med ett större läkemedelsbolag förväntas ge Respiratorius inkomster i form av en initial engångsbetalning, därefter betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter. I det fall ett licensavtal sluts finns det en aktieägaröverenskommelse bland de större aktieägarna som innebär att de kommer att verka för att halva förskottsbetalningen i samband med ett licensavtal ska skiftas ut pro rata till alla aktieägare.
Erbjudandet i sammandrag:

Emissionsbelopp:
Högst 7,6 MSEK

Antal aktier i emissionen:
Högst 15 244 060 aktier

Pris per aktie:
0,50 SEK

Teckningstid:
16 maj - 1 juni 2012

Likviddag:
27 maj 2011

Handel i aktien:
Aktien i Respiratorius är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 5 juli 2012. AktieTorget har godkänt Respiratorius för listning under förutsättning av att aktuell nyemission genomförs.


Tilldelning:
Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.
Fullt garanterad emission Respiratorius har i förestående nyemission erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen.

Detta innebär att garantiavtalen kommer att träda i kraft i det fall att nyemissionen inte blir fulltecknad. Bland de som har lämnat teckningsförbindelse återfinns Christer Fåhræus (styrelseordförande) och Ingemar Kihlström (styrelseledamot).


Respiratorius
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!